Saturday

Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Teknik dan Vokasional (2006), Anjuran Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia./88

SEMINAR Kebangsaan Pendidikan Teknik dan Vokasional ini dianjurkan oleh Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia dengan kerjasama Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pendidikan Teknikal dan Jabatan Pelajaran Negeri Johor pada 9-10 Disember 2006 bertempat di Hotel Sofitel Palm Resort, Senai, Johor Bahru, Johor. Kesemua kertas kerja dalam prosiding ini telah dibentangkan di seminar tersebut. Prosiding ini mengandungi 48 kertas kerja  dalam bahasa Melayu dan juga ada beberapa kertas kerja dalam bahasa Inggeris. Banyak artikel berbentuk kajian lapangan. m/s: 315

Isi Kandungan


1- Portfolio Assessment : Self Evaluation for Children with Learning Disabilities
2- Kursus dan Latihan Jangka Pendek Dalam Memberikan Peluang Kerjaya Pelatih Pusat Giat Mara
3- Reassessing Self- Assessment of Ability: Possible Influence of Metacognition.
4- Gaya Pembelajaran Pelajar Cemerlang- Satu Kajian Dalam Meningkatkan Kualiti Pembelajaran.
5- Motif, Sikap dan Latihan Perguruan Pelajar Bidang Pengkhususan Teknikal dan Vokasional Program Pendidikan IPTA. Bagaimana Pengaruhnya Terhadap Profesionalisme Keguruan.
6- ‘Soft-Skills’ di Kalangan Pelajar Pusat Latihan Teknikal dan Vokasional di Malaysia.
7- Tahap Kesediaan Pengurusan Teknologi Maklumat (IT) Guru Terhadap Kepimpinan Pengajaran di Bilik Darjah.
8- Hubungan Kecerdasan Emosi (EQ) Dengan Pencapaian Akademik di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Teknik di Negeri Kelantan, Malaysia.
9- Kesediaan Guru-Guru Bukan Opsyen Mengajar Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah-Sekolah Menengah Dalam Daerah Kluang, Johor.
10- Masalah Pengangguran Negara: Peranan dan Sumbangan Pendidikan Teknik dan Vokasional Bagi Mengatasinya.
11- Pembelajaran di Tempat Kerja: Analisis Program Latihan Sangkutan Ke Industri Pensyarah Politeknik.
12- Cabaran-Cabaran di Sektor Binaan Dalam Menyediakan Tenga Kerja Mahir Tempatan – Satu Sorotan Penulisan.
13- Tahap Ketrampilan Emosi Guru-Guru Pelatih Opsyen Kemahiran Hidup Kursus Perguruan Lepasan Ijazah dan Kursus Diploma Perguruan Malaysia di Johor.
14- Kemahiran Visualisasi: Kemahiran Kognitif Tahap Tinggi Dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional.
15- Kajian Tentang Stres di Tempat Kerja Dan Kecenderungan Meninggalkan Profesion Keguruan.
16- Aspirasi Pekerjaan Para Pelatih Institut Kemahiran Mara (IKM) Terhadap Latihan Yang Diikuti: Satu Kajian Kes
17- Hubungan Gaya Pembelajaran Dengan Personaliti Kreatif Pelajar
18- Rekabentuk dan Pembangunan Perisian Multimedia (PBK) Bagi Matapelajaran Teknologi Elektronik Tingkatan Empat Topik Komponen Elektronik (Kapasitor)
19- Aplikasi Model DCCD Untuk Pembentukan Profil Pekerjaan Sektor Perkhidmatan Kejururawatan
20- Keupayaan Visualisasi Dan Gaya Kognitif Pelajar Melalui Perisian Multimedia.
21- M-Pembelajaran : Era baru Dalam Pembelajaran
22- Teaching Efficacy Among Malaysian Vocational Novice Teachers
23- Kesan Rekabentuk Perisian Pembelajaran Ke atas Prestasi Pelajar.
24- Aplikasi ‘E-Learning’ Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Di Sekolah-Sekolah Malaysia: Isu dan Cadangan Pelaksanaanya.
25- Aplikasi Corak Pembelajaran Kemahiran Berfikir Secara Kreatif dan Kritis Di Kalangan Pelajar Subjek Pengajian Kejuruteraan Awam Sekolah Menengah Teknik Negeri Johor.
26- Kesesuaian Kurikulum Mata Pelajaran Kemahiaran Hidup Pertanian Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Terhadap Keperluan Pembelajaran Di Sekolah.
27- Penyeliaan Kontekstual Sebagai Alternatif Model Penyeliaan Pengajaran Guru-Guru Pelatih Pendidikan Teknikal dan Kejuruteraan.
28- Kongruensi Gaya Minda di Antara Pensyarah Dan Pelajar Dalam Proses P n P.
29- Pengajaran Mata Pelajaran Teknikal dan Vokasional Dan Pelajar Berisiko.
30- Pembelajaran Kontekstual Di Sekolah Menengah Teknik: Satu Penilaian.
31- What Does It Take to be a Good Technical Trainers
32- Pembanguan dan Keberkesanan Perisian berdasarkan Teori Konstruktivisme Dalam Mempelajari Konsep Traffic Sign, Pengajian Kejuruteraan Awam.
33- Keberkesanan Penggunaan Teknologi VSAT (Very Small Aperture Terminal) Dalam Sistem Pendidikan Di Malaysia: Satu Kajian Kes Di Tiga Buah Sekolah Menengah di Negeri Johor.
34- Keperluan Pengajar dalam Penggunaan Teknologi Maklumat dan Pembelajaran (Information And Learning Technology): Satu Kajian Kes.
35- Penggunaan Teknologi Maklumat dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaanya di Kalangan Guru Sekolah Bestari.
36- Cara Pelajar Pendidikan Teknik dan Vokasional Mempelajari Kemahiran Teknikal dengan Menggunakan Laman Web (SWEB-Tech )
37- Faedah Pendidikan Berdasarkan Teori Keperluan Maslow di Kalangan Masyarakat.
38- Pencapaian Guru-Guru Pelatih dalam Program Latihan Mengajar Di Universiti Teknologi Malaysia.
39- Tanggapan Tenaga Pengajar di Institut Perindustrian Pasir Gudang (ILP), Terhadap Penerapan Kemahiran “Employalibity” Dalam Pembelajaran : Pandangan Pengajar Pusat Latihan Teknikal dan Vokasional di Malaysia.
40- Memenuhi Keperluan Modal Insan Melalui Penilaian Latihan Berasaskan Ketrampilan (LBK)
41- Pengintegrasian Kemahiran “ Employability” Dalam Pembelajaran :Pandangan Pengajar Pusat Latihan Teknikal dan Vokasional di Malaysia.
42- Memenuhi Keperluan Modal Insan Melalui Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Ketrampilan Dalam Mata Pelajaran Teknikal dan Vokasional
43- Faktor-Faktor Yang Mendorong Pelajar Universiti Teknologi Malaysia Untuk Cenderung Menceburi Bidang Keusahawanan.
44- Pembentukan Orientasi Sains Keusahawanan di Kalangan Pelajar Melayu: Ke Arah Persediaan Untuk Globalisasi.
45- Mengaplikasian Kemahiran Berfikir Oleh Guru Dalam Pelajaran Mata Pelajaran Hidup Bersepadu.
46- Pendidikan ICT bagi Memperkasakan Pengajian Kejuruteraan Awam di Sekolah Menengah Teknik.
47- Technically, How To Train People To Think More Creatively
48- Pengdemokrasian Pendidikan : Isu dan Cabaran Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...