Thursday

Jurnal Pendidikan Islam. Bil 3, September 1985, Penerbit: Biro Pendidikan Angkatan Belia Islam Malaysia(ABIM)./131

“Di bawah pengaruh faham-faham secular, tujuan mencari dan mempelajari ilmu bukanlah untuk menjadi HAMBA ALLAH yang salih atau KHALIFAH BUMI yang bertugas mengejar HASANAH di dunia dan HASANAH di akhirat tetapi bermatlamat sama ada “ilmu untuk ilmu” atau “ilmu untuk utiliti” . Konsep pertama memberikan kebebasan kepada rasa ingin tahu manusia yang tidak terbatas; ia terus mencari dan mengumpul ilmu. Konsep kedua membawa kepada pemenuhan dorongan asasi kedua dalam diri manusia iaitu keinginannya untuk menggunakan ilmunya dalam memenuhi kepentingan dirinya yang bersifat kebendaan. Kehidupan seharian tidak berpandukan kepada ajaran agama menyebabkan manusia hilang arah tujuan sebenar.”. Jurnal mengandungi empat kertas kerja yang ditulis oleh Dr Hassan Langgulung, Dr. Mohd Kamal, Siddiq Fadil dan Ghazali Basri.

DAFTAR ISI

 • Konsep Ilmu Menurut al-Ghazalli
 • Penghayatan Islam Dalam Mempelajari dan Mengenal Ilmu
 • Pengislaman Ilmu-Peranan Para Cendiakawan
 • Sains Sosial (Penekanan Kepada Bidang Sejarah) Menurut Pandangan Islam-Satu Tinjauan Ringkas

Jurnal ILIM Bil 3, 2010. Penerbit: Institut Latihan Islam Malaysia.Jabatan Kemajuan Islam Malaysia,/129

PENERBITAN Jurnal ILIM ini menampilkan koleksi artikel terkini dalam pelbagai bidang yang menekankan isu-isu penting semasa berkaitan sosial, perundangan, kewangan dan ekonomi Islam, al-Quran dan ilmu teras, pengurusan organisasi dan disiplin dalam penggunaan bahasa. Pendedahan secara meluas tentang isu-isu semasa yang berlaku dalam masyarakat kita sangat perlu supaya kita berupaya dalam mendepani masalah yang mendatang. Penerbitan Jurnal ILIM berperanan sebagai wadahpenyaluran dan penyebaran maklumat, bahkan ia dilihat sebagai medium untuk menjana percambahan ilmu dan juga idea dalam kalangan pemikir-pemikir Islam. Amat wajar usaha kolaboratif dalam kalangan para dalam pemikir Islam serta semua pihak dapat digembleng demi menjayakan penulisan ilmiah yang sangat berguna dalam dunia moden kita pada hari ini. m/s:198

ISI KANDUNGAN
KATA ALU-ALUAN KETUA PENGARAH JAKIM
PRAKATA PENGARAH ILIM
BIODATA PENYUMBANG ARTIKEL

1) Masjid Sebagai Tunjang Aktiviti Sosial Masyarakat Islam : Satu Cadangan Konsep Pelaksanaan
2) Menangani Gejala Pembuangan Bayi : Sejauh Mana Peranan dan Tanggungjawab Ibu Bapa dalam Mendidik Anak-Anak
3) Kaunseling Dalam Pengurusan Organisasi
4) Kepentingan dan Peranan Majlis Penasihat Syariah Dalam Pematuhan Pelaburan dan Kewangan Berasaskan Islam
5) The Prohibition of Riba in The Quran : a Review on Common Transactions and its solution
6) Women’s Rights Laws in Malaysia : ‘Flexibility’ or ‘Transformation’?
7) Kes Pernikahan Tanpa Izin : Isu dan Cabaran
8) Kepentingan Gerhana Terhadap Perkembangan Kajian Saintifik
9) Kritikan Ilmu-Ilmu Al Quran dan Hubungannya dengan Metode Hermeneutik
10) Kesilapan Penggunaan Istilah-Istilah Agama Dalam Penulisan dan Pertuturan Seharian
11) الاعجاز البلاغي في المتشابه اللفظي في القران الكريم دراسه تحليليه

Jurnal Antarabangsa Kajian Asia Barat. Volume 2 No 2 2010. Penerbit : Institut Kajian Rantau Asia Barat, UKM/129

JURNAL Antarabangsa Kajian Asia Barat telah dimasukkan dalam senarai Directory of Open Access Journals (DOAJ), ULRICHS WEB GLOBAL Serials Directory, Google Scholar dan juga Index Islamicus ejournal. Semua directory ini mudah untuk mendapatkan fail-fail yang dikehendaki.

Kandungan/Table of Contents/المحتويات
  
1. Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) antara Malaysia dan Negara Kerjasama Teluk (GCC): Satu Kajian Empirik

2. Sejarah Politik Mamluk (648-922H/1250-1517M): Suatu Pengamatan Berdasarkan Sumber Primer dan Sekunder

3. The Uprising of the Fedayeen Against the Government of Jordan, 1970-1971: Declassified Documents from The British Archive

4. Portrayal of Woman in Contemporary Saudi Poetry: An inductive Study of Samples of Saudi Social Themed Poetry

Wednesday

Konvensyen Wakaf Kebangsaan (2006), Waqaf Memartabatkan Kecemerlangan Ummah. Anjuran Jabatan Wakaf, Zakat & Haji, Jabatan Perdana Menteri/128

KONVENSYEN Wakaf Kebangsaan 2006 dianjurkan oleh Jabatan Waqaf, Zakat &Haji, Jabatan Perdana Menteri pada 12-14 September 2006 bertempat di Hotel The Legend, Kuala Lumpur.Konvensyen Wakaf Kebangsaan 2006 adalah satu daripada beberapa kaedah bagi Jabatan Waqaf, Zakat & Haji untuk mendapat dan menjana idea-idea baru dalam pembangunan wakaf Malaysia. Resolusi dan dihasilkan daripada pembentangan kertas kerja dan pencambahan fikiran di kalangan cendiakawan, pengkaji dan pengamal wakaf akan dapat dikumpulkan, dianalisa dan dihalusi bagi dikemukakan kepada pembuat dasar hal ehwal wakaf untuk dipertimbang dan dilaksanakan.

Kertas Kerja

1.Maqasid Syariah Dalam Pelaksanaan Wakaf
2.Fatwa-fatwa Wakaf di Malaysia Analisa Khusus di Negeri Kelantan
3.Pelaburan Wakaf : Strategi dan Rangka Kerja Perundangan Islam
4.Pembangunan Tanah Wakaf : Isu, Prospek dan Strategi
5.Perundangan Wakaf dan Isu-isu Berbangkit
6.Ke Arah Pelaksanaan Sistem Perakaunan Wakaf yang Piawai
7.Inovative Modes of Financing The Development of Waqf Property
8.Pengurusan Harta Wakaf dan Potensinya Ke Arah Pendidikan Umat Islam di Malaysia
9.Pelaksanaan Sistem Teknologi Maklumat Dalam Pengurusan Harta Wakaf
10.Pengalaman Majlis Agama Islam Singapura Dalam Pengurusan Harta Wakaf
11.Pengalaman Majlis Ugama Islam Brunei Dalam Pengurusan Harta Wakaf
12.Pembangunan Harta Wakaf: Pengalaman Negara-negara Islam
13.Amalan Saham Wakaf Johor
14.Peranan Takaful Dalam Penjanaan Wakaf Tunai Sebagai Produk Baru Wakaf
15.Pengembangan Harta Wakaf Menggunakan Instrumen Sukuk.

Tuesday

Proceeding Malaysia Conference On Arabic Studies And Islamic Civilization (Macasic)(2009) Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, FPI, Universiti Kebangsaan Malaysia./127

BUKU ini merupakan prosiding Malaysia Conference On Arabic Studies And Islamic Civilization (Macasic) yang diadakan pada 29-30 Disember 2009. Buku ini memuatkan 81 makalah yang membincangkan aspek pengajian Arab dan Tamadun Islam. Prosiding ini amat sesuai dijadikan rujukan kepada ahli akademik dan juga mahasiswa. Persidangan ini merupakan acara kemuncak sambutan mahrajan 35 tahun Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam. Antara tajuk makalah yang dimuatkan dalam buku ini adalah sebagaimana berikut: m/s:1328

Kertas Kerja

1. Pembelajaran Morfologi dalam Buku Teks Bahasa Arab Komunikasi: Satu Analisis Kajian
2. Reform in Education in the Muslim World: Historical Perspective
3. Peminjaman Kata Bahasa Arab dalam Bahasa Melayu
4. Growth of Islamic Education in Singapore (Hal. 37-46) oleh Zahoor Ahmad F. Hussain: Satu Ulasan
5. Ketenteraan Islam Era ‘Abbasi
6. Filem Sebagai Pemangkin Pembangunan Tamadun Melayu-Islam Moden: Satu Analisis
7. Permasalahan Wanita dalam Novel-novel Terpilih Najib Mahfuz dan Shahnon Ahmad: Satu Kajian Perbandingan
8. Kepentingan Sejarah Menurut al-Muhaddith al-Sakhawi
9. Hubungan Antara Tanah Melayu dan Hejaz: Peranan dan Sumbangan Jemaah Haji dan Penuntut Melayu di Hejaz
10. ‘Abd al-Qahir al-Jurjani: Pengasas Ilmu Ma’ani dan Bayan pada zaman Khilafah ‘Abbasiyyah
11. Polemik dan Kontroversi yang Ditimbulkan oleh Kitab Nahu Ibn Mada’ al-Qurtubi
12. Tuan Guru Hj. Ghazali b. Abdullah: Sumbangannya dalam Penubuhan Pondok Tunjung, Kelantan dan Penerbitan Majalah al-Fununiah
13. Peranan Isteri Hulagu Khan dalam Kejatuhan Baghdad
14. Perbincangan Mengenai Gagasan Pan-Islamisme dan Dawlah ‘Uthmaniyyah dalam Majalah al-Imam
15. Pegangan Akidah Shaykh Abdul Rauf Singkel Berdasarkan Naskhah ’Umdat al-Muhtajin Ila Suluk Maslak al-Mufridin
16. Idea-idea Reformis Era 70-an: Bacaan Awal Terhadap Majalah al-Islah
17. Metode Penulisan Kitab Matla’ al-Badrayn Karangan Syeikh Muhammad Ismail Daud al-Fatani
18. Pengaruh Arab-Islam dalam Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor
19. Undang-undang dalam Pemerintahan Kesultanan Johor (1511-Abad ke-20M): Kajian tentang Pengaruh Arab-Islam
20. Signifikan Manhaj Haraki dalam Sejarah Pembaharuan Tafsir
21. Akidah Islam dalam Karya Hamka
22. Gaya Bahasa dan Manhaj Penulisan al-Suyuti
23. Sejarah Kedatangan dan Penyebaran Agama Islam ke Kepulauan Melayu Menurut Pandangan HAMKA
24. Ibn Battutah: Pengembara Terulung Dunia Abad Pertengahan
25. Sumbangan Daud al-Fatani dalam Munyat al-Musalli
26. Al-Habib Husain al-Qadri: Tokoh Ulama Politik Borneo Abad ke-18M
27. Teori, Amali dan Kritikan Terjemahan
28. Sanad dalam Kajian Sastera Arab: Satu Tinjauan
29. Medan Makna Kepala Negara dalam al-Qur’an dan Hadith oleh
30. Kemahiran Insaniah dalam Sejarah Tamadun Islam di Malaysia: Antara Pengalaman Sejarah dan Cabaran
31. al-Nursi: Tokoh Islam di Era Transformasi ‘Uthmani-Turki
32. Teori Kemahiran Bertutur dan Pelaksanaannya dalam P&P Bahasa Arab
33. Peperangan dalam Sejarah Ketenteraan Banu Marin: Satu Kajian Berdasarkan Kitab al-Istiqsa li Akhbar Duwal al-Maghrib al-Aqsa Karya al-Salawi (m. 1315/1898)
34. Ketenteraan Laut Ayyubi Zaman Pemerintahan Salah al-Din al-Ayyubi
35. Kajian Terhadap Pemikiran Islah Muhammad Rashid Rida dalam Bidang Kemasyarakatan
36. ABIM dan Sumbangannya terhadap Islamisasi di Malaysia
37. Haji Abdul Samad b. Muhammad Salih al-Kelantani (Tuan Tabal): Biografi dan Sumbangannya dalam Bidang Persuratan Melayu Islam di Alam Melayu
38. Jalinan Intelektual antara IPT Islam Malaysia dan Indonesia dalam Pembentukan Tamadun Melayu-Islam: Satu Analisis Sejarah
39. Impak Genre Orientalism dalam Sejarah Tamadun Islam: Analisa terhadap Perkembangan Semasa
40. Pengajian Syariah dan Pembinaan Tamadun Islam di Malaysia: Analisa Terhadap Model Terpilih
41. Arab Poet al-Mutanabbi: An Application of Horneyan Theory on Neurotic
42. Sumbangan al-Albani dalam Mengislahkan Masyarakat dalam Isu Hadith Daif dan Palsu
43. Kesan Terjemahan dalam Pengajaran Bahasa Arab
44. Warisan Tamadun Terdahulu sebagai Sumber Sains Tabi’i dalam Tamadun Islam
45. Teaching Arabic in Korea
46. Ibn Jubayr dan Kitab Rihlah: Satu Pengamatan Sejarah
47. Pembangunan Tamadun Insan Era Nabawi di Mekah
48. Metodologi Penulisan Ibn al-‘Arabi dalam Kitab al-‘Awasim min al-Qawasim: Fi Tahqiq Mawaqif al-Sahabat Ba‘da Wafat al-Nabi
49. Ke Arah Tajdid Ilmu dan Pendidikan

