Thursday

PROSIDING International Seminar On Islamic Thoughts,(2004) Anjuran Department Of Theology And Philosophy Faculty Of Islamic Studies Universiti Kebangsaan Malaysia& Jabatan Hal Ehwal Khas Kementerian Penerangan Malaysia./121

PROSIDING International Seminar On Islamic Thoughts dianjurkan oleh Department Of Theology And Philosophy Faculty Of Islamic Studies Universiti Kebangsaan Malaysia  dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Khas Kementerian Penerangan Malaysia. Seminar ini diadakan pada 7-9 Disember 2004 dan terdapat 123 kertas kerja dalam prosiding ini. Pelbagai tajuk dari pelbagai skop dan bidang dibincangkan. Prosiding ini sangat berguna sebagai bacaan umum dan juga sebagai bahan rujukan semasa. m/s:1178


Kertas Kerja

Contents

1. Foreword
2. Kalimah Tarhib
3. The Responses of Sayyid Ahmad Khan to William Muir’s Works on Islam
4. Strategi Pendidikan dalam Menangani Gangguan Seksual Terhadap Organisasi
dan Individu di Tempat Kerja
5. The Islamic Concept of World Division Based on al-Nawawi’s Minhaj al-
Talibin
6. Ilmuan Islam dan Kepentingan Kajian Masa Hadapan (Future Studies)
7. Islam dan Pendidikan: ICT dalam Dunia Pendidikan Islam
8. Socio-Political Reform of Muslims in The View of Shah Waliullah and Sayyid
Abul A`La Mawdudi
9. Pendidikan Islam: Tinjauan Metodologi Silam dan Realiti Hari Ini
10. Kajian Mengenai Peruntukan Undang-Undang Wasiat Wajibah di Selangor
11. Decentralization and Local Government in Iran
12. Islam dan Imej Keganasan: Satu Analisa Tentang Prinsip Jihad Dalam Al-
Qur’an
13. Kaedah Hafazan Al-Qur’an Yang Sistematik dan Praktikal dalam Melahirkan
Para Huffaz Yang rasikh
14. Al-Sakha' dan Penghayatannya dalam Tamadun Islam
15. Pendidikan Islam: Tinjauan Metodologi Silam dan Realiti Hari Ini
16. Persoalan Perbuatan Manusia Menurut Pandangan Syeikh Daud al-Fatani
17. Ghazali And Mowlavi’s Theology
18. Aspek-Aspek Fisiologi dalam Ilmu Tasawuf: Satu Tinjauan Terhadap Kaedah
Rawatan Pemulihan Dadah Melalui Tariqat Al-Q.diriyah Wa An-
Naqsyabandiyah di Pondok Remaja Inabah di, Terengganu.
19. The Compatibility of The Shari’ah In Solving Modern Complex Commercial
Practice: An Appraisal
20. Perkembangan dan Pelaksanaan Sulh dalam Kes-Kes Pertikaian Keluarga di
Dunia Islam: Sorotan Terhadap Perkembangan Terkini Pelaksanaannya di
Mahkamah-Mahkamah Syariah di Malaysia
21. Etika di dalam Pendermaan Organ: Kajian dari Sudut Pandangan Islam
22. Menelusuri Akar Martabat Tujuh: Sebuah Ajaran Tasawuf Falsafi Nusantara
23. Kegemilangan Sains dan Teknologi dalam Tamadun Islam: Mengambil Iktibar
Pengalaman Kerajaan Abbasiyyah
24. Pembentukan Masyarakat Hadhari Melalui Kesepaduan Falsafah Sains Al-
Quran Dalam Kurikulum Kebangsaan Peringkat Menengah
Yahaya bin Jusoh & Azhar bin Muhammad 216
25. Kitab Tafsir Quran Marbawi ;Tafsir Juzuk Alif Lam Mim Oleh Syeikh Mohd.
Idris Al-Marbawi: Satu Sorotan
26. Sikap Positif dalam Perkhidmatan Kaunseling: Panduan Asas Kaunselor Muslim
27. Falsafah Fatalisme Dan Minda Melayu
28. Masyarakat Islam Campa di Terengganu: Penghijrahan dan Penyertaan Sosial
Alam Komuniti Tempatan
29. Dimensi Agama dan Spiritual dalam Amalan Kaunseling
30. Issues in Organ Donation: A Malaysian Scenario
31. Menghadapi Era Cabaran: Memahami Undang-undang Islam dalam Perspektif
Tasamuh
32. Atlal (Abandoned-Encampment) dalam Syacir Arab Klasik
33. Enhancing Teacher Professionalism: The Tawheedic Paradigm
34. Early Muslim Scholarship in Religionswissenschaft: A Study of Muh{Ammad
‘Abd Al-Kar.m Al-Shahrast.n.’s Development of The Concept of The People of
A Dubious Book (Ahl Shubhat Kit.b)
35. Decentralization and Local Government In Iran
