Friday

Prosiding Persidangan Antarabangsa Kaunseling dan Pendidikan (2013) Perkama Selangor/229


 
   
Prosiding Persidangan Antarabangsa dan Pertandingan Inovasi  Kaunseling dan Pendidikan 2013 yang dianjurkan oleh Perkama dengan kerjasama Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). Persidangan tersebut berlangsung pada 6-7 Mac di Dewan Tunku Ibrahim Ismail, UTHM. Hampir 90 lebih kertas kerja telah dibentangkan pada persidangan tersebut. Selain itu, pertandingan Inovasi Kaunseling juga diadakan. Berikut adalah senarai kertas kerja :

 
1- Profil Psikologi Remaja Ibu Bapa Bercerai.
2. Persepsi Pelajar Institut Kemahiran Mara Terhadap Guru Bimbingan Dan Kaunseling Di Sekolah Serta Ciri-Ciri Guru Bimbingan Dan Kaunseling Yang Ideal
3-Faktor Utama Penglibatan Relaps Dalam Kalangan Penagih Belia Di Pusat Pemulihan Dadah
4-Pencapaian Pelajar Program Perguruan Dalam Tiga Fasa Praktikum: Penganalisaan Berdasarkan Model Keluk Peningkatan Latent
5-Persepsi Dan Penerimaan Guru Aliran Perdana Terhadap Pendidikan Inklusif
6- Kemurungan Dan Penghargaan Kendiri Pelajar Sebuah Institusi Pengajian Tinggi
7-Pengaruh Budaya Sekolah Terhadap Pencapaian Akademik Pelajar Menengah
8-Kefahaman Kanak-Kanak Prasekolah Terhadap Hubungan Etnik
9-Pendekatan Kaunseling Silang Budaya Dalam Pembentukan Model Pendidikan Nilai Multi Etnik Pelajar Malaysia
10- Kajian Tinjauan Penerimaan Pelajar Pendidikan Khas Terhadap Modul Asas Akuatik
11- Kertas Konsep Faktor-Faktor Pemilihan Kerjaya Sebagai Guru Pendidikan Khas Di Ppki
12- Pengetahuan Tasit Dalam Pengurusan Pengetahuan Organisasi
13- Penglibatan Bapa Dalam Asuhan Remaja Dan Hubungannya Dengan Kepentingan Pendidikan Kedewasaan
14-Penglibatan Ibu Bapa Dalam Membantu Pelajar Menguasai Kemahiran Proses Sains
15-Persepsi Ibu Bapa Terhadap Guru-Guru Masa Kini
16-Peranan Kaunseling Kelompok Terhadap Remaja Merokok
17-Tahap Kemahiran Pengurusan Masa Pelajar Politeknik Malaysia: Kaitan Status Dan Hubungannya Dengan Pencapaian
18-Kemahiran Terapi Bermain Dalam Kalangan Guru Prasekolah Membantu Murid-Murid Bermasalah
19-Academic Cheating: Problem And How To Reduction (Guidance And Counseling Perspective)
20-The Implementation Of The Rational-Emotive Behavioral Therapy (Rebt) Approach On Children And Adolescents
21-Counseling For Students In Islamic Borading School
22-Kaunseling Dan Intervensi Pendidikan Kepada Klien Berhutang
23-Kerangka Modul Teori Pilihan Dan Terapi Realiti Terhadap Elemen Kepimpinan Murid Sekolah Berasrama Penuh
24-Keakuran Dan Intergriti: Latihan Adaptasi Motivational Interviewing, Ami Dalam Kalangan Kaunselor Pelatih
25-Kebijaksanaan Emosi (Ei), Tekanan Dan Kepuasan Kerja Dalam Kalangan Guru
26-Indeks Kreatif Personaliti, Stail Kognitif Dan Persekitaran Kreatif Dalam Kalangan Pelajar Pintar Akademik
27-Gangguan Emosi Ibu Bapa Pelajar-Pelajar Bermasalah Disiplin: Satu Analisis Perbezaan Demografi
28-Penerimaan ‘Blog’ Dalam Kalangan Pelajar Jarak Jauh Dan Kesannya Terhadap Motivasi, Gaya Pembelajaran Dan Efikasi Kendiri