50. Islamic Education in Singapore (Hal. 4-20) dalam World Muslim League Magazine Jilid 3 oleh Ahmad Mohamed Ibrahim: Satu Ulasan
51. A Critical Examination of Antefacts and Utensil of the Selected Poems by Imru al-Qays
52. Dakwaan Terhadap al-Qur’an Sebagai Teks Kebudayaan: Satu Perbincangan
53. Senario Politik Mamluk: Suatu Analisis Sejarah Zaman Sultan al-Nasir Muhammad ibn Qalawun
54. Penggunaan Wang Dinar dan Dirham pada Zaman Kerajaan ‘Abbasiyyah
55. Sejarah Perekonomian Era ‘Abbasi
56. Aktiviti Perdagangan Arab-Parsi di Semenanjung Tanah Melayu Berdasarkan Sumber Asing dan Data Arkeologi
57. Agama, Jamaliyat, Kesenian dan Sastera
58. The Re-Emergence of the Palestinian Muslim Brotherhood and the Origin of HAMAS

59. الإسلام.. وحضارة الشعوب والأمم

أثر التبادل التجاري بين ليبيا ومصر على العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية
والثقافية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر
60.


61. أسباب ضعف طلاب الفصل الثالث في شعبة السياحة ببوليتيكنيك في اللغة العربية

62. استخدام تقنية الحاسوب الآلي لفهم النحو القرآني دراسة
63. لظرفي الزمان والمكان من سورة البقرة

64. أهمية الحوار بين الحضارات

65. تعليم اللغـة العربيـة في ماليزيـا رؤية ومقترح

66. تلحين القراءات بين المدرسة البصرية والكوفية

67. الأمثال الملايوية المختارة : دراسة تحليلية من حيث توافق معانيها مع الكتاب والسنة

68. الخطاب الديني و استثمار ممكنات النص الإبداعي محاولة في التنظير

69. اللهجات بين البصريين والكوفيين

70. شعار سومرقراءه تحليليه للابنية الحضارية

71. النظام الذاتي لدافعية تعلم اللغة الثانية ومتعلمو اللغة العربية في ماليزيا

72. السليقة اللغوية والعصمة من الخطأ

73. أسباب ضعف طلبة المرحلة الثانوية في مادة النحو العربي

74. دراسة مقارنة بين المدارس النحوية: الكوفة والبصرة

75. تاريخ الإسلام والمسلمين في أرخبيل الملايو"في المقررات الدراسية العلمية بقسم التاريخ بكلية الآداب جامعة صنعاء" (الواقع والمأمول)

76. ورقة بعنوان الاتحاديين وموقفهم من الاحتلال الايطالي لليبيا

77. تدريس الأدب العربي في الجامعات الماليزية


78. أسباب ضعف طلاب الفصل الثالث في شعبة السياحة ببوليتيكنيك في اللغة العربية

79. حركة التيسير في النحو العربي

80. واقع تعليم اللغة العربية في نيجيريا

81. الاحلاف السياسية في الشرق الاوسط بعد الحرب العالمية الثانية

Monday

Proceedings of Seventh International Conference The Tawhidi Epistemology : Zakat and Waqf Ekonomy (2010), Anjuran Institut Islam Hadhari, UKM & ILIM dan Jabatan Waqaf, Zakat dan Haji.JPM./126

PROSIDING of Seventh International Conference The Tawhidi Epistemology : Zakat and Waqf Ekonomy dianjurkan oleh Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia & Insititut Latihan Islam Malaysia  dan Jabatan Waqaf, Zakat dan Haji.Jabatan Perdana Menteri pada 6-7 Januari 2010. Sebannyak 26 kertas kerja dibincangkan pada seminar ini. Pelbagai kertas kerja yang berkaitan dengan zakat dan juga waqaf. Kerja kerja yang dimuatkan dalam prosiding ini adalah seperti berikut. m/s: 520


Kertas Kerja

1. On The Theme Of Tawhid, Zakah And Waqf In A Meta Epistemological General-System Model :A Critique Of Economic Theory And Modeling
2. The Interrelationship Between Islamic Epistemological Considerations And And Resolution Of Actual Economic Problems
3. Between The Desire For Change And The Need For Permanency
4. Tauhid Epistemology In Increasing The Number Of Zakat-Of-Wealth Payers And Its Contribution Toward The Development Of Malaysia Economy
5. Waqf: An Islamic Instrument Of Poverty Alleviation - Bangladesh Perspective
6. The Role Of Cash Waqf In Financing Micro And Medium Sized Enterprises (Mmes) A New Islamic Financial Approach By Using Cash Waqf Model- Testing The Model On Malaysian Mmes Framework
7. Analysis On Cash Waqf Return Fund Allocation In Indonesia: Acase Study In Indonesian Waqf Deposit
8. Pembangunan Wakaf Pendidikan Di Malaysia Development Of Waqfs For Education In Malaysia
9. Accountability Of Waqf Management: Insight From Praxis Of Nongovernmental Organisation (Ngo)
10. Interest, Monetary Manipulation And Misunderstanding Are Stifling Emergence Of Just And Efficient Islamic Alternatives
11. Fiscal Structure And Social Welfare Program In The Former State Of Swat (Pakistan) A Case Study With Implications For Muslim Countries.
12. Islamic Finance In Australia: The Potential Problems And Prospects
13. Poverty Alleviation: The Islamic Way
14. An Integrated Poverty Alleviation Model Combining Zakat, Awqaf And Micro-Finance
15. Scholars, Merchants And Civil Society: Imperative For Waqf-Based Participatory Poverty Alleviation Initiatives In Kano, Nigeria
16. Management And Development Of The Awqaf Assets
17. Waqf Estates In Bangladesh – Analyzing Socio-Economic Profile And Exploring Potential But Unexplored Expenditure Options
18. Management Of Zakah: Centralised Vs Decentralised Approach
19. Zakat Management In Brunei Darussalam: A Case Study
20. The Power Of Zakah In Poverty Alleviation
21. Some Influence Factors Of Zakah-Infaqshadaqah Collecting (Case In Surakartacentral Java-Indonesia)
22. Pengukuran Keberkesanan Agihan Zakat: Perspektif Maqasid Al-Syariah
23. Localization Of Malaysian Zakat Distribution: Perceptions Of Amil And Zakat Recipients
24. The Cash Waqf For Empowering The Small Businesses
25. Model Gelagat Pematuhan Dan Pengelakan Zakat: Suatu Tinjauan Teori
26. Potensi Wakaf Untuk Pembangunan Perumahan Di Indonesia

Monograf al-Ifta’ [SIRI 1],(2010) Diterbitkan Oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Bahagian Pengurusan Fatwa./126

MONOGRAF al-Ifta’ ini merupakan penerbitan sulung Bahagian Pengurusan Fatwa JAKIM telah berjaya diterbitkan setelah setahun Bahagian ini ditubuhkan. Monograf al-ifta’ ini memuatkan artikel-artikel yang khusus membincangkan isu-isu berkaitan institusi kefatwaan dan semoga monograf ini boleh membantu memberi maklumat dan kefahaman dalam bidang kefatwaan kepada masyarakat. Berikut adalah senarai artikel yang dimuatkan dalam siri pertama ini.m/s:92Kandungan
Kata Alu-Aluan

 1. Fatwa Syazah
 2. Ke Arah Menjadikan Malaysia Sebagai Pusat Fatwa Sedunia
 3. Ijtihad Sebagai Manhaj Istinbat Hukum Dalam Pengeluaran Fatwa
 4. Impak Internet Dalam Penyebaran Maklumat Kefatwaan
 5. Mufti: Fatwa Perseorangan Dan Majlis
 6. Pendermaan Organ Dari Perspektif Islam
 7. Penyelarasan Fatwa Di Malaysia: Kekangan Dari Aspek Perundangan

Sunday

PROSIDING International EMF Conference (2007). Anjuran Universiti Malaya dan DLL/124

PROSIDING International EMF Conference, Anjuran Universiti Malaya dan juga beberapa badan lain yang terlibat dalam penganjuran bersama.  Seminar ini diadakan pada 4-6 June 2007 bertempat di Crowne Plaza Mutiara, Kuala Lumpur.  Antara topiknya, Electromagnetic Fields, Bioeffects Research, Medical Applications, and Standards Harmonization. Berikut adalah kertas kerja invited papers, oral papers, poster papers dan lain-lain.m/s:186

CONTENTS OF PAPER AND ABSTRACT PRESENTED

PLENARY LECTURES

1. IEEE Radio Frequency Exposure Standard
2. Protection against EMF Exposure: Science-Based and Precaution-Oriented Approaches

KEYNOTE ADDRESSES

1. Public Perception of Non-Ionizing Radiation in Malaysia
2. The Future of Radio Frequency Bioeffects Research at the U.S. Air Force Research Laboratory
3. Public Policy Initiatives - Regulatory Framework in Addressing EMF

INVITED PAPERS

1. Exposure Effects of RF-EMF on the Cerebral Microcirculation in Rats
2. Bioeffects of Extremely High Peak Power, Ultra-Short Electric Field Pulses
3. A Thermal Model of RF Absorption
4. Electromagnetic Properties of Tissue in the Terahertz Region
5. Childhood Health Effects of Exposure to ELF-EM Fields: Epidemiological Studies
6. Ensuring Effective Protection against ELF Adverse Effects: The Australian Experience
7. RF Heating of Metallic Implants during MRI
8. EMF Dosimetry in High Quality Risk Assessment
9. Medical Response and Management of Incidents Involving Reported RF Overexposure
10. Public Exposure to ELF EMF from Electricity Transmission and Distribution Systems in Malaysia –Are Current Regulations and Guides Adequate to Protect Them?
11. Radiofrequency Measurements of Mobile Phone Base Stations for Addressing Public Concern


ORAL PAPERS

1. Summary of Animal and Cellular Studies on the Biological Effects of Ultra-Wideband/Ultra-Broadband Pulses
2. A fMRI Pilot Study on Power-Line Magnetic Fields and Brain Activation
3. Developing Safety Standards for Electromagnetic Fields: The IEEE International Committee on Electromagnetic Safety (ICES)
4. Update of WHO Educational Portal on EMF
5. A 1.9 GHz Cylindrical Waveguide Exposure System for Small Rodents
6. Ministry of Health Update on Electromagnetic Fields (EMF) in Malaysia
7. Experience in Testifying During Public and Court Hearings on Electromagnetic Fields in the Philippines
8. The Effects of a Specific Pulsed Electromagnetic Field on Blood Flow in the Microcirculation
9. A Simulation Study on Two Straight Photonic Crystals in Microwave Range
10. Analysis of Speaking and Non-Speaking Emission of External Electric Field via Applied Tones in Different Strengths & Frequencies to Mobile Phone in Different Periods of the Day
11. Do in vitro Findings of the Bioeffector Radiofrequency Electromagnetic Radiation Support in vivo Investigation?
12. Investigation of High Frequency Hearing Loss among Mobile Phone Users


