Tuesday

Prosiding Wacana Pendidikan Islam(Siri 5) Pendidikan Islam Dan Bahasa Arab Pemangkin Peradaban Ummah. Fakulti Pendidikan.Universiti Kebangsaan Malaysia./38

TEMA wacana pada kali ini ialah Pendidikan Islam dan Bahasa Arab pemangkin peradaban ummah. Sub-sub tema yang berkaitan dengan tema utama diperbincangkan oleh pihak yang terlibat dalam wacana ini. Kertas kerja yang diterbitkan ini, mudah –mudahan menjadi bacaan , panduan dan rujukan oleh mahasiswa dan guru dalam usaha untuk memartabatkan pendidikan Islam dan pendidkan Bahasa Arab di Malaysia.

Buku siri ke -5 ini sudah banyak kali dipinjam oleh rakan-rakan untuk tujuan rujukan dan sebagainya. Ia sangat berguna dalam membuat rujukan dalam bidang Pendidikan Islam dan juga Bahasa Arab. Beberapa tajuk dalam prosiding ini boleh diketengahkan untuk tujuan kajian lanjutan.

Berikut adalah senarai tajuk yang dibentangkan dalam wacana pendidikan Islam bagi siri ke-5;

1. Hubungan Media Massa Dengan Pegangan Akhlak Dan Pengajaran Pendidikan Islam: Satu Kajian Di Kalangan Remaja DIi Sabak Bernam, Selangor

2. Antara Minat dan Sikap Terhadap Bahasa Arab: Satu Kajian Ke Atas Pelajar Bacelor Bahasa Arab di IPTA Malaysia.3. Peranan Guru Pendidikan Islam Dari Literasi Komputer Ke Kompetensi Teknologi

4. Strategi Pengajaran Secara Individu Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Islam

5. Pengajaran Adab Akhlak Islamiah Dalam Membangunkan Modal Insan

6. Kesediaan Pelajaran Aliran Agama Terhadap Pengajian Ilmu Balaghah Arab Peringkat Awal: Satu Tinjauan di Sekolah Menengah Agama Negeri Johor

7. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Dalam Ilmu Kewangan Islam

8. Kemasukan Elemen-Elemen Bahasa Arab Dalam Bahasa Melayu: Tinjauan Terhadap Perbahasan Akidah Dalam Kitab Jawi Karangan Sheikh Zainal Abidin Bin Muhammad Al-Fatani

9. Perkembangan Pendidikan Islam Di Malaysia Selepas Merdeka: Sorotan Terhadap Sumber-Sumber Berbentuk Buku

10. Kondisi yang Membantu Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam

11. Penggunaan Bahasa Arab Komunikasi Di Luar Kelas: Sejauh Mana Masyarakat Bersedia?

12. Pola Komunikasi Nabi S.A.W Dalam Pembinaan Insan: Hadith Metofora

13. Pembentukan Sikap Toleransi Beragama Dan Hubungannya Dengan Kefahaman Islam: Kajian Di Kalangan Mahasiswa Melayu di IPTA

14. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Wuduk Rasullullah S.A.W Dan Para Sahabat: Satu Pemerhatian Kepada Guru-Guru Pendidikan Islam


15. Corak Interaksi Arab Dalam Beberapa Disiplin Ilmu Daripada Al-Quran
16. Mengukur Kebolehbacaan Bahan-Bahan Bacaan Bahasa Arab: Satu Keperluan Dalam Konteks Pendidikan

17. Pendidikan Akhlak: Konsep dan Peranannya Dalam Pembentukan Insan

18. Gaya Bersepadu Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab Di Dalam Bilik Darjah

19. Penggunaan Internet Dalam Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Islam

20. Perancangan Strategik dan Taktikal Dalam Pendidikan Dari Perspektif Barat Dan Islam.

21. Pendekatan Komunikatif Dalam Pengajaran Bahasa Arab Komunikasi Sekolah Kebangsaan (BAKSK)

22. Aplikasi Komputer Di Kalangan Pensyarah Pengajian Islam Institusi Pengajian Tinggi

23. Principles Of Intructional Design For Islamic Educations As Value-Dominant Course In Public Universities Malaysia.

24. Malay Students’ Perception On English As The Medium Of Instruction For The Islamic Studies Course In A Private Higher Learning Institution.

