Monday

Ab.Halim Tamuri & Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff (2011), Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia./228

Proses pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan sesuai untuk para pelajar perlu dirangka dan dilaksanakan dengan sebaiknya oleh para pendidik bagi memperolehi kualiti pendidikan yang terbaik. Berikut adalah topik yang dibincangkan dalam buku ini yang merupakan dari beberapa kertas kerja;

1-      Isu pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam
2-      Kaedah Pengajaran Pendidikan Islam: Konvensional dan Inovasi
3-      Pembelajaran Pengaturan kendiri dalam Pendidikan Islam
4-      Pengajaran Berasaskan komputer: Asas Pelaksanaan Pendidikan Islam
5-      Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam Berasaskan laman Web
6-      Pendekatan Bersepadu Pengajaran dan Pembelajaran Akidah
7-      Pembelajaran Berasaskan Masalah dalam pendidikan Akhlak
8-      Pembelajaran Berasaskan Usrah
9-      Pembelajaran Berasaskan Masjid

Sunday

Adab Ikhtilaf Dalam Gerakan Islam (2012), Akademi Islam, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor/227

Buku ini adalah dari wacana ilmiah pengurusan adab ikhtilaf dalam gerakan Islam (WPAI 2010) yang dianjurkan pada 8 November 2010 bertempat di Auditorium Akademi Islam, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS). Sebanyak lapan kertas kerja dibentangkan termasuk kertas kerja utama. Berikut adalah senarai kertas kerja yang dibukukan.

Ucapan
Editor
Kandungan

1-      Mengurus Adab Ikhtilaf
2-      Adab Ikhtilaf Dalam Gerakan Islam
3-      Partisipasi Ulama Dalam Arus Politik Malaysia: Pemimpin, Pembimbing Atau Pesaing
4-      Etika Pengurusan Konflik (Ikhtilaf) Dalam Gerakan Islam di Malaysia: Suatu Huraian Ringkas
5-      Pemikiran Protaz Dalam Mendepani Ikhtilaf Ummah
6-      Wahhabism:progress and Respond
7-      Peranan Gerakan Islam Ke Arah Pembentukan Nilai Jati Diri Bangsa Melayu
8-   Adabul Ikhtilaf Muhawwir at.Tawafuk al-Insani

Friday

Persidangan Kebangsaan Pembangunan dan Pendidikan Lestari, (2012) Anjuran IPG Kampus Tuanku Bainun, Bukit Mertajama, Pulau Pinang/226

Persidangan Kebangsaan Pembangunan dan Pendidikan Lestari  ini diadakan untuk meningkatkan kesedaran tentang pentingnya elemen kelestarian digunapakai dalam kehidupan seharian agar dapat memelihara alam sekitar dengan sebaiknya untuk generasi akan datang. Persidangan ini menghimpunkan idea-idea baru dari penyelidikan yang akan memberi pendedahan kepada peserta yang hadir. Persidangan ini diadakan di IPG Kampus Tunku Bainun, Bukit Mertajam, Pulau Pinang pada 27-28 September 2012.  Berikut adalah senarai kertas kerja yang dibentangkan di persidangan ini:

