Monday

Puteh Ishak.(1993), Ibnu Taimiyyah: Sejarah Hidup Dan Tasawuf, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka./99

IBNU Taimiyyah (728H) merupakan seorang tokoh terkemuka dalam sejarah Islam. Anak kepada ulama’ terkenal, Abdul Halim bin Taimiyyah. (pengetua Dar al-Hadith al-Sukriyyah). Antara muridnya yang terkenal ialah Ibnu Qayyim Jauziyyah. Penguasaanya dalam bidang keilmuan disanjung tinggi. Beliau merupakan tokoh dan penulis yang amat produktif yang tidak mengenal penat lelah dalam usaha menghasilkan karya. Beliau merupakan pendakwah Islam yang dengan tegas menentang sikap bertaqlid. Dengan demikian beliau dianggap oleh setengah-setengah kalangan sebagai ulama yang kontroversi, lantaran itu beliau sering menerima berbagai-bagai kritikan dan kecaman. Namun Ibn Taimiyyah tidak pernah berfikir untuk memperkecil-kecilkan prinsip-prinsip asas hukum Islam, beliau bukanlah orang Islam yang cuba memisahkan diri daripada ikatan tradisi Islam. Beliau hanya membuat rumusan tentang mentafsirkan Islam semula dengan tidak memisahkan diri daripada sejarah yang lalu. Perjuangan Ibn Taimiyyah sebagai ulama, Sarjana besar dan pengarang yang prolifik telah menyuburkan khazanah keilmuan Islam dengan penulisannya. Hasil karyanya meliputi berbagai-bagai bidang ilmu pengetahuan. Melalui buku ini penulis cuba menyingkap kembali sejarah hidup Ibn Taimiyyah yang penuh dengan perjuangan dan kontra itu. Sekiranya anda ingin mengetahui sejarah perkembangan Ibnu Taimaiyyah, anda harus membaca buku ini. m/s:329

Kandungan.

KATA PENGANTAR.
PENGHARGAAN.


BAHAGIAN 1. PENGENALAN IBNU TAIMIYYAH.

Bab 1. Kehidupan Ibnu Taimiyyah.
Bab 2. Kedudukan Keluarga Ibnu Taimiyyah.
- Pencapaian Keilmuan dan Kealiman.
- Penghargaan dan Pandangan.
Bab 3. Keilmuan Ibnu Taimiyyah.
- Pembelajaran
- Majlis Pengajian Ibn Taimiyyah
- Murid-murid Ibn Taimiyyah
- Ibnu Qayyim al-Juziyah
Bab 4. Suasana Zaman Ibnu Taimiyyah.
- Suasana Zamannya.
- Ibn Taimiyyah Menentang Mongol.
- Ibtila’ Allah.
- Ibn Taimiyyah Dipenjarakan: Kesan-kesannya.
Bab 5. Kematian, Karya-Karyanya Dan Penilaian Umum.
- Kematiannya.
- Karya-karya Ibn Taimiyyah.
- Karya-karya Ibn Taimiyyah yang Terkenal.
- Pandangan dan Penilaian Umum Terhadap Ibn Taimiyyah.

BAHAGIAN 2. IBNU TAIMIYYAH DAN TASAWUF.

Bab 1. Tasawuf: Pengertian Dan Penamaan.
- Asal Kalimah Sufi dan Tasawuf.
- Zuhud Sebagai Transisi kepada Tasawuf Islam.
Bab 2. Ibnu Taimiyyah Dan Tasawuf.
- Aliran dan Amalan Tasawuf pada Zaman Ibn Taimiyyah.
- Aliran Tasawuf Ibn Taimiyyah.
- Kritikan Ibn Taimiyyah terhadap Tasawuf.
- Suluk Ibn Taimiyyah.

BAHAGIAN 3. IBNU ATTA’ILLAH AL-SAKANDARI DAN IBNU TAIMIYYAH: SATU PERBANDINGAN SIKAPTERHADAP MAQAMAT.
Bab 1. Ibnu Atta’illah al-Sakandari.
- Riwayat Hidup Ringkas.
- Kehidupan Tasawuf Ibn Atta’illah.
- Ibn Atta illah dan Konsep Isqat al-Tadbir.
- Karya dan Pengaruh Ibn Atta illah
Bab 2. Pertentangan Antara Ibnu Atta’illah al-Sakandari Dan Ibnu Taimiyyah Serta Pandangan Mereka Terhadap Maqamat.
- Pendahuluan
- Sikap Ibn Atta illah dan Ibn Taimiyyah terhadap Maqamat.
- Kedudukan Maqamat dan Ciri-cirinya Mengikut Atta Illah.
- Kedudukan Maqamat dan Ciri-cirinya Mengikut Ibn Taimiyyah.
- Huraian Maqamat Berdasarkan Pendapat Ibn `Atta illah dan Ibn Taimiyyah.

PENUTUP
BIBLIOGRAFI.
INDEKS.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...