POSTER PAPERS

1. Health Aspects of the Use of Mobile Phones & Base Stations on the 2G and 3G Networks
2. Microtubule Impairment and Micronucleus Prevalence in Cultured Cells Following Mobile-Phone
3. Frequency Irradiation
4. Epidemiological Study of Genomic Instability in Occupational Exposure to 132kV Substation workers
5. Theoretical and Experimental Bioeffects Research for High-Power Terahertz Electromagnetic Energy
6. The Conical Horn Antenna as a Hyperthermia Applicator
7. Temporal Registration of Radiofrequency Information and CT Images for RF Ablation Procedure
8. A Study of Photonic Crystals as Waveguide in Microwave Region
9. The Role of N-Acetyl Cysteine on Antioxidant Enzyme Levels and Oxidative Stress against Mobile Phone Radiation
10. Design of a 93 GHz Integrated Rectangular Waveguide Resonator for SU-8 Micromachining
11. Radio Frequency Radiation (RFR) Effects on Blood Brain Barrier (BBB) of Female Rats12. A Survey of Extremely Low Frequency (ELF) Magnetic Fields in Paediatric Wards at the University of Malaya Medical Centre
13. Simplified Analytical Computations of Specific Absorption Rate for a Finite Length Dipole in Lossy Dielectric
14. A Study of Factors Affecting Bovine Liver Ablation Size in Multi-Prong Electrode Radiofrequency Ablation
15. Online Survey of Children’s Understanding of Mobile Phones and EMF
16. Radiofrequency Radiation Emitted by Shortwave Diathermy Equipment in Hospitals
17. Measurement of Electromagnetic (EMF) Exposure in Engineering Teaching Laboratories in the University of Malaya, Malaysia

ABSTRACTS PRESENTED

1. Electromagnetic Fields and Health: A WHO Perspective
2. Epidemiology of Mobile Phone Exposure and Adverse Health Effects
3. The Effects of Electromagnetic Pulse on the Blood-Brain-Barrier of Rats
4. EMC and Medical Application
5. A Risk Management Framework for RF Emissions - Case Study from Australia
6. Determination of Laterality of Mobile Phone Use
7. CW 900 MHz and CW 1800 MHz EMF Alter Blood-Brain Barrier Permeability
8. Perceptions in Reality in Concerns about Low Level Radiofrequency Exposure
9. N-Acetyl Cysteine (NAC) Inhibits ELF Electric Field Induced Nitric Oxide Production


Prosiding Wacana Pendidikan Islam [SIRI KE-7] (2009), Anjuran Fakulti Pendidikan, UKM & Fakultas Tarbiyah, Institut Studi Islam Darussalam, Gontor Indonesia./123

Prosiding Wacana Pendidikan Islam Siri Ke-7: Peringkat Nusantara ini mengandungi 51 kertas kerja yang membincang dan membahaskan tema utama wacana ini, iaitu Pendidikan Islam dan Bahasa Arab. Kertas kerja berbentuk kajian emperikal dan konseptual ini ditulis oleh ahli akademik yang kebanyakannya mempunyai kepakaran dalam bidang Pendidikan Islam dan Bahasa Arab. Kebanyakan mereka mengajar di Institusi Pendidikan Tinggi Awam seperti di UKM, USM, UTM, UIA, UiTM, UDM, UPM, UM, UPSI dan USIM. Terdapat juga kalangan pembentang kertas kerja ini yang terdiri daripada guruguru sekolah menengah, pensyarah Institut Pendidikan Guru Malaysia, pelajar siswazah dan pegawai Kementerian Pelajaran Malaysia. Justeru, prosiding yang dihasilkan ini dapat dijadikan bahan rujukan, bahan bantu pengajaran dan pembelajaran dan untuk kajian lanjutan bagi mereka mereka yang ingin mendalami sesuatu isu yang dibentangkan dalam wacana ini. Prosiding Wacana Pendidikan Islam Siri Ke-7 ini mengandungi pelbagai maklumat, bahan dan idea yang boleh dimanfaatkan oleh pelajar, guru, pensyarah dan sesiapa sahaja yang terlibat secara langsung an tidak langsung dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam dan Bahasa Arab.

Kertas Kerja

1. Modul pengajaran dan pembelajaran berasaskan masjid dalam Pendidikan Islam KBSM tingkatan dua

2. Pembinaan model pentaksiran berasaskan sekolah dalam mata pelajaran Bahasa Arab

3. Penilaian kemahiran bertutur Bahasa Arab dalam kalangan pelajar Program Pendidikan Islam dan Al-Quran (PIPAQ)

4. Meningkatkan kemahiran menulis kedudukan hamzah dalam perkataan Arab dalam kalangan pelajar PISMP Bahasa Arab di IPGM Kampus Tuanku Bainun dengan menggunakan Modul ASADULLAH

5. Persepsi pelajar terhadap pembelajaran Bahasa Arab melalui kaedah nahu terjemahan: Kajian di Kolej Islam Darul Ridzuan, Ipoh


6. دور مواقع تعليم اللغة العربية لغيرالناطقين بها في الانترنيت: دراسة تحليلية نموذجية لمواقع "لوتاة"

7. Pendekatan pembelajaran dan keupayaan visualisasi-spatial serta hubungannya dengan pencapaian pelajar Kolej Matrikulasi

8. Teknik diskusi dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab dan Pendidikan Islam


9. ÑÑAqÊdah education in Malaysian schools: A re-examination of
10. textbooks approach

11. Teknik persediaan nota Bahasa Arab dalam pengajaran

12. Pengajaran pendidikan Sains Islam kepada pelajar bidang Sains dan Teknologi: Pengalaman Universiti Teknologi MARA

13. Pengintergrasian pendidikan Islam dan ilmu psikologi dalam pembentukan akhlak pelajar

14. Hala tuju graduan Bahasa Arab dalam pasaran kerjaya berdasarkan keperluan majikan


15. الطرق المستخدمة في تدريس قواعد اللغة العربية لغير الناطقين بها بجنوب تايلاند : دراسة حالية في جامعة الشيخ داود الفطاني الاسلامية.

16. Pembinaan instrumen pentaksiran akhlak pelajar

17. Falsafah pendidikan guru: Perlukah dikaji semula

18. Amalan pembelajaran tahfiz al-Quran: Kajian di Darul Quran JAKIM dan Maahad Tahfiz al-Quran Negeri (MTQN)


19. اراء العلماء في علاقة البلاغة بالتفسير وامثلتها

20. Aplikasi pembelajaran masteri dalam Pendidikan Islam

21. The use of ICT inteaching Islamic subjects in religious schools and IRK subjects in secular schools in Brunei Darussalam

22. Etika profesionalisme guru Pendidikan Islam melalui pendekatan hisbah kendiri

23. ICT dalam pendidikan: Aplikasi, isu dan cabaran dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam

24. Pendekataan pembelajaran koperatif dalam mata pelajaran Pendidikan Islam

25. Hala tuju pembelajaran Sastera Arab: Analisis akhlak dalam kitab Al- Bukhala’

26. Pendidikan Islam di Universiti Sains Malaysia: Sejarah dan hala tuju

27. Pengajaran dan pembelajaran amali solat di Program Pendidikan Khas Intergrasi Masalah Pembelajaran

28. Pembaharuan dalam sistem Pendidikan Islam di Malaysia: Asas dan pengaruh

29. Pembentukan insan berakhlak mulia daripada perspektif Falsafah Pendidikan Islam

30. Evolusi pengajian Tahfiz di Malaysia

31. Pembelajaran Bahasa Arab sebagai bahasa kedua: Tahap sebutan huruf hijaiyyah Arab

32. Kesepaduan ilmu dalam Pendidikan Islam wacana khaira ummah

33. Mengembangkan keunggulan para profesional muslim non-Arab melalui Bahasa Arab untuk tujuan memahami wahyu (BAUTMW)

34. Pendidikan Islam melalui penggunaan filem dalam pengajaran dan pembelajaran

35. ادارة محتوى اللغة العربية و توجيهات علمية بوصفها لغة ثانية في المستويات المالزية الاساسية : دراسة وصفية تحليلية

36. Kurikulum pendidikan pondok kini: Satu kajian di Wilayah Utara Semenanjung Malaysia

37. Pendekatan akhlak Islamiah dalam pengajaran Pendidikan Islam di Malaysia

38. Hubungan amalan ibadat solat fardhu dengan disiplin pelajar: Satu kajian di SMK. Bukit Saujana, Port Dickson, Negeri Sembilan

39. Tauhid sebagai asas konsep pendidikan sepanjang hayat dan konsep pendidikan bersepadu

40. Isu gender dan interaksi di sekolah menengah agama negeri

41. Persepsi murid terhadap proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab di dalam bilik darjah

42. وضع اللغة العربية في ماليزيا كلغة اجنبية: اعادة النظر

43. Khatam al-Quran di sekolah rendah dalam kurikulum Pendidikan Islam di Malaysia

44. Kaedah pengajaran dan pembelajaran Pengajian Quran yang berkesan di IPTA

45. Institusi masjid sebagai wadah memartabatkan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab di Malaysia

46. Infrastruktur bilik darjah Program Intergrasi Pendidikan Khas menyokong pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam

47. Penguasaan ibadah solat murid-murid pendidikan khas bermasalah pembelajaran: Satu tinjauan di sekolah menengah di negeri Melaka

48. Merokok daripada perspektif Islam: Tinjauan dalam kalangan pelajar sekolah menengah

49. Matlamat Pendidikan Islam dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam: Satu kajian kes

50. Penguasaan perbendaharaan kata Bahasa Arab dalam kalangan murid sekolah kebangsaan menerusi Program J-QAF: Satu kajian kes

51. Beberapa kaedah dan amalan pengajaran Bahasa Arab serta cadangan untuk memperkasakannya

52. Profesionalisme guru Pendidikan Islam

Friday

Malik B.Badri alihbahasa oleh Fadlullah Wilmot. (2001). Dilema Ahli Psikologi Islam :Keadaan Serba Salah Yang dihadapi Oleh Pakar Ilmu Jiwa-Jiwa Islam. Kuala Lumpur: Medeena Books./122

Di dunia barat ilmu jiwa dengan segala cabang rantingnya telah menjadi seumpama satu agama. Ilmu jiwa barat berkembang dalam suatu suasana yang makin lama semakin menyingkirkan agama dan Tuhan dan berusaha membuat satu gambaran mengenai kehidupan yang kosong dari kerohanian. Ilmu jiwa sekarang memusatkan perhatiannya kepada masalah lahiriah saja sedangkan masalah agama, roh dan akhlak diabaikan. Banyak hal dalam psikologi Barat mempunyai andaian dan teori yang bertentangan langsung dengan Islam walaupun sebahagian dari penemuannya berfaedah.

Timbul beberapa persoalan, apakah orang Islam memerlukan ilmu jiwa? Adakah ilmu jiwa moden keseluruhannya bersifat kebaratan? Adakah kaedah untuk menyesuaikan ilmu jiwa moden dengan Islam?. Persoalan –persolan ini menjadi latar belakang kepada dilemma ahli ilmu jiwa Islam. Bagi yang mempunyai asas pengetahuan tentang agama Islam secara keseluruhannya, boleh menyaring bahan dan maklumat tentang psikologi Barat dan membuat perbandingan dengan Islam. Namun, bagaimana yang berpegang maklumat tentang ilmu psikologi secara total dari Barat, buku ini menjelaskan dengan terperinci tentang selok belok psikologi Barat. Apa yang perlu diketahui  ialah bahayanya kepada pakar sains kemanusiaan mempercayai secara membuta tuli teori-teori dan norma-norma barat. Judul asal buku ini  ialah “ The Dilemma of Muslim Psychologist” dan dialihbahasakan oleh Fadlullah Wilmot dan diberi kata-kata aluan oleh Dr Hassan Langgulung.


