Sunday

Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara Keli Ke-4(SKEPEN 2010), Anjuran Fakulti Pendidikan UKM, KPTM & MARA./106

SEMINAR Kebangsaan Pendidikan Negara Kali Ke4 (SKEPEN 2010) membincangkan aspekaspek yang berkaitan dengan tema seminar iaitu Transformasi dan Inovasi Dalam Pendidikan Negara. Tema ini telah dipilih berdasarkan perkembangan semasa dalam negara iaitu menggalakkan rakyat Malaysia supaya memikirkan tentang pendekatan, strategi dan kaedah baru ke arah mengadakan transformasi dan inovasi dalam bidangbidang ekonomi, politik, sosial, budaya termasuklah pendidikan. Tema utamanya Transformasi dan Inovasi Dalam Pendidikan Negara dan tujuh subtema iaitu Pendidikan Khas, Kurikulum dan Kokurikulum, Kualiti dan Pembinaan Kapasiti, Kepimpinan dan Pentadbiran, Pengintegrasian ICT, Polisi Ke Arah Inovasi serta Strategi Mengantarabangsakan Pendidikan Negara, dan Penyelidikan Pendidikan. Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara Keli Ke4 (SKEPEN 2010) menghimpunkan 86 abstrak dan kertas kerja yang membincangkan pelbagai tema persidangan. Kebanyakan kertas kerja ini berbentuk kajian emperikal dan kertas konsep yang membicarakan pelbagai isuisu pendidikan semasa yang berlaku di dalam negara, terutamanya yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran, pendidikan dan latihan guru, pentadbiran dan pengurusan, sehinggalah kepada sikap dan motivasi pelajar dan guru di sekolah. m/s:968

ISI KANDUNGAN

Kertas Kerja

1. Keupayaan Dan Sikap Pelajar Kemahiran Teknikal Dalam Menyelesaikan Masalah Pengiraan Kuasa Elektrik Bagi Kurikulum Teras Reka Bentuk & Teknologi
2. Faktor‐Faktor Masalah Membaca Murid‐Murid Sekolah Rendah Kerajaan Di Brunei Darussalam
3. Teacher’s Assistance In Writing Process Approach
4. Kesan Pengguasaan Dan Penggunaan ‘Di’ Terhadap Bahasa Melayu Penulisan Tahun 5 Cempaka Di Sekolah Kebangsaan Jalan Datuk Palembang, Melaka
5. Pendidikan Inklusif Dalam Kalangan Murid Bermasalah Pembelajaran Ringan

6. Profil Ujian Kecerdasan Ukm1 Pelajar‐Pelajar Institut Pengajian Tinggi: Kajian Tinjauan Di Ukm
7. Penggunaan Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu Dalam Kalangan Pelajar Asing Cemerlang Bahasa Mengikut Kemahiran
8. Penggunaan Bahan Berbantu Komputer Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Muzik Di Sekolah Rendah: Satu Kajian Kes
9. Model Pentaksiran Berasaskan Sekolah Dalam Bahasa Melayu: Cadangan Penambahbaikan Dalam Pentaksiran Kemahiran Bahasa
10. Maklum Balas Pelajar Melalui Gaya Pembelajaran Vark Terhadap Pengajaran Berasaskan Komputer (PBK)
11. Masalah Pengajaran Guru Pendidikan Khas Yang Mengajar Bahasa Melayu Di Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI)
12. Fobia Pengucapan Awam Dalam Kalangan Pengawas Sekolah Di Smk. Khir Johari, Tanjong Malim, Perak
13. Aplikasi Teori Konstrain (TOC) Dalam Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tahun 6 Bazli, Sekolah Kebangsaan Taman Rakan
14. Kepemimpinan Autentik Dalam Pendidikan Teknik Dan Vokasional Di Politeknik
15. Using PBL To Foster Selfdirectedness In Learning At Matriculation College
16. Pengaruh Faktor Persekitaran Pembelajaran Terhadap Tahap Kemahiran Generik Dalam Kalangan Pelajar Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi
17. Minat, Sikap Dan Efikasi Diri Serta Hubungannya Dengan Tahap Kompetensi Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Kalangan Pensyarah Kolej Mara
18. Pembelajaran Secara Kontekstual: Strategi Alternatif Pengajaran Dan Pembelajaran Sejarah
19. Ilmu Balaghah Membantu Pembelajaran Bahasa Arab
20. Status Sekolah Agama Rakyat Dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan: Satu Cadangan Model Penyelesaian
21. Inovasi Dan Permasalahan Pendidikan Peribumi Penan Di Belaga, Sarawak
22. Keperluan Memperkasakan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Dinamika
23. Satu Pendekatan Eklektik Dalam Pengajaran Perbendaharaan Kata Dalam Kalangan Pembaca Lemah Dalam Bahasa Inggeris
24. Kesan Persembahan Visual Animasi‐Narasi Dalam Pengajaran Biologi Terhadap Pencapaian Pelajar Yang Berbeza Kecerdasan Ruang Di Kolej Matrikulasi Pulau Pinang
25. Pembentukan Dan Pemeriksaan Penanda Aras Kemahiran Generik
26. Ke Arah Pembelajaran Berasaskan Masalah Dalam Pendidikan Teknikal
27. Kesediaan Guru Matematik Dan Sains Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bilingual Di Rsbi Aceh
28. Tanggapan Guru Prasekolah Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran Literasi Awal Bagi Murid Bermasalah Pendengaran
29. Pelaksanaan Kursus Tamadun Islam Di Institusi Pengajian Tinggi: Satu Sorotan
30. Adakah Murid Sedar Akan Kemahiran Matematik Mereka? Satu Tinjauan Awal Dalam Kalangan Murid Tahun 5

