Sunday

Mahmood Zuhdi Hj Abd Majid & Paizah Hj Ismail (2004), Pengantar Pengajian Syariah, Kuala Lumpur: Penerbit Al-Bayan Corporation Sdn Bhd./49

Mempelajari sesuatu disiplin ilmu dengan secara serius memerlukan asas yang kukuh. Tanpa asas objektif sebenar kepada pembelajaran berkenaan mungkin tidak akan tercapai, salah satu asas ialah pengantar kepada disiplin itu sendiri. Buku ini mengandungi berbagai konsep asas pengajian syariah yang boleh menjadi landasan  kepada huraian-huraian lanjut dan meluas. Antara yang menarik buku ini, ia juga menyentuh berkenaan disiplin pengajian maqasid al-syariah.
Al-Raisuni membahagikan Maqasid kepada tiga jenis, pertama, Objektif Umum (al-Maqasid al-Ammah), kedua Objektif Khusus (al-Maqasid al-Khassah) dan yang ketiga Objektif Cabang (al-maqasid al-Juziyyah). Objektif yang ketiga ini lebih kepada Fiqh al-Furu, objektif ini disebut dengan istilah-istilah yang berbeza-beza seperti hikmah, illat , mana dan lain-lain lagi. m/s 234
Kandungan buku ini adalah seperti berikut:


Pendahuluan
1. Pengenalan Kepada Syariah
2. Konsep Pengajian Syariah
3. Usul-Fiqh Sebagai Metodologi Pengajian Syariah
4. Pengajian Syariah di Zaman Awal Islam
5. Al-Quran Sebagai Asas Pengajian Syariah
6. Al-Sunnah Sebagai Asas Pengajian Syariah
7. Peranan Ijtihad Dalam Pengajian Syariah
8. Aliran-Aliran Dalam Pengajian Syariah
9. Taqlid dan Kesannya Terhadap Pengajian Syariah
10. Jajdid: Prinsip dan Pendekatannya Dalam Pengajian Syariah
11. Maqasid al-Syariah: Konsep dan Pendekatannya Dalam Pengajian Syariah
12. Fiqh al-Aulawiyat: Konsep dan Pemakaiannya Dalam Pengajian Syariah
13. Siasah Syar‘iyyah: Konsep dan Pemakaiannya Dalam Pengajian Syariah
14. Pengajian Syariah di Malaysia: Latar Belakang Sejarah.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...