1          Sikap dan Amalan Murid Sekolah Rendah dalam Konsep Lestari
2          Penilaian Kitar Hayat Sosial (SLCA): Beberapa Persoalan Penting dalam
Mengiktiraf Pelaksanaannya
3          Kaedah Nyanyian Dalam Mengatasi Masalah Miskonsepsi Dalam Kalangan Murid Tahun Tiga Dalam Topik ‘Magnet’
4          Laboratory-scale Pyrolysis of Oil Palm Shells
5          Penggunaan Strip Komik Bagi Meningkatkan Pencapaian Murid Dalam Topik ‘Kitaran Air’ Tahun 5 
6          Perbandingan Kaedah Menggunakan Kad Permainan & Buku Besar Bagi Meningkatkan Pencapaian Murid Tahun 4 Dalam Topik ‘Penyesuaian Tumbuhan Terhadap Cuaca Melampau’
7          Keberkesanan Penggunaakan Pendekatan Pembelajaran Masalah Terhadap  Perolehan Kemahiran Menginferens Dalam Topik ‘Nutrisi’
8          Penilaian Kitar Hayat Sosial (sLCA): Perbandingan antara kaedah-kaedah
sLCIA
9          Meningkatkan Pencapaian & Minat Murid Tahun 4 Dalam Tajuk ‘Perlindungan Haiwan Daripada Cuaca Melampau’
10        Unsur Ekopsikologi Dalamm Pendidikan Alam Sekitar Bagi Meningkatkan Amalan Gaya Hidup Mesra Alam
11        Mencipta Alat Permainan Magnet Daripada Bahan Terbuang:
Kaedah Alternatif Mengajar Topik ‘Magnet’
12        Penggunaan Peta Minda Untuk Meningkatkan Daya Mengingat & Minat Mengulangkaji Bagi Pelajar Tahun 4 Dalam Topik ‘Pembiakan Tumbuhan’
13        Perbandingan Antara Kaedah Main Peranan & Kad Permainan Bagi Meningkatkan Pencapaian Murid Tahun 4 Dalam Tajuk ‘Siratan Makanan’
14        Sistem Respons Kelas (SRK): Satu Kaedah AGILE Dalam
Pengajaran & Pembelajaran Sains Sekolah Rendah
15        Pemonitoran Masalah Pencemaran: Permasalahan Air Sisa
Ternakan Lembu Ke Persekitaran & Penyelesaiannya Secara
Kaedah Fitoremediasi
16        Evaluation of Solid Waste Management Practices & & Challenges At Sabah Water Village
17        Hubungan Antara Pengetahuan & Motivasi dengan Amalan Memelihara Alam Sekitar dalam kalangan Guru Pelatih (KPLI)
18        Peranan Penasihat Akademik dalam Melestarikan Pendidikan Berkualiti
19        Sikap & Persepsi Petani Terhadap Penggunaan Herbisid di Kawasan Pengairan Muda, Kedah
20        Kajian Penspesiesan & Penyingkiran Aluminium dalam Air Minuman
21        Tissue Culture: Sustainable Alternative for Source of Anti-Malarial Compound
22        Promoting Environmental Education in Malaysian Society
23        Aplikasi Pendekatan Konstuktivisme dalam Reka Bentuk Pengajaran Berasaskan Komputer: Pengaruhnya Terhadap Pencapaian Berdasarkan Aras Kognitif Pelajar
24        Penggunaan Kaedah Inkuiri Penemuan ‘KAKAK’ untuk Meningkatkan Prestasi Murid Tahun Empat Dalam Topik ‘Fantastic Materials’
25        Penggunaan Kaedah Nyanyian untuk Meningkatkan tentang Cara Pengurusan Bahan Kitar Semula

Persidangan Kebangsaan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab 2012, Unit Bahasa Arab, Fakulti Pengajian Islam, UKM./225

