Friday

Persidangan Kebangsaan Pembangunan dan Pendidikan Lestari, (2012) Anjuran IPG Kampus Tuanku Bainun, Bukit Mertajama, Pulau Pinang/226

Persidangan Kebangsaan Pembangunan dan Pendidikan Lestari  ini diadakan untuk meningkatkan kesedaran tentang pentingnya elemen kelestarian digunapakai dalam kehidupan seharian agar dapat memelihara alam sekitar dengan sebaiknya untuk generasi akan datang. Persidangan ini menghimpunkan idea-idea baru dari penyelidikan yang akan memberi pendedahan kepada peserta yang hadir. Persidangan ini diadakan di IPG Kampus Tunku Bainun, Bukit Mertajam, Pulau Pinang pada 27-28 September 2012.  Berikut adalah senarai kertas kerja yang dibentangkan di persidangan ini:

1          Sikap dan Amalan Murid Sekolah Rendah dalam Konsep Lestari
2          Penilaian Kitar Hayat Sosial (SLCA): Beberapa Persoalan Penting dalam
Mengiktiraf Pelaksanaannya
3          Kaedah Nyanyian Dalam Mengatasi Masalah Miskonsepsi Dalam Kalangan Murid Tahun Tiga Dalam Topik ‘Magnet’
4          Laboratory-scale Pyrolysis of Oil Palm Shells
5          Penggunaan Strip Komik Bagi Meningkatkan Pencapaian Murid Dalam Topik ‘Kitaran Air’ Tahun 5 
6          Perbandingan Kaedah Menggunakan Kad Permainan & Buku Besar Bagi Meningkatkan Pencapaian Murid Tahun 4 Dalam Topik ‘Penyesuaian Tumbuhan Terhadap Cuaca Melampau’
7          Keberkesanan Penggunaakan Pendekatan Pembelajaran Masalah Terhadap  Perolehan Kemahiran Menginferens Dalam Topik ‘Nutrisi’
8          Penilaian Kitar Hayat Sosial (sLCA): Perbandingan antara kaedah-kaedah
sLCIA
9          Meningkatkan Pencapaian & Minat Murid Tahun 4 Dalam Tajuk ‘Perlindungan Haiwan Daripada Cuaca Melampau’
10        Unsur Ekopsikologi Dalamm Pendidikan Alam Sekitar Bagi Meningkatkan Amalan Gaya Hidup Mesra Alam
11        Mencipta Alat Permainan Magnet Daripada Bahan Terbuang:
Kaedah Alternatif Mengajar Topik ‘Magnet’
12        Penggunaan Peta Minda Untuk Meningkatkan Daya Mengingat & Minat Mengulangkaji Bagi Pelajar Tahun 4 Dalam Topik ‘Pembiakan Tumbuhan’
13        Perbandingan Antara Kaedah Main Peranan & Kad Permainan Bagi Meningkatkan Pencapaian Murid Tahun 4 Dalam Tajuk ‘Siratan Makanan’
14        Sistem Respons Kelas (SRK): Satu Kaedah AGILE Dalam
Pengajaran & Pembelajaran Sains Sekolah Rendah
15        Pemonitoran Masalah Pencemaran: Permasalahan Air Sisa
Ternakan Lembu Ke Persekitaran & Penyelesaiannya Secara
Kaedah Fitoremediasi
16        Evaluation of Solid Waste Management Practices & & Challenges At Sabah Water Village
17        Hubungan Antara Pengetahuan & Motivasi dengan Amalan Memelihara Alam Sekitar dalam kalangan Guru Pelatih (KPLI)
18        Peranan Penasihat Akademik dalam Melestarikan Pendidikan Berkualiti
19        Sikap & Persepsi Petani Terhadap Penggunaan Herbisid di Kawasan Pengairan Muda, Kedah
20        Kajian Penspesiesan & Penyingkiran Aluminium dalam Air Minuman
21        Tissue Culture: Sustainable Alternative for Source of Anti-Malarial Compound
22        Promoting Environmental Education in Malaysian Society
23        Aplikasi Pendekatan Konstuktivisme dalam Reka Bentuk Pengajaran Berasaskan Komputer: Pengaruhnya Terhadap Pencapaian Berdasarkan Aras Kognitif Pelajar
24        Penggunaan Kaedah Inkuiri Penemuan ‘KAKAK’ untuk Meningkatkan Prestasi Murid Tahun Empat Dalam Topik ‘Fantastic Materials’
25        Penggunaan Kaedah Nyanyian untuk Meningkatkan tentang Cara Pengurusan Bahan Kitar Semula

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...