Friday

Persidangan Kebangsaan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab 2012, Unit Bahasa Arab, Fakulti Pengajian Islam, UKM./225

Persidangan Kebangsaan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab 2012 yang membincangkan Isu-isu Pengajaran Bahasa Arab Peringkat Tinggi dan Menengah. Persidangan berkenaan diadakan di Klana Beach Resort, Port Dickson, Negeri Sembilan pada 19 Mei 2012. Berikut adalah senarai kertas kerja;1.      Memperkenalkan Bahan Bahasa Arab Yang Menarik dan Khidmat Bimbingan Secara Percuma
2.      تقرير المشروع البحثي : إيجاد برامج حاسوبية في تعليم وتعلم مهارات المحادثة والخطابة
3.      Pengalaman Guru Bahasa Arab Menggunakan Teks Yang Berbeza Jenis Dalam Pengajaran Kemahiran Mendengar Peringkat Permulaan
4.      Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab Tinggi Dari Perspektif Guru Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK)
5.      Tahap Penguasaan Pelajar Terhadap Pengajian Ilmu Balaghah di Sekolah Agama Rakyat (SAR) Negeri Melaka
6.      Penulisan Hamzah dalam Kalangan Murid dan Guru Bahasa Arab: Satu Tinjauan
7.      Pengajaran Kemahiran Mendengar Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua
8.       Ciri-Ciri Inovasi "Kad Pintar Nahu Arab"
9.      Kesan Maklum Balas Guru Semasa Pengajaran Bahasa Arab di dalam Bilik Darjah Terhadap Tingkah Laku Pelajar
10.  Keberkesanan Kem Bahasa Arab dalam Meningkatkan Tahap Motivasi dan Keyakinan Pelajar
11.  Analisa Kesalahan Pelajar dalam Penulisan Bahasa Arab: Kajian Kursus Maharat al-Kitabah
12.  Penggunaan Strategi Pembelajaran Kemahiran Bertutur Bahasa Arab: Kajian di Pusat Asasi UIAM
13. 
 نحو النحوالميسر: أهمية استخدام الرموز في تعليم قواعد اللغة العربية على مستوى المدارس الثانوية
14.  Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab: Satu Tinjauan di SMAP Kajang
15.  Penekanan Ilmu Morfologi dalam Buku Teks Bahasa Arab Kurikulum Baru Sekolah Menengah
16.  ممارسة اللغة العربية: تجارب وتقنيات
17.  Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan (PPIK) Pengajaran Bahasa Arab
18.  Kajian Meningkatkan Kemahiran Asas Membaca Teks Arab Melalui Kemahiran Membaca Al-Qur’an dan Kaedah Latih Tubi
19.  Modul Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab Menerusi al-Quran
20.  Kesesuaian Teks Mughni Al-Labib Bagi Silibus Pengkhususan Bahasa Arab Di IPT: Tinjauan Metodologi Bab Huruf al-Ma'ani
21.   Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab: Satu Tinjauan Ringkas Literatur di Negeri Sembilan
22.   Isu Pembelajaran Bahasa Arab
23.   أهمية علم البلاغة في دراسة تفسير القرآن
24.  Kebolehbacaan Teks Prosa Arab dalam Kalangan Pelajar Prasiswazah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia
25.  النحو ونشأته عند البصريين والكوفيين - القرن الأول الهجري إلى القرن الثالث الهجري


                         


No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...