Persidangan Kebangsaan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab 2012 yang membincangkan Isu-isu Pengajaran Bahasa Arab Peringkat Tinggi dan Menengah. Persidangan berkenaan diadakan di Klana Beach Resort, Port Dickson, Negeri Sembilan pada 19 Mei 2012. Berikut adalah senarai kertas kerja;1.      Memperkenalkan Bahan Bahasa Arab Yang Menarik dan Khidmat Bimbingan Secara Percuma
2.      تقرير المشروع البحثي : إيجاد برامج حاسوبية في تعليم وتعلم مهارات المحادثة والخطابة
3.      Pengalaman Guru Bahasa Arab Menggunakan Teks Yang Berbeza Jenis Dalam Pengajaran Kemahiran Mendengar Peringkat Permulaan
4.      Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab Tinggi Dari Perspektif Guru Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK)
5.      Tahap Penguasaan Pelajar Terhadap Pengajian Ilmu Balaghah di Sekolah Agama Rakyat (SAR) Negeri Melaka
6.      Penulisan Hamzah dalam Kalangan Murid dan Guru Bahasa Arab: Satu Tinjauan
7.      Pengajaran Kemahiran Mendengar Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua
8.       Ciri-Ciri Inovasi "Kad Pintar Nahu Arab"
9.      Kesan Maklum Balas Guru Semasa Pengajaran Bahasa Arab di dalam Bilik Darjah Terhadap Tingkah Laku Pelajar
10.  Keberkesanan Kem Bahasa Arab dalam Meningkatkan Tahap Motivasi dan Keyakinan Pelajar
11.  Analisa Kesalahan Pelajar dalam Penulisan Bahasa Arab: Kajian Kursus Maharat al-Kitabah
12.  Penggunaan Strategi Pembelajaran Kemahiran Bertutur Bahasa Arab: Kajian di Pusat Asasi UIAM
13. 
 نحو النحوالميسر: أهمية استخدام الرموز في تعليم قواعد اللغة العربية على مستوى المدارس الثانوية
14.  Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab: Satu Tinjauan di SMAP Kajang
15.  Penekanan Ilmu Morfologi dalam Buku Teks Bahasa Arab Kurikulum Baru Sekolah Menengah
16.  ممارسة اللغة العربية: تجارب وتقنيات
17.  Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan (PPIK) Pengajaran Bahasa Arab
18.  Kajian Meningkatkan Kemahiran Asas Membaca Teks Arab Melalui Kemahiran Membaca Al-Qur’an dan Kaedah Latih Tubi
19.  Modul Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab Menerusi al-Quran
20.  Kesesuaian Teks Mughni Al-Labib Bagi Silibus Pengkhususan Bahasa Arab Di IPT: Tinjauan Metodologi Bab Huruf al-Ma'ani
21.   Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab: Satu Tinjauan Ringkas Literatur di Negeri Sembilan
22.   Isu Pembelajaran Bahasa Arab
23.   أهمية علم البلاغة في دراسة تفسير القرآن
24.  Kebolehbacaan Teks Prosa Arab dalam Kalangan Pelajar Prasiswazah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia
25.  النحو ونشأته عند البصريين والكوفيين - القرن الأول الهجري إلى القرن الثالث الهجري


                         


Thursday

Persidangan Kebangsaan Pendidikan Islam (2012) Anjuran Bersama IPG Kampus Pendidikan Islam, IPG Kampus Ilmu Khas, IPG Kampus Pendidikan Teknik, IPG Kampus Bahasa Melayu, IPG Kampus Bahasa Antarabangsa Dengan Kerjasama Institut Pendidikan Guru Malaysia/224

Persidangan Kebangsaan Pendidikan Islam 2012 yang bertemakan Memperkasa Pendidikan Islam ke Arah Merealisasikan Kegemilangan Ummah Abad ke 21. Persidangan tersebut diadakan  di Hotel Royale Bintang Seremban pada 3-6 Julai 2012. Beberapa sub tema kertas kerja dibentangkan antaranya tema sejarah, kurikulum, pedagogi, latihan dan pembangunan dan isu-isu berkaitan dengan pendidikan Islam. Berikut adalah senarai tajuk kertas kerja;

