Saturday

Prosiding Seminar (1995), Isu-Isu Pendidikan Tamadun Islam- Konsep, Pengajaran, Pengembangan dan Keberkesanan. Pusat Pengajian Umum, Universiti Kebangsaan Malaysia,,Bangi./193

Seminar ini diadakan pada 15 April 1995 di Universiti Kebangsaan Malaysia, anjuran Pusat Pengajian Umum, UKM, Bangi. Sebanyak 16 kertas kerja telah dibentangkan. m/s:216

Kandungan

Prakata

Bahagian Kertas Kerja

SESI PERTAMA

 1. Pendidikan Tamadun Islam: Antara Matlamat Asal dan Matlamat Gantian
 2. Pengembangan Kurikulum Kursus Tamadun Islam
 3. Pendidikan Tamadun Islam Daripada Perspektif Pendidikan Liberal

SESI KEDUA

 1. Peradaban Islam Sebagai Satu Kursus Dalam Pengajian Umum
 2. Pengajaran Pendidikan Islam Kepada Pelajar Islam di ITM
 3. Pengajaran Tamadun Islam (Bukan Islam) di ITM

SESI KETIGA

 1. Pendidikan Islam: Antara Realiti dan Harapan
 2. Tamadun Islam dalam Konteks Pengajian Umum di UKM: Impian, Hambatan dan Cadangan
 3. Beberapa Masalah dalam Penulisan Tamadun Islam di Malaysia dengan Rujukan Terhadap Sains Islam

SESI KEEMPAT

 1. Isu-Isu Geografi dalam Pendidikan Tamadun Islam
 2. Keberkesanan Kursus Tamadun Islam: Dan Kenegaraan Di Universiti Kebangsaan Malaysia

BACAAN LATAR

 1. Isu kosmogoni dan Tamadun Islam
 2. Pengenalan Pengajian Islam di UNIMAS
 3. Pengajaran dan Pembelajaran  Kursus Tamadun Islam  di UKM: Maklum Balas Pelajar
 4. Peranan dan Sumbangan Kursus Tamadun Islam Dalam Penganjakan Paradigma Pendidikan: Pengalama USM
 5. Sumbangan Kursus Tamadun Islam Kearah Penganjakan Paradigma Pendidikan Alam Bina: Satu Pandangan Awal
Senarai Pembentang Kertas kerja

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...