Wednesday

Seminar Bahasa Melayu(2011), Pusat Bahasa Melayu Singapura/173

Seminar Bahasa Melayu dianjurkan oleh Pusat Bahasa Melayu Singapura dan ucaptama Seminar  yang bertajuk Memperkasa Guru, Mempercekap Pelajar: Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu Dalam Abad Ke-21 disampaikan oleh pensyarah UKM. Berikut adalah artikel yang dibentangkan di seminar tersebut

 1. Web 2.0 Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu
 2. Program Katong
 3. Kajian Pengajaran: Penggunaan Ict Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Peribahasa
4.      Kajian Pengajaran: Memupuk Keyakinan Murid Menggunakan Bahasa Melalui Drama
 1. Kajian Tindakan: Kemahiran Menjawab Soalan Kefahaman Dengan Detektif Kef
 2. Kajian Pengajaran: Pembelajaran Kosa Kata Melalui Visual Cues
 3. Pembelajaran Karangan Menggunakan Kod Ez
 4. P . I . N . T . A . R
 5. Kajian Tindakan: Keberkesanan Mnemonics
 6. Penilaian Formatif Menggunakan Glogster
 7. Kesan Penggunaan Kata Pinjaman Bahasa Inggeris Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu
 8. 5e Dalam Pedagogi Inquiry-Based Learning
 9. Meningkatkan Keupayaan Pelajar Menjawab Soalan Kefahaman Dan Karangan Dengan Menggunakan Penyusun Grafik
 10. Pengajaran Peribahasa Menggunakan Permainan Papan Putih Interaktif
 11. Mempertajam Pemahaman Pelajar Melalui Video
 12. Humor Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu
 13. Pengajaran Lisan: Perbualan Berdasarkan Gambar Dengan Menggunakan Teknik K2ws2
 14. Kajian Pengajaran: Pengajaran Penulisan Pengenalan Karangan Deskriptif
19.  Penggunaan Comic Life Dalam Pengajaran Lisan
20.  Kajian Pengajaran: Pengajaran Dan Pembelajaran Imbuhan Apitan ‘Men-...-I’ Dan ‘Men-...-Kan’
21.  Penggunaan Ict Dalam Program Penyerapan Budaya
22.  Menjana Minat Pelajar Terhadap Sastera Melalui Program Bunga-Bunga Sastera
23.  Pembelajaran Berasaskan Projek Mandiri Menerobos Melampaui Jidar Tembok Tradisi: Pengalaman Tiga Peringkat

Tuesday

PROSIDING Seminar Penyelidikan Jilid 1 (2011) Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah /172

PROSIDING Seminar Penyelidikan Jilid 1 tahun 2011 Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah memuatkan pelbagai artikel  tentang isu-isu semasa dan perkembangan terkini. Perkongsian fikiran dan dapatan hasil kajian oleh penulis-penulis artikel ini diharapkan dapat mencetuskan perbincangan dan kajian lanjut di kalangan pelbagai pihak bagi meningkatkan lagi tahap profesionalisme pendidikan. Dalam keluaran kali ini, sebanyak lima puluh dua buah artikel tentang isu-isu yang berkaitan pendidikan telah dipilih. Berikut adalah senarai artikel;


