Saturday

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi (2007) KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN [1], Pusat Pembangunan Akademik (CADe), Universiti Putra Malaysia./89

SIRI Monograf Pengajaran dan  Pembelajaran  IPTA merupakan koleksi  eksklusif kertas kerja Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran Peringkat  Pengajian  Tinggi  2007  (CTLHE07)  yang  berlangsung  pada  12-14  Disember 2007 di Hotel Palace of Golden Horses, Seri Kembangan, Selangor.  CTLHE07 dianjurkan bersama  Universiti Putra Malaysia  dan  Majlis  Ketua  Pusat  Pengajaran dan  Pembelajaran  Institut Pengajian  Tinggi Awam Malaysia di bawah naungan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Semoga  penerbitan  siri  monograf  ini  dapat  dimanfaatkan oleh  semua  pihak terutama dalam usaha kolektif menjana modal insan negara yang  berkualiti serta melonjakkan  kualiti  pendidikan  Malaysia  ke  peringkat  global dan dapat bersaing di arena antarabangsa. m/s: 300


Prakata


Penghargaan


1) Program Pembangunan Modal Insan Dalaman Universiti Pendidikan Sultan Idris (BITARA): Konsep, Pelaksanaan dan Persepsi Amalan Staf Bukan Akademik


2) Agenda Pembangunan Universiti Awam di Malaysia dalam Usaha Memperkasakan Modal Insan Negara


3) Penggabungjalinan dan Penyerapan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pensyarah untuk Melahirkan Modal Insan di IPTA


4) Tahap Kesediaan Kemahiran Generik Pelajar Tahun Akhir yang Mengambil Mata Pelajaran Fizik di Fakulti Pendidikan UTM, Skudai


5) Memupuk Kemahiran Modal Insan Guru Sejarah bagi Pengintegrasian ICT dalam Pengajaran


6) Pengurusan Stres ke Arah Peningkatan Modal Insan: Faktor dan Kaedah Mengatasinya


7) Senibina Rangka Kerja dan Algoritma bagi Sistem Pemilihan Kursus Kokurikulum


8) Peranan Ko-Kurikulum di Politeknik Dalam Memenuhi Keperluan Pihak Industri di Malaysia
9) Pelaksanaan Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah untuk Institusi Pengajian Tinggi


10) Penerapan dan Penilaian Kemahiran Insaniah (Soft Skills) Mahasiswa Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)


11) Status Pelaksanaan Kemahiran Insaniah di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)


12) Pelaksanaan Kemahiran Insaniah di Universiti Malaysia Pahang


13) Program Ketrampilan Graduan untuk Pelajar Universiti Darul Iman Malaysia Tahun 2007


14) Soft Skills and the Pre Employment Programme: Focus on the University of Malaya


15) Pengalaman Universiti Putra Malaysia Membangunkan Kemahiran Insaniah (KI) dalam Kalangan Pelajar IPT
16) Pembangunan Modal Insan: Aplikasi dalam Konteks Peningkatan Produktiviti dan Daya Saing IPTA/IPTS


17) Consolidation of Human Capital Values Through Finishing School Approach


18) A Review on the Ways and Strategies in Developing Soft Skills


19) Memperkasakan Kemahiran Insaniah Melalui Portfolio Berstruktur


20) Please Strategies for Soft Skills Development
21) The Outcome Analysis of the Co-Curricular Health Promotion Program (ec 1773) of First Year Medical Student, School of Medicine, UMS.


22) Islam Hadhari dalam Kurikulum Pembelajaran Kursus Umum Universiti (Titas dan Hubungan Etnik): Satu Kajian di UPM


23) Penaksiran Kemahiran Insaniah Awalan dalam Kalangan Pelajar


24) Penggubalan Instrumen Penilaian Kemahiran Insaniah Akhiran


25) Kemahiran Insaniah : Moral dan Etika Profesional Pelajar Baharu UPM


26) Penerapan Hasil Pembelajaran dan Kemahiran Insaniah dalam Kurikulum Pengajian Tinggi

Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Teknik dan Vokasional (2006), Anjuran Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia./88

SEMINAR Kebangsaan Pendidikan Teknik dan Vokasional ini dianjurkan oleh Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia dengan kerjasama Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pendidikan Teknikal dan Jabatan Pelajaran Negeri Johor pada 9-10 Disember 2006 bertempat di Hotel Sofitel Palm Resort, Senai, Johor Bahru, Johor. Kesemua kertas kerja dalam prosiding ini telah dibentangkan di seminar tersebut. Prosiding ini mengandungi 48 kertas kerja  dalam bahasa Melayu dan juga ada beberapa kertas kerja dalam bahasa Inggeris. Banyak artikel berbentuk kajian lapangan. m/s: 315

