Thursday

Seminar Ekonomi Islam SEIPK ’09 Peringkat Kebangsaan. Akademi Pengajian Islam. Universiti Malaya. /4

SEMINAR Ekonomi Islam SEIPK 09. Bertemakan “ Ke Arah Pengukuhan dan Pemahaman Aplikasi Sistem Ekonomi Islam di Malaysia”.  36 kertas kerja telah dibentangkan. Kertas kerja dibahagikan kepada beberapa bahagian antaranya teori dan isu-isu ekonomi Islam, isu-isu perbankan Islam, latihan dan pembangunan sumber, isu-isu wakaf, matawang dinar, zakat dan tanggungjawab sosial dan struktur modal firma. Tajuk-tajuk yang menarik dan masih boleh dibincangkan ialah aplikasi konsep ‘umra dan ruqba dalam produk-produk hibah di syarikat-syarikat amanah di Malaysia, aplikasi kontrak fiqh dalam pembangunan tanah Pertanian, dinar emas dalam mekanisme penggunaan matawang dunia, pengkopratan institusi wakaf di Malaysia, wakaf tunai, instrumen pasaran modal islam di Malaysia,analisis kaedah taksiran zakat pertanian dimalaysia pemikiran ekonomi ibn Qayyim al-Jawziyyah. Berikut adalah senarai tajuk kertas kerja:

SKOP : TEORI DAN ISU-ISU EKONOMI ISLAM

1. Aplikasi Konsep ‘Umra Dan Ruqba Dalam Produk-Produk Hibah Di Syarikat-Syarikat Amanah Di Malaysia
2. Konsep Al-HIsbah Menurut QādĪ Al-Qudah al-Māwardī (M. 450 H/1058 M): Tinjauan Ringkas Terhadap
Perlaksanaannya Dalam Sistem Ekonomi Islam.
3. The Institution of Hisbah: Its Roles in Nurting Fair and Just Economic System in Islam
4. A Preliminary Study on The Level of Knowledge and Understanding Among Muslims Towards The Concepts, Arabic and Shariah Terms in Takaful
5. Aplikasi Kontrak Fiqh Dalam Pembangunan Tanah Pertanian
6. Potensi Industri Perisian Permainan Komputer (Computer Software Games) Sebagai Sumber Ekonomi Baru Masyarakat Islam

SKOP : ISU-ISU PERBANKAN ISLAM

7. Hubungan Kadar Pulangan Deposit Perbankan Islam Dengan Kadar Bunga Di Malaysia: Satu Analisis Penumpuan
Stokastik
8. Analisis Prestasi dan Kecekapan Sistem Perbankan Islam di Malaysia dari 2005-2007
9. The Productivity Of Islamic Banking In Malaysia
10. Kitaran Ekonomi Dalam Risiko Kredit Perbankan Islam
11. Islamic Banking In Malaysia: Comparative Performance Of Foreign And Local Banks
12. Isu Terkini Berkaitan Sistem Perbankan Islam : Analisis Menurut Undang-Undang di Malaysia

SKOP : LATIHAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER

13. Mencari Paradigma Baru Total Quality Management (TQM) Syari’ah
14. Islamic Finance Programmes in Malaysian Universities : An Assessment of Content
15. Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) ISO 9000 Sebagai Kaedah Penghasilan Barangan Dan Perkhidmatan Berkualiti : Satu Tinjauan Daripada Perspektif Islam.
16. The Halal Food Industry : Current Developments And Future Challenges

SKOP : STRUKTUR MODAL FIRMA / INSTITUSI KEWANGAN

17. Islamic Corporate Finance Through Diminish Musharkah Financing Mode
18. Equity Financing: Prospects For Wider Application By Islamic Banks
19. Instrumen Pasaran Modal Islam Di Malaysia: Tumpuan Kepada Saham Patuh Syariah, Sukuk Dan REITs Islam
20. Risk Management And Portfolio Role: Conventional And Islamic Approach For Risk Diversification

SKOP : ISU-ISU MATAWANG DINAR

21. Dinar Emas Atau Sandaran Emas : Satu Tinjauan Fiqh
22. Dinar Emas Dalam Mekanisme Penggunaan Matawang Dunia
23. Dinar / Dirham Backed Electronic Payment System for Malaysian Market


SKOP : ISU-ISU WAKAF

24. Konsep Dan Aplikasi Produk Wakaf Kontemporari di Malaysia : Saham Wakaf dan Wakaf Saham
25. Pengkorporatan Institusi Wakaf di Malaysia : Satu Cadangan Awal
26. Wakaf Tunai: Mekanisma Sumber Pembiayaan IPTA

SKOP : ISU-ISU KEWANGAN ISLAM

27. Penggunaan Satu Matawang Negara-Negara Timur Tengah : Analisis VAR
28. Sistem Pertukaran Mata Wang Islam : Satu Analisa Kemungkinan Pelaksanaan di Malaysia
29. Perkembangan Aliran Pembiayaan Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) Berdasarkan Jenis Kontrak Muamalah Dari Tahun 1990-2007
30. Conducts of Partners in al-Sharikah al-Mufawadah: An Analysis from Hanafi’s Classical Sources
31. Financing Education : A There Alternatives to Students Loans?

SKOP : ZAKAT DAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL

32. Kajian Keberkesanan Agihan Zakat Dalam Membasmi Kemiskinan Di Selangor : Tempoh Masa Dan Jumlah Amaun Terimaan Zakat
33. Analisis Kaedah Taksiran Zakat Pertanian di Malaysia
34. Pengagihan Zakat Oleh Institusi Zakat Kepada Lapan Asnaf : Kajian di Malaysia
35. Corporate Zakat Responsibility (Czr): The Case Of Takaful Nasional Berhad
36. A Comparison of Corporate Social Responsibility in Conventional and Islamic Perspectives

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...