1. Faktor Yang Mempengaruhi Pelajar Polisas (Semester 1) Meninggalkan Solat Fardhu Lima Waktu
2. Kajian Penggunaan Sistem Pengurusan Pembelajaran Terhadappelajar Diploma Business Studies (E-Commerce) Dalam E-Pembelajaran Di Polisas
3. Kajian Keberkesanan Penilaian Laporan Akhir Latihan Industri:Tinjauan Di Kalangan Penyelaras Latihan Industri Jabatan Di Polisas
4. Cadangan Balai Cerapan Polisas: Aspek Kebolehnampakan Anak Bulan Ketika Maghrib Berdasarkan Analisis Data Google Earth
5. Unsur Nilai Positif Yang Diamalkan Pensyarah Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Ke Arah Mempertingkatkan Kecemerlangan Pelajar
6. Kesediaan Penggunaan Sistem Pengurusan Pembelajaran Curriculum Information Document Online System (Cidos) Dalam Kalangan Pelajar Diploma Kejuruteraan Elektrik, Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan Pahang
7. Keberkesanan Penggunaan Modul Elektronik Dalam Meningkatkan Pencapaian Pengajaran Mata Pelajaran E 5123 Sistem Kawalan Automatik Di Polisas
8. Kajian Kesedaran Staf Jabatan Kejuruteraan Elektrik Polisas Terhadap Keselamatan Dan Kesihatan Di Tempat Kerja
9. Keberkesanan Kaedah Berkumpulan Dalam Kursus Teknologi Elektrik (Amali) Bagi Pelajar Semester Satu Di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan
10. Kajian Pengamalan Akta Pampasan Pekerja 1952 Dalam Industri Pembinaan
11. Kepentingan Nilai Etika Dan Budaya Kerja Positif Staf Terhadap Kecemerlangan Organisasi
12. Persepsi Pelajar Kejuruteraan Awam Semester Dua Terhadap Pendekatan Outcome Based Education (Obe) Di Polisas
13. Hubungan Gaya Pembelajaran Dengan Motivasi Bagi Pelajar Semester Satu Program Kejuruteraan Awam Polisas
14. Kajian Minat Terhadap Keusahawanan Di Kalangan Pelajar Semester Akhir Jabatan Perdagangan Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah
15. Tahap Kekangan Penglibatan Pelajar Dalam Sukan : Satu Kajian Di Jabatan Perdagangan Polisas
16. Keberkesanan Perlaksanaan Program Disiplin Di Jabatan
17. Factors Affecting The Adoption Of Internet Among Commerce Department’s Students
18. OBE: The Use Of Group Work Activities In Improving Social And Communication Skills
19. Perbandingan Penggunaan Total Station Dan Gps Kinematik Bagi Kerja-Kerja Pemetaan Utiliti Bawah Tanah
20. Penentuan Antosianin Dan Indeks Glisemik Terhadap Beras Merah Dan Beras Hitam
21. Kesan Penambahan Bijirin Dalam Penghasilan Nugget Ayam
22. Penghasilan Tempeh Daripada Isi Biji Getah
23. Kajian Penghasilan Minuman Herba Lempuyang
24. Penghasilan Nata Daripada Bahan Buangan Penghasilan Tauhu (Whey Tauhu)

25. Kajian Kesan Antimikrob Ekstrak Mengkudu (Morinda Sp.) Ke Atas Pertumbuhan Mikroorganisma
26. Nilai Kerja Guru Pelatih Semasa Menjalani Latihan Mengajar Dari Perspektif Guru Pembimbing Ke Arah Pendidikan Berkualiti
27. Kesan Penggantian Separa Tepung Biji Nangka (Artocarpus Heterophyllus) Terhadap Ciri-Ciri Kualiti Mufin Rendah Lemak
28. Tinjauan Tahap Pengetahuan Pelajar Mengenai Bidang Pekerjaan Dalam Bidang Ukur Tanah Di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah (Polisas)
29. Cadangan Kajian Penyelidikan Keberkesanan Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Berbantukan Modul Penyelesaian Masalah Ke Atas Prestasi Pencapaian Pelajar
30. Kesediaan Dan Kepenggunaan Pembelajaran Mudah Alih (M-Learning): Satu Tinjauan Di Kalangan Pelajar Jke, Polisas
31. Faktor Jantina Terhadap Pengetahuan Dan Literasi Ict Dan Internet Di Kalangan Pelajar Program Integrasi Jke, Polisas
32. Skill Standards For Biotechnology Graduates In Malaysia: An Industrial Perspective
33. Sejauhmana Tahap Pemahaman Pelajar Diploma Kejuruteraan Mekanikal Semester Akhir Terhadap Amalan Keselamatan Diri Semasa Berada Di Bengkel
34. Perception Of Polisas Esl Learners Based On Their English Use For Daily Conversation
35. Family Background Influences English Proficiency Among Dad1
36. Penggunaan Perisian Sumber Terbuka (Qgis) Dalam Mengendalikan Kelas Amali Modul C5352, Program Dut, Politeknik Kpt Malaysia
37. Tahap Kesedaran Dan Kesan-Kesan Penggunaan Plastik Terhadap Manusia Dan Alam Sekitar
38. Penentuan Koordinat 3d Menggunakan Kaedah Persilangan Theodolite
39. Keberkesanan Ruang Pejalan Kaki Di Bandar George Town Ke Arah Bandar Mesra Pejalan Kaki
40. Water Quality Of The Pahang River Mouth
41. Qualitative Analysis Of Phytochemicals And Saponin Determination In Different Parts From Donax Grandis Extracts
42. Bioassay Guided Of Crude Extract From Different Parts Of Plumeria Alba
43. Pembangunan Model Pendidikan Berasaskan Hasil Di Politeknik Kajian Kes: Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah
44. Pengajian Al-Quran Dalam Kalangan Golongan Kelas Menengah : Tumpuan Kajian Di Masjid-Masjid Terpilih Di Kuantan Pahang
45. Kajian Amalan Pembelajaran Pelajar Cemerlang Dalam Modul Matematik Kejuruteraan 4 Di Polisas
46. A Supported Copper Based Catalyst For H2s Removal From Natural Gas
47. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar Dalam Matapelajaran Matematik Kejuruteraan Menggunakan Kaedah Pengajaran Bermodul Di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah
48. Keberkesanan Kaedah Kuliah Dalam Pengajaran Subjek Teknologi Logam Bahan 1 Di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah

49. Applikasi Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Secara Koperatif Berbanding Kaedah Tradisional: Kajian Ke Atas Pelajar Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Untuk Modul Mekanik Bendalir
50. Kajian Mengenai Kekangan Belajar Secara Sambilan Bagi Program Diploma Kursus Secara Sambilan (Kss) Di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah (Polisas) Kuantan
51. Persepsi Pelajar Terhadap Keberkesanan Kursus Rekabentuk Terbantu Komputer (Autocad 2009) Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Sesi Jul 2009
52. Persepsi Pelajar Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran Koperatif Modul Matematik Kejuruteraan 1 Di Polisas

Friday

Kolokium Penyelidikan dan Pembangunan Pendidikan Politeknik Zon Sabah & Sarawak (2010), Anjuran JK Penyelidikan dan Inovasi dan Keusahawanan Zon Sabah dan Sarawak dengan kerjasama Politeknik Mukah Sarawak/171

KOLOKIUM Penyelidikan dan Pembangunan Pendidikan Politeknik Zon Sabah & Sarawak dianjurkan oleh Jk Penyelidikan dan Inovasi dan Keusahawanan Zon Sabah dan Sarawak  dengan kerjasama Politeknik Mukah Sarawak, bertempat di Hotel Kingwood Mukah Sarawak pada 18 Oktober 2010. Kolokium ini bertemakan “Mentransformasi Politeknik Ke Arah Kecemerlangan”. Berikut adalah kerja kertas yang dibentangkan di kolokium ini


 1. Kesediaan Profesionalisme Pensyarah Novis di Politeknik Malaysia
 2. Pelan Integriti Nasional Sasaran ke -5, ‘Tekad 2008’: Meningkatkan kualiti Hidup dan Kesejateraan Masyarakat: :Langkah Yang Dapat dilakukan Oleh Pensyarah Untuk Memastikan Sasaran Ke-5 Tersebut Dapat Dicapai.
 3. Menggunakan Model Gaya Minda Gregorc Dalam Kursus Teknologi Bahan
 4. Tinjauan Persepsi Pelajar Politeknik Mukah Sarawak Terhadap Kemahiran dan Pengetahuan Dalam Pembangunan Modal Insan.
 5. Kualiti P&P Menurut Perspektif TQM: Suatu Perbincangan
 6. Kajian Pelaksanaan Kaedah Pengajaran Pendidikan Islam Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.
 7. Sikap Terhadap Matematik Pelajar kejuruteraan Mekanikal Politeknik Mukah Sarawak.
 8. Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pengajaran Berpusatkan Pelajar Di Politeknik (Zon Selatan)
 9. Persepsi Pelajar Terhadap Kualiti Pengajaran Dalam Pencapaian Akademik Pelajar
 10. Tinjauan Mengenai Penggunan E-Pembelajaran ( E-Learning) Dalam Kalangan Penyarah-Pensyarah Di Politeknik Mukah Sarawak
 11. Persepsi Pengajaran Secara Berkumpulan Terhadap Pelajar Program Diploma Kejuruteraan Elektronik (Lepasan SPM) Di Politeknik Mukah Sarawak.