31. Prinsip Ekuiti Dalam Pembiayaan Pendidikan Di Malaysia: Satu Transformasi Bagi Menjamin Keberkesanan Pendidikan Ummah
32. Stail Pengajaran Dan Tahap Amalan Prinsip‐Prinsip Pembelajaran Dewasa Pensyarah Dalam Kursus Pendek Di Kolej Komuniti
33. Cabaran Dan Halangan Menyiapkan Projek Tahun Akhir
34. Peranan Surau Sekolah Dalam Mengukuhkan Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Bidang Ibadah Dan Akhlak Islamiah Pendidikan Islam Di Sekolah‐Sekolah Menengah
35. Globalisasi Dan Pengaruhnya Terhadap Ipt Aliran Islam Di Malaysia: Analisis Kritikal
36. Pengajaran Dan Pembelajaran Geometri Di Malaysia: Senario Semasa Dan Implikasinya
37. Perbandingan Persepsi Antara Majikan Sektor Awam Dan Swasta Terhadap Graduan UKM
38. Pengajaran Dan Pembelajaran Kursus Pemodelan Industri Melalui Kajian Kes
39. Learning Development Slowly Leads To Creativity, Innovation And Wisdom
40. Pemantapan Pelaksanaan Kurikulum Melalui Amalan Pentaksiran Berasaskan Sekolah
41. Kemahiran Pemikiran Kritikal Dan Penyelesaian Masalah Pelajar‐Pelajar Sains
42. An Investigation Of Entrepreneurial Intentions Among Mara Professional Colleges’ Students
43. Memperkasa Pendidikan Al‐Quran Pelajar Bermasalah Penglihatan
44. Latihan Keguruan Pengajian Islam‐Pendidikan Khas: Satu Keperluan
45. Efikasi Pensyarah Dan Hubungannya Dengan Kompetensi Pensyarah Teknikal Politeknik Malaysia
46. Pelaksanaan Pendidikan Akhlak Dalam Kalangan Murid Islam Bermasalah Pendengaran
47. Kajian Keberkesanan Pembelajaran Kesihatan Mengenai Hiv/Aids Dalam Kalangan Pelajar Ukm, Bangi
48. Integration Of Green Chemistry In The Chemistry Curriculum For Secondary Schools
49. Faktor‐Faktor Yang Mempengaruhi Kepercayaan Guru Tentang Epistemologi Dan Falsafah Sains
50. Pengurusan Masa Dalam Pelaksanaan Amali Sains Oleh Guru Novis
51. Pengajaran Tajuk Model Atom Bohr Peringkat Matrikulasi Dan Tiga Aras Pembelajaran Kimia
52. Pengaruh Budaya Sekolah Terhadap Amalan Pengajaran Guru Di Sekolah‐Sekolah Menengah Negeri Selangor
53. Tahap Komitmen Dikalangan Peneroka Felda Terhadap Sekolah Kebangsaan Dalam Transformasi Kurikulum Kebangsaan: Satu Tinjauan Di Beberapa Buah Sekolah Rendah Daerah Jerantut
54. Lesson Study Serta Efikasi Pengajaran Sains Bagi Guru Kimia Praperkhidmatan
55. Penggunaan Concernsbased Adoption Model (Cbam) Dalam Pelaksanaan Inovasi Kurikulum Prasekolah Kebangsaan: Pengajaran Sains Awal Di Prasekolah