Isi Kandungan


1- Portfolio Assessment : Self Evaluation for Children with Learning Disabilities
2- Kursus dan Latihan Jangka Pendek Dalam Memberikan Peluang Kerjaya Pelatih Pusat Giat Mara
3- Reassessing Self- Assessment of Ability: Possible Influence of Metacognition.
4- Gaya Pembelajaran Pelajar Cemerlang- Satu Kajian Dalam Meningkatkan Kualiti Pembelajaran.
5- Motif, Sikap dan Latihan Perguruan Pelajar Bidang Pengkhususan Teknikal dan Vokasional Program Pendidikan IPTA. Bagaimana Pengaruhnya Terhadap Profesionalisme Keguruan.
6- ‘Soft-Skills’ di Kalangan Pelajar Pusat Latihan Teknikal dan Vokasional di Malaysia.
7- Tahap Kesediaan Pengurusan Teknologi Maklumat (IT) Guru Terhadap Kepimpinan Pengajaran di Bilik Darjah.
8- Hubungan Kecerdasan Emosi (EQ) Dengan Pencapaian Akademik di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Teknik di Negeri Kelantan, Malaysia.
9- Kesediaan Guru-Guru Bukan Opsyen Mengajar Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah-Sekolah Menengah Dalam Daerah Kluang, Johor.
10- Masalah Pengangguran Negara: Peranan dan Sumbangan Pendidikan Teknik dan Vokasional Bagi Mengatasinya.
11- Pembelajaran di Tempat Kerja: Analisis Program Latihan Sangkutan Ke Industri Pensyarah Politeknik.
12- Cabaran-Cabaran di Sektor Binaan Dalam Menyediakan Tenga Kerja Mahir Tempatan – Satu Sorotan Penulisan.
13- Tahap Ketrampilan Emosi Guru-Guru Pelatih Opsyen Kemahiran Hidup Kursus Perguruan Lepasan Ijazah dan Kursus Diploma Perguruan Malaysia di Johor.
14- Kemahiran Visualisasi: Kemahiran Kognitif Tahap Tinggi Dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional.
15- Kajian Tentang Stres di Tempat Kerja Dan Kecenderungan Meninggalkan Profesion Keguruan.
16- Aspirasi Pekerjaan Para Pelatih Institut Kemahiran Mara (IKM) Terhadap Latihan Yang Diikuti: Satu Kajian Kes
17- Hubungan Gaya Pembelajaran Dengan Personaliti Kreatif Pelajar
18- Rekabentuk dan Pembangunan Perisian Multimedia (PBK) Bagi Matapelajaran Teknologi Elektronik Tingkatan Empat Topik Komponen Elektronik (Kapasitor)
19- Aplikasi Model DCCD Untuk Pembentukan Profil Pekerjaan Sektor Perkhidmatan Kejururawatan
20- Keupayaan Visualisasi Dan Gaya Kognitif Pelajar Melalui Perisian Multimedia.
21- M-Pembelajaran : Era baru Dalam Pembelajaran
22- Teaching Efficacy Among Malaysian Vocational Novice Teachers
23- Kesan Rekabentuk Perisian Pembelajaran Ke atas Prestasi Pelajar.
24- Aplikasi ‘E-Learning’ Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Di Sekolah-Sekolah Malaysia: Isu dan Cadangan Pelaksanaanya.
25- Aplikasi Corak Pembelajaran Kemahiran Berfikir Secara Kreatif dan Kritis Di Kalangan Pelajar Subjek Pengajian Kejuruteraan Awam Sekolah Menengah Teknik Negeri Johor.
26- Kesesuaian Kurikulum Mata Pelajaran Kemahiaran Hidup Pertanian Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Terhadap Keperluan Pembelajaran Di Sekolah.
27- Penyeliaan Kontekstual Sebagai Alternatif Model Penyeliaan Pengajaran Guru-Guru Pelatih Pendidikan Teknikal dan Kejuruteraan.
28- Kongruensi Gaya Minda di Antara Pensyarah Dan Pelajar Dalam Proses P n P.
29- Pengajaran Mata Pelajaran Teknikal dan Vokasional Dan Pelajar Berisiko.
30- Pembelajaran Kontekstual Di Sekolah Menengah Teknik: Satu Penilaian.
31- What Does It Take to be a Good Technical Trainers
32- Pembanguan dan Keberkesanan Perisian berdasarkan Teori Konstruktivisme Dalam Mempelajari Konsep Traffic Sign, Pengajian Kejuruteraan Awam.
33- Keberkesanan Penggunaan Teknologi VSAT (Very Small Aperture Terminal) Dalam Sistem Pendidikan Di Malaysia: Satu Kajian Kes Di Tiga Buah Sekolah Menengah di Negeri Johor.
34- Keperluan Pengajar dalam Penggunaan Teknologi Maklumat dan Pembelajaran (Information And Learning Technology): Satu Kajian Kes.
35- Penggunaan Teknologi Maklumat dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaanya di Kalangan Guru Sekolah Bestari.
36- Cara Pelajar Pendidikan Teknik dan Vokasional Mempelajari Kemahiran Teknikal dengan Menggunakan Laman Web (SWEB-Tech )
37- Faedah Pendidikan Berdasarkan Teori Keperluan Maslow di Kalangan Masyarakat.
38- Pencapaian Guru-Guru Pelatih dalam Program Latihan Mengajar Di Universiti Teknologi Malaysia.
39- Tanggapan Tenaga Pengajar di Institut Perindustrian Pasir Gudang (ILP), Terhadap Penerapan Kemahiran “Employalibity” Dalam Pembelajaran : Pandangan Pengajar Pusat Latihan Teknikal dan Vokasional di Malaysia.
40- Memenuhi Keperluan Modal Insan Melalui Penilaian Latihan Berasaskan Ketrampilan (LBK)
41- Pengintegrasian Kemahiran “ Employability” Dalam Pembelajaran :Pandangan Pengajar Pusat Latihan Teknikal dan Vokasional di Malaysia.
42- Memenuhi Keperluan Modal Insan Melalui Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Ketrampilan Dalam Mata Pelajaran Teknikal dan Vokasional
43- Faktor-Faktor Yang Mendorong Pelajar Universiti Teknologi Malaysia Untuk Cenderung Menceburi Bidang Keusahawanan.
44- Pembentukan Orientasi Sains Keusahawanan di Kalangan Pelajar Melayu: Ke Arah Persediaan Untuk Globalisasi.
45- Mengaplikasian Kemahiran Berfikir Oleh Guru Dalam Pelajaran Mata Pelajaran Hidup Bersepadu.
46- Pendidikan ICT bagi Memperkasakan Pengajian Kejuruteraan Awam di Sekolah Menengah Teknik.
47- Technically, How To Train People To Think More Creatively
48- Pengdemokrasian Pendidikan : Isu dan Cabaran Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional.