Kandungan


Kata-Kata Aluan
Sepatah Kata dari Pentejemah
Riwayat Hidup Penulis
Kata Pengantar

1- Muqaddimah
2- Ahli Ilmu Jiwa Islam Sebagai seorang Behaviourist
3- Ketika Ilmu Jiwa Bercampur dengan Falsafah Kesenian dan Renungan
4- Pertentangan Antara Ideologi Islam dan Ilmu Jiwa Filosofikal Mulhid
5- Ahli Kaji Jiwa Kanak –Kanak Islam dalam Lubang Biawak
6- Liang Psikometrik
7- Ahli Kaji Jiwa Pendidikan Islam yang Menjadi Burung Kakak Tua
8- Jurang Cerakin Jiwa
9- Jatuh Ke Liang Freud Ke Tempat Yang Gelap Gulita
10- Dunia Barat Menolak Freud
11- Bagaimana Pakar Ilmu Jiwa Islam Menghargai Ilmu Jiwa Barat
12- Ilmu Jiwa Yang Berkhidmat Kepada Islam

I. Rawatan Jiwa Yang Berkhidmat Kepada Islam
II. Pakar Psikometrik Islam
III. Kaji Jiwa Pendidikan Untuk Kepentingan Islam
IV. Pakar Kaji Jiwa masyarakat Yang Beragama Islam
V. Konsep Islam mengenai Syakhsiah

13. Adakah semua Mazhab Ilmu Jiwa Barat Menafikan Agama?
14. Bagaimana dengan Mazhab-Mazhab Ilmu Jiwa Barat Yang Bertentangan dengan Agama.
15. Bagaimana menolong Orang Keluar dari Lubang Biawak

I. Peringkat Jatuh Cinta
II. Peringkat Rujukan
III. Peringkat Kebebasan

Rujukan
Fihrasat.

Thursday

PROSIDING International Seminar On Islamic Thoughts,(2004) Anjuran Department Of Theology And Philosophy Faculty Of Islamic Studies Universiti Kebangsaan Malaysia& Jabatan Hal Ehwal Khas Kementerian Penerangan Malaysia./121

PROSIDING International Seminar On Islamic Thoughts dianjurkan oleh Department Of Theology And Philosophy Faculty Of Islamic Studies Universiti Kebangsaan Malaysia  dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Khas Kementerian Penerangan Malaysia. Seminar ini diadakan pada 7-9 Disember 2004 dan terdapat 123 kertas kerja dalam prosiding ini. Pelbagai tajuk dari pelbagai skop dan bidang dibincangkan. Prosiding ini sangat berguna sebagai bacaan umum dan juga sebagai bahan rujukan semasa. m/s:1178


Kertas Kerja

Contents

1. Foreword
2. Kalimah Tarhib
3. The Responses of Sayyid Ahmad Khan to William Muir’s Works on Islam
4. Strategi Pendidikan dalam Menangani Gangguan Seksual Terhadap Organisasi
dan Individu di Tempat Kerja
5. The Islamic Concept of World Division Based on al-Nawawi’s Minhaj al-
Talibin
6. Ilmuan Islam dan Kepentingan Kajian Masa Hadapan (Future Studies)
7. Islam dan Pendidikan: ICT dalam Dunia Pendidikan Islam
8. Socio-Political Reform of Muslims in The View of Shah Waliullah and Sayyid
Abul A`La Mawdudi
9. Pendidikan Islam: Tinjauan Metodologi Silam dan Realiti Hari Ini
10. Kajian Mengenai Peruntukan Undang-Undang Wasiat Wajibah di Selangor
11. Decentralization and Local Government in Iran
12. Islam dan Imej Keganasan: Satu Analisa Tentang Prinsip Jihad Dalam Al-
Qur’an
13. Kaedah Hafazan Al-Qur’an Yang Sistematik dan Praktikal dalam Melahirkan
Para Huffaz Yang rasikh
14. Al-Sakha' dan Penghayatannya dalam Tamadun Islam
15. Pendidikan Islam: Tinjauan Metodologi Silam dan Realiti Hari Ini
16. Persoalan Perbuatan Manusia Menurut Pandangan Syeikh Daud al-Fatani
17. Ghazali And Mowlavi’s Theology
18. Aspek-Aspek Fisiologi dalam Ilmu Tasawuf: Satu Tinjauan Terhadap Kaedah
Rawatan Pemulihan Dadah Melalui Tariqat Al-Q.diriyah Wa An-
Naqsyabandiyah di Pondok Remaja Inabah di, Terengganu.
19. The Compatibility of The Shari’ah In Solving Modern Complex Commercial
Practice: An Appraisal
20. Perkembangan dan Pelaksanaan Sulh dalam Kes-Kes Pertikaian Keluarga di
Dunia Islam: Sorotan Terhadap Perkembangan Terkini Pelaksanaannya di
Mahkamah-Mahkamah Syariah di Malaysia
21. Etika di dalam Pendermaan Organ: Kajian dari Sudut Pandangan Islam
22. Menelusuri Akar Martabat Tujuh: Sebuah Ajaran Tasawuf Falsafi Nusantara
23. Kegemilangan Sains dan Teknologi dalam Tamadun Islam: Mengambil Iktibar
Pengalaman Kerajaan Abbasiyyah
24. Pembentukan Masyarakat Hadhari Melalui Kesepaduan Falsafah Sains Al-
Quran Dalam Kurikulum Kebangsaan Peringkat Menengah
Yahaya bin Jusoh & Azhar bin Muhammad 216
25. Kitab Tafsir Quran Marbawi ;Tafsir Juzuk Alif Lam Mim Oleh Syeikh Mohd.
Idris Al-Marbawi: Satu Sorotan
26. Sikap Positif dalam Perkhidmatan Kaunseling: Panduan Asas Kaunselor Muslim
27. Falsafah Fatalisme Dan Minda Melayu
28. Masyarakat Islam Campa di Terengganu: Penghijrahan dan Penyertaan Sosial
Alam Komuniti Tempatan
29. Dimensi Agama dan Spiritual dalam Amalan Kaunseling
30. Issues in Organ Donation: A Malaysian Scenario
31. Menghadapi Era Cabaran: Memahami Undang-undang Islam dalam Perspektif
Tasamuh
32. Atlal (Abandoned-Encampment) dalam Syacir Arab Klasik
33. Enhancing Teacher Professionalism: The Tawheedic Paradigm
34. Early Muslim Scholarship in Religionswissenschaft: A Study of Muh{Ammad
‘Abd Al-Kar.m Al-Shahrast.n.’s Development of The Concept of The People of
A Dubious Book (Ahl Shubhat Kit.b)
35. Decentralization and Local Government In Iran
36. The Beatific Vision Issue In Ibn Rushd’s Hermeneutics
37. Proses Kaunseling di Kalangan Pasangan Melayu Bermasalah di Wilayah
Persekutuan Kuala Lumpur: Kaitannya dengan Pendidikan
38. The Ideal Model of Paternal and Maternal Roles in Muslim Family
39. Perspectives of Sunni and Shiite Theologians and Ordinary People About
Family Planning in Sistan and Baluchistan Province-Islamic Republic of Iran
40. Perspektif Islam di Tanah Melayu Abad Ke-19: Analisis Terhadap Pemikiran
Abdullah Munshi Melalui Karya “Kisah Pelayaran Abdullah”
41. Prinsip Pengukuran Religiositi dan Personaliti Religiositi daripada Perspektif
Islam
42. The Concept of Government in Islam
43. Does Revelation Limit Reason in Islam? A Muslim Philosopher’s Response
44. Krisis Intelektualisme dalam Pemikiran Malik Bennabi: Fokus Terhadap Karya
Musykilat Al-Thaqafah
45. Perpaduan Ummah: Asas dan Tanggungjawab Pemimpin Mengikut Perspektif
al-Sunnah
46. Jenayah dan Remaja: Satu Kajian dalam Perspektif Psikologis
47. Islam and a Culture of Tolerance: “Seek Knowledge Even Unto China”
48. Some Reflections on al-Ghazali Intellectual Development and Spiritual Crisis
49. The Islamic Religiosity and Religious Personality Index: Toward Understanding
how Islamic Religiosity Among Young Malaysian Muslims Contributes to
Nation Building
50. Post- Soviet Future of Islam in Central Asia and Caucasus
51. Pengaplikasian Kaedah Fiqh dalam Isu Muamalat: ke Arah Mewujudkan
Pendidikan Berkualiti
52. The Unification: Government/ Regent, Islamic Center/ Venerator, and
Community, Toward Balanced (Madani) Society in Bondowoso
53. Dakwah Islamiah dalam Konteks Masyarakat Majmuk Britain: Peranan Muslim
Council of Britain
54. Jihad vs Keganasan: dari Perspektif Islam
55. Characteristics of Patriarchal System in Islam.
56. Discrimination of Women in the Syariah Court: Perceptions or Reality?
57. Melantik Wanita Sebagai Hakim di Mahkamah Syariah: Kajian di Negeri Kedah
58. Al-Ghazali’s Epistemological Thought on The Sources of Knowledgeand Its
Significance in The Development of Malay Thought
59. Islamic Pluralism in Malaysia
60. Islamic Ethics on Professional Values
61. Women In The Acehnese Society (A Lesson From History)
62. The Role of Divine Religion in Protection of Environment
63. Paradigma Tradisionalism dan Kesannya Terhadap Pentadbiran Undang-Undang
Islam di Negeri Kelantan
64. The Spiritual Dynamic Elements in al-Ghazali’s Theory of Soul
Noor Shakirah bt. Mat Akhir & Muhammad Azizan b. Sabjan 565
65. Decolonizing Modernity Ibn-Khaldun and Modern Historiography
66. Moslem Community in Indonesian Politics Past, Present And Future
67. The Variance of Muslim Attitudes Toward Western Modernity: A Worldview
Discourse
68. The Dimension of Islam And Environmental Ethics
69. Agama Dan Gender: Kesetaraan Gender Dalam Islam
70. Teknik Merawat Penyakit Kemurungan dalam Teori Kaunseling Al-Kindi
(M.874)
71. The Nature and Psychological Aspects of Dreams From Western and Islamic
Perspectives
72. Islamic Revolution in The View of Sayyid Mawdudi: An Objective Evaluation
73. Memahami Emosi Remaja: Satu Keperluan Dakwah
74. The Moslems Perspective Role in Economy Facing The Global Era In Indonesia
75. Peningkatan Komunikasi Sebagai Penyelesaian Masalah Dalam Kaunseling
Perkahwinan dan Keluarga
76. Legal Status Of Children in Islamic Law: A Comparative Study
77. Sistem Tutoran Pintar Feqah: Pembelajaran Multimedia Secara Tutoran Dalam
Pendidikan Agama Islam
78. Kerajaan Nasriyyah di Granada (1238-1492M) dan Usaha Pengekalan Khilafah
Islamiyyah di Andalus
79. Konflik (Ikhtilaf ) di Kalangan Aliran-Aliran Islam di Malaysia: Faktor dan
Punca
80. Ibu Tunggal Muslim Desa di Pantai Timur: Beberapa Ciri Latar Belakang dan
Implikasi ke Atas Perancangan Sosio Ekonomi
81. Zakat Pertanian dalam Konteks Malaysia Satu Kajian dan Penilaian Semula
82. Ibu Tunggal Muslim Desa di Malaysia: Masalah dan Strategi Adaptasi
83. Metodologi Tafsir Imam Al -Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari: Satu Pengenalan
84. E-learning in Islamic Studies: Possibilities and Challenges in Malaysia
85. E-Fiqh: Foundations for ICT-Supported Fiqh
86. Aplikasi Teknologi Multimedia Interaktif dalam Pendidikan Islam: Pakej Kisah
Luqman Al-Hakim
Zurina Muda, Amnah Arifin dan Robiatul A’dawiah Jamaluddin 778
87. Boss-Subordinate Relation: An Islamic Paradigm
88. Negligence and Indulgence from Viewpoint of Mowlana and Abousaeid
Abolkhair
89. On Religiosity of Engineering Profession
90. Tahap Pengamalan Tatacara Kehidupan Beradab Dalam Islam di Kalangan
Mahasiswa Islam Tahun Empat, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi
Malaysia, Skudai.
91. Pembentukan Generasi Melalui Seni
92. Dakwah Dalam Menangani Isu-Isu Sosial di Kalangan Remaja
93. Reviewing The Solid Waste (Huwac) As Alternative Fuel in Brick Production
Toward Rationality and Islam
94. Puisi Islam dalam Minda Raja al-Nasir Dawud
95. Islamic Education and Akhlak Key to Academic Excellence
96. Just Retribution (Qisas) Versus Forgiveness (‘Afw)
97. The Psychological Significance of Dream Messages: An Islamic Perspective
98. Educating the ‘Pillar’ of the Home: The Role of Community-based Institution in
Enhancing Non-Formal Learning Among Muslim Women
99. Institusi Masjid Dan Peranannya Ke Arah Membina Toleransi Beragama Dalam
Masyarakat Majmuk
100. Civilization in the Western and Islamic Cultural Traditions: A Conceptual
Historical approach
101. The Origin of the Medicine of the Prophet (al-Tibb al-Nabawi)
102. Praktis Perbelanjaan Masyarakat Islam Bandaraya Masa Kini
103. Menjambatkan Masyarakat Majmuk di Malaysia Melalui Sikap Toleransi
104. Krisis Identiti Masyarakat Islam: Sorotan Wacana Intelektual Muslim
Malaysia
105. The development of the Health Sciences and Related Institutions During the
First Six Centuries of Islam
106. Pendidikan Islam dan Pembentukan Identiti Pelajar: Analisis dari Perspektif
Kaunseling
107. The Pre-Islamic Beliefs in Bugis Society: A Study on The I La Galigo
108. The Experience of Islam and Politics in Indonesia
109. Insan: The Analysis and Design of a New System Development Life Cycle
Methodology Based on the Islamic Concept of Human Life Development
110. Moral Epistemology in Islamic Theology
111. Akar Pemikiran Islam Liberal
112. South African Muslim Thought: Hovering between Extreme Conservatism
and Beyond Progressivism
113. Interdependence Between Human Rights and Human Development: A
Comparative Study of Indonesia & Malaysia
114. Kitab Siyar al-Salikin oleh Abdul Samad al-Falimbani Mengelirukan
115. The Concept of the Muhammadan Light in Malay-Islamic Discourse in the
Context of Sunni Sacred Narrative: An Early Observation
116. Pemikiran Kritis Islam Sebagai Pendekatan dalam Membangun Pemikiran
Melayu Masa Kini
117. An Islamic Response to Herzberg’s Two-Factor Motivation Theory
118. Falsafah Occultisme dalam Kitab Melayu Klasik Taj Al-Mulk
119. Bidang Kepintaran Buatan dari Perspektif Islam: Satu Kajian Awal
120. Carian Hadis Berasaskan Web: ke Arah Maklumat Hadis di Hujung Jari
121. A Model of Islamic Securities Market
122. Development of the Legal and Regulatory Framework for The Islamic
Banking System in Malaysia
123. Islam dan Bahasa: Beberapa Pedoman Menggunakan Bahasa Untuk
Berkomunikasi.


