Thursday

Prosiding Seminar Pendidikan Sains Sosial (2009) Anjuran: Gugusan Sains Sosial, Universiti Kebangsaan Malaysia./78

PROSIDING ini merupakan kumpulan kertas kerja yang dibentang dalam Kongres P & P 2009 UKM yang diadakan pada 14-16 Disember 2009 di Hotel Porto Malai Langkawi.Kongres yang dianjurkan oleh UKM ini melibatkan empat gugusan iaitu Gugusan Sains Sosial; Gugusan PEKA (Fakulti Kejuruteraan); Gugusan Sains dan Teknologi; dan Gugusan Kesihatan. Sebanyak 118 kertas kerja dibentangkan dalam kongres ini. Berikut adalah kertas kerja yang berkaitan dengan pendidikan sains sosial. Terdapat beberapa kertas kerja  yang menarik dan berguna untuk dikongsi bersama. Anda perlu memiliki keempat prosiding ini (bagi tahun 2009) sebagai rujukan dan maklumat dalam membuat beberapa penyelidikan susulan. m/s 647


Isi Kandungan


1. Keperluan Penilaian Semula Program Khidmat Sosial Sebagai Kaedah Amali Dakwah Jabatan Pengajian Dakwah Dan Kepimpinan(Jpdk)


2. Keberkesanan Modul Kemahiran Berfikir Zzzt2423: Meningkatkan Kreativiti Pelajar Melalui Kaedah Simulasi


3. Sumbangan Strategi Pembelajaran Dalam Merealisasikan Keperluan Pasaran : Kajian Terhadap Graduan-Graduan Pra Siswazah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan
Malaysia.


4. Penilaian Pelajar Terhadap Kursus Pra Penempatan Latihan Amali/Industri, Fakulti Pengajian Islam


5. Professionalism Among Academicians: A Literature Review


6. Cabaran Memantapkan Pengajaran Dan Pembelajaran Pengukuran Pembolehubah Dalam Penyelidikan Kuantitatif


7. Pembelajaran Berasaskan Masalah (Pbl) Dalam Pengajaran & Pembelajaran Tahun 1 Fakulti Undang-Undang Ukm : Kajian Keberkesanan & Maklumbalas Pihak Berkepentingan (Pelajar)


8. Enhancing Employability Of Undergraduates Through Effective Cover Letters: A Preliminary Study


9. Membina Kemahiran Advokasi Pelajar: Mencari Kaedah Yang Sesuai.


10. A Preliminary Study Towards Enhancing Students’ Critical Thinking Skills Usingdialogical-Thinking Reading Lessons (D-Trl) Approach


11. Pembelajaran Berasaskan Masalah (Pbm) Bagi Kursus Zt 1043 (Hubungan Etnik): Satu Kajian Tindakan Awal Di Ukm


12. Kerja Lapangan Sebagai Wadah Budaya Penyelidikan: Respons Pelajar


13. Tasik Chini Sebagai Makmal Hidup Pembelajaran Dan Pengajaran Dalam Pengajian Pembangunan


14. Challenges For Corporate Law Teachers In Integrating Between Theory And Practice


15. Impak Kelas Model Demonstrasi Autisma Ke Atas Guru-Guru Pelatih
16. Penstrukturan Semula Jabatan Syariah Sebagai Sebuah Fakulti: Ufuk Baru Dalam Paduan Pengajian Sains Islam Khususnya Astrofiqh


17. Mempermudahkan Pengajaran Balaghah Di Kalangan Pelajar Melayu


18. Amalan Penaksiran Dalam Sanggar Kerangka Kelayakan Malaysia Dari Perspektif Persepsi Pelajar


19. Latihan Ilmiah: Keengganan Pelajar Untuk Bertemu Pensyarah


20. Critical Literacy Of Postgraduate Students: Voices And Discourses


21. Kesan Penggunaan Modul Hubungan Etnik Terhadap Sikap Perkauman Dalam Kalangan Pelajar Kursus Hubungan Etnik Di Ukm


22. Kesedaran, Pengetahuan Dan Sikap Pelajar Terhadap Isu-Isu Persekitaran Dan Kesihatan


23. Integrasi Kajian Tindakan Dalam Latihan Industri: Impak Ke Atas Proses Penyeliaan Dan Pembelajaran Latihan Industri


24. Keberkesanan Pengajaran Menulis Esei Satu Perbandingan Dua Strategi Pengajaran: Coaching Dan Tunjukcara


25. Integrating Generic Competencies (Gcs) Into University Courses: A Review


26. Aplikasi Elearning Di Kalangan Pelajar Kursus Zt 2393 Pengurusan Masa: Satu Refleksi


27. Pengajaran Untuk Kreativiti Di Institusi Pengajian Tinggi Awam


28. Developing Reader Response Activities To Promote Multiple Intelligence In The Literature Classroom: An Action Research


29. The Implementation Of Blogs In Esl Classroom For Low Proficiency Students


30. Keberkesanan Pengajaran Kursus Zzzt1033 Titas Dan Hubung Kait Dengan Pengetahuan Islam Di Kalangan Pelajar Non Muslim Di Ukm