1.      PemeriksaanCiri-CiriPsikometrik Item UjianPeperiksaanAkhirTahunTingkatan 4 Pendidikan Islam Kertas 1
2.      Peranan Guru Pendidikan Islam MenerusiFalsafahPendidikan Islam dalamMembentukIndividuMuridyang Berakhlak.
3.      PenilaianPelaksanaan Model KemBestariSolat Program J-QAF di SekolahRendah: Kajian di SekolahKebangsaan Daerah Kuala Selangor
4.      PenyuburanElemenTauhiddalamKurikulumSainsdalamMelahirkanMasyarakat yang Seimbang
5.      PenerapanNilaiKerohaniandalamPengajarandanPembelajaranSains
6.      PerlaksanaanPengajaranKolaboratif: MekanismePenambahBaikMutuPengajaranPendidikan Islam
7.      Cabaran Pengelolaan Sekolah Agama Swasta : Satu Kajian Awal di Sekolah Rendah Islam Al-Amin Kuala Lumpur (SRIAAKL)
8.      TahapKepuasanKerjaDalamKalangan Guru-Guru j-QAF Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
9.      PenerapanKonsepUlulAlbabdalamPendidikan
10.  KorelasiHisbahAkhlakdalamPendidikan Islam denganPenglibatanKokurikulumMuridSekolahMenengah
11.  GempaBumidariPerspektif Islam dan Barat
12.  AmalanTerbaikPedagogiPengajaranPendidikan Islam olehKhulafa’ Al-Rasyidin: SatuPerbandingan
13.  RealitidanCabarandalamPengajaranPendidikan Islam MuridAutismeSekolahRendah
14.  Leksikal Al-MuwalladdalamKamusBahasa Arab: SatuAnalisisSemantikdanMorfologi.
15.  Pembelajaran Aktif dalam Pengajaran dan Pembelajaran Berkesan Pendidikan Islam
16.  AplikasiGrafikPegundalamMeningkatkanIngatanPelajardalamBidangHadis
17.  IslamisasiKurikulumPendidikan Islam di InstitusiPendidikan Guru : TribulasidanCadangan
18.  Syekh ‘Abdullah Nasih ‘Ulwan: TokohIlmuanHaraki yang BersifatMurabbi
19.  KetokohanSyeikh Ahmad Yassinsebagai Dai Murabbi
20.  Pelaksanaan Memorandum PersefahamanPendaftaranSekolah Agama BantuanKerajaan (SABK) Di Negeri-NegeriPantaiTimur : KajianPerbandinganPenerimaannyadariAspekPengurusan
21.  Sekolah Agama Islam di Pahang : Satu Kajian Sejarah dan Perkembangan Awal
22.  EmpatiSejarahdalamPengajaran dan PembelajaranHijrahRasulullah (s.a.w)
23.  Pedagogi Rasulullah S.A.W. dalam Pengajaran
24.  UsrahWadahPendidikan : PengaplikasiannyaMelahirkanInsanTerpelajardanTerdidik
25.  SubjekQiraatdalamKelasKemahiranMembacadanMenghafaz Al-Quran (KKQ) KementerianPelajaran Malaysia: PenilaiandanPenambahbaikan.
26.  Penilaian Silibus dan Kaedah Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Tilawah Al-Quran  : Kajian di Sekolah-Sekolah Rendah Agama (SRA) di Negeri Selangor
27.  TeoriKecerdasanPelbagaiDalamMeningkatkanMotivasiPembelajaranIbadah
28.  Kepemimpinan Guru Pendidikan Islam Di Sekolah
29.  KeajaibanQiammulLailDalamMerawatMasalahKemurungan. SatuKajianKes.    
30.  BiahSolehahPemangkinKecemerlanganSahsiahPelajar
31.  Penguasaanbacaan al-Quran di kalanganpelajar PPISMP semDua.
32.  MetodologiPenulisan Dan PentafsiranKaryaTafsir Al-Imam Asy-Syafi’i
33.  PotensiDakwahdalamkalanganpelajar non-muslim di InstitutPendidikan Guru Malaysia
34.  PenyepaduanElemenPendidikanAlamSekitar (PAS) dalam Mata PelajaranPendidikan Islam  KBSM
35.  Penggunaan Warna pada Huruf-Huruf Mad Asli dalam Pengajaran Bacaan Surah Ad-Dhuha
36.  TahapPengetahuanPelajarMaahadTahfizTentangSanadQiraat Imam ‘Asim di Pahang
37.  KajianTentangElemenPujukandalamLamanSesawangPembelajaran Al-QurandariPerspektifTeoriCaptology
38.  TajdidIlmu Dan Pendidikan  :TinjauanApresiatifTerhadapPemikiranPendidikan Islam Sidek Baba.
39.  Pendidikan  Migran Muslim Filipina di Kota Kinabalu
40.  PenguasaanAsasBahasa Arab dalamKalanganPelajar Program Pensiswazahan Guru SekolahRendah : SatuKajianKes
41.  InovasidalamPelaksanaanKursusPendekKelolaanInstitut (KPKI) di InstitutPendidikan Guru (IPG) bagiSubjekBahasa Arab
42.  KeberkesananKurikulum PISMP PengkhususanPengajian Islam di InstitutPendidikan Guru Kampus Ipoh
43.  PerananSosiologiPendidikan Islam dalamPembentukanNilaiInsanSolehdanBertaqwa
44.  Pendidikan Islam MendepaniCabaran Abad Ke 21: AplikasiPendidikanBil-Hikmah
45.  PengajarandanPembelajaranBahasa Arab Berbantukan Gaya Shahid Al-Quran (GSQ)
46.  Model Islam dan Barat dalamMengenalPasti Gaya PembelajaranMuridSukarBelajardalam Mata PelajaranPendidikan Islam
47.  Perkembangan Tulisan Jawi di Malaysia:  Kajian Prestasi Pelajar Menulis Jawi Menurut  Sistem Ejaan Jawi yang Dikemaskini oleh Dewan Bahasa dan Pustaka
48.  AplikasiKajianMasaDepandalamPengajaranPendidikan Islam di KalanganPensyarah IPG KampusKeningau Sabah.
49.  PertembunganSistemPelajaran Agama danKolonial British di Tanah Melayu  1896-1957
50.  IslamisasiIlmudanPentakrifanSemulaPendidikan
51.  Pembangunan Rijal ( Insan)  PadaPenceritaan Fauna
52.  Pengaruh Multimedia Dalam Pembangunan KonsepMahabbah Di Jiwakanak-Kanak
53.  ElemenWarna, Ruang Dan IramaDalamPengajaran Dan PembelajaranPendidikan Islam DalamKalangan Guru Pelatih Semester  5 IPG, KampusPendidikan Islam
54.  Pembelajaran Sifat dan Nama Allah Teras Pengajaran  Akidah
55.  Pendidikan Multicultural (Kepelbagaianbudaya) dalammatapelajaranhubunganetnikdariperspektif Islam : Satupandangan
56.  Pendidikanseksual - apaPendekatan Islam
57.  Dakwah: Penggunaan kata-kata perangsangpadapapantanda di sekolahsekitarBangidanPutrajaya
58.  Penggunaan symbol (+) dan (-) padakaedah AVU ZAR ZAD membantumuridmenyambungdanmenulisjawi
59.  Factor pendorongamalankerohaniandalamkalanganpelajar IPG KPI
60.  PenghayatanSolatsebagaipemangkinjatidiri Guru Pelatih
61.  PotensimanusiamenurutpandanganHasanLanggulung
62.  SokonganTerhadap Guru PermulaanPendidikan Islam di SekolahPedalaman
63.  AktivitiKognitifDalamBukuTeksBahasa Arab TingkatanSatu Dan KesesuaiannyaDenganKurikulumBahasa Arab
64.  TarbiahInsaniahDalam Novel  Komsas
65.  Islam Dan GerakKerjaKoKurikulum : Pendidikan Islam DalamSilibus Tunas KadetRemajaSekolah (Tkrs) KementerianPelajaran Malaysia
66.  Tahap Kefahaman Guru Pelatih Pendidikan Islam Terhadap Peranan Profesionalisme Guru dalam Pembentukan Murid

