Tuesday

Hailani Muji Tahir (1988) Pengenalan Tamadun Islam Dalam Institusi Kewangan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka./143

INSTITUSI kewangan Islam telah wujud sejak bermulanya kerajaan Islam di Madinah. Institusi yang dikenali sebagai Bayt al-Mal ini berkembang bersama sama perkembangan tamadun Islam. Sumbangannya yang amat besar dalam pembangunan ekonomi umat Islam jelas sekali, kerana salah satu ciri kegemilangan  tamadun Islam ialah keunikan sistem ekonomi Islam khususnya institusi kewangannya. Buku ini membincangkan Institusi Kewangan Islam agar dapat memberi sumbangan pengetahuan kepada pembaca umum. m/s: 84

Pengantar
Pendahuluan

BAB 1 :  SEJARAH INSTITUSI KEWANGAN (BAYT AL-MAL)
BAB 2 :  SUMBER HARTA
-          Harta Khas
-          Zakat Fitrah-Zakat Harta
-          Kadar Zakat, Nisab dan Haul
-          Harta Am
-          Harta Fai’ dan Ghanimah-Harta Ma’adin- Harta Rikaz
-          Harta Percukaian
-          Cukai Tanah- Cukai Perlindungan-Cukai Diri
-          Cukai Perdagangan – Kaedah Percukaian
-          Harta Kebajikan
-          Harta Wakf- Harta Warisan dan Wasiat-
-          Sadaqah Tatawwu’- Harta Nazar dan Kaffarat

BAB 3 : KONSEP PENGGUNAAN DAN AGIHAN

-          Prinsip-prinsip Kegiatan
-          Agihan dan Hak Penerima
-          Keutamaan Menggunakan Harta

BAB 4 : PENGURUSAN
-          Kaedah Koleksi Harta
-          Organisasi dan Pengurusan
-          Peraturan-Peraturan Am
-          Tanggungan Harta

BAB 5: FUNGSI INSTITUSI KEWANGANS DAN KEDUDUKAN BANK PUSAT

-          Fungsi Institusi Kewangan
-          Kepentingan Dasar Belanjawan
-          Agen Pembangunan
-          Badan Amanah
-          Agensi Perdangangan
-          Badan Penasihat dan Pengawas
-          Kedudukan Bank Pusat

Bibliografi


No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...