29-Pembangunan Dan Penilaian Keberkesanan Penggunaan Cd Interaktif Fp204 Digital Media Dalam Kalangan Pelajar Politeknik
30-Social Media As Effective Virtual Platforms For Teaching And Learning Of Theoretical Design And Sketches Creativity Subject
31-Pendekatan Kaunseling Silang Budaya Dalam Pembentukan Model Pendidikan Nilai Multi Etnik Pelajar Malaysia
32-Pembinaan Indikator Dan Model Kurikulum Komuniti Berpendapatan Tinggi Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi
33-Pengetahuan Ciri-Ciri Murid Dalam Pengetahuan Pedagogikal Kandungan (Ppk) Guru Pendidikan Khas Bermasalah Penglihatan
34-Kesan Penggunaan Pendekatan Konstruktivisme Dalam Pengajaran- Pembelajaran Sejarah Bagi Meningkatkan Patriotisme
35-Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Program Pendidikan Di Sekolah Tunas Bakti, Sungai Lereh, Melaka
36-Keperluan Pendidikan Life Skills Lestari Bagi Wanita Luar Bandar Untuk Kesejahteraan Keluarga
37-Ring Of Suffer-Pain, Crisis, Failure (Pcf) Cycle
38-Tahap Kefahaman Guru Prasekolah Dalam Pengajaran Berasaskan Projek Bagi Subjek Awal Sains Kanak-Kanak
39-Apresiasi Sastera Kanak-Kanak Ke Arah Perkembangan Diri Yang Seimbang
40-Pentaksiran Berdasarkan Model K Bagi Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani
41-Tinjauan Terhadap Self Efficacy Pelatih Yang Menyertai Program Gaya Hidup Sihat Di Pusat Latihan Khidmat Negara (Plkn)
42-Linkages Kit Obesity And Abdominal Fat Among Peninsular Malaysian Students
43-Kepentingan Kumpulan Sokongan Penyusuan Susu Ibu Dalam Menyokong Dan Memberi Pendidikan Penyusuan Kepada Komuniti
44-Fenomena Janjitemu, Cinta, Perlakuan Seks Dan Hubungannya Dengan Masalah Kebimbangan Sosial Pelajar-Pelajar Sekolah Menengah
45-The Impact Of Big Five Personality, Work Motivation, Competitiveness, Organizational Commitment Towards Job Satisfaction
46-Keadilan Dan Asuhan Keluarga Serta Penglibatan Rakan Sebaya Di Kalangan Remaja
47-Kesan Pengintegrasian Kecerdasan Emosi Ke Atas Pencapaian Murid Terhadap Pelajaran
48-Menstrategi Amalan Meta-Tingkah Laku Dalam Kalangan Pelajar
49-Keberkesanan Modul Kompetensi Sosioekonomi Dalam Kelas Prasekolah
50-Tahap Pengetahuan Dan Hubungannya Dengan Sikap Guru Prasekolah Mengenai Disleksia
51-Ciri-Ciri Pembaca Awal Bagi Kanak-Kanak Prasekolah Di Malaysia
52-Classifying Errors In Solving Word Problems Using Newman’s Error Analysis Procedures (Neap)
53-Model Kemahiran Psikologi Mindfulness Acceptance Commitment (Mac) Ke Arah Peningkatan Prestasi Sukan Atlet Remaja Sekolah Sukan Malaysia
54-Penyeliaan Stor Sukan Menggunakan Model Impak
55-Kaunseling Dengan Pendekatan At-Tawazun
56-Keberkesanan Intervensi Kaunseling Kelompok Pendekatan Eklektik Terhadap Guru Pelatih Lelaki Feminin Di Institut Pendidikan Guru (Ipg)
57-Pendekatan Kaunseling Individu Terhadap Modal Insan Di Sekolah Menengah Agama Dan Sekolah Menengah Kebangsaan
58-Gaya Kepimpinan Serta Amalan Sinergi Guru Besar Cemerlang Sekolah Rendah
59-Kebencian Dalam Kalangan Remaja Mengandung Luar Nikah: Satu Kajian Art Therapy