Wednesday

Prosiding International Seminar Islamic Science and Technology (INSIST08). (2008). Anjuran SPACEUTM & Centre for Islamic Study and Social Development, Universiti Teknologi Malaysia./120

PROSIDING International Seminar Islamic Science and Technology (INSIST08) dianjurkan oleh SPACEUTM & Centre for Islamic Study and Social Development, Universiti Teknologi Malaysia. Seminar ini diadakan di Putra World Trade Centre (PWTC) pada 18-19 March 2008. Terdapat enam tema antaranya (1) Philosophy, Concept& Themes, (2) Integration Of Islamic Science & Technology In Education Issues & Application,(3) Issues & Application,(4) The History Of Islamic Science & Technology,(5) Scientific Miracles In The Quran & Hadith,Dan (6) Science & Technology In Malay Archipelago. Berikut adalah kertas kerja yang dibentangkan pada seminar ini. m/s: 428

THEMES 1: PHILOSOPHY, CONCEPT& THEMES

(1) Wahyu Dan Sains: Sorotan Ringkas Terhadap Pertembungan Sains Islam Dan Sains Barat
(2) Philosophy And Science In Islamic Civilization: An Overview From The Socio-Political And Cultural History Of Islam
(3) A Revival of Islamic Science A Working Philosophy of a Mathematical Physicist
(4) Towards Making Islamic Scientific Worldview Relevant to Contemporary Western Science and Technology
(5) The Islamic World View and its Impact on the Classification of Sciences (An Educational Viewpoint)
(6) The Islamic Philosophy Of Science As Foundation For Scientific Progress


THEMES 2:- INTEGRATION OF ISLAMIC SCIENCE & TECHNOLOGY IN EDUCATION ISSUES & APPLICATION

(7) Aplikasi Pemikiran Islam Dalam Pendidikan Sains
(8) Peranan Institusi Al-Kuttāb Dalam Pendidikan Asas Saintis Muslim: Tinjauan Terhadap Era Kegemilangan Tamadun Islam
(9) Pendidikan Falsafah Sains Al-Quran Sebagai Asas Kepada Pembentukan Kesepaduan Sains

THEMES 3:- ISSUES & APPLICATION

10. Quranic & Prophetic Hadith : An Ethical Foundation For Scientific Development
11. Persoalan Teknologi Dalam Perkembangan Sistem Perbankan Islam Dan Persepsi Masyarakat Islam Di Malaysia
12. Aplikasi Sains Dan Teknologi Dalam Transaksi Muamalah Islam: Rujukan Kepada Rukun-Rukun Akad Mengikut Perspektif Undang-Undang Kontrak Islam
13. The Computerized Simulation Of The Bodily Movement And Blood Circulation System During The Performance Of Obligatory Prayers
14. Protection From Inappropriate Material On The Internet For Muslims Youth : Internet Content Filters Effectiveness And Islamic Psychospiritual Value
15. Isu Etika Dan Nilai Dalam Penyelidikan Sains Danteknologi Menurut Islam
16. Pendekatan Kaunseling Islam Untuk Menanggani Masalah Tingkah Laku Seksual Pelajar. Suatu Konsep Pemikiran
17. Brain Drain, Brain Gain, And The Muslim Diaspora – Part I
18. The Islamic Authority On The Cyberspace
19. Peranan CTNS Dalam Membina Jambatan Antara Sains Dan Agama


THEMES 4:- THE HISTORY OF ISLAMIC SCIENCE & TECHNOLOGY

20. Ibnu Muqlah: Tokoh Saintis, Geometri Dan Kaligrafer
21. Medical Science and Islam: An analysis of the Contributions of the Medieval Muslim Scholars
22. Bibliografi dan anotasi karya-karya asli dalam bahasa Arab bagi bidang kimia, perubatan, matematik dan astronomi antara tahun 132-656H/750-1258M
23. A Glimpse of Bayt al Hikmah Reviving the Supremacy of Islamic Science
24. Mengenali Perubatan Ibnu Sina
THEMES 5:-SCIENTIFIC MIRACLES IN THE QURAN & HADITH

25. Metodologi Pembuktian Dari Perspektif Al-Qur’an
26. Al-Quran Dan Sains: Kajian Terhadap Buku ‘The Bible, The Quran And Science’
27. Huraian Al-Quran Mengenai Faktor Fisiologi Yang Menjadi Pendorong Kepada Tingkahlaku Manusia
28. Pendekatan Kaunseling Islam Untuk Menangani Masalah Tingkah Laku Seksual Pelajar. Suatu Konsep Pemikiran.
29. Solat Dan Sains: Kelebihan Solat Dari Aspek Kesihatan
THEMES 6:- SCIENCE & TECHNOLOGY IN MALAY ARCHIPELAGO

30. Sains Melayu Awal Abad Ke-19M
31. The Malay Muslim Sporting Scene In Malaysia

Syed Ameer Ali (1992), Sejarah Evolusi dan Keunggulan Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka./119

BUKU ini asalnya dalam Bahasa Inggeris berjudul The Spirit of Islam terbitan Christophers diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh H.B Jassin diterbitkan oleh Pustaka Jaya dengan judul Api Islam. Disemak dan diubahsuai ke dalam Bahasa Malaysia oleh Mohamad Saleeh Rahamad. Buku ini merupakan karya klasik yang telah dapat mengangkat syiar dan citra Islam sebagai “agama ala mini” ditempat yang tinggi di mata bukan Islam. Penulis telah memaparkan kenyataan-kenyataan secara kritis dan bebas tentang kebudayaan, tamadun, ilmu, seni dan sastera pada zaman Nabi dan selepasnya dengan membandingkan dengan keadaan dunia pada zaman itu. Dipaparkan juga segala rempah- ratus yang menjadi ramuan kepada kemajuan umat Islam pada zaman keagungannya.m/s:633


KANDUNGAN
PENGANTAR

PENDAHULUAN

BAHAGIAN PERTAMA
SIRAH RASULLULLAH DAN KEBAKTIANYA

Bab 1 : Muhammad Rasullullah
Bab 2 : Hijrah
Bab 3 : Rasullullah Di Madinah
Bab 4 : Permusuhan Antara Orang Quraisy Dan Orang Yahudi
Bab 5 : Penyerbuan Madinah Oleh Kaum Quraisy
Bab 6 : Kemurahan Hati Rasullullah
Bab 7 : Penyebaran Agama Islam
Bab 8 : Tahun Perutusan
Bab 9 : Terlaksananya Tugas Muhammad S.A.W
Bab 10 : Penggantian Rasullullah

BAHAGIAN KEDUA
SEMANGAT PERJUANGAN ISLAM

Bab 1 : Cita-Cita Islam
Bab 2 : Semangat Keagamaan Islam
Bab 3: Gagasan Hidup Di Akhirat Dalam Islam
Bab 4 : Semangat Militan Agama Islam
Bab 5 : Kedudukan Wanita Dalam Islam
Bab 6 : Perhambaan
Bab 7 : Semangat Politik Islam
Bab 8 : Perpecahan Politik Dan Agama Dalam Islam
Bab 9 : Semangat Sastera Dan Ilmu Dalam Islam
Bab 10 : Semangat Rasionalis Dan Falsafah Islam
Bab 11 : Semangat Mistik Dan Idealisme Dalam Islam

LAMPIRAN


INDEKS UMUM


INDEKS BIBLIOGRAFI

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi (2007) ISU DAN CABARAN PENDIDIKAN TINGGI [6], Pusat Pembangunan Akademik (CADe), Universiti Putra Malaysia./118

SIRI Monograf Pengajaran dan  Pembelajaran  IPTA merupakan koleksi  eksklusif kertas kerja Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran Peringkat  Pengajian  Tinggi  2007  (CTLHE07)  yang  berlangsung  pada  12-14  Disember 2007 di Hotel Palace of Golden Horses, Seri Kembangan, Selangor.  CTLHE07 dianjurkan bersama  Universiti Putra Malaysia  dan  Majlis  Ketua  Pusat  Pengajaran dan  Pembelajaran  Institut Pengajian  Tinggi  Awam Malaysia di bawah naungan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Ini adalah bahagian keenam yang bertajuk Isu dan Cabaran Pendidikan Tinggi. Berikut adalah senarai kerja yang  dimuatkan dalam bahagian ketiga.  m/s222

Prakata
Penghargaan

1) Penaksiran Kemahiran Insaniah Awalan dalam Kalangan Pelajar
2) Implementation of Personal Professional Development (PPD) Module in Medical Education : Outdoor Camps as Curriculum Teaching Learning Activities
3) Industrial Training and its Contribution Towards Skills Development of Accounting Students : UPM Experience
4) Peranan Kebimbangan dalam Menghadapi Peperiksaan di Kalangan Pelajar Sekolah di Negeri Perak
5) Status Pelaksanaan Kemahiran Insaniah (KI) di Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
6) Are We Unwilling to be Creative?
7) Managing Diversity Training for Medical Students
8) Penilaian Awal Terhadap Penawaran Kursus-Kursus Umum di IPTA dan IPTS di Malaysia
9) Penerapan Hasil Pembelajaran dan Kemahiran Insaniah dalam Kurikulum Pengajian Tinggi
10) Strategi Pelaksanaan Kemahiran Insaniah di Universiti Putra Malaysia
11) Pembangunan Kemahiran Insaniah Secara Bersepadu : Pelaksanaan di Universiti Teknologi Mara
12) Dilema Bahasa Inggeris dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains
13) Students Attitude Towards Computer Simulation in Introductory Accounting Course
14) Engaging Learning Through Student-Centered Learning (SCL) Approach
15) Highlighting Significance of Research Findings : Implications of Genre-Based Study for Dissertation Supervision
16) The ‘Green Construction Materials’ of UTHM : A Project-Oriented Learning Approach
17) Constructivist Paradigm as a Research Learning Tool in a Study on Accountants’ Ethical Code Design and Formulation
18) Ke Arah Peningkatan Kualiti Modal Insan
19) Cabaran dalam Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi Negara
20) Melahirkan Modal Insan yang Berkualiti
21) “Ke arah Peningkatan Kualiti Modal Insan” Rumusan Persidangan
22) Penganjuran CTLHE07 – Satu Pengalaman