Monday

Prosiding Seminar Serantau Maqasid al-Quran (2012), Darul al-Quran Singapura/223

Seminar Serantau Maqasid al-Quran 2012 yang diadakan pada 24 Mac 2012. Seminar tersebut anjuran bersama oleh  Darul Quran Singapura dan Jabatan al-Quran dan Al-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, UKM  dengan kerjasama Institut Islam Hadhari. Berikut adalah senarai kertas kerja:
Kandungan
BAHAGIAN 1:
1.      Dinamika Ilmu Qira’at ke Arah Mencapai Maqasid Al-Quran
2.      Kepentingan Ilmu Qira’at Sebagai Sumber Ilmu Islam
3.      Maqasid Al-Qur’an: Satu Analisa dari Sudut Berinteraksi dan Membudayakannya
4.      I’jaz ‘Ilmiyy dalam Qira’at dalam Membentuk Generasi Al-Quran
5.      Pengajian Qira’at di Malaysia: Antara Realiti dan Harapan
BAHAGIAN 2
1.      Kajian Penguasaan Tarannum Al-Quran KKQ di Selangor: Tinjauan
2.      Penilaian Produk Berasaskan Model Penilaian Cipp (Stufflebeam &
3.      Penghayatan Adab-Adab Tilawah al-Quran dalam Kalangan Pelajar Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia
4.      Sumbangan Program Jawi, al-Quran, Arab dan Fardu Ain (J-Qaf) Terhadap Pendidikan Literasi al-Quran di Malaysia
5.      Pengalaman Pembelajaran Hafazan al-Quran di Sekolah Tahfiz Dua Aliran Pengajian
6.      Sistem Pembelajaran dan Kaedah Hafazan al-Quran di Sekolah Tahfiz: Satu Kajian Deskriptif
7.      Konsep Al-Ifrat dan Al-Tafrit dalam al-Quran
8.      Perlaksanaan Kelas Kemahiran al-Quran di Sekolah di Malaysia: Satu Pengenalan