36. The Beatific Vision Issue In Ibn Rushd’s Hermeneutics
37. Proses Kaunseling di Kalangan Pasangan Melayu Bermasalah di Wilayah
Persekutuan Kuala Lumpur: Kaitannya dengan Pendidikan
38. The Ideal Model of Paternal and Maternal Roles in Muslim Family
39. Perspectives of Sunni and Shiite Theologians and Ordinary People About
Family Planning in Sistan and Baluchistan Province-Islamic Republic of Iran
40. Perspektif Islam di Tanah Melayu Abad Ke-19: Analisis Terhadap Pemikiran
Abdullah Munshi Melalui Karya “Kisah Pelayaran Abdullah”
41. Prinsip Pengukuran Religiositi dan Personaliti Religiositi daripada Perspektif
Islam
42. The Concept of Government in Islam
43. Does Revelation Limit Reason in Islam? A Muslim Philosopher’s Response
44. Krisis Intelektualisme dalam Pemikiran Malik Bennabi: Fokus Terhadap Karya
Musykilat Al-Thaqafah
45. Perpaduan Ummah: Asas dan Tanggungjawab Pemimpin Mengikut Perspektif
al-Sunnah
46. Jenayah dan Remaja: Satu Kajian dalam Perspektif Psikologis
47. Islam and a Culture of Tolerance: “Seek Knowledge Even Unto China”
48. Some Reflections on al-Ghazali Intellectual Development and Spiritual Crisis
49. The Islamic Religiosity and Religious Personality Index: Toward Understanding
how Islamic Religiosity Among Young Malaysian Muslims Contributes to
Nation Building
50. Post- Soviet Future of Islam in Central Asia and Caucasus
51. Pengaplikasian Kaedah Fiqh dalam Isu Muamalat: ke Arah Mewujudkan
Pendidikan Berkualiti
52. The Unification: Government/ Regent, Islamic Center/ Venerator, and
Community, Toward Balanced (Madani) Society in Bondowoso
53. Dakwah Islamiah dalam Konteks Masyarakat Majmuk Britain: Peranan Muslim
Council of Britain
54. Jihad vs Keganasan: dari Perspektif Islam
55. Characteristics of Patriarchal System in Islam.
56. Discrimination of Women in the Syariah Court: Perceptions or Reality?
57. Melantik Wanita Sebagai Hakim di Mahkamah Syariah: Kajian di Negeri Kedah
58. Al-Ghazali’s Epistemological Thought on The Sources of Knowledgeand Its
Significance in The Development of Malay Thought
59. Islamic Pluralism in Malaysia
60. Islamic Ethics on Professional Values
61. Women In The Acehnese Society (A Lesson From History)
62. The Role of Divine Religion in Protection of Environment
63. Paradigma Tradisionalism dan Kesannya Terhadap Pentadbiran Undang-Undang
Islam di Negeri Kelantan
64. The Spiritual Dynamic Elements in al-Ghazali’s Theory of Soul
Noor Shakirah bt. Mat Akhir & Muhammad Azizan b. Sabjan 565
65. Decolonizing Modernity Ibn-Khaldun and Modern Historiography
66. Moslem Community in Indonesian Politics Past, Present And Future
67. The Variance of Muslim Attitudes Toward Western Modernity: A Worldview
Discourse
68. The Dimension of Islam And Environmental Ethics
69. Agama Dan Gender: Kesetaraan Gender Dalam Islam
70. Teknik Merawat Penyakit Kemurungan dalam Teori Kaunseling Al-Kindi
(M.874)
71. The Nature and Psychological Aspects of Dreams From Western and Islamic
Perspectives
72. Islamic Revolution in The View of Sayyid Mawdudi: An Objective Evaluation
73. Memahami Emosi Remaja: Satu Keperluan Dakwah
74. The Moslems Perspective Role in Economy Facing The Global Era In Indonesia
75. Peningkatan Komunikasi Sebagai Penyelesaian Masalah Dalam Kaunseling
Perkahwinan dan Keluarga
76. Legal Status Of Children in Islamic Law: A Comparative Study
77. Sistem Tutoran Pintar Feqah: Pembelajaran Multimedia Secara Tutoran Dalam
Pendidikan Agama Islam
78. Kerajaan Nasriyyah di Granada (1238-1492M) dan Usaha Pengekalan Khilafah
Islamiyyah di Andalus
79. Konflik (Ikhtilaf ) di Kalangan Aliran-Aliran Islam di Malaysia: Faktor dan
Punca
