Monday

Muhammad Nur al-Din Marbu Banjar al-Makki (1994), Maklumat Tahammuk Haul Asbab al-Ikhtilaf baina al-Fuqaha’. Qaherah: Majlis al-Banjari li al-tafaqquh fi al-Din./52

KITAB fiqh al-Islami terlalu banyak bilangannya, setiap mazhab- mazhab  mempunyai ribuan kitab yang dicetak. Dalam mazhab al-Shafie terdapat kitab (matan, syarah, hasyiah dan fatwa). Buku ini menjelaskan bagaimana buku-buku utama dalam mazhab Shafie dikembangkan melalui kitab utama yang empat iaitu al-Umm, al-Buwaithi, al-Imlak dan Mukhtasar al-Muzani.
Kemudian, Imam al-Haramain mengikhtisarkan keempat-empat kitab tersebut dengan nama Nihayat al-Matlab Fi Tahrir al-Mazhab dan kitab ini ditalkhiskan pula oleh Imam al-Ghazalli  kepada empat buah iaitu kitab al-basit, kitab al-wasit, kitab al-wajiz dan al-Khulasah. Di antara keempat-empat kitab tersebut, kitab al-Wajiz mendapat perhatian daripada ulama-ulama. Kitab al-Wajiz kemudian disyarahkan oleh Imam al-Rafie, pertama Syarah al-Soghir dan Syarah al-Kabir dan Kitab al-Wajiz itu juga diringkaskan lagi oleh Imam Rafie dengan nama al-Muharrar. Kitab Syarah Kabir Imam Rafie diringkaskan oleh Imam Nawawi dengan nama Raudhah al-Talibin. Dan kitab al-Muharrar di talkiskan juga oleh Imam Nawawi dengan nam Minhaj al-Talibin dan kitab ini mendapat perhatian utama dan  disyarahkan oleh berbagai ulama antaranya Kanzu al-Raghibin ( Imam Mahalli), Tuhfah al-Muhtaj (Ibnu Hajar), Mughni al-Muhtaj ( Khatib Syarbini)dan Nihayah al-Muhtaj ( Imam Ramli). Manakala kitab Minhaj Talibin juga ditalkiskan oleh Syeikh Zakaria al-Ansari dengan nama Manhaj al-Tullab dan kitab ini disyarah oleh beliau sendiri, Fath al-Wahhab. Berikut adalah nama -nama kitab fiqh dalam mazhab al-Shafi'eMatan;

 1. al-Umm- Imam al-Syafie (w. 204H)
 2. al-Muhazzab- Abi Ishaq al-Shirazi (w. 476H)
 3. al-Tanbih- Abi Ishaq al-Shirazi (w.476H)
 4. al-Wajiz- Imam al-Ghazalli (w.505H)
 5. Ihya Ulum al-Din- Imam al-Ghazalli (w.505H)
 6. Minhaj al-Talibin- Imam al-Nawawi (w.676H)
 7. Raudhah al-Talibin- Imam al-Nawawi (w.676H)
 8. Matan al-Ghayah wa al-Taqrib- Abi Shujaq (w.593H)
 9. Umdah al-Salik  wa Iddah al-Nasik- Ibnu Naqib (w.769H)
 10. al-Irshad-Ibnu Muqri (w.837H)
 11. Raidhun al-Thalib- Ibnu Muqri (w.837H)
 12. Manhaj al-Tullab- Syeikh al-Islam Zakariya al-Ansari (w.926H)
 13. Tahrir Tanqih al-Lubab- Syeikh al-Islam Zakariya al-Ansari (w.926H
 14. Muqaddimah al-Hadaramiyyah- Abdullah
 15. Safinah al-Najah- Faqih Salim ibn Abdullah
 16. Qurrarul Aein  - al-Malibari.

Syarah

1-      Syarah al-Kabir- Imam al-Rafie (w.632H)
2-      Al-Majmuk Syarah al-Muhazzab- Imam al-Nawawi (w.676H)-takmilah oleh al-Muthie
3-      Al-Thamsiyyah- Ibnu al-Muqri (w-837H)
4-      Asna al-Mathalib- Syeikh al-Islam Zakariya al-Ansari (w.926H)
5-      Syarah al-Bahjah- Syeikh al-Islam Zakariya al-Ansari (w.926H)
6-      Syarah al-Tahrir- Syeikh al-Islam Zakariya al-Ansari (w.926H)
7-      Fath al-Wahhab- Syeikh al-Islam Zakariya al-Ansari (w.926H)
8-      Tuhfah al-Muhtaj- Ibnu Hajar al-Haithami (w.974H)
9-      Fath al-Jawwad- Ibnu Hajar al-Haithami (w.974H)
10-  Minjah al-Qawim- Ibnu Hajar al-Haithami (w.974H)
11-  Mughni al-Muhtaj – Khatib al-Syarbini (w.977H)
12-  al-Iqna-Khatib al-Syarbini (w.977H)
13-  Syarah ibnu Qasim al-Abadi al matan Abi Shujaq-(w.918H)
14-  Nihayah al-Muhtaj- Imam al-Ramli (w.1004H)
15-  Kifayah al-Akhyar- Allamah al-Hashani (w.829H)
16-  Syarah al-Mahalli ala al-Minhaj- Jalal al-Din al-Mahalli (w.862H)
17-  Fath al-Muin-Al-Malibari
18-  Faid al-Ilah al-Malik- Syeikh Umar Barakat
19-  Nihayah al-Zin- Nawawi al-Bentani (w.1314H)
20-  Kasyifah al-Saja- Nawawi al-Bentani (w.1314H)
21-  Zad al-Muhtaj –Kuhji.
22-  Anwar al-Masalik- Muhammad al-Zahri al-Ghumrawi.

