Monday

Md. Akhir Hj. Yaacob, (terj.)(1991), Sistem Pemerintahan Dalam Islam. Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri./199

Kata Pengantar
Kata-Kata Penterjemah

Pendahuluan
Bab Pertama
Faktor-Faktor Kejayan dan kegagalan
Fasal Pertama: Faktor-Faktor Kejayaan
·         Kedaulatan Undang-Undang dalam Sistem Politik Moden
·         Kedaulatan Undang-Undang Dalam Sistem Politik Islam
·         Rakyat Sebagai Sumber Kekuasaan Kerajaan
·         Ash-Syura

Fasal Kedua: Sebab-Sebab Kegagalan

Bab Kedua

 • Kemestian Penyelesaian Islam
 • Pengalaman Orang-orang Islam Dengan Rusia Volsyivik
 • Pengalaman Orang-orang Islam Dengan orang-orang Yahudi di Palestin

Penutup

Osman Hj Khalid, (terj.)(1997), Sistem Sosial dan Pertahanan Dalam Islam. Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri./198

Kata Pengantar
Sepatah Kata Penterjemah

Bab Pertama

 • Sistem Sosial Dalam Islam
 • Tanggungjawab Kemasyarakatan
 • Kedudukan Wanita Dalam Keluarga Muslim
 • Pembebasan Hamba Abdi Dalam Islam
 • Pemerintahan dan Keadilan Sosial

Bab Kedua

 • Sistem Pertahanan Dalam Islam
 • Peraturan Kerahan Tenaga
 • Peraturan Peperangan dan Pertahanan Dalam Islam

Nota Kaki.

Mahmood Zuhdi Hj.Abd Majid(1992), Undang-Undang Jenayah Islam: Konsep dan Asas Pelaksanaannya. Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri./197

BUKU ini menjelaskan pandangan Islam terhadap undang-undang jenayah Islam yang mempunyai prinsip-prinsip asasi bagi menjamin hubungannya yang tidak terhad terhadap masyarakat dan sesuai pula dengan tujuan-tujuan secara umum akidah Islamiah itu sendiri.m/s;74

Kandungan

Kata-kata Aluan

Pendahuluan
FASAL PERTAMA- Konsep Jenayah
FASAL KEDUA-Asas-asas Penentuan
FASAL KETIGA- Keseksaan: Objektif dan tujuannya
FASAL KEEMPAT- Konsep Asasi Pelaksanaan Undang-Undang Jenayah Islam

Kassim Salleh(1992) Ijtihad: Sejarah dan Perkembangannya. Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri./196

BUKU ini terbahagi kepada dua bahagian besar; Bahagian pertama mengisahkan sejarah dan perkemabangan ijtihad sejak zaman Rasul hinggalah ke zaman tertubuhnya mazhab mazhab Fekah dalam Islam. Dalam bahagian ini dinyatakan cara dan pegangan para ulamak dalam beberapa peringkat terhadap sumber-sumber hukum Islam dan beberapa masalah perselisihan yang timbul di kalangan mereka di tinjau dari faktor-faktor perselisihan dan pegangan masing-masing dengan sumber-sumber itu. Bahagian kedua pula menyatakan al-Ijtihad dari segi teorinya merangkumi pengertian syarat-syarat Ijtihad hukumnya dan beberapa perkara lain yang bersangkutan, hinggalah kepada pembatalan ijtihad dan sedikit sebanyak cara-cara pelaksanaanya. m/s:350

Kandungan

Kata kata Aluan

BAHAGIAN PERTAMA:

IJTIHAD SEJAK ZAMAN RASUL KE ZAMAN ITBA’ TABIEN

Pendahuluan
Ijtihad di Zaman Rasullullah SAW
Ijtihad di Zaman  Sahabat
Ijtihad di Zaman  Tabi’en
Perbezaan Pendapat di Sekitar Sumber-Sumber Fiqh
Sumber-sumber Ijtihad Bagi Imam- Imam Mazhab
Ijtihad Selepas Zaman Imam-Imam Mazhab