PROSIDING Simposium Tamadun Islam Abad Pertengahan - Politik, Ekonomi Sosial dan Intelektual Era ‘Abbasi (2006) Penerbit: Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia/87

PROSIDING Simposium Tamadun Islam Abad Pertengahan - Politik, Ekonomi Sosial dan Intelektual Era ‘Abbasi yang diadakan pada 16 September 2006 / 23 Sya’ban 1427H, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor. Simposium ini menyaksikan 17 ahli akademik membentangkan hasil penyelidikan dan kepakaran masing-masing khususnya dalam bidang Pengajian Arab dan Tamadun Islam. Buku ini memuatkan 17 makalah yang membincangkan tentang pelbagai aspek seperti Politik, ekonomi, sosial dan intelektual zaman 'Abbasi. Buku ini amat sesuai dijadikan rujukan kepada ahli akademik amnya dalam bidang pengajian Arab dan Sejarah tamadun Islam.Antara tajuk makalah yang dimuatkan dalam buku ini adalah sebagaimana berikut, m/s:163


1. Perkembangan Ilmu al-Balaghah Pada Zaman ‘Abbasi


2. Neo-Muktazilah (Muktazilah Moden) dan Akarnya di Era ‘Abbasi: Satu Tinjauan


3. The Decline of the ‘Abbasid Caliphate and the Rise of the Saffarids: An Overview


4. Revolusi ‘Abbasiyyah: Satu Penilaian Semula


5. Al-Tabari: Mufassir Era ‘Abbasi


6. Tanzih dan Ta’wil Dalam Faham Ketuhanan Fakhr al-Din al-Razi


7. Kitab al-Bukhala’ Karya ‘Amr b. Bahr b. Mahbub: Satu Pengenalan dan Terjemahan Beberapa Kisah


8. The Science of Medicine During ‘Abbasid Dynasty (132-655A.H./750-1258C.E.)


9. Kolaborasi Muslim-Non Muslim: Pemacu Kegemilangan Sains dan Teknologi Era ‘Abbasi


10. Perang Salib dan Implikasinya Terhadap Percampuran Budaya Timur-Barat


11. Hikayat Alf Laylah wa Laylah: Penterjemahan dan Pengaruhnya Terhadap Filem-filem Melayu


12. Peranan dan Sumbangan Lughawiyyun Dalam Perkembangan Pensejarahan Islam


13. Persoalan Tashbih dan Semantik Dalam Puisi ‘Abbasi


14. Analisa Perbahasan (al-Mathal) Dalam Kamus Asas al-Balaghah Karangan al-Zamakhshari


15. Pemberontakan di Iran Pada Awal Pemerintahan Kerajaan ‘Abbasiyyah


16. Genre Puisi Arab Pada Zaman ‘Abbasi


17. Al-Jahiz and Mu‘tazilite Thought

Prosiding Seminar Penyelidikan Dalam Pengajian Islam ke-4 (2007), - Peningkatan Kualiti Penyelidikan Dalam Pengajian Islam Penerbit: Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia/85

PROSIDING ini yang diadakan pada 27-28 Julai 2007 / 12-13 Rejab 1428H, Seminar ini merupakan seminar penyelidikan kali ke-4 bagi fakulti Pengajian Islam. Buku ini memuatkan  makalah yang membincangkan segenap aspek dalam pengajian Islam di Malaysia. Ada beberapa tajuk yang  menarik dan boleh diketengahkan sebagai tajuk kajian atau penyelidikan susulan. Dalam prosiding ini terdapat kajian bebentuk kepustakaan dan kajian lapangan.  Ia sesuai untuk rujukan dan juga bacaan untuk menambahkan pengetahuan dalam bidang pengajian Islam. Antara tajuk makalah yang dimuatkan dalam buku ini adalah sebagaimana berikut: m/s:693

1. Masalah Komunikasi Bahasa Arab di Kalangan Pelajar Bacelor Bahasa Arab di IPTA Malaysia


2. Persepsi Masyarakat Asli Non-Muslim terhadap Masyarakat Asli Muslim: Kajian di Kg. Mikang, Muadzam Shah, Pahang Darul Makmur


3. Pendekatan Sheikh Daud al-Fatani dalam Persoalan Membuktikan Kewujudan Allah (s.w.t.)


4. Pendekatan Dakwah Jabatan Agama Islam Pahang (JAIP) kepada Masyarakat Orang Asli di Negeri Pahang


5. Metode Kompromi: Keutamaan yang Dipinggirkan


6. Kajian Motivasi di Kalangan Jurutera Awam Melayu Muslim (JAMM) Profesional Terhadap Bahasa Arab dan Kesannya dalam Pembangunan Modal Insan


7. Sikap Pesakit Terhadap Solat: Kajian Kes di Hospital Kuala Terengganu


8. Pengaruh Dawlah ‘Uthmaniyyah ke atas Masyarakat Melayu Menerusi Penulisan Ulama Melayu


9. Ketokohan al-Imam Ibn ‘Ashur dalam Bidang Tafsir


10. Program Dakwah Remaja: Kajian di Masjid Jamek, Kajang, Selangor


11. Usuluddin dalam Karya al-Ghazali dan al-Razi


12. Manhaj Usuli Ibn al-Subki dalam Kitab al-Ibhaj fi Sharh al-Minhaj


13. Ejen British di Terengganu: Teori dan Pelaksanaan


14. Hubungan Islam dan Negara di Indonesia: PerspektifPK Sejahtera (1998-2007)


15. Haji Abdullah Abbas Nasution: Tokoh Ulama Tafsir Progresif


16. Retorik Partikel Waw dalam al-Qur’an dan Pengaruhnya terhadap Penterjemahan Makna al-Qur’an ke Bahasa Melayu
17. Kajian Pembangunan Tanah Wakaf di Pulau Pinang


18. Beberapa Penemuan Baru tentang Ketokohan Shaykh Abdul Rauf Ali al-Fansuri al-Singkili


19. Persepsi Remaja Melayu Islam rerhadap Filem Hiburan Luar di Rangkaian-rangkaian Televisyen Malaysia dan Hubungannya dengan Pembangunan Sahsiah


20. Komuniti Maya Islam: Satu Kajian terhadap Komuniti Islah-net


21. Pelajaran Sirah Rasul di Sekolah Rendah Agama (SRA): Kajian Teroka terhadap Sukatan dan Keberkesanannya di Daerah Sepang, Selangor

 
22. Isu-isu Bahasa dan Kesusasteraan Arab dalam Penyelidikan di Peringkat Sarjana Pengajian Islam (1988-2004): Satu Analisis Abstrak