Kolokium Kebangsaan Kepimpinan Instuksional (2011),Anjuran Institut Aminuddin Baki Cawangan Utara,Kementerian Pelajaran Malaysia, Bandar Darulaman,06000 Jitra, Kedah Darul Aman/170

KOLOKIUM  Kebangsaan Kepimpinan Instuksional ke-7 di adakan pada 2  Hingga  5 Mei 2011, bertempat di Institut Aminuddin Baki Cawangan Utara,Kementerian Pelajaran Malaysia, Bandar Darulaman,06000 Jitra, Kedah Darul Aman. Tema kolokium pada kali ini ialah “Kepimpinan Instruksional Penggerak Transformasi Pendidikan”. Antara sub-tema yang dibincangkan i. Hala tuju pendidikan: Perubahan kurikulum dan sistem pentaksiran,ii. Peningkatan Kualiti Guru Melalui Kepimpinan Instruksional, iii.Inovasi dalam pendidikan ke arah pembentukan modal insan cemerlang dan iv.Kemenjadian murid melalui kepimpinan instruksional. Peserta seramai 200 orang peserta yang terdiri daripada Pengetua, Guru Besar, Pegawai JPN dan PPD serta pegawai-pegawai pendidikan dari seluruh negara. Berikut adalah senarai kertas kerja yang telah dibentangkan.

1. Ucaptama Kolokium Kebangsaan Kepimpinan Instruksional Kali Ke-7
2. Kepimpinan Berimpak Tinggi Menjana Kecemerlangan Sekolah Berprestasi Tinggi
3. Pengaruh Amalan Pengurusan Pemimpin Sekolah Terhadap Komitmen Dan Tingkah Laku Inovatif Guru
4. Kepimpinan Instruksional: Satu Transformasi Kepimpinan Atau Mengekal Status-Quo
5. Tahap Pengetahuan, Kemahiran Dan Amalan Penyeliaan Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Kalangan Guru Besar Sekolah Rendah Di Pulau Pinang
6. Penggunaan Model Berfasa Kursus Kajian Tindakan (MBKKT) Untuk Meningkatkan Kualiti Pendidik Dalam Membentuk Modal Insan Cemerlang
7. Keberkesanan Amalan Headcount: Kajian Kes Di Dua Buah Sekolah Kebangsaan
8. Kepimpinan Instruksional Ke Arah Transformasi Sekolah : Satu Perkongsian Pengalaman
9. “Francais” Di Sekolah
10. Peranan Kepimpinan Instruksional Dalam Menggalakkan Perkembangan Pembelajaran Dan Kecemerlangan Murid
11. Post-Mortem Berfokus Mampu Meningkatkan Kecemerlangan Dalam Peperiksaan Di Sekolah
12. Penggunaan Tmk Dalam Pengajaran Bahasa Malaysia Melalui Kepemimpinan Instruksional Di Sekolah: Satu Tinjauan Awal
13. MBI – From English Phobia To English Fever
14. Projek Inovasi I-Time Table Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan
15. Program Pembangunan (Kemenjadian) Pelajar Ikram-MUSLEH
16. Keberkesanan Penglibatan Komuniti Dalam Pendidikan Murid Di Sekolah Negeri Kedah

Mohamad Jajuli Abd. Rahman, Che Ann Ghani (terj.)(1995) Teks Undang-Undang Melayu Pertengahan Abad Kelapan Belas. Dewan Bahasa & Pustaka: Kuala Lumpur./168