9.      Masa dalam al-Quran
10.  Maqasid al-Quran dan Peranannya: Satu Pengenalan
11.  Al-Quran dan Penyakit Hati
12.  Pengaruh Maklumat Linguistik Qari Terhadap Waqf dan Ibtida: Satu Tinjauan Awal
13.  Manhaj Al-Tasfiyah (Pemurnian) dalam al-Quran dan Kaitannya dengan Para Rasul
14.  Dakwaan dan Kritikan Muslim Liberal Terhadap al-Quran dan Ilmu Tafsir
15.  Three Theosophical and Theological Concepts in the Koran Teaching and Learning of Tilawah al-Quran in Malaysian Schools.
16.  زنا المحارم : لمحة بيانية من القرآن الكريم
17. الوقت وأهميته في القرآن الكريم

Simposium Warisan Dan Tamadun Islam (2009), Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Universiti Malaya./222

SIMPOSIUM Warisan Dan Tamadun Islam yang diadakan pada  28-29 Disember 2009, anjuran Jabatan Sejarah Dan Tamadun Islam, Universiti Malaya. Terdapat pelbagai bidang keilmuan khususnya berkaitan dengan warisan Islam yang belum dikaji dan diteliti. Simposium yang bakal dijalankan ini akan menggabungkan 3 seminar iaitu:

i. Seminar Nyanyian dan Muzik Islam
ii. Seminar Tokoh Ulama Nusantara – Tuan Tabal
iii. Seminar Manuskrip dan Tulisan Jawi Nusantara

Berikut adalah senarai kertas kerja;

 1. Seni Irama Di Dalam Al-Quran Al-Karim
 2. Kitab Al-Sirat Al-Mustaqim Karangan Shaykh Nur Al-Din Al-Raniri: Satu Pentahkikan
 3. Filem Sebagai Pemangkin Pembangunan Tamadun Melayu-Islam Moden : Satu Analisis
 4. Unsur Tasawwuf Falsafah Berhubung Penggunaan Teknologi Senjata Api Di Dalam Naskhah Ilmu Bedil
 5. Sumbangan Kitab Itqan Al-Muluk Bi Ta’dil Al-Suluk Dalam Perkembangan Sistem Ejaan Jawi
 6. Ketokohan Tuanku Rao Sebagai Seorang Ulama Dan Pejuang Melayu
 7. Syeikh Zainal Abidin Bin Muhammad Al-Patani Dan Pengajian Pondok: Sumbangan Dalam Perkembangan Ilmu Di Selatan Thailand
 8. Kedudukan Nyanyian Dan Muzik Dalam Islam Menurut Pandangan Yusuf Al-Qardhawi
 9. Biografi Sheikh Daud Bin Abdullah Al-Fatani Dan Sumbangannya Dalam Penulisan Fiqh
 10. Kitab Mir’ah Al-Tullab Fi Tashil Ma‘Rifah Ahkam Al-Shar ‘Iyyah Li Al-Malik Al-Wahhab Karangan Shaykh Abd Al-Rauf Bin Ali Al-Fansuri : Satu Pengenalan
 11. Kitab Minhat Al-Qarib Al-Mujib Wa Mughni Al-Raghibin Fi Al-Taqrib Oleh Tuan Tabal : Analisa Kedudukan Sebagai Karya Agung Islam Di Malaysia.
 12. Tuan Tabal Dan Kualiti Utama Zikrullah Dan Ibadat Satu Sorotan Berasaskan Tulisannya Jala’ Al-Qulub Bi Zikrullah
 13. Sumbangan Ahmad Ali Abu Bakar Dalam Terjemahan Hadith: Tumpuan Terhadap Kitab Kepalsuan Yang Masyhur
 14. Realiti Pengaruh Islam Dalam Adat Perkahwinan Orang Melayu: Suatu Tinjauan
 15. Mesir Dalam Persuratan Islam Di Alam Melayu: Refleksi Terhadap Majalah Persahabatan (1936-1937)
 16. Puisi Dan Melodi Dalam Tradisi Pengajaran Dan Pembelajaran Ilmu Arud
 17. Unsur-Unsur Islam Dalam Seni Drama Tempatan: Sorotan Terhadap Karya Rashid Sibir
 18. Sejarah Penulisan Jawi Di Terengganu Sebelum 1957
 19. Kesenian Warisan Islam Menerusi Perkembangan Dakwah Di Terengganu
 20. Tradisi Syarah1 Dalam Penulisan Kitab Jawi Di Alam Melayu: Satu Tinjauan Awal


