Saturday

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi (2007) KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN [1], Pusat Pembangunan Akademik (CADe), Universiti Putra Malaysia./89

SIRI Monograf Pengajaran dan  Pembelajaran  IPTA merupakan koleksi  eksklusif kertas kerja Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran Peringkat  Pengajian  Tinggi  2007  (CTLHE07)  yang  berlangsung  pada  12-14  Disember 2007 di Hotel Palace of Golden Horses, Seri Kembangan, Selangor.  CTLHE07 dianjurkan bersama  Universiti Putra Malaysia  dan  Majlis  Ketua  Pusat  Pengajaran dan  Pembelajaran  Institut Pengajian  Tinggi Awam Malaysia di bawah naungan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Semoga  penerbitan  siri  monograf  ini  dapat  dimanfaatkan oleh  semua  pihak terutama dalam usaha kolektif menjana modal insan negara yang  berkualiti serta melonjakkan  kualiti  pendidikan  Malaysia  ke  peringkat  global dan dapat bersaing di arena antarabangsa. m/s: 300


Prakata


Penghargaan


1) Program Pembangunan Modal Insan Dalaman Universiti Pendidikan Sultan Idris (BITARA): Konsep, Pelaksanaan dan Persepsi Amalan Staf Bukan Akademik


2) Agenda Pembangunan Universiti Awam di Malaysia dalam Usaha Memperkasakan Modal Insan Negara


3) Penggabungjalinan dan Penyerapan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pensyarah untuk Melahirkan Modal Insan di IPTA


4) Tahap Kesediaan Kemahiran Generik Pelajar Tahun Akhir yang Mengambil Mata Pelajaran Fizik di Fakulti Pendidikan UTM, Skudai


5) Memupuk Kemahiran Modal Insan Guru Sejarah bagi Pengintegrasian ICT dalam Pengajaran


6) Pengurusan Stres ke Arah Peningkatan Modal Insan: Faktor dan Kaedah Mengatasinya


7) Senibina Rangka Kerja dan Algoritma bagi Sistem Pemilihan Kursus Kokurikulum


8) Peranan Ko-Kurikulum di Politeknik Dalam Memenuhi Keperluan Pihak Industri di Malaysia
9) Pelaksanaan Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah untuk Institusi Pengajian Tinggi


10) Penerapan dan Penilaian Kemahiran Insaniah (Soft Skills) Mahasiswa Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)


11) Status Pelaksanaan Kemahiran Insaniah di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)


12) Pelaksanaan Kemahiran Insaniah di Universiti Malaysia Pahang


13) Program Ketrampilan Graduan untuk Pelajar Universiti Darul Iman Malaysia Tahun 2007


14) Soft Skills and the Pre Employment Programme: Focus on the University of Malaya


15) Pengalaman Universiti Putra Malaysia Membangunkan Kemahiran Insaniah (KI) dalam Kalangan Pelajar IPT
16) Pembangunan Modal Insan: Aplikasi dalam Konteks Peningkatan Produktiviti dan Daya Saing IPTA/IPTS


17) Consolidation of Human Capital Values Through Finishing School Approach


18) A Review on the Ways and Strategies in Developing Soft Skills


19) Memperkasakan Kemahiran Insaniah Melalui Portfolio Berstruktur


20) Please Strategies for Soft Skills Development
21) The Outcome Analysis of the Co-Curricular Health Promotion Program (ec 1773) of First Year Medical Student, School of Medicine, UMS.


22) Islam Hadhari dalam Kurikulum Pembelajaran Kursus Umum Universiti (Titas dan Hubungan Etnik): Satu Kajian di UPM


23) Penaksiran Kemahiran Insaniah Awalan dalam Kalangan Pelajar


24) Penggubalan Instrumen Penilaian Kemahiran Insaniah Akhiran


25) Kemahiran Insaniah : Moral dan Etika Profesional Pelajar Baharu UPM


26) Penerapan Hasil Pembelajaran dan Kemahiran Insaniah dalam Kurikulum Pengajian Tinggi

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...