TEKS Undang-Undang Melayu Pertengahan Abad Kelapan Belas ini merupakan karya terjemahan daripada tesis asal Mohamad Jajuli Abd. Rahman yang berjudul The Undang-Undang: The Mid-Eigh-teenth Century Law Text ketika menyempurnakan kursus Ijazah Sarjana Undang-Undang di University of Kent at Canterbury. Buku ini membincangkan undang-undang yang dilaksanakan di negara kepulauan Melayu pada pertengahan abad kelapan belas, yang kebanyakannya diambil daripada sumber undang-undang Syariah. Semoga buku ini menjadi panduan yang berguna kepada semua pelajar, pengamal dan sesiapa sahaja yang terlibat dalam bidang undang-undang. m/s:164

KANDUNGAN

Pengantar
BAHAGIAN SATU: PENGENALAN
BAB SATU                : Pengenalan
                                    : Penerangan
                                    : Khat
                                    : Perbendaharaan Kata
                                    : Aksara
                                    : Ejaan
                                    :Ciri-Ciri Lain
                                    : Tujuan Teks ditulis
                                    : Sumber Rujukan

BAB DUA                  : ANALISIS KANDUNGAN
                                    :Pembunuhan
                                    :Cedera
                                    :Zina
                                    :Menfitnah
                                    : Mencuri
                                    :Menyamun
                                    :Kesalahan-Kesalahan Lain
                                    :Prosedur
                                    : Ringkasan Teks

BAB TIGA                 : UNSUR ALAM
                                    : Perbandingan Dengan Undang-Undang Melayu

BAHAGIAN DUA    : TRANSLITERASI TEKS
BAB EMPAT             : Transliterasi, Terjemahan dan Huraian
                                    : Transliterasi
                                    : Terjemahan
                                    : Huraian
                                    : Lampiran Teks Undang-Undang

BIBLIOGRAFI
INDEKS

Wednesday

Othman Ishak (2003) Hubungan Antara Undang-Undang Islam dengan Undang-Undang Adat, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka/166

BUKU ini membincangkan undang-undang Islam yang diturunkan Allah untuk mewujudkan masyarakat yang adil. Adat pepatih dan Adat Temenggung juga dibincangkan dan bagaimana sikap Islam terhadap kedua-dua adat ini. Dengan ini para pembaca dapat menilai sendiri sejauh mana adat yang telah menyimpang dari prinsip Islam yang suci. Buku ini merupakan bahan bacaan penting bagi penuntut pengajian Islam di dalam bidang Syariah dan undang-undang di peringkat Universiti. Juga sesuai dibaca oleh para Kadi dan mereka yang ingin mengetahui hubungan antara Undang –Undang Islam dengan Undang-Undang Adat dalam Masyarakat Islam di Tanah Melayu.


Kandungan
Penghargaan
BAB PERTAMA : Memelihara atau Menolak Adat Jahiliah: Doktrin Al-Quran Tentang Fitrah
BAB KEDUA                  : Sikap Mazhab-Mazhab Dahulu Tentang Uruf
BAB KETIGA      : Gambaran Tentang Hubungan Antara Pemilihan Mazhab-Mazhab di Pelbagai Bahagian Dunia Islam dengan Corak-Corak Masyarakat Tempatan dan Adat-Adatnya
BAB KEEMPAT  : Undang-Undang Islam dan Undang-Undang Adat Dengan Penumpuan Khusus Kepada Sejarah Tanah Melayu
BAB KELIMA      : Perhatian Mengenai Pertelingkahan Rohani dan Tauhid Antara Islam dan Agama Dahulu

Penutup
Bibliografi
Indeks

Tajul Aris Ahmad Bustami et.al (penyunting) (2003) Harta Sepencarian Prosiding Ex-Parte Perintah Injunksi : Pusat Undang-Undang Kuliyyah Undang-Undang Ahmad Ibrahim, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia./165

PERBINCANGAN tentang isu-isu dan amalan di mahkamah syariah. Buku ini yang bertajuk Harta Sepencarian Prosiding Ex-parte Perintah Injunksi mempunyai beberapa bahagian yang memuatkan beberapa artikel, buku ini bertujuan membuka ruang perbincangan yang dinamik berkenaan dengan pelaksanaan undang-undang Islam di mahkamah-mahkamah syariah dari sudut teori dan praktikal. Berikut adalah artikel yang dimuatkan dalam buku ini. m/s:138