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi (2007) ISU SEMASA DALAM PENDIDIKAN TINGGI [5], Pusat Pembangunan Akademik (CADe), Universiti Putra Malaysia./117

SIRI Monograf Pengajaran dan  Pembelajaran  IPTA merupakan koleksi  eksklusif kertas kerja Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran Pering- kat  Pengajian  Tinggi  2007  (CTLHE07)  yang  berlangsung  pada  12-14  Disember 2007 di Hotel Palace of Golden Horses, Seri Kembangan, Selangor.  CTLHE07 dianjurkan bersama  Universiti Putra Malaysia  dan  Majlis  Ketua  Pusat  Pengajaran dan  Pembelajaran  Institut Pengajian  Tinggi  Awam Malaysia di bawah naungan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Ini adalah bahagian kelima yang bertajuk Isu Semasa Dalam Pendidikan Tinggi. Berikut adalah senarai kerja yang  dimuatkan dalam bahagian ketiga.  m/s230

Prakata
Penghargaan

1) Institusi Pengajian Tinggi Penjana Pembangunan Modal Insan Kelas Pertama
2) Teaching and Learning Quality in Higher Education: UKM Experience
3) The Type of Graduates Needed in an Increasingly Globalised World
4) ICT: Democratising Education
5) SCORM 2004: Developing Content for Adaptive e-Learning Environment
6) Career Guidance Decision Support System (CareGuiDeSS)
7) Predicting Entry Participation into Programme based Student Societies’ Activities: The Case Study of Students from a University in Northern Peninsular Malaysia
8) Pendidikan Guru: Harapan Menjadi Usahawan Selepas Tamat Pengajian Program Pendidikan Guru
9) Of Our Graduating Students: Are They All Set to Assume a Leadership Role?
10) Developing Undergraduates’ Thinking Skills
11) Empati Sejarah dan Penjanaan Modal Insan
12) Persepsi, Sikap dan Motivasi Mahasiswa Universiti Putra Malaysia terhadap Bahasa Inggeris: Satu Tinjauan Umum
13) Penafsiran Makna: Neslo Tarik
14) e-Learner & Its Demographics in Klang Valley, Malaysia
15) Kolokasi : Aspek Penting dalam Penguasaan Bahasa Arab: Satu Kajian di Kalangan Pelajar IPTA
16) Inculcating Innovation to Universiti Teknologi Petronas’ Undergraduates through the Engineering Design Exhibition (EDX)
17) Self-Confidence Among Primary and Secondary Schools Students – An Observation
18) Peranan Kebimbangan dalam Menghadapi Peperiksaan di Kalangan Pelajar Sekolah di Negeri Perak
19) Assertiveness: Concept and Its Roles in Developing Better Interpersonal Skills among Malaysian Undergraduate Students
20) Analisis Kesalahan Nada dalam Pembelajaran Bahasa Mandarin sebagai Bahasa Ketiga di Kalangan Pelajar Bumiputera
21) Creativity Perception Differences between Males and Females of Undergraduate Students: A Pilot Study
22) Pengajaran di Universiti Penyelidikan

Prosiding Sejarah Kesusasteraan Arab Era 'Abbasi (2009),Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia/116


BUKU ini merupakan Prosiding Diskusi Ilmiah Sastera Arab Zaman Abbasiyyah yang diadakan pada 17 Oktober 2009. Buku ini memuatkan 15 makalah yang membincangkan Sejarah kesusasteraan Arab sekitar zaman 'Abbasi. Buku ini sesuai dijadikan rujukan kepada ahli akademik khususnya dalam bidang kesusasteraan Arab. Beberapa tajuk amat menarik  dan boleh diketengahkan sebagai kajian lanjutan dalam bidang kesusasteraan Arab. Antara tajuk makalah yang dimuatkan dalam buku ini adalah sebagaimana berikut: m/s:265
Kertas Kerja

1. Muslim Ibn al-Walid: Pengasas Ilmu al-Badi‘ & Unsur-unsurnya dalam Puisi
2. Kemunculan Mujun dan Zindiqah pada Zaman ‘Abbasi Serta Pengaruhnya Terhadap Puisi Arab
3. Ibn Qutaybah: Tokoh Sasterawan Islam Zaman ‘Abbasi
4. Kedudukan Syair dan Penyair Zaman ‘Abbasi
5. Puisi Akhlak Sasterawan Mawali pada Zaman ‘Abbasi
6. Sahl Ibn Harun: Penulis pada Zaman ‘Abbasi dan Sumbangannya
7. Unsur-unsur Pembaharuan dalam Syair-syair Zaman ‘Abbasi Pertama
8. Sumbangan Khalifah Harun al-Rashid dalam Perkembangan Sastera Arab Zaman ‘Abbasi
9. Tema Pujian pada Zaman ‘Abbasi: Pengkhususan Kepada Penyair Muslim al-Walid
10. Kedudukan Prosa pada Zaman ‘Abbasi Pertama: Satu kajian
11. al-Musamarah: Tokoh Penyair pada Zaman ‘Abbasi
12. Interaksi Bangsa Arab dengan Bangsa Asing Pengaruhnya: Terhadap Kesusasteraan Prosa Zaman ‘Abbasi
13. Perkembangan Penulisan Ilmiah dan Pengaruhnya dalam Kesusasteraan Arab Zaman ‘Abbasi
14. Konsep Zuhud dalam Puisi Zaman ‘Abbasi
15. Pengaruh Parsi dan Perkembangan Dunia Puisi Zaman Abbasiyyah

Tuesday

Maulana Sayid Sulaiman Nadwi (2004) Muhammad SAW Nabi & Pemimpin yang Ideal Dalam Islam. Penerbit Darulfikir: Kuala Lumpur./115

BUKU karya Maulana Sayid Sulaiman Nadwi ini- seorang ulama besar yang menguasai ilmu islam- memperkatakan tentang ketokohan Nabi Muhammad S.A.W sebagai role model. Analisisnya dilengkapi berbagai argumentasi dari banyak ulama beasr dan tokoh orientalis non- Islam yang secara jujur mengaku kelayakan dan kesempurnaan Muhammad S.A.W. Yang menarik, penulis menunjukkan betapa sepanjang lintasan sejarah kehidupannya Muhammad SAW mampu mewujudkan ideal- ideal Islam, melahirkan sebuah revolusi peradaban dan tingkah-laku yang menjadikan manusia benar-benar sebagai manusia sejati.m/s:197

Daftar Isi

Kata Pengantar


Abstrak
Sekilas Tentang Pengarang Buku Ini

Bab 1
Para Nabi Model-Model Kepribadian Sempurna Bagi Umat Manusia

Bab 2
Muhammad SAW Nabi yang Ideal

Bab 3
Historisitas Kepribadian Nabi Muhammad SAW

Bab 4
Kesempurnaan Kepribadian Nabi Muhammad SAW

Bab 5
Kekomprehensifan Risalah Nabi Muhammad SAW

Bab 6
Kepraktisan Ketauladanan Nabi Muhammad SAW
- Inilah Kesaktian Allah SWT mengenai karakter Nabi Muhammad

Bab 7
Risalah Nabi Muhammad SAW

Bab 8
Iman dan Amal Berdasarkan Ajaran Nabi Muhammad SAW

Bibliografi

Zurinah Hassan (1990), Sasterawan Negara Usman Awang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka./114

KEHIDUPAN  seorang sasterawan yang kemudiannya diangkat untuk menerima Anugerah Sastera Negara menjadi cukup bermakna apabila usaha merakamkan seluruh kerjanya bagi menghargainya untuk tatapan dan bacaan masyarakat umum. Justeru penulisan biografi ini tidak lain daripada usaha mengenang sumbangan dan keterlibatan sasterawan Usman Awang dalam dunia kesusasteraan moden. Keterlibatannya telah meninggalkan kesan dan warna yang begitu ketara dalam penghidupan kesusasteraan tanah air terutamanya di dalam dua bidang, puisi dan drama. Zurinah Hassan cuba menafsirkan kehidupan dan persekitaran Usman Awang bagi menggambarkan perwatakan, pemikiran dan ketokohan Sasterawan Negara ini dari sudut pandangannya sebagai seorang penyair. m/s:121

KANDUNGAN

BAB SATU
Riwayat Hidup

BAB DUA
Pengalaman, Pemikiran dan Sikap Pengarang

BAB TIGA
Perbincangan Karya

BAB EMPAT
Petikan Karya Popular

BAB LIMA
Petikan-Petikan Ucapan dan Kertas Kerja Terpenting

GAMBAR –GAMBAR USMAN AWANG
BIBLIOGRAFI
INDEKS

Shahrin Ismail(1997), Deria Penglihatan: Penjagaan dan Rawatan, Penerbit Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd./113

SETIAP manusia dikurnikan dengan sepasang mata sebagai salah satu pancaindera terpenting. Kita seharusnya menjaga anugerah yang tidak ternilai ini sebaik-baiknya. Walaupun demikian kecederaan dan kesakitan pada mata tidak dapat dielakkan. Buku ini memberi garis panduan bagaimana kecederaan dan penyakit dapat dielakkan daripada berlaku. Buku ini juga memberi sedikit panduan bagaimana menjaga kesihatan mata daripada dilahirkan sehingga dewasa. Beberapa gejala penyakit yang serius ada dibincangkan beserta dengan cara rawatan yang sesuai. Sedikit sebanyak pengetahuan yang diperolehi daripada buku ini akan dapat membantu pembaca memahami masalah penglihatan yang dialami dan mengambil langkah –langkah untuk mengatasinya supaya mereka dapat menjalani hidup dengan lebih bermakna. m/s:361

ISI KANDUNGAN
Pendahuluan

BAHAGIAN I: ANATOMI DAN FISIOLOGI MATA
• Struktur Bola Mata Secara Umum
• Sklera
• Koroid
• Badan Siliari
• Kanta Kristalin
• Retina
• Laluan Penglihatan
• Pembentukan Arca oleh Mata
• Bidang Penglihatan
• Pergerakan Bola Mata
• Adaptasi Mata
• Masalah-masalah Penglihatan

BAHAGIAN II: KEBUTAAN
• Penglihatan terhad
• Kekaburan Penglihatan
• Gejala-gejala Masalah Penglihatan
• Ralat Biasan
• Rabun Jauh
• Rabun Dekat
• Astiqmatisme
• Presbiopia
• Anisometropia
• Ambliopia
• Juling
• Afakia

BAHAGIAN III: PENYAKIT KETURUNAN YANG MELIBATKAN PENGLIHATAN
• Sakit kepala- Kaitan dengan masalah penglihatan
• Makanan dan Hubungannya dengan Penglihatan
• Penglihatan dan Pekerjaan
• Penglihatan dan Keselamatan Jalan Raya
• Perubahan Kuasa Refraktif Mata Pada Orang Tua.

