Friday

Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidikan Lestari (2011) Program Khas Pensiswazahan Guru Besar , Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial, UMS/ 235

Seminar ini diadakan pada 30 Oktober 2011 hingga 01 November 2011 di Biro Tatanegara Kundasang, Sabah. Seminar ini bertemakan merekayasakan pendidikan  Lestari untuk pembangunan pendidikan. Berikut adalah senarai kertas kerja: 
1.     Hubungan Instruksional Pengajaran Dengan Keberkesanan Pengajaran Guru: Kajian Kes Di Sekolah Pulau Daerah Semporna Sabah.

2.     Hubungan Pengetahuan Pedagogi Dan Kandungan Terhadap Efikasi Guru Dalam Pengajaran Ekonomi Di Sabah

3.     Aplikasi Multimedia Alam Sekitar Dalam Pendidikan Lestari : Satu Pendekatan Pengajaran

4.     Efikasi Kendiri Sebagai Mediator Dalam Hubungan Di Antara  Kepimpinan Kendiri Dengan Gelagat Kewarganegaraan Organisasi Guru

5.     Hubungan Beban Tugas Dengan Tahap Amalan Kepemimpinan Pengajaran Dalam Kalangan Pengetua Sekolah Menengah Di Zonc Bahagian Kuching, Sarawak
6.     Aplikasi Structural Equation Modeling (Sem) Dalam Penyelidikan Mengurangkan Kesilapan Dalam Pendidikan
7.     Hubungan Kemahiran Mengurus Perancangan Strategik Dengan Komitmen Keorganisasian Dalam Kalangan Pengurus Kurikulum Sekolah Menengah Daerah Tuaran Sabah
8.     Membuat Keputusan Dalam Pendidikan Berkualiti Yang Menepati Keperluan Pelajar

9.     Pemikiran Kritis Dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah (Ctps) Dalam Pembelajaran Kursus Tamadun Islam Dan Tamadun Asia (Titas): Respon Pelajar Program Khas Pengijazahan Guru Besar (Pkpgb) Ums
10.                        Hubungan Faktor Demografi Ke Atas Faktor Persekitaran Yang Mempengaruhi Penglibatan Pelajar Dalam Kes Disiplin: Satu Kajian Kes Di Smk Penrissen No. 1

11.                        Pola Kehadiran Murid Di Sekolah Kebangsan Murid Orang Asli

12.                        Transformasi Pembelajaran Guru Besar Dalam Kursus Pendidikan Untuk Pembangunan Lestari
13.                        Pengurusan Memartabatkan Pendidikan Bahasa Melayu Dan Profesionalisme Guru: Tantangan Tidak Pernah Selesai

14.                        Antara Pedagogi Dan Andragogi: Satu Perbandingan

 

 
15.                        Perangai Bergantung Kepada Diri Sendiri : Penglestarian Pendidikan Akhlak Mengikut Pemikiran Pendeta Za’ba
16.                        Pendidikan Sejarah Dan Pelestarian Warisan Sejarah Negara

17.                        Pemupukan Potensi Diri Yang Menyeluruh Dalam Kurikulum Pendidikan Bahasa:  Satu Pendekatan Holistik

18.                        Kesepaduan Pendidikan Modal Insan Dalam  Organisasi Pendidikan

19.                        Meningkatkan Disiplin Menepati Masa Dalam Kalangan Pelajar  Major Pendidikan Seni Visual Melalui Program Sis-Adk  Di Ipg Kampus Ilmu Khas

20.                        Motivasi Dan Hubungannya Dengan Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Kalangan Guru Prasekolah
21.                        Pencegahan Hazard Alam Sekitar Menerusi Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan 1
22.                        Sikap Guru Terhadap Aktiviti Kokurikulum Dan Hubungannya Dengan Amalan Pengurusan Kokurikulum Dalam Kalangan Guru Sekolah Menengah
23.                        Hubungan Faktor Pendorong Terhadap Motivasi Guru Dalam Peningkatan Profesion Keguruan  Di Sekolah-Sekolah Daerah Serian Sarawak

24.                        The Effects Of A Teaching Courseware On The Performance Of Underachievers In Guided Narrative Writing

25.                        Kepemimpinan Pengajaran Guru Besar Peserta Pkpgb Universiti Malaysia Sabah.

26.                        Peranan Guru Besar Sebagai Pemimpin Pengajaran Berdasarkan Pandangan Guru: Kajian Di Sekolah-Sekolah Rendah Bahagian Samarahan, Sarawak
27.                        Kualiti Pengajaran Dan Pembelajaran Guru Dan Hubungannya Dengan Kemenjadian Sahsiah Pelajar Di Sekolah Rendah Swasta Daerah Tawau

28.                        Gaya Pengurusan Stres Dalam Kalangan Guru Sekolah Rendah Di Daerah Serian: Satu Tinjauan
29.                        Perbandingan Sikap Dan Minat Di Antara Pelajar Sekolah Bandar Dan Luar Bandar Di Hilir Perak Terhadap Mata Pelajaran Fizik
30.                        Pertimbangan Moral Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Agama Dan Implikasi Terhadap Kurikulum Pendidikan Islam

 

 

31.                        Gaya Pertautan Dan Tahap Motivasi Pelajar Di Sekolah Pendidikan Dan Pembangunan Sosial, Ums.
32.                        Hubungan Gaya Motivasi Dengan Kepuasan Kerja Guru Di Sekolah Rendah Zon 3 Asajaya, Samarahan, Sarawak

33.                        Tahap Pengurusan Bilik Darjah Guru Pelatih Ipgkbl Semasa Menjalani Praktikum

34.                        Tahap Penerimaan Teknologi Dan Motivasi Kesan Daripada Penggunaan Portal E-Imlms: Satu Kajian Rintis Terhadap Guru Penyelaras Makmal Multimedia

35.                        Kepemimpinan Strategik Dalam Kalangan Pengetua Dan Kelestarian Kecemerlangan Akademik Di Maktab Rendah Sains Mara (Mrsm) Malaysia

36.                        Kepimpinan Guru Kelas Dan Hubungannya Dengan Tingkah Laku Pelajar Sekolah Menengah Luar Bandar Daerah Tawau

37.                        Gaya Kepimpinan Pengetua Dengan Motivasi Guru Di Sekolah-Sekolah Menengah Di Daerah Serian

38.                        Kesediaan Penerapan Nilai Pembangunan Lestari (Npl) Dalam Mata Pelajaran Sejarah Di Kalangan Guru-Guru Pitos Di Usm
39.                        Pengaruh Pembangunan Staf Terhadap Pemantapan Profesionalisme Keguruan Di Negeri Sabah.
40.                        Pendidikan Bahasa Kadazandusun Di Sekolah : Masalah Dan Cabaran

41.                        Pengaruh Tanggungjawab, Prospek Kerjaya Dan Personaliti Terhadap Stres Kerja Guru Sekolah Rendah Di Sabah
42.                        Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu Menggunakan Kaedah Komunikatif: Kajian Kes Di Sebuah Sekolah Rendah Di Daerah Melaka Tengah, Melaka.
43.                        Faktor Penggalak, Penggunaan Komputer Dan Sikap Terhadap Penggunaan Ict Dalam Kalangan Guru Di Daerah Semporna.

44.                        Implikasi Kepemimpinan Pengajaran Pengetua Dan Kepuasan Kerja Guru Terhadap Prestasi Peperiksaan Di Sekolah Menengah Luar Bandar Di Sarawak

45.                        Pengaruh Pengetahuan Guru Terhadap Program Perguruan Ipshb, Universiti Brunei Darussalam


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...