BAHAGIAN KEDUA: AL-IJTIHAD

Pendahuluan
Ta’rif Ijtihad dan Rukunnya
Syarat-syarat Ijtihad
Hukum Ijtihad
Kehujahan Ijtihad
Ijtihad Rasul dan Ijtihad Orang Lain di Zamannya
Pendapat Ulama’ Mengenai Ijtihad Mujtahid Bertaqlid
Peristiwa Berulang-ulang dan Pendapat Mujtahid
Pembatal Ijtihad
Peringkat-Peringkat Para Mujtahid
Pembahagian Ijtihad

Penutup
Rujukan Penting

Saturday

Hamzah Hamdani (selenggara)(1988), Pemikiran Sastera Nusantara. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka./195

PEMIKIRAN Sastera Nusantara menghimpunkan 14 buah esei karya 13 orang penulis terkemuka yang memaparkan persoalan-persoalan kesusasteraan Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. m/s:270
Kandungan

KATA PENGANTAR

BAHAGIAN SATU: SASTERA NUSANTARA TRADISI

 1. Kesusasteraan Melayu dengan Corak Masyarakat dan Budayanya.
 2. Istana dalam Perkembangan Budaya Nusantara

BAHAGIAN DUA: INDONESIA

 1. Sastera dan Nasionalisme di Indonesia
 2. Sastera Indonesia: Membina Tradisi
 3. Kesusasteraan Indonesia dan Kebimbangan

BAHAGIAN TIGA: MALAYSIA

 1. Kesusasteraan Melayu dan Perubahan Sosiobudaya
 2. Masalah Sasterawan Malaysia
 3. Kesusasteraan Nasional Malaysia dan Beberapa Masalah Pembentukannya

BAHAGIAN EMPAT: SINGAPURA

 1. Sastera Melayu Baru dalam Gelombang Kosmopolitanisme di Singapura
 2. Sastera Melayu Singapura Mutakhir dalam Dua Jalur Kritik Sosial

BAHAGIAN LIMA: BRUNEI DARUSSALAM

 1. Identiti Brunei dalam Sastera Melayu
 2. Sastera Melayu Brunei di Tengah Lingkungan Sastera Nusantara

BAHAGIAN ENAM: WAWASAN NUSANTARA

 1. Antara Dunia Melayu dengan Dunia Indonesia
 2. Sastera yang Bertanggungjawab pada Permulaan Bangkitnya Kebudayaan Umat Manusia yang Baru.

Resolusi Pertemuan Sasterawan Nusantara 1977-1986
BIBLIOGRAFI
BIODATA PENULIS

Majallah Tahunan Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Malaya (1970) (PMIUM), Jil V, Bil., V. Sejahtera. Persatuan Mahasiswa Islam UM./194

Majalah ini mempunyai 6 artikel ilmiah yang sangat berkualiti dan dikupaskan dengan baik sekali oleh para sarjana di dalam bidang masing-masing. m/s: 36

Kandongan

Kata2 Aluan Daripada Prof Ungku Aziz
Dari Meja Redaksi

 1. Satu Aspek Tamaddun Islam Mengikut Gambaran al-Quran
 2. Muslim Intetnational Organisations And Their Role
 3. Masaalah2 Yang di-Hadapi Oleh Umat Islam Malaysia
 4. Idealisma Dalam Pergerakan Belia
 5. Islam Dan Socialism
 6. Kemajuan Di-Sisi Islam.

Prosiding Seminar (1995), Isu-Isu Pendidikan Tamadun Islam- Konsep, Pengajaran, Pengembangan dan Keberkesanan. Pusat Pengajian Umum, Universiti Kebangsaan Malaysia,,Bangi./193

Seminar ini diadakan pada 15 April 1995 di Universiti Kebangsaan Malaysia, anjuran Pusat Pengajian Umum, UKM, Bangi. Sebanyak 16 kertas kerja telah dibentangkan. m/s:216

Kandungan

Prakata

Bahagian Kertas Kerja

SESI PERTAMA

 1. Pendidikan Tamadun Islam: Antara Matlamat Asal dan Matlamat Gantian
 2. Pengembangan Kurikulum Kursus Tamadun Islam
 3. Pendidikan Tamadun Islam Daripada Perspektif Pendidikan Liberal

SESI KEDUA

 1. Peradaban Islam Sebagai Satu Kursus Dalam Pengajian Umum
 2. Pengajaran Pendidikan Islam Kepada Pelajar Islam di ITM
 3. Pengajaran Tamadun Islam (Bukan Islam) di ITM