Prosiding Sejarah Ketenteraan Islam 11-656H (2009) Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia/111

BUKU ini merupakan Prosiding Diskusi Ilmiah Sejarah Islam 11-656H yang diadakan pada 16 Oktober 2009. Buku ini memuatkan 9 makalah yang membincangkan Sejarah ketenteraan Islam bermula Zaman Khulafa' al-Rashidin sehingga kejatuhan khilafah 'Abbasiyyah. Buku ini amat sesuai dijadikan rujukan kepada ahli akademik amnya dalam bidang Sejarah Islam dan khususnya bidang sejarah ketenteraan Islam. Sejarah ketenteraan Islam merupakan bidang kajian tamadun yang boleh diketengahkan dan diselidiki dengan sebaik mungkin. Antara tajuk  makalah yang dimuatkan dalam buku ini adalah sebagaimana berikut: m/s:169

ISI KANDUNGAN
Kertas Kerja

1. Abu Bakar (r.a.) dan Gerakan al- Riddah
2. Gerakan Perluasan Wilayah Era ‘Umar b. al-Khattab (r.a.)
3. Gerakan Perluasan Wilayah Era ‘Uthman b. ‘Affan (r.a.)
4. Gerakan Ketenteraan Era Khalifah Hisham b. ‘Abd al-Malik
5. Gerakan Ketenteraan Zaman ‘Abbasi: Era Buwayhi
6. Gerakan Ketenteraan Khilafah Umawiyyah di al-Andalus: Era Khalifah ‘Abd al-Rahman al-Nasir li Din Allah
7. Perang Sagrajas (1086M), Perang Alarcos (1195M),Perang Las Navas de Tolosa (1212M): Satu Catatan
8. Khalifah ‘Abd al-Malik b. Marwan dan Gerakan Ketenteraan dalam Mengembalikan Kestabilan Kerajaan Umawiyyah
9. Sejarah Ketenteraan Laut Era Umawi: Satu Pengamatan Sejarah

Mustafa al-Siba’ei, Abdul Rasyid Haji Ahmad (terj.)(2004), Perjalanan Hidup Nabi Muhammad S.A.W: Kajian dan pengajian (Al-Sirah Al-Nabawiah). Alor Setar : Pustaka Darussalam./110

BUKU ini adalah hasil karya seorang penulis dan pejuang Islam terkenal iaitu Dr Mustafa As-Siba’I dan judul asalnya “ As-Sirah An- Nabawiyyah Durus Wa Ibar”. Sebuah karya ringkas berkenaan dengan sejarah Nabi Muhammad S.A.W bermula daripada masa sebelum dilantik menajdi Nabi sehingga kewafatannya. Antara keistimewaan buku ini adalah bentuk persembahnnya sistematik dan menarik terutama apabila setiap fakta sejarah yang dibentangkannya disertai dengan pengajaran yang tersirat di sebalik setiap peristiwa yang berlaku. Aspek inilah yang paling penting bagi pengajian sejarah dalam Islam kerana pengetahuan sejarah untuk diambil pengajaran  dan pengiktibaran. Lebih- lebih lagi sejarah yang berkaitan dengan peribadi agung yang sepatutnya menjadi contoh teladan kepada umat akhir zaman. m/s 194

ISI KANDUNGAN
Sepatah Kata Dari Penterjemah

Bab Pertama : Riwayat hidup Rasullullah s.a.w sebelum dilantik menjadi Nabi.
A. Beberapa Fakta sejarah
B. Beberapa pelajaran dan pengajaran

Bab Kedua : Sejarahnya sejak dibangkitkan menjadi Nabi hingga berhijrah ke Habsyah
A. Beberapa peristiwa
B. Beberapa pelajaran dan pengajaran

Bab Ketiga: Sejarah selepas hijrah ke Habsyah hingga ke Madinah
-Beberapa pelajaran dan pengajaran

Bab Keempat: Semenjak Nabi hijrah hingga menetap di Madinah
A. Beberapa Fakta sejarah
B. Beberapa pelajaran dan pengajaran

Bab Kelima : Peperangan-peperangan di masa Rasullullah s.a.w
1. Peperangan Badar
2. Peperangan Uhud
3. Peperangan Bani Nadhir
4. Peperangan al-Ahzab
5. Peperangan Bani Quraizah
6. Peperangan Hudaibiyah
7. Peperangan Khaibar
8. Peperangan Mu’tah
9. Peperangan Fatah
10. Peperangan Hunain
11. Peperangan Tabuk

Beberapa pelajaran dan pengajaran.

Bab Keenam: Beberapa peristiwa penting setelah pembukaan Mekah hingga wafatnya Rasullullah s.a.w

1. Peperangan Hunain
2. Pemecahan berhala-berhala
3. Peperangan Tabuk dan beberapa pengajaran penting
4. Haji perpisahan (Hajjatul Wida’)
5. Pengutusan Usamah
6. Kewafatan Rasullullah s.a.w

Monday

Maimun Aqsha Abdin Lubis et.al (2009) Perbandingan Antara Falsafah Pendidikan Barat dengan Falsafah Pendidikan Islam. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia./110

BUKU Perbandingan Antara Falsafah Pendidikan Barat dengan Falsafah Pendidikan Islam adalah membincangkan tentang falsafah yang menjadi peganan hidup masyarakat Barat dan perkembangannya kepada falsafah yang menunjangi corak pendidikan mereka. Falsafah pendidikan tradisional dan falsafah pendidikan moden serta aliran-aliran pemikiran yang lahir dari kedua- dua falsafah tersebut turut diperjelaskan. Buku ini juga mengupas tentang pandangan Islam terhadap falsafah pendidikan Barat dan falsafah pendidikan Islam dari segi konsep, sumber, kepentingan, matlamat, skop dan bidang serta falsafah pendidikan Islam ke arah menjana modal insan cemerlang dan kemudiannya membuat satu perbandingan di antara falsafah Barat dengan falsafah Islam. Kandungan buku ini sangat sesuai untuk dijadikan panduan, bahan rujukan dan bacaan para pendidik dan para pelajar. m/s:68

BAB 1: DEFINISI

1.0. Pendahuluan
1.1 Definisi
1.1.1 Falsafah
1.1.2 Pendidikan
1.1.3 Islam
1.1.4 Barat
1.2 Kesimpulan

BAB 2: FALSAFAH UMUM (BARAT)

2.0 Pendahuluan
2.1 Falsafah Tradisional dan Falsafah Moden
2.1.1 Idealisme
2.1.2 Realisme
2.1.3 Pragmatisme
2.1.4 Eksistensialisme
2.3 Kesimpulan

BAB 3: FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT

3.0 Pendahuluan
3.1 Perenialisme
3.2 Esensialisme
3.3 Progresivisme
3.4 Rekonstruksionisme
3.5 Eksistensialisme
3.6 Kesimpulan


BAB 4: FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM

4.0 Pendahuluan
4.1 Konsep Falsafah Pendidikan Islam
4.2 Sumber Falsafah Pendidikan Islam
4.3 Kepentingan Falsafah Pendidikan Islam
4.4 Matlamat Pendidikan Islam
4.5 Skop dan Bidang Pendidikan Islam
4.6 Pembentukan Kurikulum Pendidikan Islam
4.7 Falsafah Pendidikan Islam ke arah menjana modal insan cemerlang
4.8 Falsafah Pendidikan Islam di Malaysia
4.9 Kesimpulan

BAB 5: PANDANGAN ISLAM TERHADAP FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT

5.0 Pendahuluan
5.1 Pandangan Islam terhadap Falsafah Pendidikan Perenialisme
5.2 Pandangan Islam terhadap Falsafah Pendidikan Esensialisme
5.3 Pandangan Islam terhadap Falsafah Pendidikan Progresivisme
5.4 Pandangan Islam terhadap Falsafah Pendidikan Rekonstruksionisme
5.5 Pandangan Islam terhadap Falsafah Pendidikan Eksistensialisme
5.6 Perbandingan antara Falsafah Pendidikan Islam Falsafah Pendidikan Barat

RUJUKAN

Sunday

Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka )(1988),Pelajaran Agama Islam, Selangor: Thinkers Library Sdn. Bhd./108

BUKU Pelajaran Agama Islam ini mengupas secara meluas dan mendalam tentang dasar-dasar atau pokok-pokok kepercayaan dalam Islam yang sangat fundamental, iaitu Aqidah Islamiyah. Perbahasannya mempergunakan cara dan metod baru serta bersifat filosofis. Isinya diolah dalam gaya bahasa khas Hamka yang popular dan menarik. Di dalamnya digabungkan antara dalil-dalil aqli dan dalil-dail naqli, atau antara fikiran dan wahyu. Kupasan dan olahan Prof. Hamka sangat menarik dan membuatkan kita berfikir sejenak dan ia sangat berbeza dengan penulis-penulis yang lain. Kadang-kadang buku ini menyerupai berfilsafat. m/s:452

DAFTAR ISI


PENDAHULUAN
MUKADIMAH

BAB I : MANUSIA DAN AGAMA

1. Yang Ada
2. Penyelidikan Ahli-Ahli
3. Alam Filsafat
4. Agama, fithrat dan Islam
5. Iman, akal dan taqlid

BAB II : DARI SUDUT YANG MANA MENCARI TUHAN?

1. Segi Keindahan dan Seni
2. Fikiran, ilmu dan filsafat
3. Apakah hidup itu?
4. Jalan Tasauf
5. Tuntutan fitnah

BAB III : ALLAH

1. Wujud
2. Filosof dan Kepercayaan kepada Tuhan
3. Tuhan Ada
4. Dialah yang dahulu
5. Dialah yang akhir
6. Tak ada sesuatu yang menyerupai-Nya
7. Kaya (berdiri sendiri)
8. Wahdaniyat (keesaan yang mutlak)
9. Syirik
10. Membesarkan kubur dan tawassul
11. Tawassul dan Wasilah
12. Qudrat dan Iradah
13. Hikmat
14. Al-Hayat
15. Al-Ilmu
16. As-Sam’u wal basharu ( pendengaran dan penglihatan)
17. al-Kalam (perkataan)
18. Asmau ‘l-husna
19. Mengenal Tuhan dan keindahan alam
20. Mencari Tuhan dalam keindahan Alam
BAB IV : PERCAYA KEPADA YANG GHAIB

1. Pokok pertama kepercayaan
2. Keterangan Agama tentang yang ghaib (insan, malaikat dan iblis)
3. Banyak yang ghaib
4. Malaikat

BAB V: PERCAYA KEPADA KITAB-KITAB

1. Arti Kitab
2. Taurat
3. Zabur
4. Injil
5. Al-Quran atau al-Furqan
6. Intisari al-Kitab
7. Naskah Kitab-Kitab Suci
8. Kepercayaan Islam kepada Kitab-Kitab Suci
9. Al-Quran penutup Segala Kitab
10. Mukjizat al-Quran
11. Bahasa Mukjizat
12. Al-Quran terpelihara

BAB VI : PERCAYA KEPADA RASUL-RASUL

1. Kesatuan Ummat Manusia
2. Kepercayaan kepada Nabi dan Rasul
3. Nabi-nabi dan Mukjizat
4. Wali dan Keramat
5. Wahyu
6. Filsafat dan Nubuat
7. Di antara Nubuat dan Kebesaran
8. Kerasulan yang besar
9. Ummat dakwah dan ummat risalah
10. Al-Quran mukjizat maha besar
11. Tak ada Nabi sesudah Muhammad

BAB VII : KEPERCAYAAN KEPADA AKHIRAT

1. Adakah hidup sesudah hidup yang sekarang?
2. Pokok kepercayaan Islam tentang hari kemudian
3. Pandangan Imam al-Ghazalli
4. Barzakh
5. Umur seseorang dan Umur Dunia
6. Beberapa tanda yang terkenal
7. Berbangkit dan menerima ganjaran
8. Syafa’at Rasullullah

BAB VIII : PERCAYA KEPADA TAQDIR, QADLA DAN QADAR

1. Rukun Iman Keenam
2. Hukum Sebab dan Akibat
3. Adakah manusia bebas dan kuasa?
4. Ayat-ayat taqdir dan ikhtiar
5. Pendidikan jiwa yang murni
6. Pengaruh didikan taqdir
7. Lari kepada taqdir
8. Segala sesuatu yang taqdir
BAB IX : IMAN DAN AMAL SHALEH (Aqidah dan Ibadah)

1. Percaya kepada Allah dan berserah diri kepada-Nya
2. Mencari jalan keluar
3. Iman dan kesalahan
4. Taubat
5. Amal yang percuma
6. Ma’shiat dan penyakit jiwa
7. Ibadat
8. Tanggungan Negara, masyarakat dan rumah-tangga

KAMUS KECIL KATA-KATA ASING
DAFTAR BACAAN
DAFTAR NAMA-NAMA
DAFTAR ISTILAH

Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara Keli Ke-4(SKEPEN 2010), Anjuran Fakulti Pendidikan UKM, KPTM & MARA./106

