Sunday

Prosiding Wacana Pendidikan Islam [SIRI KE-7] (2009), Anjuran Fakulti Pendidikan, UKM & Fakultas Tarbiyah, Institut Studi Islam Darussalam, Gontor Indonesia./123

Prosiding Wacana Pendidikan Islam Siri Ke-7: Peringkat Nusantara ini mengandungi 51 kertas kerja yang membincang dan membahaskan tema utama wacana ini, iaitu Pendidikan Islam dan Bahasa Arab. Kertas kerja berbentuk kajian emperikal dan konseptual ini ditulis oleh ahli akademik yang kebanyakannya mempunyai kepakaran dalam bidang Pendidikan Islam dan Bahasa Arab. Kebanyakan mereka mengajar di Institusi Pendidikan Tinggi Awam seperti di UKM, USM, UTM, UIA, UiTM, UDM, UPM, UM, UPSI dan USIM. Terdapat juga kalangan pembentang kertas kerja ini yang terdiri daripada guruguru sekolah menengah, pensyarah Institut Pendidikan Guru Malaysia, pelajar siswazah dan pegawai Kementerian Pelajaran Malaysia. Justeru, prosiding yang dihasilkan ini dapat dijadikan bahan rujukan, bahan bantu pengajaran dan pembelajaran dan untuk kajian lanjutan bagi mereka mereka yang ingin mendalami sesuatu isu yang dibentangkan dalam wacana ini. Prosiding Wacana Pendidikan Islam Siri Ke-7 ini mengandungi pelbagai maklumat, bahan dan idea yang boleh dimanfaatkan oleh pelajar, guru, pensyarah dan sesiapa sahaja yang terlibat secara langsung an tidak langsung dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam dan Bahasa Arab.

Kertas Kerja

1. Modul pengajaran dan pembelajaran berasaskan masjid dalam Pendidikan Islam KBSM tingkatan dua

2. Pembinaan model pentaksiran berasaskan sekolah dalam mata pelajaran Bahasa Arab

3. Penilaian kemahiran bertutur Bahasa Arab dalam kalangan pelajar Program Pendidikan Islam dan Al-Quran (PIPAQ)

4. Meningkatkan kemahiran menulis kedudukan hamzah dalam perkataan Arab dalam kalangan pelajar PISMP Bahasa Arab di IPGM Kampus Tuanku Bainun dengan menggunakan Modul ASADULLAH

5. Persepsi pelajar terhadap pembelajaran Bahasa Arab melalui kaedah nahu terjemahan: Kajian di Kolej Islam Darul Ridzuan, Ipoh


6. دور مواقع تعليم اللغة العربية لغيرالناطقين بها في الانترنيت: دراسة تحليلية نموذجية لمواقع "لوتاة"

7. Pendekatan pembelajaran dan keupayaan visualisasi-spatial serta hubungannya dengan pencapaian pelajar Kolej Matrikulasi

8. Teknik diskusi dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab dan Pendidikan Islam


9. ÑÑAqÊdah education in Malaysian schools: A re-examination of
10. textbooks approach

11. Teknik persediaan nota Bahasa Arab dalam pengajaran

12. Pengajaran pendidikan Sains Islam kepada pelajar bidang Sains dan Teknologi: Pengalaman Universiti Teknologi MARA

13. Pengintergrasian pendidikan Islam dan ilmu psikologi dalam pembentukan akhlak pelajar

14. Hala tuju graduan Bahasa Arab dalam pasaran kerjaya berdasarkan keperluan majikan


15. الطرق المستخدمة في تدريس قواعد اللغة العربية لغير الناطقين بها بجنوب تايلاند : دراسة حالية في جامعة الشيخ داود الفطاني الاسلامية.

16. Pembinaan instrumen pentaksiran akhlak pelajar

17. Falsafah pendidikan guru: Perlukah dikaji semula

18. Amalan pembelajaran tahfiz al-Quran: Kajian di Darul Quran JAKIM dan Maahad Tahfiz al-Quran Negeri (MTQN)


19. اراء العلماء في علاقة البلاغة بالتفسير وامثلتها

20. Aplikasi pembelajaran masteri dalam Pendidikan Islam

21. The use of ICT inteaching Islamic subjects in religious schools and IRK subjects in secular schools in Brunei Darussalam

22. Etika profesionalisme guru Pendidikan Islam melalui pendekatan hisbah kendiri

23. ICT dalam pendidikan: Aplikasi, isu dan cabaran dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam

24. Pendekataan pembelajaran koperatif dalam mata pelajaran Pendidikan Islam

25. Hala tuju pembelajaran Sastera Arab: Analisis akhlak dalam kitab Al- Bukhala’

26. Pendidikan Islam di Universiti Sains Malaysia: Sejarah dan hala tuju

27. Pengajaran dan pembelajaran amali solat di Program Pendidikan Khas Intergrasi Masalah Pembelajaran

28. Pembaharuan dalam sistem Pendidikan Islam di Malaysia: Asas dan pengaruh

29. Pembentukan insan berakhlak mulia daripada perspektif Falsafah Pendidikan Islam

30. Evolusi pengajian Tahfiz di Malaysia

31. Pembelajaran Bahasa Arab sebagai bahasa kedua: Tahap sebutan huruf hijaiyyah Arab

32. Kesepaduan ilmu dalam Pendidikan Islam wacana khaira ummah

33. Mengembangkan keunggulan para profesional muslim non-Arab melalui Bahasa Arab untuk tujuan memahami wahyu (BAUTMW)

34. Pendidikan Islam melalui penggunaan filem dalam pengajaran dan pembelajaran

35. ادارة محتوى اللغة العربية و توجيهات علمية بوصفها لغة ثانية في المستويات المالزية الاساسية : دراسة وصفية تحليلية

36. Kurikulum pendidikan pondok kini: Satu kajian di Wilayah Utara Semenanjung Malaysia

37. Pendekatan akhlak Islamiah dalam pengajaran Pendidikan Islam di Malaysia

38. Hubungan amalan ibadat solat fardhu dengan disiplin pelajar: Satu kajian di SMK. Bukit Saujana, Port Dickson, Negeri Sembilan

39. Tauhid sebagai asas konsep pendidikan sepanjang hayat dan konsep pendidikan bersepadu

40. Isu gender dan interaksi di sekolah menengah agama negeri

41. Persepsi murid terhadap proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab di dalam bilik darjah

42. وضع اللغة العربية في ماليزيا كلغة اجنبية: اعادة النظر

43. Khatam al-Quran di sekolah rendah dalam kurikulum Pendidikan Islam di Malaysia

44. Kaedah pengajaran dan pembelajaran Pengajian Quran yang berkesan di IPTA

45. Institusi masjid sebagai wadah memartabatkan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab di Malaysia

46. Infrastruktur bilik darjah Program Intergrasi Pendidikan Khas menyokong pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam

47. Penguasaan ibadah solat murid-murid pendidikan khas bermasalah pembelajaran: Satu tinjauan di sekolah menengah di negeri Melaka

48. Merokok daripada perspektif Islam: Tinjauan dalam kalangan pelajar sekolah menengah

49. Matlamat Pendidikan Islam dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam: Satu kajian kes

50. Penguasaan perbendaharaan kata Bahasa Arab dalam kalangan murid sekolah kebangsaan menerusi Program J-QAF: Satu kajian kes

51. Beberapa kaedah dan amalan pengajaran Bahasa Arab serta cadangan untuk memperkasakannya

52. Profesionalisme guru Pendidikan Islam

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...