Thursday

World Congres For Islamic History and Civilization (2011), Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya./221

Kongres ini berlangsung pada 10-11 Oktober 2011 di Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Berikut adalah senarai kertas kerja dibawah tema –Islam and Education.

 1. Islam Dan Revolusi Keilmuan Di Alam Melayu
 2. Kajian Russia Mengenai Islam Di Alam Melayu
 3. Pengajian Tahfiz Di Kalangan Kanak-Kanak: Kesan Terhadap Personaliti Ibadah, Satu Tinjauan
 4. Penginstitusian Sekolah Agama Rakyat Dalam Polisi Pendidikan Kebangsaan: Sejarah Dan Perkembangan Masa Depan
 5. Peranan Guru Pendidikan Islam Dalam Membentuk Generasi Unggul
 6. Peranan Ulama Dalam Perkembangan Intelektualisme Di Madrasah Idrisiah Bukit Chandan, Perak Sebelum Merdeka
 7. A Comparative Analysis Of Ibn Sina And Al-Ghazali: Their Philosophical Underpinnings And Contributions Toward Muslim Education
 8. Contribution of Islamic Education to Sciences, Social Sciences and Literature in India
 9. History Of Islam And Islamic Education: The Roles Of Muslim Scholars And Establishment Of Madrasahs In Kisi-Nigeria
 10. Quality System Within Higher Education In Muslim Countries: Complying ISO 9000 Requirements And Organisational Culture Involved
 11. The Essentiality Of Isnéd In Preserving Islamic Heritage And Knowledge
 12. Universities of the Islamic World: Catalysts for Global Sustainability Transformation – A Discourse Analysis.
 13. نحو ضياغة الاصول النظرية للحسبة العلمية في الاسلام :دراسة في المفهوم واسسه وشروطه ونماذجه.


Sunday

Seminar Kebangsaan Peradaban dan Pemikiran Islam (2011) Kolej Universiti Islam Selangor/2200 bps

Seminar Kebangssan Peradaban dan Pemikiran Islam (2011) dianjurkan oleh Kolej Universiti Islam Selangor pada 24 Novermber 2011 bertempat di Auditorium Akademi Islam KUIS. Berikut adalah senarai kertas kerja yang dibentangkan:

Ucaptama

Tajuk: Konsep Negara Islam dan Siasah Syar’iyyah Menurut Sarjana-Sarjana Tradisi Dan Kontemporari

Kertas Kerja Utama

Tajuk: Prospek Pelaksanaan Sistem Islam Di Timur Tengah Dan Kedudukan Gerakan Islam Dalam Pembentukan Pemerintahan Baru Pasca Revolusi 2011

Tajuk: Pelaksanaan Undang-Undang Jenayah Syariah Dalam Kerangka Perlembagaan Malaysia

Tajuk: Model Sistem Ekonomi Dan Kewangan Negara Islam Berdasarkan Konteks Malaysia Dan Semasa


Kertas Kerja

No.1 Implikasi Penglibatan Ulama Dalam Politik Di Semenanjung Malaysia:Quo Vadis Menjelang Pilihanraya Umum Ke-13
No.2 Dakwah Dan Penindasan Ikhwan Al-Muslimin Dalam Sejarah Perkembangan Politik Mesir, 1928-2005
No.3 Zionisme dan peranannya di dalam menjatuhkan Kerajaan Turki Uthmaniyyah di awal abad ke 20.
No.4 The Position Of Islam And Modernity On Society, Law And Politics And Their Implications For Contemporary Muslim Societies
No.5 The Success Of The Madinan Society And Its Reflection On The Integration Of The Malaysian Society
No.6 Pemikiran Ashacirah: Pengenalan Terhadap Persoalan Kepimpinan
No.7 Judicial Cooperation in Malaysia – Preliminary Overview of the Possibility and Challenges
No.8 Tun Salleh Abas: Ketua Hakim Negara Dan Sumbangan Pemikiran Beliau Dari Aspek Perundangan Di Malaysia
No.9 Tuntutan Dakwah Dan Kepelbagaian Parti Politik Islam
No.10 Aliran Pemikiran Dakwah Hizb Al-Tahrir
No.11 Aliran Pemikiran Tasawuf SIÓSÔ : Satu Sorotan Terhadap Tokoh-Tokohnya Di Nusantara
No.12 Patriotisme Mukmin Membina Pemikiran Dan Peradaban Islam
No.13 Cabaran Pengajaran Ilmu Siasah Syar’iyyah Dalam Kursus Wajib Di IPTA Dan IPTS: Satu Pengalaman
No.14 Perintah Taubat Terhadap Pesalah Riddah Sebagai Hukuman Alternatif Menurut Perspektif Perundangan Islam Dan Siyasah Syari’yyah: Satu Pandangan
No.15 Refleksi Nilai Modenisme Di Kalangan Generasi Muda Melayu Di Dalam Proses Pemilihan Kepimpinan Politik
No.16 ‘Al-Qalb Al-Salim’ Dalam Pengurusan Pentadbiran
No.17 Pemantapan Modul Latihan Kepada Tenaga Pengajar: Kajian Kes Kepada Saudara Baru
No.18 Dakwah Dan Facebook:Kesan Terhadap Proses Ta’dib Para Pelajar Di KUIS
No.19 Madinah Al-Munawwarah Ikon Pembentukan Negara
Islam
No.20 Pengurusan Konflik Dan Asas Resolusi Menurut Perspektif Islam
No.21 Kesultanan Melayu Di Malaysia: Kelestarian Status Quo Bangsa
Tempat 4: Bilik Seminar 4108, Akademi Islam, KUIS
No.22 Ketokohan Pak Natsir Dalam Politik
No.23 Sumbangan Dr. Mustafa Al-Siba’ie Dalam Gerakan Dakwah Islamiyyah
No.24 Perjuangan Ibrahim Haji Yaakob Dalam Kesatuan Melayu Muda (KMM) (1938-1941)
No.25 Malayan Union:Permulaan Perjuangan Dan Penyatuan Politik Di Tanah Melayu (1946-1948)
Ucapan Penggulungan
Tajuk: Sistem Pemerintahan Dan Kerajaan Islam Pra Dan Pasca Moden: Model Terbaik Dalam Konteks Malaysia