31. Meningkatkan Kemahiran Fasilitatif Pensyarah Dalam Kaedah Pembelajaran Penyelesaian Masalah (PBL) Bagi Kursus GR 6223 Melalui Penyelidikan Tindakan


32. Hubungan Antara Gaya Perapatan Pelajar Prasiswazah Ukm Dan Kesejahteraan Psikososial


33. Involving Students In Online Discussion: Process And Strategies


34. The Effectiveness Of Problem-Based Learning In Enhancing Communicative Skills


35. Pembelajaran Berasaskan Masalah (Pbm) Bagi Kursus Zt 1043 (Hubungan Etnik): Satu Kajian Tindakan Awal Di Ukm


36. Kerelevanan Bahasa Dalam Undang-Undang : Ke Arah Pemantapan Kursus Skbl 2033 (Linguistik Dan Aplikasi)


37. Virtual Voices: Enhancing On-Line Publication In Creative Writing Course


38. Pelaksanaan Kaedah Pembelajaran Berasaskan Konsultasi Dalam Pembudayaan Keusahawanan


39. The Lecturers’ Practice And Action Study On Blended Learning And Teaching To Promote The Integration Of Ict And Pedagogy


40. Impak Teknologi Tanpa Wayar Di Kalangan Pelajar Ukm


41. Kepentingan Komunikasi Tanpa Lisan Dalam Pengajaran Di Universiti


42. Language Enhancement Through Participation In Online Forums: Utilization, Issues And Future Directions Among Undergraduates At Ukm


43. Academic Literacy Socialization: A Case Study Of 377 International Undergraduates In Universiti Kebangsaan Malaysia.


44. Pengajaran & Pembelajaran Program Sarjana Undang-Undang : Cabaran Dan Transformasi


45. Pengajaran Mendalam (Deep Teaching) Dan Keantarabangsaan Pelajar: Ke Arah Pengalaman Bilik Kuliah Yang Mengambarkanrealiti Dunia Dalam Kursus Sarjana Undang-Undang


46. Pembangunan Model E-Latihan Hibrid Bermakna: Aplikasi Permodelan Persamaan Berstruktur


47. Kelemahan Penulisan Pelajar Indonesia Di Universiti Kebangsaan Malaysia (Ukm) Dalam Kursus Kemahiran Bahasa Melayu


48. Kajian Semula Pengajaran Dan Pembelajaran Undang-Undang Kewangan Islam Dalam Memenuhi Tuntutan Sistem Kewangan Islam Di Malaysia


49. Membimbing Pendidik Tunas Permata Ukm Melaksanakan Pendekatan Berasaskan Projek Melalui Kaedah Kajian Tindakan Kolaboratif


50. Kaedah Pembelajaran Berasaskan Masalah (Pbl): Pengajaran &Pembelajaran Undang-Undang Bagi Kursus Tahun 1 Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia


51. Faktor Peningkatan Motivasi Belajar Dalam Kalangan Pelajar Universiti


52. Cutting Edge Research: Overcoming Problems In Proposal Writing And Promoting High Quality Proposals


53. Developing Understanding And Appreciation Of Literature And Critical Reading Concepts Through Multimodal Approaches


54. Effective Teaching Materials For Interpersonal Communication : ZZZE 3012 Workplace Communication 1


55. The Use Of Blog In English For Law: To Enhance Students’ Reflection


56. Pengajaran Dan Pembelajaran Holistik (PPH) Berteraskan Jasmani, Emosi, Rohani Dan Intelek (Jeri) : Perancangan Dan Pelaksanaan Di Fakulti Pendidikan


57. An Attempt To Improve Students’ Research Skills Through Action Research


58. Mosors (Malaysian Survey On Online Reading Strategies) – An Instrument For The Identification Of Constructs Of Efficient Online Reading Strategies


59. A Diagnostic Result In The Identification Of Students’ Areas Of Weaknesses In Their Language Use Of Forms And Functions In Conversational Dialogues.


60. The Effectiveness Of Teaching Reference Words Using Two Strategies To Muet Band 3 Students At Ukm: Preliminary Findings


61. Perancangan Strategik Pusat Kembangan Pendidikan (PKP) Dalam Peningkatan Kpi Universiti Kebangsaan Malaysia Sebagai Universiti Penyelidikan


62. Kajian Keberkesanan Kaedah Pengajaran Bagi Kursus Zt1033 Tamadun Islam Tamadun Asia (Titas) Di Ukm Serta Kaitannya Dengan Minat Pelajar


63. Meningkatkan Aktiviti Perpaduan Di Kalangan Pelajar Fakulti Pendidikan Ukm


64. Keberkesanan Penyampaian Kuliah


65. Aspek Amali Dalam Kursus-Kursus Program Diploma Pentadbiran Kehakiman Dan Guaman Islam (DPKGI)


66. Kebolehbacaan Teks Sastera Arab Dalam Kursus Sastera Zaman Abbasiah : Kajian Di Jabatan Pengajian Arab Dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia


67. Kemahiran Lisan Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua Dalam Kalangan Pelajar Melayu Di Universiti Kebangsaan Malaysia: Satu Laporan Awal.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...