Friday

Prosiding Seminar Kebangsaan Transformasi Pendidikan Teknikal (2010), Anjuran Center for Testing Measurement & Appraisal (CeTMA) UUM dan Jabatan Pengajian Politeknik./105

PROSIDING Seminar Kebangsaan Transformasi merupakan kompilasi kertas kerja yang terpilih untuk Seminar Kebangsaan Transformasi Pendidikan Teknikal 2010 (MyTEDT10’) Sungai Petani, Kedah pada 3 dan 4 November 2010. MyTEDT10’ merupakan pertama anjuran bersama Center for Testing, Measurement & Appraisal (CeTMA), Universiti Utara Malaysia dan Jabatan Pengajian Politeknik. MyTEDT10’ telah dijadikan platform kepada ahli akademik, penyelidik, golongan profesional, pentadbir, pemimpin pendidikan, penggubal polisi dan wakil industri yang berminat dalam bidang pendidikan teknikal untuk berforum, berbincang dan menjadikannya sebagai jaringan untuk melihat sama ada perubahan yang sedang dirancang bagi mencapai matlamat negara maju benar-benar berfokus, berinovasi dan terjamin keberkesanannya. m/s :315


Kertas Kerja

BAHAGIAN 1: KEUSAHAWANAN

A. The Entrepreneurial Inclination of Kota Bharu Polytechnic Students: A Preliminary Investigation
B. Pembangunan Kemahiran Insaniah (KI) Melalui Program Berasaskan Keusahawanan: Kajian Kes Terhadap Kumpulan Inkubator Keusahawanan Di Politeknik Merlimau Melaka
C. Keberkesanan Proses Pembelajaran Modul Keusahawanan dan Aktiviti Keusahawanan kepada Niat untuk Memilih Kerjaya dalam Bidang Keusahawanan: Kajian Kes Politeknik Kota Bharu
D. Kajian Keberkesanan Kursus Keusahawanan (P3117) Di Kalangan Graduan Politeknik Malaysia

BAHAGIAN 2: PENDIDIKAN ISLAM

A. Pengajaran Pendidikan Islam Dalam Pembentukan Akhlak Dan Sikap Pelajar IPT : Kajian Di Jabatan Kejuruteraan Awam, Politeknik Merlimau Melaka
B. Kajian Terhadap Penerimaan Dan Pencapaian Pelajar Bukan Islam Bagi Modul Tamadun Islam Di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan 46
C. Kajian Pembacaaan Surah Al-Fatihah Di Kalangan Pelajar Politeknik Kuching Sarawak

BAHAGIAN 3: KUALITI DAN PEMBINAAN KAPASITI

A. Competency Standards for Polytechnic Graduates
B. Pengembangan Profesionalisme: Satu Analisis Program Pengembangan Profesionalisme Guru Di Peringkat Sekolah Dalam Menambahbaik Kualiti Guru
C. Kemahiran Softskill Mempengaruhi Pencapaian CGPA Dalam Memenuhi Kebolehpasaran Pekerjaan Terhadap Graduan Politeknik Seberang Perai (PSP)
D. Kajian Awal Kesesuaian Pasir Sungai Perak dari Kampung Raja, Parit Perak Sebagai Pasir Fondri
E. Kajian Kepuasan Pelajar Terhadap Perkhidmatan Perpustakaan Politeknik Kota Bharu..
F. The Extent of Disclosure by Trading and Services Companies In Malaysia

BAHAGIAN 4: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (P & P)

A. Towards Sustainable Education of Architectural Studies in Polytechnics: Part One Accreditation from the Board of Architects, Malaysia
B. Entertaining and Learning Through Edutainment
C. Persepsi Pelajar Dan Pensyarah Pendidikan Islam Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia
D. Persepsi Pelajar Terhadap Aspek Pengajaran Pensyarah Yang Mempengaruhi Pencapaian Akademik
E. Amalan Pentaksiran Pengajaran dan Pembelajaran di Kolej Komuniti di Negeri Johor
F. Sijil Modular Kebangsaan Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia
G. Kesediaan Dan Kesedaran P&P Berasaskan Cidos Di Politeknik Seberang Perai
H. OBE Curriculum Implementation Process in Politeknik Kota Kinabalu: A Possible Evaluation Framework
I. Pendekatan Learning Outcome (LO) Bagi Pembelajaran Amali Kursus Komunikasi Data Dalam Pelaksanaan Outcome Based Education (OBE) Di Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia
J. Persepsi Institusi Pengajian Dan Industri Terhadap Pelaksanaan Pengajaran & Pembelajaran Secara Work Based Learning (WBL)
K. Kaedah Penilaian untuk “Pengiktirafan Pembelajaran Terdahulu”, dalam Institusi Berorientasikan Pendidikan dan Latihan Teknik dan Vokasional (PLTV) di Malaysia: Fokus Terhadap Pengalaman dan Kemahiran.
L. Keberkesanan Kaedah Penerapan Daya Cipta Dalam Pembelajaran Berdasarkan Masalah (PBL)
M. Pembelajaran Berasaskan Masalah atau Problem-Based Learning (PBL) Dalam Pengajaran Kursus Pelarasan Ukur

BAHAGIAN 5: PENGINTEGRASIAN ICT DALAM PENDIDIKAN

A. Video Dokumentari Sebagai ABBM Dalam Pengajaran dan Pembelajaran: Satu Tinjauan Bagi Topik 3.0 Freehand Drawing Kursus CA103 Diploma Senibina
B. Kajian Keupayaan Menvisualisasikan Ruang Dan Keupayaan Pemodelan Pepejal Dalam Lukisan Berbantukan Komputer
C. Information Dissemination Using SMS Technology among IT Students in Technical Education
D. Alat Teknologi Pendidikan (ATP) Di Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran : Satu Tinjauan Di Politeknik Kota Bharu
E. Kepentingan Media Animasi dalam Membina Kefahaman Jitu Pelajar Terhadap Isi Kandungan Abstrak
F. Penerapan Multimedia : Pemantapan Pemahaman Pelajar Di Dalam Pengajaran-Pembelajaran Matematik Kejuruteraan
G. Penggunaan Agen Beranimasi Dalam Sistem Pembelajaran Elektronik Untuk Kursus Pengaturcaraan C++
H. Pengintegrasian ICT Dalam Proses Transformasi Pendidikan

BAHAGIAN 6: PENYELIDIKAN PENDIDIKAN DAN KEPIMPINAN PENTADBIRAN

A. Pengaruh Kepimpinan Etika Ketua Jabatan Terhadap Penglibatan Kerja Pensyarah Dan Peranan Tanggapan Sokongan Organisasi
B. The Organization and Administration of an English Language Unit
C. The use of Metacognitive Strategies among POLISAS ESL Learners through their Self-reports based on Instructor’s Feedback of a Written Task
D. The Effectiveness of Jigsaw Classroom in Promoting Teamwork among Multiracial Students
E. Tahap Kesediaan Pelajar Politeknik Kota Bharu Semasa Menjalani Latihan Industri

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...