23. Sektor Perdagangan pada Zaman Jahiliyyah


24. Kesan al-‘Addad dalam Tafsir al-Qur’an


25. Pendekatan Pengajaran Bahasa Arab di Sekolah-sekolah Agama


26. Pengaruh Agama Islam dalam MSS1292 Kitab Tib


27. Sheikh Muhammad Salim Muhaisin: Satu Biografi


28. Aplikasi Pendekatan Dakwah al-Irshad al-Nafsi Menurut al-Ghazali di Pusat Kaunseling Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (PK MAINS)


29. Islamic Da’wah in Mindanao: The Case of the Moro Islamic Liberation Front


30. Perlindungan Selepas Akad terhadap Pembeli dalam Undang-undang Kontrak Islam


31. Hubungan Perdagangan Antara Melaka dan Pedagang Arab


32. Pendekatan Dakwah Wanita pada Zaman Nabi Muhammad (s.a.w.) kepada Suami


33. Kitab al-Hikam dalam Pengajian Tasawwuf di Malaysia: Tinjauan Ringkas terhadap Karya Melayu Berasaskan al-Hikam al-‘Ata’iyyah


34. Discourse on Future in Contemporary Thought: An Overview


35. Kemerosotan Sektor Perdagangan Mamluk: Satu Analisis Sejarah


36. Peranan dan Sumbangan Madrasah Muhammadiah Pondok Beta Hilir, Kota Bharu, Kelantan


37. Tarjuman al-Mustafid dan Dominasi al-Jalalayn


38. Perakaunan Zakat Perniagaan di Malaysia: Satu Kajian Rintis


39. Kajian Keberkesanan Pelaksanaan Sulh di Mahkamah Syariah Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur


40. Kes-kes Penguatkuasaan dan Pelaksanaan Perintah Nafkah di Mahkamah Syariah Selangor (1999-2004)


41. Jurnal Islamiyyat (1977-2005): Wadah Penyelidikan Ilmu-ilmu Islam Sepanjang 35 Tahun Penubuhan Fakulti Pengajian Islam, UKM


42. Konsep Jama‘at al-Muslimin: Kajian terhadap Aspek Iltizam dan Ta‘addud


43. Konsep ‘Perspektif Islam’: Satu Analisis Disiplin Kesusasteraan


44. Dakwah Menerusi Medium Kaset dan Video Caker Padat (VCD)


45. Unsur Budaya dalam Terjemahan Arab-Melayu
46. Peranan dan Sumbangan Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) dalam Pembangunan Umat Islam Global


47. Miftah al-Wird: Terjemahan dan Tahkik


Kajian Malaysia (Journal of Malaysian Studies),Volume 19, No.2, 2001 : Penerbit Universiti Sains Malaysia./85

JURNAL ini diterbitkan dua kali setahun. Berikut adalah senarai artikel yang dimuatkan dalam volume 19, No.2, 2001.


  1. Clandestine Malaysian Workers in Japan: Fate and Fortune

  1. The Impact of Trims on Malaysian Automotive SME Vendors

  1. The Legend by Sue Harris: A Critique of the Rundum Rebellion and a Counter

  1. Perkembangan dan Pembentukan Remaja Menurut Perspektif Islam

Ulasan Buku/ Book Review
The Brunei Constitution of 1959: An Inside History By B. A Hussainmiya, Brunei. Brunei Press Sdn Bhd, 2000, 1-81 pp.

Crisis And Recovery In Malaysia: The Role of Capitals Controls, by Prima-Chandara Athukorala, Cheltenhem, UK : Edward Elgar. 2001, 1-159 pp., index


Friday

Kajian Malaysia (Journal of Malaysian Studies),Volume 28, No.2, 2010 : Penerbit Universiti Sains Malaysia./83

JURNAL ini diterbitkan dua kali setahun. Berikut adalah senarai artikel yang dimuatkan dalam volume 28, No.2, 2010.

1-    Konsep Fiqah Malaysia dalam Perundangan Islam: Satu Pengenalan (The Concept of Malaysian Fiqah in Islamic Law: An Introduction).

2-    Critical Factors in Outsourcing of Accounting Functions in Malaysian Small Medium-Sized Enterprises (SMEs).

3-    Peranan Wanita Melayu dalam Proses Penjagaan Ibu Bapa Tua: Dilema dan Cabaran dalam Era Globalisasi (Roles of Malay Women in the Process of Caring for Elderly Parents: Dilemma and Challenges in the Era of Globalisation)

4-    An Exploratory Study of Factors Influencing the Decision of Students to Study at Universiti Sains Malaysia.

5-    Lexical Choices and the Construction of Gender in Malaysian Children's Literature.

Prosiding Simposium Tamadun Islam Abad Pertengahan II - Politik, Ekonomi, Sosial Dan Intelektual Era Andalusi(2007) Penerbit: Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia/82

PROSIDING Simposium Tamadun Islam Abad Pertengahan II - Politik, Ekonomi, Sosial Dan Intelektual Era Andalusi  diadakan pada 17 Mac 2007 / 27 Safar 1428H di Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor. 25 kertas kerja dibentangkan dan prosiding ini memuatkan 25 makalah yang membincangkan segenap aspek tentang andalusi, bermula dari sejarah sehingga kegiatan intelektual. Buku ini amat sesuai dijadikan rujukan kepada ahli akademik amnya dalam bidang kajian Andalus. Antara tajuk dan penulis makalah yang dimuatkan dalam buku ini adalah sebagaimana berikut. m/s 340

1. Seni Bina Andalus Di Cordova: Lambang Kemegahan Masyarakat Islam Sejagat


2. Abu Hayyan al-Gharnati: Tokoh Bahasa dan Linguistik Kelahiran Cordova


3. Ibn Malik: Tokoh Bahasa Arab Dari Andalus
4. Sumbangan Ulama Andalus Dalam Perkembangan Ilmu Falak Pada Abad Pertengahan: Satu Tinjauan Sejarah