60-Entrepreneurship In Technical & Vocational Education.
61-Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu Di Ipt: Antara Keperluan Dengan Kecintaan
62-Ayat Perintah Dalam Teks Melati Sarawak: Analisis Teori Lakuan Tuturan (Tlt)- Klasifikasi Lakuan Illokusyenari
63-Pembinaan Modul Pencegahan Tabiat Merokok Di Kalangan Pelajar Sekolah Rendah
64-Pelaksanaan Entrepreneurial Science Thinking (Est) Dan Kesesuaiannya Dalam Kontek Pendidikan
65-Hubungan Kepuasan Kerja Dan Bornout Terhadap Komitmen Organisasi Pensyarah Kolej Komuniti Bandar Penawar
66-Kurikulum Dinamik Politeknik Ke Arah Memenuhi Keperluan Tenaga Kerja Negara
67-Kajian Terhadap Hubungan Antara Gaya Pembelajaran Dengan Personaliti Pelajar
68-Model Layanan Lingkungan Inklusif Ramah Terhadap Pembelajaran
69-Islamic Human Resource Management: Opening Research Agenda Into Mara’s Educational Institutions
70-Hubungan Efikasi-Kendiri Dan Personaliti Dengan Kemurungan Dalam Kalangan Pelajar Universiti
71-Peranan Kaunselor Dalam Perkhidmatan Kaunseling Pasca Bencana Di Indonesia.
72-Rekod Pembelajaran Dalam Keberkesanan Intervensi Pendekatan Kognitif Tingkah Laku 73-Terhadap Perubahan Tingkah Laku Murid Sekolah Rendah
73-Role Of Counseling And Educational Coping Strategies To Flood Disaster Victims
74-Hubungan Antara Persepsi Mahasiswa Terhadap Materi Kuliah Dan Minat Dengan Hasil Belajarmata Kuliah Belajar Dan Pembelajaran Universitas Negeri Padang
75-Meneroka Faktor Relaps Dan Pandangan Terhadap Perkhidmatan Kaunseling Dalam Kalangan Penghuni Pusat Pemulihan Dadah Di Kelantan
76-Punca Kegagalan Pelajar Sekolah Berasrama Penuh
77-Permentoran Berasaskan Personaliti Dan Stail Penyelesaian Masalah Kejuruteraan Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Pelajar
78-From School Walls To The Lecture Halls: Developing Multiple Historical Perspective
79-Keberkesanan Kaunseling Kelompok Berfokus Terhadap Kecerdasan Emosi Remaja
80-Peranan Guru Bimbingan Dan Kaunseling Dalam Membangun Potensi Diri Murid Untuk Kebolehpasaran Kerjaya
81-Persepsi Pelajar Terhadap Program Kerjaya Di Universiti Tun Hussien Onn Malaysia
82-Kesan Pelaksanaan Pendekatan Pembelajaran Popbl (Project Oriented Problem Based Learning) Di Kolej Komuniti Terhadap Kemahiran Kebolehpasaran Pelajar
83-Persepsi Pelajar Terhadap Gaya Pengajaran Topik Kaedah Bacaan Ayat-Ayat Suci Al-Quran
84-Ciri Personaliti Psiko-Spiritual Dalam Kalangan Remaja Muslim Di Malaysia: Satu Kajian Awal
85-Gaya Pembelajaran Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Agama
86-Indek Penerapan Nilai Islam Dalam Kalangan Awal Remaja
87-Pembangunan Identiti Kaunselor Dalam Kalangan Kaunselor Berdaftar Di Malaysia
88-Motivation Levels, System Support And Challenge Facing Postgraduate Students In Education In University Utara Malaysia
89-Efikasi Kendiri Dan Kecenderungan Keusahawanan: Peranan Pendidikan Keusahawanan Dalam Kalangan Pelajar Ipta Di Malaysia
90-Peranan Media Massa Dalam Mendidik Akhlak Remaja: Satu Tinjauan Dalam Perspektif Islam

 
 

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...