Friday

Abdul Rahman Haji Abdullah (2005), Wacana Falsafah Ilmu: Analisis Konsep-Konsep Asas dan Falsafah Pendidikan Negara, Kuala Lumpur: Terbitan Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd./93

BUKU ini membahaskan tentang persoalan ilmu berdasarkan tiga komponen utama dalam falsafah: ontologi, epistemologi dan aksiologi. Perbincangan tentang ilmu dan thaqafah (pengetahuan) ini sangat menarik. Adakah  ilmu dan pengetahuan satu pengertian yang sama atau sebaliknya? Atau pengetahuan merupakan terjemahan dari perkataan ilmu. Ada juga pihak yang berpendapat  bahawa pengetahuan biasa (ordinary knowledge) yakni pengetahuan tentang hal hal biasa saja. Manakala pengetahuan ilmiah (scientific knowledge) iaitu pengetahuan yang tersusun atau sistematik, serta mempunyai kaedah atau metodologi tertentu yang dapat disebut sebagai ilmu.  Apabila membaca buku ini, teringat sebuah buku, iqtidhÉ’ al-ilmu al-amal karangan Hafiz AbË Bakar Ahmad ibn Ali al-Khatib al-Baghdhadi yang membincangkan tentang hakikat ilmu yang sebenarnya. Tiada makna sekiranya seseorang mengetahui sesuatu tetapi tidak beramal. Fokus utama kehidupan adalah untuk mendapat keredhaan Allah s.w.t dengan beramal dengan segala suruhan dan meninggalkan segala larangan.  m/s :164
Kata Pengantar
Pendahuluan
Bab 1: KONSEP FALSAFAH ILMU
Bab 2: ONTOLOGI (1): HAKIKAT ILMU
Bab 3: ONTOLOGI (2): HAKIKAT ILMU
Bab 4: EPISTEMOLOGI (1): SUMBER ILMU
Bab 5: EPISTEMOLOGI (2): SUMBER ILMU
Bab 6: AKSIOLOGI 1 : NILAI ILMU
Bab 7: AKSIOLOGI 2: TANGGUNGJAWAB ILMUAN
Bibliografi
Lampiran


No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...