80. Ibu Tunggal Muslim Desa di Pantai Timur: Beberapa Ciri Latar Belakang dan
Implikasi ke Atas Perancangan Sosio Ekonomi
81. Zakat Pertanian dalam Konteks Malaysia Satu Kajian dan Penilaian Semula
82. Ibu Tunggal Muslim Desa di Malaysia: Masalah dan Strategi Adaptasi
83. Metodologi Tafsir Imam Al -Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari: Satu Pengenalan
84. E-learning in Islamic Studies: Possibilities and Challenges in Malaysia
85. E-Fiqh: Foundations for ICT-Supported Fiqh
86. Aplikasi Teknologi Multimedia Interaktif dalam Pendidikan Islam: Pakej Kisah
Luqman Al-Hakim
Zurina Muda, Amnah Arifin dan Robiatul A’dawiah Jamaluddin 778
87. Boss-Subordinate Relation: An Islamic Paradigm
88. Negligence and Indulgence from Viewpoint of Mowlana and Abousaeid
Abolkhair
89. On Religiosity of Engineering Profession
90. Tahap Pengamalan Tatacara Kehidupan Beradab Dalam Islam di Kalangan
Mahasiswa Islam Tahun Empat, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi
Malaysia, Skudai.
91. Pembentukan Generasi Melalui Seni
92. Dakwah Dalam Menangani Isu-Isu Sosial di Kalangan Remaja
93. Reviewing The Solid Waste (Huwac) As Alternative Fuel in Brick Production
Toward Rationality and Islam
94. Puisi Islam dalam Minda Raja al-Nasir Dawud
95. Islamic Education and Akhlak Key to Academic Excellence
96. Just Retribution (Qisas) Versus Forgiveness (‘Afw)
97. The Psychological Significance of Dream Messages: An Islamic Perspective
98. Educating the ‘Pillar’ of the Home: The Role of Community-based Institution in
Enhancing Non-Formal Learning Among Muslim Women
99. Institusi Masjid Dan Peranannya Ke Arah Membina Toleransi Beragama Dalam
Masyarakat Majmuk
100. Civilization in the Western and Islamic Cultural Traditions: A Conceptual
Historical approach
101. The Origin of the Medicine of the Prophet (al-Tibb al-Nabawi)
102. Praktis Perbelanjaan Masyarakat Islam Bandaraya Masa Kini
103. Menjambatkan Masyarakat Majmuk di Malaysia Melalui Sikap Toleransi
104. Krisis Identiti Masyarakat Islam: Sorotan Wacana Intelektual Muslim
Malaysia
105. The development of the Health Sciences and Related Institutions During the
First Six Centuries of Islam
106. Pendidikan Islam dan Pembentukan Identiti Pelajar: Analisis dari Perspektif
Kaunseling
107. The Pre-Islamic Beliefs in Bugis Society: A Study on The I La Galigo
108. The Experience of Islam and Politics in Indonesia
109. Insan: The Analysis and Design of a New System Development Life Cycle
Methodology Based on the Islamic Concept of Human Life Development
110. Moral Epistemology in Islamic Theology
111. Akar Pemikiran Islam Liberal
112. South African Muslim Thought: Hovering between Extreme Conservatism
and Beyond Progressivism
113. Interdependence Between Human Rights and Human Development: A
Comparative Study of Indonesia & Malaysia
114. Kitab Siyar al-Salikin oleh Abdul Samad al-Falimbani Mengelirukan
115. The Concept of the Muhammadan Light in Malay-Islamic Discourse in the
Context of Sunni Sacred Narrative: An Early Observation
116. Pemikiran Kritis Islam Sebagai Pendekatan dalam Membangun Pemikiran
Melayu Masa Kini
117. An Islamic Response to Herzberg’s Two-Factor Motivation Theory
118. Falsafah Occultisme dalam Kitab Melayu Klasik Taj Al-Mulk
119. Bidang Kepintaran Buatan dari Perspektif Islam: Satu Kajian Awal
120. Carian Hadis Berasaskan Web: ke Arah Maklumat Hadis di Hujung Jari
121. A Model of Islamic Securities Market
122. Development of the Legal and Regulatory Framework for The Islamic
Banking System in Malaysia
123. Islam dan Bahasa: Beberapa Pedoman Menggunakan Bahasa Untuk
Berkomunikasi.


No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...