Friday

Persidangan Kebangsaan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab 2012, Unit Bahasa Arab, Fakulti Pengajian Islam, UKM./225

Persidangan Kebangsaan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab 2012 yang membincangkan Isu-isu Pengajaran Bahasa Arab Peringkat Tinggi dan Menengah. Persidangan berkenaan diadakan di Klana Beach Resort, Port Dickson, Negeri Sembilan pada 19 Mei 2012. Berikut adalah senarai kertas kerja;1.      Memperkenalkan Bahan Bahasa Arab Yang Menarik dan Khidmat Bimbingan Secara Percuma
2.      تقرير المشروع البحثي : إيجاد برامج حاسوبية في تعليم وتعلم مهارات المحادثة والخطابة
3.      Pengalaman Guru Bahasa Arab Menggunakan Teks Yang Berbeza Jenis Dalam Pengajaran Kemahiran Mendengar Peringkat Permulaan
4.      Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab Tinggi Dari Perspektif Guru Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK)
5.      Tahap Penguasaan Pelajar Terhadap Pengajian Ilmu Balaghah di Sekolah Agama Rakyat (SAR) Negeri Melaka
6.      Penulisan Hamzah dalam Kalangan Murid dan Guru Bahasa Arab: Satu Tinjauan
7.      Pengajaran Kemahiran Mendengar Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua
8.       Ciri-Ciri Inovasi "Kad Pintar Nahu Arab"
9.      Kesan Maklum Balas Guru Semasa Pengajaran Bahasa Arab di dalam Bilik Darjah Terhadap Tingkah Laku Pelajar
10.  Keberkesanan Kem Bahasa Arab dalam Meningkatkan Tahap Motivasi dan Keyakinan Pelajar
11.  Analisa Kesalahan Pelajar dalam Penulisan Bahasa Arab: Kajian Kursus Maharat al-Kitabah
12.  Penggunaan Strategi Pembelajaran Kemahiran Bertutur Bahasa Arab: Kajian di Pusat Asasi UIAM
13. 
 نحو النحوالميسر: أهمية استخدام الرموز في تعليم قواعد اللغة العربية على مستوى المدارس الثانوية
14.  Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab: Satu Tinjauan di SMAP Kajang
15.  Penekanan Ilmu Morfologi dalam Buku Teks Bahasa Arab Kurikulum Baru Sekolah Menengah
16.  ممارسة اللغة العربية: تجارب وتقنيات
17.  Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan (PPIK) Pengajaran Bahasa Arab
18.  Kajian Meningkatkan Kemahiran Asas Membaca Teks Arab Melalui Kemahiran Membaca Al-Qur’an dan Kaedah Latih Tubi
19.  Modul Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab Menerusi al-Quran
20.  Kesesuaian Teks Mughni Al-Labib Bagi Silibus Pengkhususan Bahasa Arab Di IPT: Tinjauan Metodologi Bab Huruf al-Ma'ani
21.   Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab: Satu Tinjauan Ringkas Literatur di Negeri Sembilan
22.   Isu Pembelajaran Bahasa Arab
23.   أهمية علم البلاغة في دراسة تفسير القرآن
24.  Kebolehbacaan Teks Prosa Arab dalam Kalangan Pelajar Prasiswazah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia
25.  النحو ونشأته عند البصريين والكوفيين - القرن الأول الهجري إلى القرن الثالث الهجري


                         


Thursday

Persidangan Kebangsaan Pendidikan Islam (2012) Anjuran Bersama IPG Kampus Pendidikan Islam, IPG Kampus Ilmu Khas, IPG Kampus Pendidikan Teknik, IPG Kampus Bahasa Melayu, IPG Kampus Bahasa Antarabangsa Dengan Kerjasama Institut Pendidikan Guru Malaysia/224

Persidangan Kebangsaan Pendidikan Islam 2012 yang bertemakan Memperkasa Pendidikan Islam ke Arah Merealisasikan Kegemilangan Ummah Abad ke 21. Persidangan tersebut diadakan  di Hotel Royale Bintang Seremban pada 3-6 Julai 2012. Beberapa sub tema kertas kerja dibentangkan antaranya tema sejarah, kurikulum, pedagogi, latihan dan pembangunan dan isu-isu berkaitan dengan pendidikan Islam. Berikut adalah senarai tajuk kertas kerja;

