Thursday

Prosiding Seminar Penyelidikan 2013, IPG Kampus Pendidikan Teknik / 230


Seminar penyelidikan 2013 diadakan pada 21 mac 2013 bertempat di Dewan Kuliah IPG Kampus Pendidikan Teknik. Prosiding seminar hanya mengandungi enam kertas kerja yang dibentangkan. Berikut adalah senarai kertas kerja. m/s:87

 Kertas Kerja
1.      Teaching Game For Understanding In Primary Physical Education Class: Constructivism Theory And Implication
2.      Examining Critical Success Factors Of Human Teacher Development (Big) Program In Malaysian Teacher Education Institutes
3.      Tahap Kesediaan Efikasi Pengetahuan Dan Kemahiran Profesional Guru Dalam Kalangan Guru-Guru Pelatih 8pismp Ambilan Januari 2009 Di Ipg Kp Teknik
4.      Hubungan Implisit Keteraturan Fikiran Dari Sudut Teori Struktur Retorika
5.      Tahun Pertama Dalam Perkhidmatan Seorang Guru Permulaan: Penyesuaian Diri
6.      Technological Complexity And Fluidity Of Learning Systems

Friday

Prosiding Persidangan Antarabangsa Kaunseling dan Pendidikan (2013) Perkama Selangor/229


 
   
Prosiding Persidangan Antarabangsa dan Pertandingan Inovasi  Kaunseling dan Pendidikan 2013 yang dianjurkan oleh Perkama dengan kerjasama Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). Persidangan tersebut berlangsung pada 6-7 Mac di Dewan Tunku Ibrahim Ismail, UTHM. Hampir 90 lebih kertas kerja telah dibentangkan pada persidangan tersebut. Selain itu, pertandingan Inovasi Kaunseling juga diadakan. Berikut adalah senarai kertas kerja :

