Monday

Simposium Warisan Dan Tamadun Islam (2009), Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Universiti Malaya./222

SIMPOSIUM Warisan Dan Tamadun Islam yang diadakan pada  28-29 Disember 2009, anjuran Jabatan Sejarah Dan Tamadun Islam, Universiti Malaya. Terdapat pelbagai bidang keilmuan khususnya berkaitan dengan warisan Islam yang belum dikaji dan diteliti. Simposium yang bakal dijalankan ini akan menggabungkan 3 seminar iaitu:

i. Seminar Nyanyian dan Muzik Islam
ii. Seminar Tokoh Ulama Nusantara – Tuan Tabal
iii. Seminar Manuskrip dan Tulisan Jawi Nusantara

Berikut adalah senarai kertas kerja;

 1. Seni Irama Di Dalam Al-Quran Al-Karim
 2. Kitab Al-Sirat Al-Mustaqim Karangan Shaykh Nur Al-Din Al-Raniri: Satu Pentahkikan
 3. Filem Sebagai Pemangkin Pembangunan Tamadun Melayu-Islam Moden : Satu Analisis
 4. Unsur Tasawwuf Falsafah Berhubung Penggunaan Teknologi Senjata Api Di Dalam Naskhah Ilmu Bedil
 5. Sumbangan Kitab Itqan Al-Muluk Bi Ta’dil Al-Suluk Dalam Perkembangan Sistem Ejaan Jawi
 6. Ketokohan Tuanku Rao Sebagai Seorang Ulama Dan Pejuang Melayu
 7. Syeikh Zainal Abidin Bin Muhammad Al-Patani Dan Pengajian Pondok: Sumbangan Dalam Perkembangan Ilmu Di Selatan Thailand
 8. Kedudukan Nyanyian Dan Muzik Dalam Islam Menurut Pandangan Yusuf Al-Qardhawi
 9. Biografi Sheikh Daud Bin Abdullah Al-Fatani Dan Sumbangannya Dalam Penulisan Fiqh
 10. Kitab Mir’ah Al-Tullab Fi Tashil Ma‘Rifah Ahkam Al-Shar ‘Iyyah Li Al-Malik Al-Wahhab Karangan Shaykh Abd Al-Rauf Bin Ali Al-Fansuri : Satu Pengenalan
 11. Kitab Minhat Al-Qarib Al-Mujib Wa Mughni Al-Raghibin Fi Al-Taqrib Oleh Tuan Tabal : Analisa Kedudukan Sebagai Karya Agung Islam Di Malaysia.
 12. Tuan Tabal Dan Kualiti Utama Zikrullah Dan Ibadat Satu Sorotan Berasaskan Tulisannya Jala’ Al-Qulub Bi Zikrullah
 13. Sumbangan Ahmad Ali Abu Bakar Dalam Terjemahan Hadith: Tumpuan Terhadap Kitab Kepalsuan Yang Masyhur
 14. Realiti Pengaruh Islam Dalam Adat Perkahwinan Orang Melayu: Suatu Tinjauan
 15. Mesir Dalam Persuratan Islam Di Alam Melayu: Refleksi Terhadap Majalah Persahabatan (1936-1937)
 16. Puisi Dan Melodi Dalam Tradisi Pengajaran Dan Pembelajaran Ilmu Arud
 17. Unsur-Unsur Islam Dalam Seni Drama Tempatan: Sorotan Terhadap Karya Rashid Sibir
 18. Sejarah Penulisan Jawi Di Terengganu Sebelum 1957
 19. Kesenian Warisan Islam Menerusi Perkembangan Dakwah Di Terengganu
 20. Tradisi Syarah1 Dalam Penulisan Kitab Jawi Di Alam Melayu: Satu Tinjauan Awal


 1. Sumbangan Nik Muhammad Salleh Wan Musa,Cucu Tuan Tabal Dalam Penghasilan Karya-Karya Manuskrip Melayu Jawi
 2. The Almohads In Fes
 3. Kajian-Kajian Mengenai Manuskrip Melayu Islam Di Jabatan Sejarah Dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya : Suatu Tinjauan Awal
 4. Sumbangan Syaikh Daud Al-Fatani Dalam Pembinaan Pemikiran Umat Melayu Nusantara Melalui Kitab Jawinya, Al-Durr Al-Thamin : Tinjauan Dari Aspek Epistemologi Dan Ontologi
 5. Isu-Isu Akidah Dalam Kitab Jawi: Analisa Kitab `Aqidah Al-Najin
 6. Pembinaan Akhlak Dan Etika Individu Muslim Menurut Perspektif Tamadun Islam
 7. Tuan Guru Haji Yusof Abdullah Al-Rawa: Sumbangannya Dalam Penerbitan Majalah Al-Islah