1.      PemeriksaanCiri-CiriPsikometrik Item UjianPeperiksaanAkhirTahunTingkatan 4 Pendidikan Islam Kertas 1
2.      Peranan Guru Pendidikan Islam MenerusiFalsafahPendidikan Islam dalamMembentukIndividuMuridyang Berakhlak.
3.      PenilaianPelaksanaan Model KemBestariSolat Program J-QAF di SekolahRendah: Kajian di SekolahKebangsaan Daerah Kuala Selangor
4.      PenyuburanElemenTauhiddalamKurikulumSainsdalamMelahirkanMasyarakat yang Seimbang
5.      PenerapanNilaiKerohaniandalamPengajarandanPembelajaranSains
6.      PerlaksanaanPengajaranKolaboratif: MekanismePenambahBaikMutuPengajaranPendidikan Islam
7.      Cabaran Pengelolaan Sekolah Agama Swasta : Satu Kajian Awal di Sekolah Rendah Islam Al-Amin Kuala Lumpur (SRIAAKL)
8.      TahapKepuasanKerjaDalamKalangan Guru-Guru j-QAF Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
9.      PenerapanKonsepUlulAlbabdalamPendidikan
10.  KorelasiHisbahAkhlakdalamPendidikan Islam denganPenglibatanKokurikulumMuridSekolahMenengah
11.  GempaBumidariPerspektif Islam dan Barat
12.  AmalanTerbaikPedagogiPengajaranPendidikan Islam olehKhulafa’ Al-Rasyidin: SatuPerbandingan
13.  RealitidanCabarandalamPengajaranPendidikan Islam MuridAutismeSekolahRendah
14.  Leksikal Al-MuwalladdalamKamusBahasa Arab: SatuAnalisisSemantikdanMorfologi.
15.  Pembelajaran Aktif dalam Pengajaran dan Pembelajaran Berkesan Pendidikan Islam
16.  AplikasiGrafikPegundalamMeningkatkanIngatanPelajardalamBidangHadis
17.  IslamisasiKurikulumPendidikan Islam di InstitusiPendidikan Guru : TribulasidanCadangan
18.  Syekh ‘Abdullah Nasih ‘Ulwan: TokohIlmuanHaraki yang BersifatMurabbi
19.  KetokohanSyeikh Ahmad Yassinsebagai Dai Murabbi
20.  Pelaksanaan Memorandum PersefahamanPendaftaranSekolah Agama BantuanKerajaan (SABK) Di Negeri-NegeriPantaiTimur : KajianPerbandinganPenerimaannyadariAspekPengurusan
21.  Sekolah Agama Islam di Pahang : Satu Kajian Sejarah dan Perkembangan Awal
22.  EmpatiSejarahdalamPengajaran dan PembelajaranHijrahRasulullah (s.a.w)
23.  Pedagogi Rasulullah S.A.W. dalam Pengajaran
24.  UsrahWadahPendidikan : PengaplikasiannyaMelahirkanInsanTerpelajardanTerdidik
25.  SubjekQiraatdalamKelasKemahiranMembacadanMenghafaz Al-Quran (KKQ) KementerianPelajaran Malaysia: PenilaiandanPenambahbaikan.
26.  Penilaian Silibus dan Kaedah Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Tilawah Al-Quran  : Kajian di Sekolah-Sekolah Rendah Agama (SRA) di Negeri Selangor
27.  TeoriKecerdasanPelbagaiDalamMeningkatkanMotivasiPembelajaranIbadah
28.  Kepemimpinan Guru Pendidikan Islam Di Sekolah
29.  KeajaibanQiammulLailDalamMerawatMasalahKemurungan. SatuKajianKes.    
30.  BiahSolehahPemangkinKecemerlanganSahsiahPelajar
31.  Penguasaanbacaan al-Quran di kalanganpelajar PPISMP semDua.
32.  MetodologiPenulisan Dan PentafsiranKaryaTafsir Al-Imam Asy-Syafi’i
33.  PotensiDakwahdalamkalanganpelajar non-muslim di InstitutPendidikan Guru Malaysia
34.  PenyepaduanElemenPendidikanAlamSekitar (PAS) dalam Mata PelajaranPendidikan Islam  KBSM