 1. Sumbangan Nik Muhammad Salleh Wan Musa,Cucu Tuan Tabal Dalam Penghasilan Karya-Karya Manuskrip Melayu Jawi
 2. The Almohads In Fes
 3. Kajian-Kajian Mengenai Manuskrip Melayu Islam Di Jabatan Sejarah Dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya : Suatu Tinjauan Awal
 4. Sumbangan Syaikh Daud Al-Fatani Dalam Pembinaan Pemikiran Umat Melayu Nusantara Melalui Kitab Jawinya, Al-Durr Al-Thamin : Tinjauan Dari Aspek Epistemologi Dan Ontologi
 5. Isu-Isu Akidah Dalam Kitab Jawi: Analisa Kitab `Aqidah Al-Najin
 6. Pembinaan Akhlak Dan Etika Individu Muslim Menurut Perspektif Tamadun Islam
 7. Tuan Guru Haji Yusof Abdullah Al-Rawa: Sumbangannya Dalam Penerbitan Majalah Al-Islah

28.  Sumbangan Ulama Pondok Dalam Pembangunan Masyarakat: Kajian Ke Atas Dua Ulama  Daerah Baling

 1. Memperkasakan Tamadun Islam Melalui Tanggungjawab Sosial Korporat:Sejarah Dan Amalan Dalam Perbankan Islam
 2. Peranan Manuskrip Jawi Nusantara Dalam Pembinaan Sahsiah Bertamadun: Analisis Latar Belakang Dan Kandungan Kitab Hidayah Al-Salikin.
 3. Seni Dan Peranannya Dalam Pembangunan Kebudayaan Menurut Malik Bennabi (1905-1973)
 4. Sejarah Perkembangan Institusi Pondok Dan Penekanan Kepada Kitab Jawi Di Malaysia
 5. Perlaksanaan Kelas Pemulihan Jawi Di Sekolah Rendah: Satu Kajian
 6. Penggunaan Seni Khat Dalam Mushaf Nusantara : Rujukan Terhadap Mushaf Malaysia Dan Mushaf Istiqlal
 7. Kemahiran Insaniah Dalam Sejarah Tamadun Islam Di Malaysia : Antara Pengalaman Sejarah Dan Cabaran
 8. Shaykh Dawud Al-Fatani And Malay Traditional Pondok Learning Education
 9. Umm Al-Barahin Dan Sumbangannya Dalam Penulisan Kitab Jawi Bidang Akidah Di Alam Melayu
 10. Warisan Adat Istiadat Kesultanan Melayu Kedah : Satu Analisa Terhadap Manuskrip Jawi Undang-Undang Kedah
 11. Preliminary Study On Fiqh Ibadah Dimension In Malay Text Minhat Al-Qarib Al-Mujib Wa Mughni Al-Raghibin Fi Al-Taqrib By Tuan Tabal (D. 1891)
 12. Manuskrip Sejarah Negeri Kelantan Karya Hj. Abdullah Wansa Patani: Pengenalan Teks Dan Kajian Ringkas Tentang Sejarah Perkembangan Pemerintahan Islam Di Kelantan (1465 – 1840 M)
 13. Seni Lagu Al-Quran Di Malaysia : Satu Tinjauan Di Negeri Kedah
 14. Kiyai Haji Imam Zarkasyi Dan Sumbangannya Dalam Pembaharuan Pendidikan Pondok Di Indonesia
 15. Sumbangan Ulama Perak Dalam Kemerdekaan Tanah Melayu