Hawasyi

1-      Hasyiah Qalyubi Umairah ala Syarah al-Mahalli
2-      Hasyiah al-Bajuri ala syarah Ibnu Qasim (w.1277H)
3-      Hasyiah al-Bujairimi ala al-Iqna (w.1221H)
4-      Hasyiah al-Bujairimi ala Fath al-Wahhab (w.1221H)
5-      Ianah al-Talibin-Syed Bakri Shatha
6-      Hasyiah al-Sharqawi ala Syarah al-Tahrir (w. 1227H)
7-      Hasyiah al-Sharwani ala al-Tuhfah.
8-      Hasyiah Ibnu Qasim  ala-al-Tuhfah (w. 918H)
9-      Hasyiah ala al-Shiramilsi ala –al-Nihayah (w.1087H)
10-  Hasyiah Rasyidi ala –al-Nihayah
11-  Hawasyi al-Madinah- Sulaiman al-Kurdi (w.1194H)
12-  Muhibah Zawi al-Fadhl –Tarmisi (w.1338H)
13-  Hasyiah Sulaiman al-Jamal ala Fath al-Wahhab (w.1204H)
14-   Tarshih al-Mustafid- Saqqaf
15-  Al-Taushih- Nawawi al-Bentani (w.1314H)

Fatawa

1-      Fatawa Ibn al-Solah (w. 643H)
2-      Fatawa Imam al-Nawawi (w.676H)
3-      Fatawa Imam al-Subki (w. 756H)
4-      Fatawa Syeikh al-Islam Zakariya al-Ansari (w.926H)
5-      Fawata al-Kubra- Ibnu Hajar al-Haitami (w.974H)
6-      Qurratul Aein Fatawa Imam al-Haramain
7-      Bughaiyyah al-Mustasyidin- Syed Abd Rahman Ba‘lawi
8-      Ishmad al-Ainain- Syeikh Ali Bajbirin
9-      Ithaf al-Khallan- Syeikh Abd Rahman al-Ahdal (w.1372H)
10-  Fatawa Ibn Ziyad- Syeikh Ali Bajbirin
11-  Al-Hawi li al-Fatawa- Jalal al-Din al-Sayuti (w.911H)
12-  Qurratul Aein-Fatawa Ismail al-Zin (w.1414H)

Qawaid al-Fiqhiyyah

1-      Qawaid al-Ahkam Fi Masalih al-Anam- Izz al-Din ibn Abd al-Salam (w.660H)
2-      Al-Itina fi al-Farq wa al-Ishtisna’- Bakri (w.871H)
3-      Al-Ashbah wa al-Nazair- Jalal al-Din al-Sayuti (w.911H)
4-      Al-Faraid al-Bahiyyah – Abi Bakr al-Ahdal (w.1035H)
5-      Al-Mawahib al-Saniyyah- Jurhazi (w.1201H)
6-      Al-Fawaid al-Janiyyah- Al-Fadani (w.1410H)
7-      Idhah al-Qawaid al-Fiqhiyyah- al-Lahji (w.1409H)
8-      Idhah al-Qawaid al-Fiqhiyyah- Nurudin al-Banjari

Manasik wa Zayarah

1-      Akhbar Makkah- Azraqi (w. 223H)
2-      Syifa al-Gharam- Fasi al-Maliki (w.832H)
3-      Al-Qura li Qasid Ummu al-Qura- Thabari (w.694H)
4-      Al-Idhah- Imam al-Nawawi (w.676H)
5-      Hasyiah al-Idhah- Ibnu Hajar al-Haithami (w.974H)
6-      Umdah al-Abrar-Luna’I (w.1211H)
7-      Al-Jauhar al-Manzam –Ibnu Hajar al-Haithami (w.974H)
8-      Syifa al-Saqam- Al-Subki (w.756H)
9-      Al-Dakhair al-Muhammadiah- Syeikh Abdul Hamid Qudus (w.1335H)
10-  Faidh al-Qadir- Sulaiman al-Kurdi al-Madani (w.1194H)
11-  Raf‘ al-Astar- Nasyili.

 
Maklumat Tahammuk ini memang sangat berguna , berbagai maklumat boleh didapati dari buku ini. Antara isi kandungan buku ini. m/s:138


Bab Pertama:

• Sebab Ikhtilaf Para Sahabat dan Tabien
• Sebab-Sebab Ikhtilaf Mazhab-Mazhab
• Sumber fiqhiyyah
• Syariat Islam
• Keistimewaan Mazhab Empat


Bab Kedua

• Nama-Nama ( riwayat Hadis, Nama Fuqaha’ Tujuh, Nama Mazhab yang diikuti, Nama Qurra’ tujuh, Nama Mujaddid dan Tabaqat al-Mujtahidin


Bab Ketiga

• Nama kitab kitab fiqh yang dicetak ( fiqh syafie, fiqh hanafi, fiqh al-maliki dan fiqh hambali)
• Kitab-Kitab Fiqh Mazahib al-Arba‘ah
• Mustalahat fiqhiyyah
• Rumuz nama-nama pengarang mazhab al-Syafi‘e.
• Rumuz al-Hadisiyyah
• Sanad-Sanad kitab –kitab penting.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...