SESI KETIGA

 1. Pendidikan Islam: Antara Realiti dan Harapan
 2. Tamadun Islam dalam Konteks Pengajian Umum di UKM: Impian, Hambatan dan Cadangan
 3. Beberapa Masalah dalam Penulisan Tamadun Islam di Malaysia dengan Rujukan Terhadap Sains Islam

SESI KEEMPAT

 1. Isu-Isu Geografi dalam Pendidikan Tamadun Islam
 2. Keberkesanan Kursus Tamadun Islam: Dan Kenegaraan Di Universiti Kebangsaan Malaysia

BACAAN LATAR

 1. Isu kosmogoni dan Tamadun Islam
 2. Pengenalan Pengajian Islam di UNIMAS
 3. Pengajaran dan Pembelajaran  Kursus Tamadun Islam  di UKM: Maklum Balas Pelajar
 4. Peranan dan Sumbangan Kursus Tamadun Islam Dalam Penganjakan Paradigma Pendidikan: Pengalama USM
 5. Sumbangan Kursus Tamadun Islam Kearah Penganjakan Paradigma Pendidikan Alam Bina: Satu Pandangan Awal
Senarai Pembentang Kertas kerja

Friday

Yahaya Mahamood (penterjemah), (2003), Dadah dan Tingkah Laku. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka./192

DADAH dan Tingkah Laku, relevan kepada teori personality, penyelidik dan juga ahli klinikal yang terlibat dalam menggunakan pemahaman proses personality untuk menyelesaikan masalah emosi yang dialami oleh manusia. Buku ini juga menyediakan satu integrasi keilmuan daripada formulasi teoritikal, data empirical dan saranan praktikal, di samping membicarakan beberapa bidang subjek yang ketara tetapi berkaitan. Sifat-sifat umum dan implikasi kepada berbagai-bagai teori personaliti:ciri-ciri personaliti yang mendasari ketekalan dan perubahan tingkah laku manusia; kemunculan proses personality dalam kanak-kanak dan remaja; penggunaan prosedur temu bual dan ujian; usaha-usaha untuk memodifikasi cara gaya personality melalui psikologi, kaunseling, terapi tingkah laku dan berbagai-bagai kaedah yang lain. m/s:620

Kandungan

Pengenalan

 1. Pengelasan Dadah
 2. Prinsip Tindakan Dadah
 3. Dadah Baru: Perkembangan, Pengujian dan Promosinya
 4. Kesan Daripada Dadah Wakilan yang Aktif secara Tingkah Laku: Satu Intisari
 5. Bahaya Dadah
 6. Pengguna dan Penyalahguna Dadah
 7. Pencegahan dan Rawatan Penyalahgunaan Dadah
 8. Psikofarmakoterapi
 9. Kesan Dadah ke atas Janin dan Kanak-Kanak yang sedang membesar
 10. Deria dan Fenomena Persepsi
 11. Pembelajaran dan Ingatan
 12. Kreativiti
 13. Seks dan Fungsi Pembiakan
 14. Kelangsangan
 15. Tidur
 16. Rangsangan Otak Secara Elektrik

Lampiran
Indeks Dadah
Indeks Perkara

Darwis Harahap (penyelenggara),(2004), Mutiara Budi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka./191

Makalah yang terdapat dalam buku ini terbahagi kepada empat bidang umum, iaitu pemikiran, siasah, tatabahasa dan kesusasteraan. Sesuai untuk dimiliki para pensyarah, guru, siswa dan ahli masyarakat umum. m/s:519

