Thursday

Prosiding Seminar Pendidikan Kejuruteraan dan Alam Bina (2009), Pusat Penyelidikan Pendidikan Kejuruteraan, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina Universiti Kebangsaan Malaysia/71

Seminar Pendidikan Kejuruteraan dan Alam Bina ini menitikberatkan aspek aspek pengajaran dan pembelajaran berkesan seperti pengalaman menggunakan kaedah PBL, Cooperative Learning dan teknik-teknik lain dalam kelas. Selain itu, seminar ini juga bertujuan untuk membincangkan konsep dan cadangan teknik teknik pengajaran dan pembelajaran berkesan yang boleh dipraktikkan. Seminar ini juga telah dianjurkan pada tahun-tahun sebelum ini dan merupakan aktiviti tahunan bagi fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina. Dan tema pada kali ini "Pengukuhan Pengajaran dan Pembelajaran Dalam Pendidikan Kejuruteraan dan Alam Bina" m/s:401


KANDUNGAN

1. Menerapkan Budaya Kecemerlangan Dalam Pengajaran & Pembelajaran.
2. Penerapan Hasil Penyelidikan Ke Dalam Pengajaran Bagi Kursus-Kursus
Kejuruteraan Dan Senibina
3. Pengukuran Penilaian Pengajaran Kursus Pensyarah FKAB
4. Sistem Penilaian Kemahiran Generik (SPKG): Pengalaman Dari
Perspektif Pelajar Kejuruteraan Mengenai Perlaksanaan SPKG Di Tahun Pertama

BAHAGIAN I: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERKESAN

1. Remote Access Laboratory System for Material Technology Laboratory
Work
2. Kaji Selidik Pendidikan Alam Sekitar dan Keperluan Kepada
Pembangunan Lestari Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran
3. Kajian Penggunaan Teknik Jigsaw Untuk Kursus Mikroprosesor Dan Mikrokomputer
4. Status Kebolehpasaran Graduan Kejuruteraan Elektrik, Elektronik Dan Sistem, UKM
5. Industry Involvement in Chemical Engineering Final Year Design Project
6. Independent Learning Via Open Ended Laboratory Assignment JKKP Experience


7. Kreativiti Pelajar Dalam Penyelesaian Masalah – Kes Reka Bentuk Kejuruteraan Mekanik
8. Keberkesanan Teori Pembelajaran Berasaskan Studio (PBS): Kajian
Perbandingan Program Senibina di IOWA dan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
9. Pendidikan Seni Bina Di Malaysia: Satu Perspektif Daripada Seni Bina Organik Frank Lloyd Wright
10. Sumbangan Ecole Des Beaux-Arts Terhadap Perkembangan Awal Pendidikan Seni Bina Secara Formal
11. Pembelajaran Awal Penderiaan Jauh Dan GPS Kepada Pelajar Sains Dan Kejuruteraan Di Malaysia
12. The Needs of E-Learning to Enhance Ordinary Differential Equation (ODE) for Engineering Students in UKM

BAHAGIAN II: PENGUKURAN DAN PENILAIAN

13. Keberkesanan Hasil Program (PO) dan Hasil Kursus (CO) Dalam Kursus Rekabentuk Konkrit Bertetulang
14. Kemampuan Graduan Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina Tahun 2009UKM Memasuki Sektor Pekerjaan
15. Catatan Buku Log Sebagai Penilaian Individu Dalam Projek Berkumpulan Bagi Kursus KKKL 3083
16. Analisis Tahap Kemahiran Pemikiran Kritikal Di Kalangan PelajarKejuruteraan Elektrik, Elektronik Dan Sistem UKM

17. Kajian Keberkesanan Kaedah Pengukuran Dan Penilaian Hasil Pembelajaran-Hasil Program (CO-PO)
18. Using Customer’s Feedback for Improving Teaching and Learning Effectiveness
19. Penilaian Teori Pembelajaran Berasaskan Studio (PBS) Terhadap Program Sarjana Muda Sains Senibina Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
20. The Study on theWeaknesses of Mathematical Foundation in the First Year Engineering Students
21. Persepsi Terhadap Kualiti Pendidikan Kejuruteraan: Satu Tinjauan Di Institut Pengajian Tinggi

BAHAGIAN III: PENAMBAHBAIKAN BERTERUSAN

22. Penambahbaikan Berterusan Kepada Soalselidik Tamat Belajar
23. Penambahbaikan Makmal Elektrik Dan Elektronik III (KKKL3091) Bagi Memenuhi Keperluan Majlis Akreditasi Kejuruteraan
24. Pengukuran Kualiti Bagi Mengukuhkan Sistem Pembelajaran & Pengoperasian Makmal Pengajaran JKEES
25. Keberkesanan Kaedah Pengredan Projek Ilmiah Dan Pemberian Gred Yang Setaraf Dengan Universiti Di Peringkat Antarabangsa
26. Are The Learning Outcomes Of The Mathematics Courses At Pre- University Level Relevent To The Mathematics Courses At Faculty Of Engineering & Built Environment, UKM?
27. Pembangunan E-repositori Latihan Industri
28. A Comparative Study Of Engineering Students On Their Pre-University Results With Their First Year Performance At FKAB, UKM
29. Peranan Panel Penilai Luar Dalam Penambahbaikan Kursus Rekabentuk Senibina Di Universiti Kebangsaan Malaysia

BAHAGIAN IV: PENERAPAN KEMAHIRAN INSANIAH

30. Implikasi Program Pendidikan luar terhadap keyakinan diri pelajar
31. Analisis Keberkesanan Projek Bersepadu Dalam Penerapan Kemahiran Generik
32. Soft Skill Development via Chem-E-Car Project
33. Engineering Students Towards Entrepreneurship Awareness
34. Penerapan Daya Cipta Dalam Pembelajaran Berasaskan Hasil
35. Problem Based Learning In Statistics Engineering Course At FKAB, UKM: A Way To Improve Engineering Student’s Generic Skills

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...