35.  Penggunaan Warna pada Huruf-Huruf Mad Asli dalam Pengajaran Bacaan Surah Ad-Dhuha
36.  TahapPengetahuanPelajarMaahadTahfizTentangSanadQiraat Imam ‘Asim di Pahang
37.  KajianTentangElemenPujukandalamLamanSesawangPembelajaran Al-QurandariPerspektifTeoriCaptology
38.  TajdidIlmu Dan Pendidikan  :TinjauanApresiatifTerhadapPemikiranPendidikan Islam Sidek Baba.
39.  Pendidikan  Migran Muslim Filipina di Kota Kinabalu
40.  PenguasaanAsasBahasa Arab dalamKalanganPelajar Program Pensiswazahan Guru SekolahRendah : SatuKajianKes
41.  InovasidalamPelaksanaanKursusPendekKelolaanInstitut (KPKI) di InstitutPendidikan Guru (IPG) bagiSubjekBahasa Arab
42.  KeberkesananKurikulum PISMP PengkhususanPengajian Islam di InstitutPendidikan Guru Kampus Ipoh
43.  PerananSosiologiPendidikan Islam dalamPembentukanNilaiInsanSolehdanBertaqwa
44.  Pendidikan Islam MendepaniCabaran Abad Ke 21: AplikasiPendidikanBil-Hikmah
45.  PengajarandanPembelajaranBahasa Arab Berbantukan Gaya Shahid Al-Quran (GSQ)
46.  Model Islam dan Barat dalamMengenalPasti Gaya PembelajaranMuridSukarBelajardalam Mata PelajaranPendidikan Islam
47.  Perkembangan Tulisan Jawi di Malaysia:  Kajian Prestasi Pelajar Menulis Jawi Menurut  Sistem Ejaan Jawi yang Dikemaskini oleh Dewan Bahasa dan Pustaka
48.  AplikasiKajianMasaDepandalamPengajaranPendidikan Islam di KalanganPensyarah IPG KampusKeningau Sabah.
49.  PertembunganSistemPelajaran Agama danKolonial British di Tanah Melayu  1896-1957
50.  IslamisasiIlmudanPentakrifanSemulaPendidikan
51.  Pembangunan Rijal ( Insan)  PadaPenceritaan Fauna
52.  Pengaruh Multimedia Dalam Pembangunan KonsepMahabbah Di Jiwakanak-Kanak
53.  ElemenWarna, Ruang Dan IramaDalamPengajaran Dan PembelajaranPendidikan Islam DalamKalangan Guru Pelatih Semester  5 IPG, KampusPendidikan Islam
54.  Pembelajaran Sifat dan Nama Allah Teras Pengajaran  Akidah
55.  Pendidikan Multicultural (Kepelbagaianbudaya) dalammatapelajaranhubunganetnikdariperspektif Islam : Satupandangan
56.  Pendidikanseksual - apaPendekatan Islam
57.  Dakwah: Penggunaan kata-kata perangsangpadapapantanda di sekolahsekitarBangidanPutrajaya
58.  Penggunaan symbol (+) dan (-) padakaedah AVU ZAR ZAD membantumuridmenyambungdanmenulisjawi
59.  Factor pendorongamalankerohaniandalamkalanganpelajar IPG KPI
60.  PenghayatanSolatsebagaipemangkinjatidiri Guru Pelatih
61.  PotensimanusiamenurutpandanganHasanLanggulung
62.  SokonganTerhadap Guru PermulaanPendidikan Islam di SekolahPedalaman
63.  AktivitiKognitifDalamBukuTeksBahasa Arab TingkatanSatu Dan KesesuaiannyaDenganKurikulumBahasa Arab
64.  TarbiahInsaniahDalam Novel  Komsas
65.  Islam Dan GerakKerjaKoKurikulum : Pendidikan Islam DalamSilibus Tunas KadetRemajaSekolah (Tkrs) KementerianPelajaran Malaysia
66.  Tahap Kefahaman Guru Pelatih Pendidikan Islam Terhadap Peranan Profesionalisme Guru dalam Pembentukan Murid

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...