Thursday

Prosiding Seminar Kebangsaan Memperkasakan Sistem Pendidikan(2003), Anjuran Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia./79

SEMINAR ini dianjurkan oleh Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia pada 19-21 Oktober 2003 di Hotel Putri Pan Pacific, Johor Bahru. Hampir 50+ kertas kerja telah dibentangkan di seminar tersebut.

1. Kemahiran Pengurusan Dan Kaitannya Dengan Kerjaya Guru: Satu Tinjauan Awal


2. Keberkesanan Menjalani Latihan Industri Di Kalangan Pelajar – Pelajar Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah, Bandar Darulaman, Jitra, Kedah Darulaman.
3. Mental Toughness Profile As One Of Psychological Predictors Of Injuries Among Malaysian Professional Football Players.


4. Gaya Pemudah Cara Di Sekolah : Sejauhmanakah Pengetuapengetua Mengamalkannya.
5. Membina Patriotisme Pelajar Melalui Pendidikan Islam: Satu Kajian Emperikal Terhadap Pelajar Ipta


6. Memperkasa Kaedah Pendidikan Islam Di Kalangan Pelajar Dalam Menghadapi Cabaran Era Globalisasi
7. Parents’ Role In The Children’s Development Of Self-Esteem


8. Upgrading Critical Thinking Skills Via An Interactive, Inquirybased Learning Multimedia Courseware : A Conceptual Background
9. Cabaran Dan Keperluan Latihan Pengetua Kanan Dalam Alaf Baru


10. Pendidik Kreatif Sebagai Teras Transformasi Literasi Kreatif Di Malaysia


11. Autonomous Learning: A Comparison Of The Web-Based And Paper-Based Learning Modes.


12. Program Pembangunan Kendiri Pelajar Di Fakulti Pengurusan Dan Pembangunan Sumber Manusia (FPPSM)


13. Pendidikan Islam Dan Sistem Pendidikan Negara: Peranan Surau Sekolah Dalam Pembangunan Diri Pelajar
14. Meningkatkan Perkhidmatan Pendidikan Murid-Murid Berperluan Khas


15. Tahap Penguasaan Kemahiran Proses Sains Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Kimia Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Daerah Johor Bahru


16. Memahami Stres Di Kalangan Remaja Di Pusat Pengajian Tinggi.


17. Metodologi Pendidikan Fiqh Al-Shaukaniyy : Ke Arah Melahirkan Masyarakat Bersatu


18. Keberkesanan Perlaksanaan Mata Pelajaran Kompenan Kemahiran Hidup (Sains Pertanian) Di Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Pontian Berdasarkan Model Kipp


19. Pendidikan Ketamadunan Dan Cabaran Pembinaan Bangsa Malaysia : Sejauhmanakah Ia Mampu Memupuk Nilai-Nilai Jati Diri, Persamaan, Toleransi, Persefahaman Dan Kejayaan Di Kalangan Pelajar Universiti . Satu Perbincangan


20. Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Jasmani Di Sekolah


21. Dasar Bahasa Melayu Di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta Di Malaysia: Satu Penilaian


22. Pengajian Usul Fiqh Berdasarkan Kajian Kes


23. Innovation In The Teaching And Learning Of English In Selected Secondary Schools In


24. Pengaruh Beban Tugas Guru Terhadap Kegiatan Kokurikulumdi Sekolah –Satu Kajian Deskriptif Di Sekolah-Sekolah Menengah Negeri Johor


25. A Web-Based Learning System For Re-Conceptualization: Basic Electric Circuits


26. Konsep Pendidikan Bersepadu Di Ipt ;Satu Analisis Dari Perspektif Perkembangan Kurikulum


27. Isu Dan Cabaran Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dalam Memperkasakan Sistem Pendidikan Negara


28. Pengajaran Kosa Kata Berbantukan Data Korpus Berkomputer.


29. Mata Pelajaran Umum Sebagai Mekanisme Memperkasa Jati Diri Dan Peningkatan Pengetahuan Global: Persepsi Pelajar Pelbagai Kaum Di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor.


30. Persepsi Guru-Guru Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran Menggunakan Bahasa Inggeris Dalam Matapelajaran Sains Dan Matematik Tingkatan Satu


31. Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Pengurusan Dan Pentadbiran Sekolah .


32. Mata Pelajaran Vokasional (MPV) Di Sekolah Menengah Harian : Penyediaan Guru Mpv, Isu Dan Cabaran


33. Hubungan Antara Lokus Kawalan Dengan Pencapaian Akademik Di Kalangan Pelajar-Pelajar Sekolah Menengah Teknik


34. Reka Bentuk Dan Keberkesanan Perisian Multimedia Membaca-Faham Berasaskan Gambaran Visual Bagi Kanak-Kanak Prasekolah


35. Kompleksiti Soalan Dalam Media Pengajaran: Implikasi Kepada Pembentukan Keupayaan Berfikir Pelajar Dan Kemantapan Input Bahan Kurikulum


36. Kesan Pengiktirafan Ms ISO 9002 Terhadap Psikologi Dan Situasi Kerja Guru-Gurudan Kakitangan Sekolah: Satu Tinjauan


37. Sistem Pendidikan Negara: Peringkat Pendidikan Manakah Yang Harus Diperkasakan?
38. Tahap Kepakaran Guru Kanan Mata Pelajaran (GKMP) Dalam Memperkembangkan Profesionalisme Guru


39. Kreativiti, Invensyen Dan Inovasi: Suatu Cadangan Matapelajaran Pada Peringkat Sekolah Menengah


40. Tahap Kefahaman Kemahiran Mengukur Dan Kemahiran Mengenal Pasti Pemboleh Ubah Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Merentas Aliran


41. Migrasi : Hasrat Dan Pencapaian Dalam Pendidikan
42. Penerapan Kecerdasan Emosi (EQ) Di Dalam Kurikulum Pendidikan Kejuruteraan Institusi Pengajian Tinggi : Satu Tinjauan Awal


43. Globalisasi Pendidikan : Realiti Dan Cabaran Satu Tinjauan Awal


44. Developing Student’s Scientific Literacy Through Technological Skill Improvement In The Global Education Context


45. Kesan Perkembangan /Revolusi Komputer Dan Impaknya Terhadap Analisis Multivarit


46. Common Errors Produced By Utm Students In Report Writing.
47. Pola Gaya Pembelajaran Pelajar Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup) Yang Mengikuti Program Pendidikan Jarak Jauh (Pjj) Di Pusat Pembelajaran Space Di Universiti Teknologi Malaysia


48. The Structure Of Knowledge In School Subjects And Its Implications For Teachers
49. Globalisasi: Cabaran Dan Realiti Pembangunan Pelajar Di Institusi Pengajian Tinggi Awam


50. Reading Strategies Of High And Intermediate Level Students: A Case Study Approach


51. Pendidikan Bukan Formal (PBF) Di Malaysia: Cabaran Dan Hala Tuju Wawasan 2020
52. Permasalahan Pembelajaran Dalam Mata Pelajaran Teknologi Kejuruteraan: Satu Tinjauan Di Sekolah-Sekolah Menengah Dalam Daerah Batang Padang, Perak Tengah Dan Hilir Perak


53. Cabaran Dan Keperluan Guru Dalam Meningkatkan Kemahiran Dan Keprofesionalan Diri. Kajian : Dua Buah Sekolah Menengah Di Daerah Johor Bahru


54. Memperkasakan Pembelajaran Pelajar Melalui Kepelbagaian Strategi Pembelajaran Bahasa

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...