5. Ibn Hazm dan Sumbangannya Kepada Heresiografi


6. Dari Baghdad Ke Cordova: Satu Sorotan Terhadap Ciri dan Keistimewaan Kitab al-Amali Karya Abu ‘Ali al-Qali al-Baghdadi al-Andalusi


7. Pendalilan Kewujudan Tuhan Menurut Musa b. Maymun (Moses Ben Maimonides) (1135-1204M)


8. Perkembangan Intelektual Di Andalus dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Tamadun Eropah.


9. Pencapaian Muluk al-Tawa’if Dalam Aspek Politik dan Tamadun Di Andalus: Satu Analisa


10. Pembaharuan Ibn Mada’ al-Qurtubi Dalam Pemikiran Tatabahasa Arab


11. Tafsir al-Qurtubi Sebagai Sumber Rujukan Disiplin Ilmu Bahasa Arab


12. Penyebaran Islam Di Andalus Menurut Perspektif Dakwah


13. Keadilan Pemerintahan Islam Terhadap Minoriti Yahudi Di Andalus: Satu Perbandingan Sejarah


14. Ibn Khafajah dan Puisi Jihad Di Andalus


15. Al-Zahrawi Dalam Sumber Berbahasa Melayu


16. Perkembangan Tamadun Islam Di Andalus (711-1492M): Satu Sorotan Sejarah Menurut Sumber-sumber Berbahasa Indonesia
17. Detik Kejatuhan Andalus Dalam Serumpun Puisi: Sorotan Terhadap Puisi Ratapan


18. Permulaan dan Perkembangan Keilmuan Di Andalus.


19. Perkembangan dan Pengaruh Sains Astronomi Andalus Ke Atas Perkembangan Sains Astronomi Eropah.


20. Ibn Hazm al-Andalusi: Satu Analisis Biografi


21. Al-Zajal: Sebuah Genre Puisi Di Andalus


22. Prosa Rasa’il Di Andalus: Perkembangan dan Sumbangan Pada Kurun Ke-5H


23. Averroisme: Dari Andalus Ke Paris


24. Peranan Intelektual Yahudi Era Andalusi Dalam Pemindahan Khazanah Islam Kepada Tamadun Eropah: Satu Analisis Dari Sudut Disiplin Kesusasteraan


25. Ahli Tatabahasa Arab Andalus Beraliran Baghdad

Persidangan Antarabangsa Minoriti Dan Majoriti: Bahasa, Budaya Dan Identiti (2010), Anjuran Malaysian Association of Modern Languages & Centre for Language Studies Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)/82

WAJAH masyarakat manusia di seluruh dunia semakin bersifat majmuk dari segi bahasa dan budaya. Kemajmukan ini mungkin sudah merupakan ciri asli kawasan yang ditempati masyarakat  berkenaan, tetapi mungkin juga disebabkan oleh migrasi dari luar. Setiap masyarakat mempunyai kaedah sendiri dalam menyenggara bahasa dan budaya berbagai-bagai kumpulan etnik, dan pada masa yang sama membina identiti menyeluruh berdasarkan bahasa dan budaya majoriti. Tujuan seminar ini adalah untuk meneliti tajuk-tajuk berkaitan dengan  dasar-dasar awam dalam mempertahankan identiti kumpulan melalui bahasa dan budaya, sikap minoriti dalam mempertahankan identiti sendiri  dalam konteks negara baru mereka, sikap majoriti dalam menerima ciri-ciri budaya minoriti  sebagai bahagian dari identiti menyeluruh dan faktor-faktor yang menyokong  dan/atau menentang budaya minoriti diintegrasi atau diasimilasi ke dalam budaya majoriti. Persidangan ini diadakan pada tarikh 23-24 November 2010  bertempat di Hilton Kuching, Sarawak.


1. The Effect of Minority Identity in Nigerian Policy

2. Memalarsegarkan Tradisi Lisan Etnik Sabah Melalui Pendokumentasian

3. Perbandingan Kekesanan Pengasimilasian Bahasa Dalam Antara Pelajar Cina Dengan Pelajar India di Dalam Bilik Darjah

4. Penguasaan Makna Peribahasa Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah

5. Constructing identities through language: a cross-national study of Malaysia and Indonesia

6. "Kampung girls always use Malay!” Language, culture and identity in a microcosm

7. Teaching English to the minority Orang Asli: a case of systematic disempowerment?

8. The Semang Group of Orang Asli: Language and Cultural Endangerment

9. Kepentingan Identiti dan Perjuangan Etnik dalam Masyarakat Malaysia

10. Melestarikan Adat Perpatih dalam Gagasan Satu Malaysia

11. Tikar Bemban Satu Seni Rupa Iban Yang Harus Dipertahankan

12. Federal Pursuits and Minorities: A Case-Study of India

13. Penerimaan Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Kebangsaan Oleh Orang-Orang India Sebagai Masyarakat Minoriti Di Malaysia: Satu Tinjauan Sejarah

14. Bilingualism in Iran: Challenges, Perspectives and Solutions

15. Konsep Skri’ dan Penggunaan Ungkapan dan Syair dalam Adat Perkahwinan Bugis-Makasar di Sabah

16. Scotland and Bavaria:A sociolinguistic perspective on identity and language attitudes in two minority communities

17. Varieties of Malay and Other Codes Used by Descendants of the Early Telegu Immigrants in Sarawak, Malaysia

18. Dialek Kelantan vs Bahasa Melayu: Tinjauan dari perspektif komunikasi silangbudaya.

19. ICMM2010_p20

20. Tradisi Bahasa Tulisan di Sulawesi Selatan

21. Teaching Culture in English Language Classroom

22. Mengungkap Identitas Keindonesian/ Kemelayuan Melalui Peribahasa: Makna, Kekuasaan, dan Globalisasi

23. English Language Teaching;An Overview of Two Competing Views: Critical vs. Functional

24. Plastik: Satu Evolusi, Inovasi atau Ancaman Dalam Identiti Seni Kraftangan di Sarawak

25. Comparative Study of Tom Stoppard’s Rosencrantz And Guildenstern Are Dead and Samuel Backett`s Waiting For Godot

26. The Maintenance of Malaysia’s Minority Languages

27. Amalgamation of Cultures: The Autobiography of a Sarawakian Female in Angela Yong’s One Thing Good But Not Both

28. The phonological system of Bahasa Toraja

29. First Language Based Multilingual Education for Minority Communities — A Bidayuh Example

30. When a Moroccan minority becomes a majority: linguistic policy in Ceuta and Melilla

31. Cabaran Terhadap Bahasa, Budaya dan Agama Masyarakat Portugis: Satu Analisis Di Perkampungan Portugis Melaka

32. A Jakun Sense of Identity

33. Integrasi Melayu Minoriti Dengan Cina Majoriti Di Singapura: Satu Kajian Rintis Dalam Domain Peribadi, Keluarga, Pekerjaan, Sosial dan Politik

