Monday

Seminar Kebangsaan Isu-Isu Pendidikan Negara (1999), Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia./181

SEMINAR Kebangsaan Isu-Isu Pendidikan Negara yang bertemkan pendidikan Abad 21 dianjurkan oleh Fakulti pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada 26-27 November 1998. Prosiding ini diterbitkan oleh Fakulti Pendidikan pada tahun 1999. Berikut ialah senarai tajuk kertas kerja yang dibentangkan pada seminar tersebut: m/s: 370

Tajuk Kertas Kerja

Tema
Kelolaan
ISBN
Sidang Penyunting
Prakata

 1. Keperluan Pendidikan Abad 21: Projek Sekolah Bestari 1999
 2. Guru Bestari di Sekolah Bestari: Latihan dan Perkembangan
 3. Pendekatan metakognitif dalam rekabentuk kurikulum bestari: Implikasi kepada format penyediaan kepada rancangan mengajar baru.
 4. Peranan Sastera Kebangsaan di dalam pembentukan Integrasi nasional di dalam kerangka pendidikan.
 5. Sejarah Pembanguanan Masyarakat Jepun dalam membentuk semangat patriotisme : Satu penerapan ke atas pengukuhan pendidikan sejarah di Malaysia.
 6. Keberkesanan Pelaksanaan Program kemahiran hidup di sekolah-sekolah menengah di Malaysia.
 7. Pengintegrasian kemahiran-kemahiran mencari maklumat dalam pembelajaran bidang bisnes di Istitusi Pengajian Tinggi.
 8. Kesan Teknik Perbincangan Dilema Moral ke atas tahap pertimbangan moral pelajar-pelajar tingkatan empat Sekolah Menengah Sungai Pelek Selangor Darul ehsan.
 9. Integrasi Pendidikan Akademik dan Vokasioanal –satu pendekatan pengajaran dan pembelajaran
 10. Internet dalam pengajaran di sekolah: Isu dan Harapan
 11. Pengarajan dan pembelajaran Sekolah Bestari: Antara Cabaran dan Prospek
 12. Pengajaran dan Pembelajaran bestari bahasa Inggeris melalui SMART-Net : Satu Model belajar cara belajar bahasa Inggeris berbantukan Internet.
 13. Pengajaran dan Pembelajaran Koperatif Sains : Satu Pendekatan berkesan bagi sekolah Bestari.
 14. Isu-Isu pedagogi dan kurikulum dalam pendidikan guru sains .
 15. Mengapa masih gunakan kaedah ABC
 16. Beberapa faktor yang mempengaruhi saiz kesan bagi pencapaian matematik dan bangsa peringkat sekolah rendah dan menengah
 17. Bahasa Arab Komunikasi: Satu kajian pelaksanaannya dan cabaran pengajajaran dan pembelajarannya di abad 21.
 18. Penilaian kendiri untuk pengajaran bahasa Arab di Institusi Pengajian Tinggi: kesanggupan dan keupayaan.
 19. Penghayatan nilai murni dalam pengajaran
 20. Pembelajaran dan pengajaran mata pelajaran ekonomi/perdagangan berasaskan pemetaan kognitif.
 21. Filem dan pendidikan dari perspektif pengajaran dan pembelajaran di sekolah.
 22. Kepentingan penggunaan teknologi dalam pengajaran efektif kanak-kanak khas.
 23. Implikasi burnout di kalangan guru terhadap sistem pendidikan.
 24. Pengajran Inkuiri
 25. Penggunaan komputer dan Internet di kalangan guru-guru mata pelajaran bahasa Melayu : Satu cabaran.

Lampiran
Resolusi
Pengenalan dan tujuan seminar.
Nama pembentang kertas kerja.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...