Saturday

Seminar Hukum Islam Semasa(2011), Jabatan Fiqh & Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya/219

Seminar Hukum Islam Semasa dianjurkan oleh Jabatan Fiqh & Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya pada 14 dan 15 Disember 2011. Berikut adalah senarai kertas kerja yang dibentangkan pada seminar tersebut:

Ucap utama

·         Fiqh Kepenggunaan Semasa: Realiti Dan Cabaran Di Malaysia.
·         Isu Dan Cabaran Semasa Dalam Pembangunan Industri Halal Di Malaysia.

Senarai Kertas Kerja

 1. Amalan-Amalan Terbaik Dalam Pengeluaran Makanan Halal di Malaysia
 2. Pemikiran Fiqh Kepenggunaan Islam: Satu Pengenalan
 3. Pengintegrasian Sistem Jaminan Halal Dan Rantaian Bekalan Produk-Produk Halal: Satu Tinjauan.
 4. Prinsip Asas Penentuan Halal Dan Haram Dalam Pemakanan
 5. Aplikasi Good Governan Dalam Perlindungan Hak-hak Pengguna:  Kajian Terhadap Penentuan dan Pengawasan Produk Makanan  Halal di Indonesia dan Malaysia
 6. Prinsip-Prinsip Asas Dalam Pengurusan Makanan Halal: Penelitian Terhadap Pandangan Al-Ghazali.
 7. Proses Pensijilan Halal Di Malaysia: Satu Tinjauan Literatur.
 8. Sektor Halal Malaysia: Ke Mana Hala Tujunya?
 9. Al-Hisbah: Konsep dan Kepentingannya Kepada Kesejahteraan Pengguna
 10.  Analisis Gender Dalam Budaya Kepenggunaan Semasa di Malaysia.
 11. Nilai Berkat Dalam Perniagaan : Membugar Jatidiri Rabbani Usahawan dan Pengguna Islam di Malaysia.
 12. Pengurusan Zakat Golongan Mualaf Di Dalam Masyarakat Islam: Satu Sorotan Di Johor.
 13. Kecacatan Rumah Kediaman (House Defects): Perspektif Shariah dan Kajian Awal Kes-kes di Malaysia.
 14. Legal Approach To Prevention Crime In Islamic Finance in Malaysia and Iran.
 15. Penyalahgunaan Teknologi Perubatan Penyumbang Gejala Pengguguran Bayi: Kajian Menurut Perundangan Malaysia Dan Islam.
إثبات النسب والجريمة من خلال البصمة الجينية وإلى أي مدى توصل العلم ، دراسة تحليلية
مقارنة.