 1. Pemikiran Ekonomi Syeikh Muhammad Bin Ismail Daud Al-Patani Dalam Kitab Matla’ Al-Badrain Wa Majma’ Al-Bahrain
 2. Metodologi Syeikh Idris Al-Marbawi Dalam Karya Terjemah Bulugh Al-Maram : Analisa Kitab Al-Taharah
 3. Seni Hias Dan Kaligrafi Islam : Analisis Terhadap Manuskrip Melayu Lama
 4. Imam Al-Shafi'i Dan Warisan Seni Puisi Beliau
 5. Pengkaedahan Tulisan Jawi Lama : Analisis Terhadap Manuskrip Nazam Nabi Muhammad S.A.W
 6. Pengaruh Tokoh Syeikh Muhammad Nafis Al-Banjari Terhadap Perkembangan Islam Di Kalimantan Selatan
 7. Peranan Ulama Dalam Perkembangan Intelektualisme Di Madrasah Idrisiah Bukit Chandan, Perak Sebelum Merdeka
 8. Warkah-Warkah Istana Terengganu: Warisan Dan Sumber Sejarah Yang Dilupakan
 9. Muhammad Salleh Kedah : Sumbangannya Terhadap Institusi Pendidikan Pondok Pulau Pisang, Kubang Pasu, Kedah
 10. Tuan Tabal Dan Sumbangannya Dalam Bidang Tasawuf: Analisis Berdasarkan Kitab Karangan Beliau
 11. Impak Genre Orientalism Dalam Sejarah Tamadun Islam Di Alam Melayu : Analisa Terhadap Perkembangan Semasa
 12. Konsep Fiqh Semasa Dalam Pembinaan Tamadun Islam Malaysia : Satu Analisis Kritikal
 13. Tok Ku Paloh : Penglibatan Dalam Politik Terengganu
 14. Mencari “Kelazatan Jiwa” Di Dalam Pelbagai Aktiviti Hari Ini : Antara Halal, Makruh Dan Haram Menurut Fatwa Imam Ahmad Ibn Taymiyyah
58.  Scholars And Islamic Development Institution :
 1. The Story Of Islamic Religious Council Of Singapore (Muis)
 2. Sejarah Permajalahan Melayu Dan Sumbangan Kepada Masyarakat : Kajian Terhadap Majalah Al-Islah (1970-1974)
 3. Mohamed Sanusi Mahmood, 1909-1995 : Tokoh Pendidikan Islam Singapura
 4. Peranan Dan Sumbangan Ulama’ Melayu Dalam Perkembangan Keintelektualan Di Pulau Pinang Abad Ke-19m
 5. Konsep Kemakmuran Negara Dalam Historiografi Melayu Islam (Kurun Ke-13 Hingga Ke-19)
 6. Mesej Dari Istana : Tinjauan Terhadap Kitab Jawi Kitab Pohon Agama Bahagian Rukun Iman Oleh Al-Marhum Duli Yang Maha Mulia Sultan Alauddin Sulaiman Shah Ibni Raja Musa (M. 1357 H/1938 M)
 7. Pengaruh Dan Kesan Gerakan Reformasi Islam Timur Tengah Terhadap Masyarakat Islam Di Nusantara: Satu Tinjauan Ilmiah


القاضي المؤرخ إسماعيل الأكوع وجهوده في خذمة التراث اليمني.

جهود الشيخُ الطاهربن عاشور في الاصلاح الاجتماًعي والتعليمي.

فطاني دار السلام بين مؤمرات الماضي ومعاناة الحاضر.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...