Wednesday

Proceedings of 2nd International Conference On Islamic Education 2011, Anjuran Persatuan Intelektual Muslim Malaysia dengan kerjasama KUIS/232


Persidangan ini diadakan di Equatorial Hotel Bangi-Putrajaya, Selangor, Malaysia pada 19-21 disember 2011. Kertas kerja Bahasa Malaysia, Inggeris dan Bahasa Arab telah dibentangkan. Berikut adalah senarai kertas kerja:
 
1.       Sekolah Menengah: Kajian Tahap Pengetahuan Islam dan Penghayatan Akhlak
2.      Penguasaan Pengetahuan Teknologikal Pedagogikal Kandungan dalam Pengajaran Ibadah Pendidikan Islam
3.      Kesantunan Bahasa dalam Ceramah Motivasi Islam
4.      Penilaian Pelajar-Pelajar Pelaksanaan Pendidikan Islam di Sekolah- Seklah Menengah di Malaysia
5.      Amalan Pengajaran & Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) Dalam Pengajaran Tilawah Al-Quran
6.      Tahap Penghayatan Akhlak dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menurut Pentaksiran Rakan Sebaya
7.      Persepsi Pelajar Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor
8.      Pendaftaran Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (Sabk) 2004 Dan Pengambilalihan Sekolah Agama 1977 Oleh Kementerian Pelajaran: Satu Kajian Perbandingan
9.      Hubungan Faktor Kecerdasan Emosi dengan Komitmen Organisasi IPT Islam
10.   Persepsi Pelajar Terhadap Penggunaan Surau Sekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan di Daerah Batang Padang,Perak
11.    Meningkatkan Tahap Ilmu Pengetahuan Dan Kemahiran Usahawan Bumiputera Muslim Melalui Peranan Pendidikan Berterusan
12.   Qalbu Tempat Memahami dan Membuat Keputusan
13.   Tinjauan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Tilawah Al-Quran
14.   Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
15.   Pelaksanaan Latihan Mengajar Guru-Guru Pelatih Diploma Perguruan Pendidikan Islam Separuh Masa Dan Sepenuh Masa Fakulti Pendidikan Kolej Universiti Islam Antarababangsa Selangor:Satu Tinjauan Awal
16.   Lakuan Vokatif Dalam Wawancara
17.   Metodologi Al-Tarmasiy di dalam Kitab Tacmim Al-Manafic Fi Qiraat Al-Imam Nafic
18.   Pemikiran Al-Maududi dalam Pendidikan
19.   Persepsi Pelajar Dan Guru Terhadap Budaya Keagamaan Pelajar Sekolah Menengah Agama
20.  Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Islam Di Surau Sekolah: Satu Kajian Di Sekolah Menengah Kebangsaan Di Negeri Melaka
21.   Faktor Motivasi Intrinsik dalam Kecemerlangan Guru Cemerlang Pendidikan Islam dan Guru di Sekolah Menengah: Satu Kajian Kes
22.  Kaedah Pengajaran & Pembelajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur Bahasa Arab di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor
23.  Mobile Fatwa (M-Fatwa) Menerusi Teknologi Mobile
24.  Pembangunan Sahsiah Belia Dalam Program Pendidikan Agama: Kajian Di Brunei Darussalam
25.  Berhemah Dalam Berdakwah: Satu Analisis Kandungan Pendekatan Berdakwah Melalui Blog Di Saifulislam.Com
26.  Ke Arah Keseragaman Program Pengajian Perbankan Islam di Malaysia
27.  Konsep Dan Penekanan Pembangunan Insan Cemerlang: Satu Refleksi di Kalangan Guru-Guru Maktab Rendah Sains MARA
28.  Konsep ‘Uqubah Dan Pengukuhan Aktiviti Pembelajaran: Pengamalannya Dalam Sistem Pendidikan Di Sebuah Sekolah Menengah Agama Di Terengganu
29.  Amalan Serapan Kemahiran Analitikal Dalam Pengajaran Kurikulum Pendidikan Islam di Sekolah Menengah
30.  Ketokohan Dan Kewibawaan Imam Al-Nawawi: Dalam Bidang Keilmuan
31.   Penilaian Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Mendengar Bahasa Arab Sijil Menengah Agama (SMA) Kurikulum Al-Azhar Di Sekolah-Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) Di Negeri Selangor
32.  Mengembalikan Kegemilangan Masjid Sebagai Qalbu Ilmu Dan Pendidikan
33.  Tujuan Pendidikan Menurutal-Quran dan Al-Sunnah: Suatu Tinjauan Awal Mengenai Hubungannya dengan Istilah Pendidikan Berbahasa Arab
34.  Kegelinciran Ilmuan Nahu Dalam Mentawjih Qiraat Mutawatirah : Satu Penelitian
35.  Pengajian Tauhid Tiga: Satu Analisis
36.  Kepercayaan Guru Pemangkin Amalan Penerapan Nilai Murni
