Monday

Abu Syujaq Ahmad bin Husain al-Ashfahani (2001), Matan al-Ghayah Wa al-Taqrib (Ringkasan Hukum Islam Menurut Mazhab Syafie) Drs Mahmud Zaini (terj.). Jakarta: Pustaka Amani./53

KITAB matan Ghayat wa Taqrib karya Syeikh Abu Syujaq Ahmad bin Husain al-Ashfahani ini adalah salah satu dari kitab yang membahaskan ilmu fiqh dalam mazhab al-Syafie. Kitab ini sesuai bagi pelajar yang baru  untuk mempelajari fiqh. Bahasanya mudah difahami. Buku ini diterjemahkan oleh Drs Mahmud Zaini. m/s: 147

Adapun kafarat melanggar sumpah itu adalah diperbolehkan memilih dari tiga perkata;
  1. Memerdekakan hamba yang mukmin
  2. Memberi makanan kepada 10 orang fakir miskin setiap seorang satu mud.
  3. Memberi pakaian dan jika tidak dapat dilakukannya, maka ia harus berpuasa tiga hari.
Muqaddimah


BAB 1: Bersuci
BAB 2: Solat
BAB 3: Zakat
BAB 4: Puasa
BAB 5: Haji
BAB 6: Jual Beli dan Muamalah
BAB 7: Waris dan Wasiat
BAB 8: Nikah , Hukumnya
BAB 9: Jinayah
BAB 10: Hudud
BAB 11: Jihad
BAB 12: Binatang Buruan dan Sembelihan
BAB 13: Perlumbaan dan Memanah
BAB 14: Sumpah dan Nazar
BAB 15: Keadilan dan Kesaksian
BAB 16: Pembebasan Hamba

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...