34. Indian Federalism: A Case of Linguistic Assertion

35. The Language of Business and the Language of the Constitution: Between the Markets, the Country and Nationalist Aspirations in Malaysia

36. Identity and Variations in the Syntax of Singapore Bazaar Malay Noun Phrase

37. Arabic Language-arts Supplement Luganda Values

38. Budaya Ngayap dalam Cerpen Bunga Rimba

39. Manusia Terpinggir Dalam Filem Melayu: Suatu Analisis Terhadap Fenomena Rajuk dan Pujuk

40. Integrasi Kaum dari Kacamata Falsafah Bahasa

41. Kedudukan Bahasa Arab di Malaysia

42. Faktor Agama dalam Asimilasi Budaya Arab ke dalam Budaya Melayu

43. Surviving the Assimilation: The Minority Banjarese in a Close-Knit Community

44. Penggunaan Komunikasi Augmentatif dan Alternatif Dalam Persekitaran Murid Bermasalah Pembelajaran Tanpa Komunikasi

45. Cultural differences in the mis(interpretations) of metaphors in Antoine de Saint-Exupéry's Le Petit Prince

46. Tenunan Kain Pua Dalam Budaya Iban Di Sarawak

47. Vitaliti Bahasa dalam Komuniti Minoriti: Kasus Sihan di Sarawak, Malaysia

48. Kemahiran Komunikasi Terhadap Konteks Hubungan Sosial Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran

49. Pemerian Semula Dialek Negeri Sembilan: Satu Laporan Awal

50. Cucupatian (Teka-Teki) Banjar Sebagai Tunggak Budaya Indonesia

51. Industry’s Needs on Oral Communication Skills Among Tourism Students in a Polytechnic

52. Minority Languages as Underdogs in Multi-Lingual West Africa Settings: The Impact of Yoruba on Arigidi

53. Iban and Lun Bawang in Brunai Darussalam: Endangered but Still Resisting

54. Seeking relevance in Sarawakian folktales

55. Garapan Identiti Visual Dalam Seni Lukis Sarawak

56. Bahasa Melayu Minoriti Dalam Masyarakat Majoriti Berbahasa Inggeris: Rujukan Khusus Di Katanning, Australia

57. Pembangunan Simulasi Komputer Inven tori Perkataan Berfungsi Dalam Persekitaran Bilik Darjah Sebagai Bahan Pengajaran Murid-Murid Bermasalah Pembelajaran Teruk

58. Fenomena Bahasa Orang Asli Melayu-Proto: Kajian Suku Duano

59. Masyarakat Melayu Sebagai Golongan Minoriti di Singapura: Impaknya Terhadap Bahasa

60. Pemuliharaan Makanan Tradisional Masyarakat Bugis di kalangan generasi Muda di Daerah Pontian, Johor

61. Perbandingan Tiga Pendekatan Pengajaran Awal Membaca Bahasa Melayu di Kalangan Kanak-kanak Tabika

62. The Language Choice in Different Domains among Chindians in Malaysia

63. Kosa Kata Dasar dan Deskripsi Fonologi Bahasa Sihan di Sarawak, Malaysia

64. Penukaran kod sebagai medium interaksi di kalangan penutur Iban: Satu kajian kes

65. Preferred Pronouns Among the Twenty-Something Population in the Malaysian Universities

66. Penggunaan Jelatung Dalam Masyarakat Di Pesisir Sungai Sarawak

67. Pendidikan Pelbagai Budaya: Komik Mat Som sebagai Bahan Bantu Mengajar

68. Employing Information and Communication Technologies in the Revitalisation and Maintenance of Indigenous Languages of Sarawak

69. Buddhists Minority in Malay Muslims Majority of Pasir Mas, Kelantan

70. Bahasa Dan Sempadan Etnik Dalam Kalangan Murid Pelbagai Etnik Di Sekolah Menengah Di Malaysia

71. The language of educational consultations: Identifying higher education with English

72. Languages crossing ethnic boundaries in transactions at photo shop

73. Young Hokkien speakers’ pride in their ethnic language and Mandarin

74. Persepsi Pelajar Bukan Islam Terhadap Pembelajaran Bahasa Arab: Satu Kajian Di Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa, Universiti Malaysia Sabah

75. The Academic Difficulties Experienced By The Malaysian Postgraduate Students In Australia

Prosiding Seminar e-Pembelajaran (2006), Anjuran Universiti Kebangsaan Malaysia./81

SEMINAR ini diadakan di Hotel Renaissance, Kuala Lumpur, 9 - 10 Disember 2006. Enam bahagian utama yang mengandungi pelbagai tajuk kertas kerja. 1- Falsafah, Polisi Dan Governan (2kk), 2- Konsep, Pembangunan Dan Perkembangan E-Pembelajaran (6kk), 3-Teori Dan Amalan Pedagogi Dalam Persekitaran Berteknologi (5 kk), 4- Isu, Cabaran Dan Impak E-Pembelajaran (6 kk) 5- Pembangunan Bahan Dan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Pembelajaran (Lms) (  12 kk) 6. Undang-Undang Dan Keselamatan Siber (1 kk). m/s: 467