Kandungan
Kata Pengantar

Pendahuluan

1-      Bahasa Ciptaan yang Idealistik
2-      Dua Syarat Yang Penting Dalam Pembinaan Hujah Yang Kukuh
3-      Pemikiran Kritis: Satu Perbandingan Antara Sikap dan Keupayaan
4-      Pengajian Bahasa Melayu Sebagai Wahana Ke arah Pencapaian Ilmu Makrifat dan Ketakwaan
5-      Bahasa Melayu Johor-Riau: Lingua Franca dan Ketamadunan Melayu
6-      Susur Galur Sejarah Pembinaan dan Perkembangan Kurikulum Bahasa Melayu/Malaysia di Negara Kita
7-      Bahasa Melayu Merentas Kurikulum: Konsep dan Pelaksanaanya dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah
8-      Bahasa Kebangsaan, Perlembagaan dan Pengkhianatan Elit
9-      Bahasa Nasional dan Pembangunan Ekonomi di Pelbagai Negara
10-  Kelogikan Bahasa Dalam Komunikasi
11-  Stragegi Komunikasi dan Kesilapan dalam Pertuturan dan Penutur Bahasa Melayu Standard Sebagai Bahasa Kedua: Satu Kajian Kes.
12-  Bahasa Indonesia di Kotamadya Medan dan Sekitarnya: Satu Tinjauan Indonesia Kesejarahan
13-  Faktor-Faktor Yang Memegang Peranan Utama dalam Penerimaan Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Indonesia
14-  Pemarkahan Holistik Dalam Penilaian Wacana Bertulis: Antara Kebenaran dan Keyakinan
15-  Polisemi atau Keumuman-Erti: Satu Analisis Makna
16-  Pembacaan Terhadap Bahasa Pertama dan Bahasa Kedua: Satu Kajian Ke Atas Pelajar Melayu di Sekolah Menengah.
17-  Permasalahan Bahasa : Mencari Kepastian
18-  Penggunaan Istilah Demografi Dalam Kajian Kesuburan dan Kematian
19-  Sistem Mentor Bahasa Inggeris di Desasiswa: Satu Cara Mengatasi Pelajar-Pelajar Yang Bermasalah Dalam Bahasa Inggeris.
20-  Seruan: Kata atau Ayat
21-  Ketransitifan
22-  Dorongan Untuk Tarikan Antara Dialek dan Bahasa Standard: Tinjauan Awal Kes Bahasa Melayu
23-  Kekangan Kepulauan dan dan Kuantifikasi frasa Nama
24-  Kata Ganti Bahasa Dalam: Keistimewaan dan Keunikan
25-  Mengapa Afiks-Afiks itu Lari?
26-  Vokal-Vokal Bahasa Melayu Dialek Deli
27-  Perkaitan di Antara Pemenggalan Fonem dengan Kebolehbacaan Awal di Kalangan Kanak-Kanak Melayu
28-  Bahasa Melayu Baku Dalam Konteks Pembangunan Insan
29-  Sebutan Baku: Ke Arah Kesempurnaan Pembinaan Bahasa Melayu Baku
30-  Permasalahan Sebutan Baku Bahasa Melayu dari Segi Teori, Konsep dan Pemasyarakatannya.
31-  Tradisi Kesopanan Dalam Pantun Melayu
32-  Unsur-Unsur Alam Sekitar Sebagai Analogi Dalam Peribahasa Melayu dan Peribahasa Cina
33-  Kuasa Bahasa Dalam Sastera: Dari Magis ke Retorik
34-  Peranan Kesusasteraan Melayu Dalam Pembinaan dan Penyatuan Bahasa Melayu: Satu Tinjauan Awal
35-  Studi Tentang ‘Siddhayatra’ dari Prasasti Kedukan Bukit.

Indeks


Thursday

A.Aziz Deraman et.al (2003) Globalisasi dan Peradaban di Malaysia-Kumpulan Kertas Kerja. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP)/190

Kata Pengantar
Pengenalan

1-      Peradaban Dunia Abad ke-21
2-      Globalisasi dan Peradaban
3-      Agama: Pembentuk Pertembungan Peradaban?
4-      Budaya Daerah / Etnik dan Globalisasi
5-      Peradanan Eropah dan Pembinaan Negara Bangsa Malaysia.
6-      Masyarakat Madani dalam Peradaban Malaysia
7-      Kaum, Bangsa dan Agama dalam Peradaban Malaysia
8-      Islam dan Proses Politik dalam Peradaban Malaysia
9-      Bahasa Melayu Sebagai Teras Peradaban Malaysia
10-  Sistem Nilai dalam Pembinaan Peradaban Malaysia
11-  Kota Sebagai Pusat Perkembangan Peradaban Malaysia
12-  Pembangunan Sosioekonomi dalam Peradaban Malaysia
13-  Seni dan Sastera Dalam Peradaban Malaysia
14-  Teknologi Maklumat: Dalam Peradaban Malaysia

Indeks

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...