Monday

Kassim Salleh(1992) Ijtihad: Sejarah dan Perkembangannya. Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri./196

BUKU ini terbahagi kepada dua bahagian besar; Bahagian pertama mengisahkan sejarah dan perkemabangan ijtihad sejak zaman Rasul hinggalah ke zaman tertubuhnya mazhab mazhab Fekah dalam Islam. Dalam bahagian ini dinyatakan cara dan pegangan para ulamak dalam beberapa peringkat terhadap sumber-sumber hukum Islam dan beberapa masalah perselisihan yang timbul di kalangan mereka di tinjau dari faktor-faktor perselisihan dan pegangan masing-masing dengan sumber-sumber itu. Bahagian kedua pula menyatakan al-Ijtihad dari segi teorinya merangkumi pengertian syarat-syarat Ijtihad hukumnya dan beberapa perkara lain yang bersangkutan, hinggalah kepada pembatalan ijtihad dan sedikit sebanyak cara-cara pelaksanaanya. m/s:350

Kandungan

Kata kata Aluan

BAHAGIAN PERTAMA:

IJTIHAD SEJAK ZAMAN RASUL KE ZAMAN ITBA’ TABIEN

Pendahuluan
Ijtihad di Zaman Rasullullah SAW
Ijtihad di Zaman  Sahabat
Ijtihad di Zaman  Tabi’en
Perbezaan Pendapat di Sekitar Sumber-Sumber Fiqh
Sumber-sumber Ijtihad Bagi Imam- Imam Mazhab
Ijtihad Selepas Zaman Imam-Imam Mazhab

BAHAGIAN KEDUA: AL-IJTIHAD

Pendahuluan
Ta’rif Ijtihad dan Rukunnya
Syarat-syarat Ijtihad
Hukum Ijtihad
Kehujahan Ijtihad
Ijtihad Rasul dan Ijtihad Orang Lain di Zamannya
Pendapat Ulama’ Mengenai Ijtihad Mujtahid Bertaqlid
Peristiwa Berulang-ulang dan Pendapat Mujtahid
Pembatal Ijtihad
Peringkat-Peringkat Para Mujtahid
Pembahagian Ijtihad

Penutup
Rujukan Penting

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...