KANDUNGAN


1- FALSAFAH, POLISI DAN GOVERNAN


• Conceptual Framework Of An E-Learning System: Implications For Policy Makers


• Pembelajaran Bersepadu Daripada Perspekstif Pakar Dan Pengguna


2- KONSEP, PEMBANGUNAN DAN PERKEMBANGAN
E-PEMBELAJARAN


• HRD In Institutes Of Higher Learning: Elearning For Academic And Non-Academic Staff


• Dispelling The Myths Of E-Learning Through Blended Learning


• Pembangunan Dan Perkembangan Epembelajaran Ahli Akademik Ukm


• The Development Of A Collaborative Learning Community Through N-Learning: Initial Findings


• A Survey On University Instructors’ Job Characteristics And Motivation In E-Learning Environment: A Case Of Unitar


• Examining E-Dropouts Of A Blended Learning Environment
3- TEORI DAN AMALAN PEDAGOGI DALAM PERSEKITARAN BERTEKNOLOGI
• Perlaksanaan E-Pembelajaran Di Ipts: Pengalaman Unitar
• Students’ Perception Of The Implementation Of E-Learning In The Undergraduate Programmes


• The Effect Of Online Collaborative Activities On Fostering Undergraduate Students Learning: A Case Study


• The Use Of Interactive E-Learning Community (Ielc) To Increase Self-Regulated Learning (SRL) Strategies Among National School Students


• Tahap Kesediaan Guru Besar Sebagai Pelajar Dewasa Pkpgb Dari Segi Penggunaan Epembelajaran Di UKM
4- ISU, CABARAN DAN IMPAK E-PEMBELAJARAN


• Isu-Isu Dalam Pelaksanaan E-Pembelajaran Di Ipt: Kes Ukm


• The Utilization Of Ict To Empower Women: Challenges And Opportunities Via E-Learning
• Persediaan Belia Malaysia Mengikuti Pembelajaran Secara E-Learning
• Implimentasian E-Pembelajaran Di Universiti Teknologi Mara


• Elemen Reka Bentuk Dan Kandungan Bahan Sebagai Faktor Kritikal Kejayaan E-Pembelajaran Daripada Perspektif Pensyarah USM


• Tahap Penggunaan Internet Sebagai Sumber Pengajaran Dalam Kalangan Pensyarah UUM
5- PEMBANGUNAN BAHAN DAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN PEMBELAJARAN (LMS)


• Learning Management System Adaptability Towards E-Education
• Sistem Pengurusan E-Pembelajaran: Potensi Dan Cabaran
• Learning Object: Melting The Technical And Contextual Issues Towards Achieving Elearning


• Pembangunan Bahan Elektronik Mesra Pembelajaran: Model Uitm


• Pembangunan E-Kuliah Menggunakan Perisian Articulate
• Pembangunan Laman Web Interaktif Komunikasi Bahasa Jepun


• Pembangunan, Pelaksanaan & Penilaian Laman Web Kaunseling Maya
• W-Portfolio Pengajaran Dan Pembelajaran Teknologi Maklumat Kursus Kejururawatan


• Sistem Tutoran Cerdas Pembelajaran Teknik Carian Dalam Kecerdasan Buatan


• Using Moodle As An Open Source Tool To Create An Interactive Online Learning Community (iELC): An Attempt At Malaysian National
• Schools
• Penyebaran Maklumat Menggunakan Teknologi Mudah Alih Dalam Pendidikan: Satu Pembangunan


• Satu Tinjauan Pelaksanaan Dan Penggunaan Epembelajaran Di Universiti Kebangsaan Malaysia


6- UNDANG-UNDANG DAN KESELAMATAN SIBER


• What’s In A Name? Legal Mechanism For Recovering Domain Names Of E-Learning Providers Form Cybersquatters

Thursday

Seminar Pemurnian Akidah (2009), Anjuran Pejabat Mufti Wilayah Persekutan, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan./80

SEMINAR pemurnian akidah dianjurkan oleh  Pejabat Mufti Wilayah Persekutan, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Seminar ini diadakan di Masjid Wilayah Persekutuan, tanggal 20 Ogos 2009.Tiga kertas kerja telah dibentangkan dan setiap kertas kerja menjelaskan isu perbincangan dengan panjang lebar. Antara kertas kerja yang dibincangkan ialah: m/s; 79

Isi Kandungan
    1. Cabaran Islam Liberal Di Malaysia
    2. Wacana Kesetaraan Gender :    Islamis Vs Feminis Muslim
       3. Fahaman Pluralisme Agama  Merosakkan    Akidah 
  1.  Lampiran

Prosiding Seminar Kebangsaan Memperkasakan Sistem Pendidikan(2003), Anjuran Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia./79

SEMINAR ini dianjurkan oleh Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia pada 19-21 Oktober 2003 di Hotel Putri Pan Pacific, Johor Bahru. Hampir 50+ kertas kerja telah dibentangkan di seminar tersebut.

1. Kemahiran Pengurusan Dan Kaitannya Dengan Kerjaya Guru: Satu Tinjauan Awal


2. Keberkesanan Menjalani Latihan Industri Di Kalangan Pelajar – Pelajar Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah, Bandar Darulaman, Jitra, Kedah Darulaman.
3. Mental Toughness Profile As One Of Psychological Predictors Of Injuries Among Malaysian Professional Football Players.