KANDUNGAN
Pengantar
Prakata
Pengenalan Penulis dan Penyunting
Pendahuluan

BAHAGIAN 1
Bab 1               : Permohonan Ex-Parte dan Perintah Interim di Mahkamah Syariah.
Bab 2               : Permohonan Ex-Parte dan Perintah Interim di Mahkamah Syariah dan Perbicaraan Tanpa Kehadiran Defendan di Mahkamah Syariah : Satu Perbandingan
Bab 3               : Pembuktian Tuntutan Taliq dalam Perbicaraan Tanpa Kehadiran Defendan.

BAHAGIAN II
Bab 4               : Harta Sepencarian dalam Hukum Syarak
Bab 5               : Konsep dan Amalan Pembahagian Harta Sepencarian di Malaysia
Bab 6               : Pemakaian Hukum Harta Sepencarian dalam Mahkamah
Bab 7               : Hukum Harta Sepencarian dari Sudut Pandangan Wanita Peneroka Felda: Satu Laporan Kajian Awal

BAHAGIAN III
Bab 8               : Pelaksanaan Perintah Injunksi di Mahkamah Syariah
Bab 9               : Injunksi Dalam Undang-Undang Islam dan Pemakaiannya di Mahkamah Syariah
Bab 10             : Injunksi di Mahkamah Syariah di Selangor Darul Ehsan: Isu- isu dan Amalan

LAMPIRAN
Laporan Seminar Permohonan Ex-Parte dan Perbicaraan Tanpa Kehadiran Defendan
Laporan Seminar Permohonan dan Pelaksanaan Injunksi.

Sunday

Asmah binti Haji Omar (1985) Bahasa Di Raja. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka/164

BAHASA di raja adalah sejenis kelainan sosial di antara berbagai-bagai kelainan sosial bahasa Melayu. Sungguhpun bahasa di raja bukanlah kelainan asas yang dipelajari oleh penutur Melayu, baik penutur asli mahupun penutur bukan asli, tetapi ia merupakan kelainan yang perlu diketahui oleh semua rakyat Malaysia. Inilah kelainan yang paling halus dan digunakan dalam situasi khusus, yakni apabila kita berhadapan dengan atau merujuk kepada keluarga di raja.

Buku Bahasa di Raja, hasil usaha Prof Asmah Hj. Omar, adalah karya ilmiah yang pertama yang pernah ditulis dalam bahasa Malaysia atau dalam bahasa mana pun juga. Bagaimanapun ini bukanlah karya yang keilmiahannya menghalang pengertian orang ramai, kerana buku ini juga boleh dijadikan sebagai pedoman penggunaan bahasa di raja oleh orang ramai. 
Kandungan
Prakata
Pengantar
1-      Pengenalan Bahasa di Raja
2-      Ciri-Ciri Khusus
3-      Sebutan Diri
4-      Fungsi Komunikasi Bahasa di Raja
5-      Kesimpulan

Lampiran 1
Lampiran 2
Rujukan

Zulkifley Hamid (2000) Bahasa: Konsep, Fungsi dan Penguasaannya oleh Penutur. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka/163

BUKU ini secara mendalam membincangkan pelbagai aspek tentang hubungan antara bahasa dengan pengunanya. Tumpuan lebih diberikan pada topic-topik tentang takrif bahasa, hubungan langsung antara bahasa dan akal budi dan kehidupan para penutur serta penguasaan bahasa dan masalahnya dalam proses menguasai pengetahuan bahasa. Setiap hujah berlandaskan pandangan pelbagai sarjana daripada pelbagai bidang ilmu linguistik.

Kandungan
Pengenalan
BAB 1 : Takrif Bahasa
BAB 2 : Psikolinguistik Sebagai Penyingkap Akal Budi
BAB 3 : Tatabahasa Sejagat dan Pemerolehan Pengetahuan Bahasa Pertama
BAB 4 : Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu di Malaysia
BAB 5 : Bahasa dan Hakikat Kehidupan Penutur

Rujukan
Indeks

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...