37.  Pemulihan Jawi Intensif Terhadap Murid Tahap Dua Sekolah Rendah Berdasarkan Teori Malakat dan Tadrij Ibnu Khaldun
38.  Pemantapan Pendidikan Islam Di Negara Brunei Darussalam: Peranan Institusi Raja
39.  Tahap Pengaruh Persekitaran Sosial Dalam Kalangan Pelajar-Pelajar Sekolah Menengah di Malaysia
40. Etika Islam: Penerapan Secara Tidak Langsung dalam Kurikulum Pendidikan Perakaunan
41.   Konsep Tarbiyah Nabawiyyah: Satu Keperluan dalam Mendepani Keruntuhan Akhlak di Kalangan Remaja Muslim
42.  Dari Melayu ke Malayan Melalui Perlembagaan: Satu Gambaran Sejarah
43.  Persepsi Pelajar Diploma Lanjutan Semester Satu Terhadap Kemudahan Fizikal Bagi Pelaksanaan Kursus Titas Di Dua Buah Politeknik KPTM
44. Persepsi Tenaga Pengajar Terhadap Prospek Kerjaya Graduan Diploma Tahfiz Al-Quran Dan Qiraat Di Malaysia
45.  Pendidikan Bersepadu Memacu Ketamadunan Insan: Satu Tuntutan
46. Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai dalam Strategi Pengajaran Pendidikan Islam
47.  Epistemologi Dalam Pemikiran Pendidikan Ibn Qayyim Al-Jawziyyah: Analisis Dalam Kitab Miftah Dar Al-Saadah
48. Penerapan Kemahiran Insaniah Melalui Penawaran Kursus-Kursus Teras Program Tahfiz Al-Quran Dan Al-Qiraat Kuis
49. Pendidikan Islam Zaman Khulafa’ Ar-Rasyidin dan Hubungannya Dengan Peranan Guru Pendidikan Islam Masa Kini
50.  Era Kemunculan Profesional Da’ie Dalam Pengintegrasian Ilmu
51.   Wanita Dan Pendidikan Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah
52.  Penghayatan Akhlak Islam Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Di Selangor
53.  Pembinaan Insan Unggul Melalui Modul Fitrahku
54.  Model Pengajaran Pengajian Islam Di Ipts: Aplikasi Teori Menurut Perspektif Ibn Khaldun Dan Shulman
55.  Hijrah KUIS: Satu Kembara Fitrah
56.  Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Mendengar Bahasa Arab: Satu Refleksi
57.  Kepentingan Ilmu Kalam Dalam Pemikiran Islam Mengikut Perspektif Imam Fakhr Al-Din Al-Razi
58.  Pembangunan Modal Insan Cemerlang: Peranan Guru Dan Tekanan Kerja
59.  Mengembalikan ‘Ruh’ Dalam Pendidikan: Nilai Yang Hilang Dalam Pendidikan Masa Kini
60. Kajian Awal Pembangunan Sistem Notifikasi Aktiviti Surau Melalui Khidmat Pesanan Ringkas (SMS)
61.   Aplikasi Kaedah Inkuiri Dalam Pembelajaran Aqidah: Kepercayaan Kepada Rasul
62.  Teknik Berfikir Dalam Pembentukan Insan Ta’dibi
63.  Pengaruh Sikap Terhadap Pencapaian Pelajar Dalam Pendidikan Islam
64. Sukan Menurut Islam: Kajian Tasawwur Dan Tingkahlaku Di Kementerian Belia Dan Sukan Malaysia (KBS)
65.  Metafizik Islam Membentuk Pandangan Semesta Muslim: Penghapusan Unsur Sekularisme Dalam Pendidikan Kini
66. Falsafah Pendidikan Islam Melahirkan Insan Berakhlak
67.  Pengetahuan Pedagogikal Kandungan (PPK) Pengajaran Tauhid Dalam Kalangan Guru Sekolah Rendah Agama(SRA) Jabatan Agama Islam Selangor(JAIS) Daerah Hulu Langat:Satu Tinjauan Awal
68. Maahad Tahfiz Sains Yayasan Islam Kelantan : Model Integratif Sistem Pendidikan Islam Di Malaysia
English Language Pape
69. Measuring Ethnic Polarisation Among Students In Higher Education Institution: A Case Study
70.  The Art Of Living From Molavee's Mystical Perspective
71.   Investigating A Classroom Management Model For Enhancing Students’ Intrinsic Motivation In Learning In Islamic Private Schools In Yala, Thailand
72.  The Status Of Qur’anic ‘Tsangaya’ Schools In West Africa, Past And Present, With Particular References To Nigerian Situation
73.  Cooperative Learning Within The Saudi Arabian Context: The Views Of Pupils
74.  Factors Affecting Teachers’ Attitude Toward The Use Of Information And Communication Technology (ICT) In Arabic Education In Nigeria: Problems And Solutions
75.  Farabi’s Views On Happiness
76.  Integration Of Naqliyah And ‘Aqliyah Knowledge: A Framework For The Transformation Of Al-Majiri Madrasah System In Nigeria
77.  “What Is The Moral Of This Story?”: Morality, Ethical Reading And Islamic Reading Of Karim Raslan’s “Neighbours”
78.  Post Structuralism Pluralism And Its Challenges For Islamic Education
79.  The Role Of Critical Thinking In Religious Education Curriculum Of Islamic Countries