4. Gaya Pemudah Cara Di Sekolah : Sejauhmanakah Pengetuapengetua Mengamalkannya.
5. Membina Patriotisme Pelajar Melalui Pendidikan Islam: Satu Kajian Emperikal Terhadap Pelajar Ipta


6. Memperkasa Kaedah Pendidikan Islam Di Kalangan Pelajar Dalam Menghadapi Cabaran Era Globalisasi
7. Parents’ Role In The Children’s Development Of Self-Esteem


8. Upgrading Critical Thinking Skills Via An Interactive, Inquirybased Learning Multimedia Courseware : A Conceptual Background
9. Cabaran Dan Keperluan Latihan Pengetua Kanan Dalam Alaf Baru


10. Pendidik Kreatif Sebagai Teras Transformasi Literasi Kreatif Di Malaysia


11. Autonomous Learning: A Comparison Of The Web-Based And Paper-Based Learning Modes.


12. Program Pembangunan Kendiri Pelajar Di Fakulti Pengurusan Dan Pembangunan Sumber Manusia (FPPSM)


13. Pendidikan Islam Dan Sistem Pendidikan Negara: Peranan Surau Sekolah Dalam Pembangunan Diri Pelajar
14. Meningkatkan Perkhidmatan Pendidikan Murid-Murid Berperluan Khas


15. Tahap Penguasaan Kemahiran Proses Sains Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Kimia Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Daerah Johor Bahru


16. Memahami Stres Di Kalangan Remaja Di Pusat Pengajian Tinggi.


17. Metodologi Pendidikan Fiqh Al-Shaukaniyy : Ke Arah Melahirkan Masyarakat Bersatu


18. Keberkesanan Perlaksanaan Mata Pelajaran Kompenan Kemahiran Hidup (Sains Pertanian) Di Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Pontian Berdasarkan Model Kipp


19. Pendidikan Ketamadunan Dan Cabaran Pembinaan Bangsa Malaysia : Sejauhmanakah Ia Mampu Memupuk Nilai-Nilai Jati Diri, Persamaan, Toleransi, Persefahaman Dan Kejayaan Di Kalangan Pelajar Universiti . Satu Perbincangan


20. Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Jasmani Di Sekolah


21. Dasar Bahasa Melayu Di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta Di Malaysia: Satu Penilaian


22. Pengajian Usul Fiqh Berdasarkan Kajian Kes


23. Innovation In The Teaching And Learning Of English In Selected Secondary Schools In


24. Pengaruh Beban Tugas Guru Terhadap Kegiatan Kokurikulumdi Sekolah –Satu Kajian Deskriptif Di Sekolah-Sekolah Menengah Negeri Johor


25. A Web-Based Learning System For Re-Conceptualization: Basic Electric Circuits


26. Konsep Pendidikan Bersepadu Di Ipt ;Satu Analisis Dari Perspektif Perkembangan Kurikulum


27. Isu Dan Cabaran Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dalam Memperkasakan Sistem Pendidikan Negara


28. Pengajaran Kosa Kata Berbantukan Data Korpus Berkomputer.


29. Mata Pelajaran Umum Sebagai Mekanisme Memperkasa Jati Diri Dan Peningkatan Pengetahuan Global: Persepsi Pelajar Pelbagai Kaum Di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor.


30. Persepsi Guru-Guru Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran Menggunakan Bahasa Inggeris Dalam Matapelajaran Sains Dan Matematik Tingkatan Satu


31. Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Pengurusan Dan Pentadbiran Sekolah .


32. Mata Pelajaran Vokasional (MPV) Di Sekolah Menengah Harian : Penyediaan Guru Mpv, Isu Dan Cabaran


33. Hubungan Antara Lokus Kawalan Dengan Pencapaian Akademik Di Kalangan Pelajar-Pelajar Sekolah Menengah Teknik


34. Reka Bentuk Dan Keberkesanan Perisian Multimedia Membaca-Faham Berasaskan Gambaran Visual Bagi Kanak-Kanak Prasekolah


35. Kompleksiti Soalan Dalam Media Pengajaran: Implikasi Kepada Pembentukan Keupayaan Berfikir Pelajar Dan Kemantapan Input Bahan Kurikulum


36. Kesan Pengiktirafan Ms ISO 9002 Terhadap Psikologi Dan Situasi Kerja Guru-Gurudan Kakitangan Sekolah: Satu Tinjauan


37. Sistem Pendidikan Negara: Peringkat Pendidikan Manakah Yang Harus Diperkasakan?
38. Tahap Kepakaran Guru Kanan Mata Pelajaran (GKMP) Dalam Memperkembangkan Profesionalisme Guru


39. Kreativiti, Invensyen Dan Inovasi: Suatu Cadangan Matapelajaran Pada Peringkat Sekolah Menengah


40. Tahap Kefahaman Kemahiran Mengukur Dan Kemahiran Mengenal Pasti Pemboleh Ubah Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Merentas Aliran


41. Migrasi : Hasrat Dan Pencapaian Dalam Pendidikan
42. Penerapan Kecerdasan Emosi (EQ) Di Dalam Kurikulum Pendidikan Kejuruteraan Institusi Pengajian Tinggi : Satu Tinjauan Awal


43. Globalisasi Pendidikan : Realiti Dan Cabaran Satu Tinjauan Awal


44. Developing Student’s Scientific Literacy Through Technological Skill Improvement In The Global Education Context


45. Kesan Perkembangan /Revolusi Komputer Dan Impaknya Terhadap Analisis Multivarit


46. Common Errors Produced By Utm Students In Report Writing.
47. Pola Gaya Pembelajaran Pelajar Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup) Yang Mengikuti Program Pendidikan Jarak Jauh (Pjj) Di Pusat Pembelajaran Space Di Universiti Teknologi Malaysia


48. The Structure Of Knowledge In School Subjects And Its Implications For Teachers
49. Globalisasi: Cabaran Dan Realiti Pembangunan Pelajar Di Institusi Pengajian Tinggi Awam


50. Reading Strategies Of High And Intermediate Level Students: A Case Study Approach


51. Pendidikan Bukan Formal (PBF) Di Malaysia: Cabaran Dan Hala Tuju Wawasan 2020
52. Permasalahan Pembelajaran Dalam Mata Pelajaran Teknologi Kejuruteraan: Satu Tinjauan Di Sekolah-Sekolah Menengah Dalam Daerah Batang Padang, Perak Tengah Dan Hilir Perak


53. Cabaran Dan Keperluan Guru Dalam Meningkatkan Kemahiran Dan Keprofesionalan Diri. Kajian : Dua Buah Sekolah Menengah Di Daerah Johor Bahru


54. Memperkasakan Pembelajaran Pelajar Melalui Kepelbagaian Strategi Pembelajaran Bahasa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...