 
1- Profil Psikologi Remaja Ibu Bapa Bercerai.
2. Persepsi Pelajar Institut Kemahiran Mara Terhadap Guru Bimbingan Dan Kaunseling Di Sekolah Serta Ciri-Ciri Guru Bimbingan Dan Kaunseling Yang Ideal
3-Faktor Utama Penglibatan Relaps Dalam Kalangan Penagih Belia Di Pusat Pemulihan Dadah
4-Pencapaian Pelajar Program Perguruan Dalam Tiga Fasa Praktikum: Penganalisaan Berdasarkan Model Keluk Peningkatan Latent
5-Persepsi Dan Penerimaan Guru Aliran Perdana Terhadap Pendidikan Inklusif
6- Kemurungan Dan Penghargaan Kendiri Pelajar Sebuah Institusi Pengajian Tinggi
7-Pengaruh Budaya Sekolah Terhadap Pencapaian Akademik Pelajar Menengah
8-Kefahaman Kanak-Kanak Prasekolah Terhadap Hubungan Etnik
9-Pendekatan Kaunseling Silang Budaya Dalam Pembentukan Model Pendidikan Nilai Multi Etnik Pelajar Malaysia
10- Kajian Tinjauan Penerimaan Pelajar Pendidikan Khas Terhadap Modul Asas Akuatik
11- Kertas Konsep Faktor-Faktor Pemilihan Kerjaya Sebagai Guru Pendidikan Khas Di Ppki
12- Pengetahuan Tasit Dalam Pengurusan Pengetahuan Organisasi
13- Penglibatan Bapa Dalam Asuhan Remaja Dan Hubungannya Dengan Kepentingan Pendidikan Kedewasaan
14-Penglibatan Ibu Bapa Dalam Membantu Pelajar Menguasai Kemahiran Proses Sains
15-Persepsi Ibu Bapa Terhadap Guru-Guru Masa Kini
16-Peranan Kaunseling Kelompok Terhadap Remaja Merokok
17-Tahap Kemahiran Pengurusan Masa Pelajar Politeknik Malaysia: Kaitan Status Dan Hubungannya Dengan Pencapaian
18-Kemahiran Terapi Bermain Dalam Kalangan Guru Prasekolah Membantu Murid-Murid Bermasalah
19-Academic Cheating: Problem And How To Reduction (Guidance And Counseling Perspective)
20-The Implementation Of The Rational-Emotive Behavioral Therapy (Rebt) Approach On Children And Adolescents
21-Counseling For Students In Islamic Borading School
22-Kaunseling Dan Intervensi Pendidikan Kepada Klien Berhutang
23-Kerangka Modul Teori Pilihan Dan Terapi Realiti Terhadap Elemen Kepimpinan Murid Sekolah Berasrama Penuh
24-Keakuran Dan Intergriti: Latihan Adaptasi Motivational Interviewing, Ami Dalam Kalangan Kaunselor Pelatih
25-Kebijaksanaan Emosi (Ei), Tekanan Dan Kepuasan Kerja Dalam Kalangan Guru
26-Indeks Kreatif Personaliti, Stail Kognitif Dan Persekitaran Kreatif Dalam Kalangan Pelajar Pintar Akademik
27-Gangguan Emosi Ibu Bapa Pelajar-Pelajar Bermasalah Disiplin: Satu Analisis Perbezaan Demografi
28-Penerimaan ‘Blog’ Dalam Kalangan Pelajar Jarak Jauh Dan Kesannya Terhadap Motivasi, Gaya Pembelajaran Dan Efikasi Kendiri
29-Pembangunan Dan Penilaian Keberkesanan Penggunaan Cd Interaktif Fp204 Digital Media Dalam Kalangan Pelajar Politeknik
30-Social Media As Effective Virtual Platforms For Teaching And Learning Of Theoretical Design And Sketches Creativity Subject
31-Pendekatan Kaunseling Silang Budaya Dalam Pembentukan Model Pendidikan Nilai Multi Etnik Pelajar Malaysia
32-Pembinaan Indikator Dan Model Kurikulum Komuniti Berpendapatan Tinggi Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi
33-Pengetahuan Ciri-Ciri Murid Dalam Pengetahuan Pedagogikal Kandungan (Ppk) Guru Pendidikan Khas Bermasalah Penglihatan
34-Kesan Penggunaan Pendekatan Konstruktivisme Dalam Pengajaran- Pembelajaran Sejarah Bagi Meningkatkan Patriotisme
35-Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Program Pendidikan Di Sekolah Tunas Bakti, Sungai Lereh, Melaka
36-Keperluan Pendidikan Life Skills Lestari Bagi Wanita Luar Bandar Untuk Kesejahteraan Keluarga
37-Ring Of Suffer-Pain, Crisis, Failure (Pcf) Cycle
38-Tahap Kefahaman Guru Prasekolah Dalam Pengajaran Berasaskan Projek Bagi Subjek Awal Sains Kanak-Kanak
39-Apresiasi Sastera Kanak-Kanak Ke Arah Perkembangan Diri Yang Seimbang
40-Pentaksiran Berdasarkan Model K Bagi Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani
41-Tinjauan Terhadap Self Efficacy Pelatih Yang Menyertai Program Gaya Hidup Sihat Di Pusat Latihan Khidmat Negara (Plkn)
42-Linkages Kit Obesity And Abdominal Fat Among Peninsular Malaysian Students
43-Kepentingan Kumpulan Sokongan Penyusuan Susu Ibu Dalam Menyokong Dan Memberi Pendidikan Penyusuan Kepada Komuniti
44-Fenomena Janjitemu, Cinta, Perlakuan Seks Dan Hubungannya Dengan Masalah Kebimbangan Sosial Pelajar-Pelajar Sekolah Menengah
45-The Impact Of Big Five Personality, Work Motivation, Competitiveness, Organizational Commitment Towards Job Satisfaction