28.  Sumbangan Ulama Pondok Dalam Pembangunan Masyarakat: Kajian Ke Atas Dua Ulama  Daerah Baling

 1. Memperkasakan Tamadun Islam Melalui Tanggungjawab Sosial Korporat:Sejarah Dan Amalan Dalam Perbankan Islam
 2. Peranan Manuskrip Jawi Nusantara Dalam Pembinaan Sahsiah Bertamadun: Analisis Latar Belakang Dan Kandungan Kitab Hidayah Al-Salikin.
 3. Seni Dan Peranannya Dalam Pembangunan Kebudayaan Menurut Malik Bennabi (1905-1973)
 4. Sejarah Perkembangan Institusi Pondok Dan Penekanan Kepada Kitab Jawi Di Malaysia
 5. Perlaksanaan Kelas Pemulihan Jawi Di Sekolah Rendah: Satu Kajian
 6. Penggunaan Seni Khat Dalam Mushaf Nusantara : Rujukan Terhadap Mushaf Malaysia Dan Mushaf Istiqlal
 7. Kemahiran Insaniah Dalam Sejarah Tamadun Islam Di Malaysia : Antara Pengalaman Sejarah Dan Cabaran
 8. Shaykh Dawud Al-Fatani And Malay Traditional Pondok Learning Education
 9. Umm Al-Barahin Dan Sumbangannya Dalam Penulisan Kitab Jawi Bidang Akidah Di Alam Melayu
 10. Warisan Adat Istiadat Kesultanan Melayu Kedah : Satu Analisa Terhadap Manuskrip Jawi Undang-Undang Kedah
 11. Preliminary Study On Fiqh Ibadah Dimension In Malay Text Minhat Al-Qarib Al-Mujib Wa Mughni Al-Raghibin Fi Al-Taqrib By Tuan Tabal (D. 1891)
 12. Manuskrip Sejarah Negeri Kelantan Karya Hj. Abdullah Wansa Patani: Pengenalan Teks Dan Kajian Ringkas Tentang Sejarah Perkembangan Pemerintahan Islam Di Kelantan (1465 – 1840 M)
 13. Seni Lagu Al-Quran Di Malaysia : Satu Tinjauan Di Negeri Kedah
 14. Kiyai Haji Imam Zarkasyi Dan Sumbangannya Dalam Pembaharuan Pendidikan Pondok Di Indonesia
 15. Sumbangan Ulama Perak Dalam Kemerdekaan Tanah Melayu


 1. Pemikiran Ekonomi Syeikh Muhammad Bin Ismail Daud Al-Patani Dalam Kitab Matla’ Al-Badrain Wa Majma’ Al-Bahrain
 2. Metodologi Syeikh Idris Al-Marbawi Dalam Karya Terjemah Bulugh Al-Maram : Analisa Kitab Al-Taharah
 3. Seni Hias Dan Kaligrafi Islam : Analisis Terhadap Manuskrip Melayu Lama
 4. Imam Al-Shafi'i Dan Warisan Seni Puisi Beliau
 5. Pengkaedahan Tulisan Jawi Lama : Analisis Terhadap Manuskrip Nazam Nabi Muhammad S.A.W
 6. Pengaruh Tokoh Syeikh Muhammad Nafis Al-Banjari Terhadap Perkembangan Islam Di Kalimantan Selatan
 7. Peranan Ulama Dalam Perkembangan Intelektualisme Di Madrasah Idrisiah Bukit Chandan, Perak Sebelum Merdeka
 8. Warkah-Warkah Istana Terengganu: Warisan Dan Sumber Sejarah Yang Dilupakan
 9. Muhammad Salleh Kedah : Sumbangannya Terhadap Institusi Pendidikan Pondok Pulau Pisang, Kubang Pasu, Kedah
 10. Tuan Tabal Dan Sumbangannya Dalam Bidang Tasawuf: Analisis Berdasarkan Kitab Karangan Beliau
 11. Impak Genre Orientalism Dalam Sejarah Tamadun Islam Di Alam Melayu : Analisa Terhadap Perkembangan Semasa
 12. Konsep Fiqh Semasa Dalam Pembinaan Tamadun Islam Malaysia : Satu Analisis Kritikal
 13. Tok Ku Paloh : Penglibatan Dalam Politik Terengganu
 14. Mencari “Kelazatan Jiwa” Di Dalam Pelbagai Aktiviti Hari Ini : Antara Halal, Makruh Dan Haram Menurut Fatwa Imam Ahmad Ibn Taymiyyah
58.  Scholars And Islamic Development Institution :
 1. The Story Of Islamic Religious Council Of Singapore (Muis)
 2. Sejarah Permajalahan Melayu Dan Sumbangan Kepada Masyarakat : Kajian Terhadap Majalah Al-Islah (1970-1974)
 3. Mohamed Sanusi Mahmood, 1909-1995 : Tokoh Pendidikan Islam Singapura
 4. Peranan Dan Sumbangan Ulama’ Melayu Dalam Perkembangan Keintelektualan Di Pulau Pinang Abad Ke-19m
 5. Konsep Kemakmuran Negara Dalam Historiografi Melayu Islam (Kurun Ke-13 Hingga Ke-19)
 6. Mesej Dari Istana : Tinjauan Terhadap Kitab Jawi Kitab Pohon Agama Bahagian Rukun Iman Oleh Al-Marhum Duli Yang Maha Mulia Sultan Alauddin Sulaiman Shah Ibni Raja Musa (M. 1357 H/1938 M)
 7. Pengaruh Dan Kesan Gerakan Reformasi Islam Timur Tengah Terhadap Masyarakat Islam Di Nusantara: Satu Tinjauan Ilmiah


القاضي المؤرخ إسماعيل الأكوع وجهوده في خذمة التراث اليمني.

جهود الشيخُ الطاهربن عاشور في الاصلاح الاجتماًعي والتعليمي.

فطاني دار السلام بين مؤمرات الماضي ومعاناة الحاضر.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...