80. The Role Of Mass Media & Information Technology In Islamic Education & Innovative Idea
81.   What Is The “Whole” Thing About Islamic Education?
82.  A Comprehensive Approach In Developing Akhlaq: A Case Study On The Implementation Of Character Education At Pondok Pesantren Darunnajah
83.  Muslim Educational Institutions And Their Contributions To Muslim Communities In Southern Border Provinces Of Thailand
84. Women In Development: Alhaja Mualimatu Rianat Arowolo An Icon Of Islamic Scholarship In Ilorin Emirate, Nigria
85.  Promoting Learning Environment Among The Islamic Religious School Principals In The State Of Pahang, Malaysia
86. Studying Socio-Cultural Variation And Its Affects On Learning English In Pakistan
87.  Computer and Games Education Importance And Necessity Of Command To Nice And Taking Away From Default
88. Reflections On Systemization And Development Of Islamic Moral Studies
89. The Potential Of Preaching Among Non-Muslim And New Muslim Graduates In Malaysian Higher Education
90. Comparison Study On The Effectiveness Between Islamic Supplication-Doa And Relaxation Exercises To Support Learners’ Emotional State By An Affective Tutoring System
91.   Enhancing Writing Skills Experience With Online Activities Among Tertiary Students: A Preliminary Finding
92.  Thematicity And Cohesion In Composition Writing: Implication In Teaching Writing Skill
93.  Madrasa Education In Pakistan : An Analytical Study Of Working Of Traditional Religious Schools In Pakistan
94. ILLM: Answer To The Muslim Community Islamic Education Needs In Malaysia
95.  Influencing Factors Of Skill Performance Among Nursing Students: The Kuis Experience
96. Ikram-Musleh Network Of Schools As An Alternative Approach In Islamic Education
97.  Blended Learning Approach In Islamic Institutions In Malaysia: An Exploratory Study
98. Education Of Muslim Ummah: Problems And Their Solutions
99. Youth Leadership: A Paradigm Shift In Governing University Students
100. Education And Social Mobility Among Minority Populations In Xinjiang: Minzu Schools Versus Chinese-Language Schools And The Uighur Identity
101. Educating A Backward Minority – The Muslims: The Role Of Anjuman Junior Madrasa Of Darjeeling Himalaya In India
102.The Sociological And Linguistic Review On Malik Binnabi’s New Theory Of Education For The Contemporary Muslim World
103. Validity And Reliability Of Instrument For Practice And Awareness Of Sexual Misbehaviour According To Islam
104. Madrasah Education In India – A Need For Renovation
105. Leveraging Technological Innovation Into Creating A More Dynamic Learning In Islamic Education
106.Why Arab Youth Can’t Find Jobs: Is There An Innovative Way Out? An Islamic Perspective
107. Problems And Prospects Of Islamic Schools In Pakistan: An Analytical Research Study
108. Negotiating The Introduction Of Formal Islamic Studies In The Mainstream Australian Education System
109.  Thematicity Variation In Academic Abstracts
110.   Monolinguals and Bilinguals In Learning English as A Foreign Language
111.  Asma Ul Husna as a Potential of Positive Relations With Others: A Positive Psychology Approach
112.A Revisited Of English Language Policy In Malaysian Educational Landscape:Issues And Challenges
113. Information Literacy Among Tertiary Students: A Preliminary Finding
114.    Problems In Implementing Ict In Islamic Education
115.Perceptions Of Islamic Education Teachers On Sex Education Elements In Islamic Education
116.  Al-Ghazali’s Theory Of “Lubāb Al-Qur’an” (The Essence Of The Qur’an): A Critical Analysis
117.Islamic Education And How It Can Abate Specialisation In Human Professional And Occupational Development
118.  Developing A Righteous, Resourceful Muslim Personality By Enhancing The Woman’s Social Status In Islam
119.   Parents, Teachers And Girls Perception About The Education In Terrorism Affected Areas Of Pakistan
120. Development Of Thinking In Children Throughethical Concepts


 

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...