56. Kesan Program Latihan Kecergasan Fizikal (Plkf) Terhadap Tahap Kecergasan Pelajar
57. Penerapan Elemen Pendidikan Luar Dalam Inovasi Program Pendidikan Guru
58. Pengalaman Pembelajaran Melalui Khidmat Komuniti Dalam Kalangan Pelajar Sarjana Pendidikan Sains
59. Keberkesanan Pengajaran Dan Pembelajaran Pelajaran Jawi Kalangan Murid Di Sekolah Agama Kampong Peramu Negara Brunei Darussalam
60. Early Diagnosis Of Esl Learners’ Reading Levels
61. Kajian Gaya Pertautan, Motivasi, Dan Strategi Pengajaran Di Sekolah Menengah Bandar Dan Luar Bandar Di Sabah
62. Solution To Close The Digital Divides And Overcome The Challenges Of Ict In Mass Education
63. Dimensi Kemanusiaan Dalam Menjana Kecemerlangan Sekolah: Tinjauan Terhadap Pengetua Dan Guru Besar Di Malaysia
64. Pakej Pembelajaran Sains Kanak‐Kanak Prasekolah Untuk Tema ‘Meneroka Angkasa’ Menggunakan Pendekatan Cerita Animasi Interaktif
65. Kualiti Graduan Pemangkin Perkembangan Sektor Industri
66. Kursus Kokurikulum Berkredit Di Institusi Pengajian Tinggi Sebagai Wadah Penerapan Kemahiran Insaniah
67. Peranan Pendidikan Pelbagai Budaya Dalam Menyatupadukan Pelajar‐Pelajar Di Malaysia
68. Analisis Keperluan Majikan Terhadap Kemahiran Generik Bagi Pembangunan Modal Insan Di Institusi Pendidikan Tinggi Awam
69. Tekanan Dalam Kalangan Pemimpin Pelajar Di Kolej Kediaman, Universiti Putra Malaysia
70. Cabaran Pengajaran Dalam Pelaksanaan Integrasi Ict Kurikulum Matematik KBSM
71. Kepentingan Kemahiran Pengajaran Amali Dalam Pengajaran
72. Amalan Budaya Sains Moden Dan Sumbangannya Terhadap Budaya Sains Asli Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Atas Di Sumatera Barat
73. Impak Pergerakan Pensyarah Terhadap Pelajar Di Institut Pendidikan Guru Kampus Keningau
74. Inovasi Pensyarah Institut Pendidikan Guru Dan Hubungannya Dengan Potensi Bakal Guru
75. Kepentingan Konsep Kendiri Positif Dalam Pembelajaran
76. Interaksi Sosial Asas Pembangunan Sumber Manusia
77. Amalan Membaca Dan Penggunaan Buku Kepada Kanak‐Kanak Prasekolah Dalam Perspektif Rakan Sebaya
78. Pengaruh Amalan Pengurusan Sumber Manusia (Psm) Terhadap Hasil Psm Di IPTS Zon Selatan
79. Students Learning Information Skills And Constructing Knowledge In Malaysian Higher Education
80. Pemahaman Dan Amalan Konsep Sekolah Berkesan Di Sekolah Menengah Di Negeri Sembilan
81. Pendorong Minat Belajar Anak Orang Asli: Berdasarkan Faktorkeluarga, Diri Sendiri, Rakan Sebaya Dan Persekitaran

82. Analysis Of Differential Item Functioning (Gdif) To Improve The Quality Of MYCT (Malaysian Critical Thinking) Instrument
83. Pengetahuan Pedagogi Kandungan (PCK) Guru Sains Sekolah Menengah Dalam Mengajar Astronomi
84. Pelaksanaan Model‐Model Program J‐Qaf Dalam Bilik Darjah: Satu Rumusan Kajian
85. Inovasi Pembelajaran Berasaskan Masalah Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Kesusasteraan Melayu
86. Kemahiran Komunikasi Dalam Kalangan Bakal Guru Di Institut Pengajian Tinggi Awam

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...