Saturday

Idris Zakaria, Teori Politik al-Farabi dan Masyarakat Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur./215

BUKU Teori Politik al-Farabi dan Masyarakat Melayu membicarakan teori dan konsep kenegaratn yang diketengahkan oleh seorang tokoh pemikir Islam iaitu al-Farabi dalam kitabnya yang terkenal Ara’ ahl al-Madinah al-Fadilah. Antara perkara yang dibicarakan di dalam buku ini ialah pengenalan terhadap ketokohan al-Farabi sebagai seorang pemikir Islam yang terkemuka di dunia Islam dan dikenali di dunia Barat. Pandangan beliau tentang teori kemasyarakatan dan kenegaraan, konsep, ketua negara, konsep kenabian dan hubungannya dengan ketua negara, sifat-sifat ketua negara, kedudukan politik al-Farabi dalam teori kenegaraan, hubungan al-Farabi dengan falsafah Greek, percubaan alFarabi untuk menghubungkan antara politik, agama dan falsafah. Dalam bab akhir buku ini dibicarakan tentang hubungan teori politik al-Farabi dengan masyarakat Melayu kini. Buku yang ditulis secara ilmiah ini dapat menjelaskan betapa pentingnya kefahaman yang menyeluruh terhadap Islam untuk mengelakkan anggota masyarakat daripada membuat tafsiran sendiri terhadap Islam yang akan membawa perpecahan dikalangan umat Islam sendiri.


Kandungan.
Prakata.
Pendahuluan.


Bab I. al-Farabi: Suatu Pengenalan.
Fasal 1. Riwayat Hidup clan Keperibadian al-Farabi
-          Keperibadian al-Farabi dan Kebolehannya
Fasal 2. Asas-asas Pendidikan al-Farabi.
- Kedudukannya Dalam Ilmu Pengetahuan.
Fasal 3. Hasil-Hasil Karya al-Farabi.
- Hasil-hasil Penulisan Bidang Siasah.


Bab 2. Teori Kemasyarakatan Dan Kenegaraan.
- Pengenalan
Fasal 1. Manusia, Makhluk ”Homo’-Socious”.
- Pengelasan Masyarakat.
- Masyarakat Tidak Sempurna.
Fasal 2. Negara Terbaik.
- Struktur Pentadbiran Negara Terbaik.
- Matlamat Negara Terbaik
- Ummah Negara Terbaik
Fasal 3. Negara-negara Setentang dengan Negara Terbaik.
- Al-Madinah al-Jahilah
- Negara Fasiq (al-Madinah al-Fasiqah)
- Negara Menyeleweng (al-Madinah al-Mubaddilah)
- Negara Sesat (al-Madinah al-Dallah)
- Perbezaan Antara Ummah Fadilah dan Ghair al-Fadilah


Bab 3. Konsep Ketua Negara Bagi Negara Terbaik.
Fasal 1. Pengenalan Awal tentang Teori Ketua Negara.
Fasal 2. Teori kenabian (al-Nabuwwah) dan kaitannya dengan Konsep Ketua Negara.
Fasal 3. Sifat-sifat Ketua Negara 97 Kepentingan dan Hasil Pimpinan Ketua Negara.
Fasal 4. Hubungan Teori Ketua Negara dengan Faham Imamah Syiah.

Bab 4. Kedudukan Politik al-Farabi Dalam Teori Kenegaraan.
Fasal 1. Hubungan al-Farabi dengan Falsafah Greek.
- Konsep Keadilan
- Sistem Sosial
- Aspek Politik
- Konsep Kebahagiaan
Fasal 2. Al-Farabi Merintis Jalannya Sendiri.
Fasal 3. Percubaan Mengharmonikan antara Falsafah dan Agama.


Bab 5.Teori Politik al-Farabi Dan Masyarakat Melayu.
Fasal 1. Pemimpin Berjiwa Nasional dan Berfikiran Antarabangsa.
Fasal 2. Hubungan Akhlak dengan Pemimpin.
Fasal 3. Masyarakat Melayu dan Identiti Baru.

Bibliografi.
Indeks

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...