 1. دو رالتأمين مقام العاقلة في دفع الديات الناتجة من الحوادث، دراسة تحليلية
 2. Amanah Saham Bumiputera:Suatu Analisis Dari Sudut Akad.
 3. Aplikasi Maqasid Syari’ah Dalam Sistem Kewangan Islam.
 4. Hak Khiyar Dalam Isu Kepenggunaan di Malaysia: Satu Analisis.
 5. Kepenggunaan Patuh Syariah Dalam Multi Level Marketing (MLM) : Isu-Isu Dan Cadangan.
 6. اختلاف الفقهاء في ربط القروض والديون بمستوى الأسعار
 7. Makanan Ubahsuai Genetik (GM Food): Konsep dan Analisis Hukum.
 8. Pengambilan Makanan Segera Dari Aspek Kepenggunaan Dan Hukum Islam.
 9. Pengurusan Produk Halal: Kajian Menurut Perspektif Undang-Undang Di Malaysia.
 10. Realisasi Pandangan Fuqaha Tentang Makanan Berasaskan Nilai Saintifik Semasa
 11. تحريم الضرر في الإسلام " التدخين نموذجا".
 12. Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Bone China Dalam Kalangan Masyarakat Islam.
 13. Penggunaan Sains Dan Teknologi Dalam Penentuan Hukum: Kajian Terhadap Aplikasi Kriteria Dan Instrumentasi Astronomi Dalam Cerapan Hilal.
 14. Penentuan Piawaian Alkohol Dalam Makanan Yang Dibenarkan Dari Perspektif Islam.
 15. Penghayatan Maqasid Al-Syariah Dan Integrasi Sains Dalam Penetapan Hukum Fiqh Kepenggunaan: Analisis Hukum Bersiwak.
 16. Xenotransplantasi Unsur Babi Sebagai Medium Terapeutik : Kajian Menurut Perspektif Islam Dan Saintifik.
 17. Fatwa Mengenai Bidang Kepenggunaan Dalam E-Fatwa Jakim : Analisis Terhadap Fatwa Berkaitan Alkohol, Bioteknologi Dan Perubatan.
 18. Penggunaan Kad Kredit Dalam Kalangan Kakitangan Islam, Universiti Malaya.
 19. التأمين التعاوني المركب ومشروعيته.
 20. زينة المرأة فى ميزان الشريعة.
 21. “Bahan-Bahan Rawatan” Yang Terpakai Di Beberapa Pusat Rawatan Alternatif Di Malaysia : Satu Tinjuan Dari Sudut Hukum Dan Ilmu Pengubatan Islam.
 22. Kepenggunaan Perisian Hadith Di Kalangan Pelajar Pengajian Islam Utm.
 23. Hukum Semasa Dalam Rawatan Islam: Isu Terhadap Pengamalan Kaedah “Scanning” Dalam Rawatan Penyakit Gangguan Makhluk Halus.
 24. Penyelewengan Akidah Dan Syariat Dalam Perkhidmatan Rawatan Alternatif: Isu Kepenggunaan & Akidah Umat Islam.
 25. Bai’-Al-Inah Menurut Fiqh Muamalat- Analisis Dari Perspektif Perisian Aplikasi.
Tuesday

Seminar Qiraat Peringkat Kebangsaan (2011)Persatuan Mahasiswa Ilmu Wahyu dan Warisan Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia /218

Seminar Qiraat Peringkat Kebangsaan 2011 yang dianjurkan oleh Persatuan Mahasiswa Ilmu Wahyu dan Warisan Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Gombak beserta Pelajar-pelajar Kursus Umum Tilawah Al-Quran (Qiraat), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Gombak dengan kerjasama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) pada bertempat di Auditorium Utama, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Gombak. Berikut adalah senarai kertas kerja yang dibentangkan pada seminar tersebut:


1.      Al-Quran: Memartabatkan dan Mengiktiraf Ahlinya di Malaysia – Satu Cadangan
2.      Rasm Uthmani: Hubungannya Dalam Bidang Ilmu Qiraat
3.      Qiraat Imam A’sim Riwayat Hafs: Kajian Daripada Dua Toriq
4.      Perkembangan Ilmu Qiraat di Malaysia dan Keperluannya di Institusi Pengajian Tinggi
5.      Pengajaran dan Pembelajaran Qiraat: Pengalaman di UIAM
6.      Keberkesanan Mempelajari Ilmu Qiraat: Antara Harapan, Cabaran dan Penyelesaian Masalah
7.      Keperluan Bertalaqqi dan Bermusyafahah Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Ilmu Al-Quran: Satu Tuntutan
8.      Keaslian Sanad Pengajian Al-Quran: Kelangsungan Tradisi Ilmu Al-Quran
9.      Tahap Penguasaan Bacaan Al-Quran Bagi Imam-imam di Daerah Kota Setar dan Kubang Pasu, Kedah: Satu Kajian
10.  Kaedah Yang Berkesan Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Ilmu Qiraat Kepada Orang Awam: Satu Kajian
11.  Sejarah Perkembangan Qiraat Dari Zaman Rasulullah S.A.W. Hingga Ke Hari Ini
12.  Qiraat 10: Pendekatan Pada Lafaz Dan Sebutan – Satu Penelitian Dalam Usul

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...