Friday

Darwis Harahap (penyelenggara),(2004), Mutiara Budi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka./191

Makalah yang terdapat dalam buku ini terbahagi kepada empat bidang umum, iaitu pemikiran, siasah, tatabahasa dan kesusasteraan. Sesuai untuk dimiliki para pensyarah, guru, siswa dan ahli masyarakat umum. m/s:519

Kandungan
Kata Pengantar

Pendahuluan

1-      Bahasa Ciptaan yang Idealistik
2-      Dua Syarat Yang Penting Dalam Pembinaan Hujah Yang Kukuh
3-      Pemikiran Kritis: Satu Perbandingan Antara Sikap dan Keupayaan
4-      Pengajian Bahasa Melayu Sebagai Wahana Ke arah Pencapaian Ilmu Makrifat dan Ketakwaan
5-      Bahasa Melayu Johor-Riau: Lingua Franca dan Ketamadunan Melayu
6-      Susur Galur Sejarah Pembinaan dan Perkembangan Kurikulum Bahasa Melayu/Malaysia di Negara Kita
7-      Bahasa Melayu Merentas Kurikulum: Konsep dan Pelaksanaanya dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah
8-      Bahasa Kebangsaan, Perlembagaan dan Pengkhianatan Elit
9-      Bahasa Nasional dan Pembangunan Ekonomi di Pelbagai Negara
10-  Kelogikan Bahasa Dalam Komunikasi
11-  Stragegi Komunikasi dan Kesilapan dalam Pertuturan dan Penutur Bahasa Melayu Standard Sebagai Bahasa Kedua: Satu Kajian Kes.
12-  Bahasa Indonesia di Kotamadya Medan dan Sekitarnya: Satu Tinjauan Indonesia Kesejarahan
13-  Faktor-Faktor Yang Memegang Peranan Utama dalam Penerimaan Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Indonesia
14-  Pemarkahan Holistik Dalam Penilaian Wacana Bertulis: Antara Kebenaran dan Keyakinan
15-  Polisemi atau Keumuman-Erti: Satu Analisis Makna
16-  Pembacaan Terhadap Bahasa Pertama dan Bahasa Kedua: Satu Kajian Ke Atas Pelajar Melayu di Sekolah Menengah.
17-  Permasalahan Bahasa : Mencari Kepastian
18-  Penggunaan Istilah Demografi Dalam Kajian Kesuburan dan Kematian
19-  Sistem Mentor Bahasa Inggeris di Desasiswa: Satu Cara Mengatasi Pelajar-Pelajar Yang Bermasalah Dalam Bahasa Inggeris.
20-  Seruan: Kata atau Ayat
21-  Ketransitifan
22-  Dorongan Untuk Tarikan Antara Dialek dan Bahasa Standard: Tinjauan Awal Kes Bahasa Melayu
23-  Kekangan Kepulauan dan dan Kuantifikasi frasa Nama
24-  Kata Ganti Bahasa Dalam: Keistimewaan dan Keunikan
25-  Mengapa Afiks-Afiks itu Lari?
26-  Vokal-Vokal Bahasa Melayu Dialek Deli
27-  Perkaitan di Antara Pemenggalan Fonem dengan Kebolehbacaan Awal di Kalangan Kanak-Kanak Melayu
28-  Bahasa Melayu Baku Dalam Konteks Pembangunan Insan
29-  Sebutan Baku: Ke Arah Kesempurnaan Pembinaan Bahasa Melayu Baku
30-  Permasalahan Sebutan Baku Bahasa Melayu dari Segi Teori, Konsep dan Pemasyarakatannya.
31-  Tradisi Kesopanan Dalam Pantun Melayu
32-  Unsur-Unsur Alam Sekitar Sebagai Analogi Dalam Peribahasa Melayu dan Peribahasa Cina
33-  Kuasa Bahasa Dalam Sastera: Dari Magis ke Retorik
34-  Peranan Kesusasteraan Melayu Dalam Pembinaan dan Penyatuan Bahasa Melayu: Satu Tinjauan Awal
35-  Studi Tentang ‘Siddhayatra’ dari Prasasti Kedukan Bukit.

Indeks


No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...