SEMINAR Kebangsaan Pendidikan Negara Kali Ke4 (SKEPEN 2010) membincangkan aspekaspek yang berkaitan dengan tema seminar iaitu Transformasi dan Inovasi Dalam Pendidikan Negara. Tema ini telah dipilih berdasarkan perkembangan semasa dalam negara iaitu menggalakkan rakyat Malaysia supaya memikirkan tentang pendekatan, strategi dan kaedah baru ke arah mengadakan transformasi dan inovasi dalam bidangbidang ekonomi, politik, sosial, budaya termasuklah pendidikan. Tema utamanya Transformasi dan Inovasi Dalam Pendidikan Negara dan tujuh subtema iaitu Pendidikan Khas, Kurikulum dan Kokurikulum, Kualiti dan Pembinaan Kapasiti, Kepimpinan dan Pentadbiran, Pengintegrasian ICT, Polisi Ke Arah Inovasi serta Strategi Mengantarabangsakan Pendidikan Negara, dan Penyelidikan Pendidikan. Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara Keli Ke4 (SKEPEN 2010) menghimpunkan 86 abstrak dan kertas kerja yang membincangkan pelbagai tema persidangan. Kebanyakan kertas kerja ini berbentuk kajian emperikal dan kertas konsep yang membicarakan pelbagai isuisu pendidikan semasa yang berlaku di dalam negara, terutamanya yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran, pendidikan dan latihan guru, pentadbiran dan pengurusan, sehinggalah kepada sikap dan motivasi pelajar dan guru di sekolah. m/s:968

ISI KANDUNGAN

Kertas Kerja

1. Keupayaan Dan Sikap Pelajar Kemahiran Teknikal Dalam Menyelesaikan Masalah Pengiraan Kuasa Elektrik Bagi Kurikulum Teras Reka Bentuk & Teknologi
2. Faktor‐Faktor Masalah Membaca Murid‐Murid Sekolah Rendah Kerajaan Di Brunei Darussalam
3. Teacher’s Assistance In Writing Process Approach
4. Kesan Pengguasaan Dan Penggunaan ‘Di’ Terhadap Bahasa Melayu Penulisan Tahun 5 Cempaka Di Sekolah Kebangsaan Jalan Datuk Palembang, Melaka
5. Pendidikan Inklusif Dalam Kalangan Murid Bermasalah Pembelajaran Ringan

6. Profil Ujian Kecerdasan Ukm1 Pelajar‐Pelajar Institut Pengajian Tinggi: Kajian Tinjauan Di Ukm
7. Penggunaan Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu Dalam Kalangan Pelajar Asing Cemerlang Bahasa Mengikut Kemahiran
8. Penggunaan Bahan Berbantu Komputer Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Muzik Di Sekolah Rendah: Satu Kajian Kes
9. Model Pentaksiran Berasaskan Sekolah Dalam Bahasa Melayu: Cadangan Penambahbaikan Dalam Pentaksiran Kemahiran Bahasa
10. Maklum Balas Pelajar Melalui Gaya Pembelajaran Vark Terhadap Pengajaran Berasaskan Komputer (PBK)
11. Masalah Pengajaran Guru Pendidikan Khas Yang Mengajar Bahasa Melayu Di Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI)
12. Fobia Pengucapan Awam Dalam Kalangan Pengawas Sekolah Di Smk. Khir Johari, Tanjong Malim, Perak
13. Aplikasi Teori Konstrain (TOC) Dalam Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tahun 6 Bazli, Sekolah Kebangsaan Taman Rakan
14. Kepemimpinan Autentik Dalam Pendidikan Teknik Dan Vokasional Di Politeknik
15. Using PBL To Foster Selfdirectedness In Learning At Matriculation College
16. Pengaruh Faktor Persekitaran Pembelajaran Terhadap Tahap Kemahiran Generik Dalam Kalangan Pelajar Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi
17. Minat, Sikap Dan Efikasi Diri Serta Hubungannya Dengan Tahap Kompetensi Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Kalangan Pensyarah Kolej Mara
18. Pembelajaran Secara Kontekstual: Strategi Alternatif Pengajaran Dan Pembelajaran Sejarah
19. Ilmu Balaghah Membantu Pembelajaran Bahasa Arab
20. Status Sekolah Agama Rakyat Dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan: Satu Cadangan Model Penyelesaian
21. Inovasi Dan Permasalahan Pendidikan Peribumi Penan Di Belaga, Sarawak
22. Keperluan Memperkasakan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Dinamika
23. Satu Pendekatan Eklektik Dalam Pengajaran Perbendaharaan Kata Dalam Kalangan Pembaca Lemah Dalam Bahasa Inggeris
24. Kesan Persembahan Visual Animasi‐Narasi Dalam Pengajaran Biologi Terhadap Pencapaian Pelajar Yang Berbeza Kecerdasan Ruang Di Kolej Matrikulasi Pulau Pinang
25. Pembentukan Dan Pemeriksaan Penanda Aras Kemahiran Generik
26. Ke Arah Pembelajaran Berasaskan Masalah Dalam Pendidikan Teknikal
27. Kesediaan Guru Matematik Dan Sains Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bilingual Di Rsbi Aceh
28. Tanggapan Guru Prasekolah Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran Literasi Awal Bagi Murid Bermasalah Pendengaran
29. Pelaksanaan Kursus Tamadun Islam Di Institusi Pengajian Tinggi: Satu Sorotan
30. Adakah Murid Sedar Akan Kemahiran Matematik Mereka? Satu Tinjauan Awal Dalam Kalangan Murid Tahun 5

31. Prinsip Ekuiti Dalam Pembiayaan Pendidikan Di Malaysia: Satu Transformasi Bagi Menjamin Keberkesanan Pendidikan Ummah
32. Stail Pengajaran Dan Tahap Amalan Prinsip‐Prinsip Pembelajaran Dewasa Pensyarah Dalam Kursus Pendek Di Kolej Komuniti
33. Cabaran Dan Halangan Menyiapkan Projek Tahun Akhir
34. Peranan Surau Sekolah Dalam Mengukuhkan Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Bidang Ibadah Dan Akhlak Islamiah Pendidikan Islam Di Sekolah‐Sekolah Menengah
35. Globalisasi Dan Pengaruhnya Terhadap Ipt Aliran Islam Di Malaysia: Analisis Kritikal
36. Pengajaran Dan Pembelajaran Geometri Di Malaysia: Senario Semasa Dan Implikasinya
37. Perbandingan Persepsi Antara Majikan Sektor Awam Dan Swasta Terhadap Graduan UKM
38. Pengajaran Dan Pembelajaran Kursus Pemodelan Industri Melalui Kajian Kes
39. Learning Development Slowly Leads To Creativity, Innovation And Wisdom
40. Pemantapan Pelaksanaan Kurikulum Melalui Amalan Pentaksiran Berasaskan Sekolah
41. Kemahiran Pemikiran Kritikal Dan Penyelesaian Masalah Pelajar‐Pelajar Sains
42. An Investigation Of Entrepreneurial Intentions Among Mara Professional Colleges’ Students
43. Memperkasa Pendidikan Al‐Quran Pelajar Bermasalah Penglihatan
44. Latihan Keguruan Pengajian Islam‐Pendidikan Khas: Satu Keperluan
45. Efikasi Pensyarah Dan Hubungannya Dengan Kompetensi Pensyarah Teknikal Politeknik Malaysia
46. Pelaksanaan Pendidikan Akhlak Dalam Kalangan Murid Islam Bermasalah Pendengaran
47. Kajian Keberkesanan Pembelajaran Kesihatan Mengenai Hiv/Aids Dalam Kalangan Pelajar Ukm, Bangi
48. Integration Of Green Chemistry In The Chemistry Curriculum For Secondary Schools
49. Faktor‐Faktor Yang Mempengaruhi Kepercayaan Guru Tentang Epistemologi Dan Falsafah Sains
50. Pengurusan Masa Dalam Pelaksanaan Amali Sains Oleh Guru Novis
51. Pengajaran Tajuk Model Atom Bohr Peringkat Matrikulasi Dan Tiga Aras Pembelajaran Kimia
52. Pengaruh Budaya Sekolah Terhadap Amalan Pengajaran Guru Di Sekolah‐Sekolah Menengah Negeri Selangor
53. Tahap Komitmen Dikalangan Peneroka Felda Terhadap Sekolah Kebangsaan Dalam Transformasi Kurikulum Kebangsaan: Satu Tinjauan Di Beberapa Buah Sekolah Rendah Daerah Jerantut
54. Lesson Study Serta Efikasi Pengajaran Sains Bagi Guru Kimia Praperkhidmatan
55. Penggunaan Concernsbased Adoption Model (Cbam) Dalam Pelaksanaan Inovasi Kurikulum Prasekolah Kebangsaan: Pengajaran Sains Awal Di Prasekolah

56. Kesan Program Latihan Kecergasan Fizikal (Plkf) Terhadap Tahap Kecergasan Pelajar
57. Penerapan Elemen Pendidikan Luar Dalam Inovasi Program Pendidikan Guru
58. Pengalaman Pembelajaran Melalui Khidmat Komuniti Dalam Kalangan Pelajar Sarjana Pendidikan Sains
59. Keberkesanan Pengajaran Dan Pembelajaran Pelajaran Jawi Kalangan Murid Di Sekolah Agama Kampong Peramu Negara Brunei Darussalam
60. Early Diagnosis Of Esl Learners’ Reading Levels
61. Kajian Gaya Pertautan, Motivasi, Dan Strategi Pengajaran Di Sekolah Menengah Bandar Dan Luar Bandar Di Sabah
62. Solution To Close The Digital Divides And Overcome The Challenges Of Ict In Mass Education
63. Dimensi Kemanusiaan Dalam Menjana Kecemerlangan Sekolah: Tinjauan Terhadap Pengetua Dan Guru Besar Di Malaysia
64. Pakej Pembelajaran Sains Kanak‐Kanak Prasekolah Untuk Tema ‘Meneroka Angkasa’ Menggunakan Pendekatan Cerita Animasi Interaktif
65. Kualiti Graduan Pemangkin Perkembangan Sektor Industri
66. Kursus Kokurikulum Berkredit Di Institusi Pengajian Tinggi Sebagai Wadah Penerapan Kemahiran Insaniah
67. Peranan Pendidikan Pelbagai Budaya Dalam Menyatupadukan Pelajar‐Pelajar Di Malaysia
68. Analisis Keperluan Majikan Terhadap Kemahiran Generik Bagi Pembangunan Modal Insan Di Institusi Pendidikan Tinggi Awam
69. Tekanan Dalam Kalangan Pemimpin Pelajar Di Kolej Kediaman, Universiti Putra Malaysia
70. Cabaran Pengajaran Dalam Pelaksanaan Integrasi Ict Kurikulum Matematik KBSM
71. Kepentingan Kemahiran Pengajaran Amali Dalam Pengajaran
72. Amalan Budaya Sains Moden Dan Sumbangannya Terhadap Budaya Sains Asli Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Atas Di Sumatera Barat
73. Impak Pergerakan Pensyarah Terhadap Pelajar Di Institut Pendidikan Guru Kampus Keningau
74. Inovasi Pensyarah Institut Pendidikan Guru Dan Hubungannya Dengan Potensi Bakal Guru
75. Kepentingan Konsep Kendiri Positif Dalam Pembelajaran
76. Interaksi Sosial Asas Pembangunan Sumber Manusia
77. Amalan Membaca Dan Penggunaan Buku Kepada Kanak‐Kanak Prasekolah Dalam Perspektif Rakan Sebaya
78. Pengaruh Amalan Pengurusan Sumber Manusia (Psm) Terhadap Hasil Psm Di IPTS Zon Selatan
79. Students Learning Information Skills And Constructing Knowledge In Malaysian Higher Education
80. Pemahaman Dan Amalan Konsep Sekolah Berkesan Di Sekolah Menengah Di Negeri Sembilan
81. Pendorong Minat Belajar Anak Orang Asli: Berdasarkan Faktorkeluarga, Diri Sendiri, Rakan Sebaya Dan Persekitaran

82. Analysis Of Differential Item Functioning (Gdif) To Improve The Quality Of MYCT (Malaysian Critical Thinking) Instrument
83. Pengetahuan Pedagogi Kandungan (PCK) Guru Sains Sekolah Menengah Dalam Mengajar Astronomi
84. Pelaksanaan Model‐Model Program J‐Qaf Dalam Bilik Darjah: Satu Rumusan Kajian
85. Inovasi Pembelajaran Berasaskan Masalah Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Kesusasteraan Melayu
86. Kemahiran Komunikasi Dalam Kalangan Bakal Guru Di Institut Pengajian Tinggi Awam

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...