46-Keadilan Dan Asuhan Keluarga Serta Penglibatan Rakan Sebaya Di Kalangan Remaja
47-Kesan Pengintegrasian Kecerdasan Emosi Ke Atas Pencapaian Murid Terhadap Pelajaran
48-Menstrategi Amalan Meta-Tingkah Laku Dalam Kalangan Pelajar
49-Keberkesanan Modul Kompetensi Sosioekonomi Dalam Kelas Prasekolah
50-Tahap Pengetahuan Dan Hubungannya Dengan Sikap Guru Prasekolah Mengenai Disleksia
51-Ciri-Ciri Pembaca Awal Bagi Kanak-Kanak Prasekolah Di Malaysia
52-Classifying Errors In Solving Word Problems Using Newman’s Error Analysis Procedures (Neap)
53-Model Kemahiran Psikologi Mindfulness Acceptance Commitment (Mac) Ke Arah Peningkatan Prestasi Sukan Atlet Remaja Sekolah Sukan Malaysia
54-Penyeliaan Stor Sukan Menggunakan Model Impak
55-Kaunseling Dengan Pendekatan At-Tawazun
56-Keberkesanan Intervensi Kaunseling Kelompok Pendekatan Eklektik Terhadap Guru Pelatih Lelaki Feminin Di Institut Pendidikan Guru (Ipg)
57-Pendekatan Kaunseling Individu Terhadap Modal Insan Di Sekolah Menengah Agama Dan Sekolah Menengah Kebangsaan
58-Gaya Kepimpinan Serta Amalan Sinergi Guru Besar Cemerlang Sekolah Rendah
59-Kebencian Dalam Kalangan Remaja Mengandung Luar Nikah: Satu Kajian Art Therapy
60-Entrepreneurship In Technical & Vocational Education.
61-Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu Di Ipt: Antara Keperluan Dengan Kecintaan
62-Ayat Perintah Dalam Teks Melati Sarawak: Analisis Teori Lakuan Tuturan (Tlt)- Klasifikasi Lakuan Illokusyenari
63-Pembinaan Modul Pencegahan Tabiat Merokok Di Kalangan Pelajar Sekolah Rendah
64-Pelaksanaan Entrepreneurial Science Thinking (Est) Dan Kesesuaiannya Dalam Kontek Pendidikan
65-Hubungan Kepuasan Kerja Dan Bornout Terhadap Komitmen Organisasi Pensyarah Kolej Komuniti Bandar Penawar
66-Kurikulum Dinamik Politeknik Ke Arah Memenuhi Keperluan Tenaga Kerja Negara
67-Kajian Terhadap Hubungan Antara Gaya Pembelajaran Dengan Personaliti Pelajar
68-Model Layanan Lingkungan Inklusif Ramah Terhadap Pembelajaran
69-Islamic Human Resource Management: Opening Research Agenda Into Mara’s Educational Institutions
70-Hubungan Efikasi-Kendiri Dan Personaliti Dengan Kemurungan Dalam Kalangan Pelajar Universiti
71-Peranan Kaunselor Dalam Perkhidmatan Kaunseling Pasca Bencana Di Indonesia.
72-Rekod Pembelajaran Dalam Keberkesanan Intervensi Pendekatan Kognitif Tingkah Laku 73-Terhadap Perubahan Tingkah Laku Murid Sekolah Rendah
73-Role Of Counseling And Educational Coping Strategies To Flood Disaster Victims
74-Hubungan Antara Persepsi Mahasiswa Terhadap Materi Kuliah Dan Minat Dengan Hasil Belajarmata Kuliah Belajar Dan Pembelajaran Universitas Negeri Padang
75-Meneroka Faktor Relaps Dan Pandangan Terhadap Perkhidmatan Kaunseling Dalam Kalangan Penghuni Pusat Pemulihan Dadah Di Kelantan
76-Punca Kegagalan Pelajar Sekolah Berasrama Penuh
77-Permentoran Berasaskan Personaliti Dan Stail Penyelesaian Masalah Kejuruteraan Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Pelajar
78-From School Walls To The Lecture Halls: Developing Multiple Historical Perspective
79-Keberkesanan Kaunseling Kelompok Berfokus Terhadap Kecerdasan Emosi Remaja
80-Peranan Guru Bimbingan Dan Kaunseling Dalam Membangun Potensi Diri Murid Untuk Kebolehpasaran Kerjaya
81-Persepsi Pelajar Terhadap Program Kerjaya Di Universiti Tun Hussien Onn Malaysia
82-Kesan Pelaksanaan Pendekatan Pembelajaran Popbl (Project Oriented Problem Based Learning) Di Kolej Komuniti Terhadap Kemahiran Kebolehpasaran Pelajar
83-Persepsi Pelajar Terhadap Gaya Pengajaran Topik Kaedah Bacaan Ayat-Ayat Suci Al-Quran
84-Ciri Personaliti Psiko-Spiritual Dalam Kalangan Remaja Muslim Di Malaysia: Satu Kajian Awal
85-Gaya Pembelajaran Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Agama
86-Indek Penerapan Nilai Islam Dalam Kalangan Awal Remaja
87-Pembangunan Identiti Kaunselor Dalam Kalangan Kaunselor Berdaftar Di Malaysia
88-Motivation Levels, System Support And Challenge Facing Postgraduate Students In Education In University Utara Malaysia
89-Efikasi Kendiri Dan Kecenderungan Keusahawanan: Peranan Pendidikan Keusahawanan Dalam Kalangan Pelajar Ipta Di Malaysia
90-Peranan Media Massa Dalam Mendidik Akhlak Remaja: Satu Tinjauan Dalam Perspektif Islam

 
 

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...