25. Penilaian Pelajar Terhadap Amalan Pengajaran Tilawah Al-Quran Bilik Darjah: Satu Inovasi Pengajaran Tilawah al-Quran Berkesan.

26. Pengajaran Kemahiran Mendengar Bahasa Arab Di Sebuah Universiti

27. Peranan Bahasa Arab Bagi Meningkatkan Kefahaman Ummah Dalam Aspek Muamalat

28. Permasalahan Dalam Pembelajaran Bagi Pelajar Diploma Pengajian Islam(Bahasa Arab) Di KUIS dan Cara Mengatasinya.

29. Falsafah Pendidikan Dalam Islam: Perspektif Tokoh-Tokoh Pendidikan Islam Timur Tengah

30. Minat Berkomunikasi Bahasa Arab Di Kalangan Pelajar: Kajian Di Sekolah Agama Menengah Tinggi Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Sabak Bernam, Selangor

31. The Perception of The Islamic Education and Quranic Education Students on the Implementation of E-Learning in the Faculty of Education, Universiti Kebangsaan Malaysia.

32. Pengajaran Bahasa Arab Dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak

33. Penggunaan Strategi Pembelajaran Bahasa (SPB) Di Kalangan Pelajar Bahasa Arab: Kajian di KUSZA.

34. Pengaruh Bahasa Arab Dalam Bahasa Melayu: Kajian Berdasarkan Majmu’ah al-Ayat wa al-Hadith fi Fadail al-‘ilmi wa al-‘Ulama’ wa al-Muta’allimin wa al-Mustami’in.

35. Penggunaan Kata Pinjaman Dan Istilah Bahasa Arab Dalam Buku Teks Pendidikan Islam Di Kalangan Pelajar Tingkatan Satu.

36. Minat Kebolehan Membaca Al-Qur’an Di Kalangan Pelajar & Madrasah Di Sebuah Daerah Di Selangor.

37. Pembelajaran Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua Melalui Pendekatan Kosa Kata dan Bina Ayat.

38. Keberkesanan Pengajaran Pendidikan Islam: Satu Kajian Kes Di Kolej Bersekutu UiTM Lembah Klang.

39. Metakognisi Dan Pengajaran Berfikir Dalam Pendidikan Islam

40. Penguasaan Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan Guru-Guru Pendidikan Islam Pemangkin Peradaban Ummah

41. Pengintegrasian ICT dalam Pengajaran Penyebatian Kemahiran Berfikir Untuk Pendidikan Islam

42. Teknologi Maklumat Dan Komunikasi: Implementasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Islam dan Bahasa Arab

43. Menobatkan Paradigma Al-Qur’an Sebagai Realiti Pendekatan Bersepadu

44. Al-Musytarak Al-Lafziy: Satu Unsur Bahasa Dalam Usul al-Fiqh

45. Pendekatan Individu Dalam Kaedah Pengajaran Pendidikan Islam

46. Pembangunan Software Dalam Mempertingkatkan Pengajaran Dan Pembelajaran Akidah

47. Persepsi Pensyarah Terhadap Tahap Penggunaan Bahasa Arab Di Kalangan Pelajar Pengkhususan Bahasa Arab Di IPTA Tempatan: Satu Kajian Kes

48. Perkembangan Dan Kepentingan Pengajian Halaqah Kepada Pendidikan Islam Dan Bahasa Arab Serta Implementasinya di Kolej Universiti Islam Malaysia(KUIM)

49. Cabaran dan Halangan Penguasaan Bahasa Arab Di Kalangan Pelajar

50. Strategi Pembelajaran Kemahiran Lisan Yang Berkesan Di Dalam Kelas Bahasa Arab sebagai Bahasa Kedua: Satu Cadangan

51. Program j-QAF Ke Arah Memperkasakan Dan Memartabatkan Pendidikan Islam di Malaysia

52. Envoronmental Concepts Inventory Based on Islamic Education For Malaysia Primary Schools Students

53. The Importance Of Word Learnability For ASL Learners (Arabic)

54. Pengalaman Memilih Laman Sesawang Sebagai Teknik Pengajaran

55. Kekeliruan Antara Ifadah dan Ma’at (Arabic)

56. Perkembangan Silibus Pengajaran Bahasa Arab Untuk Tujuan Khusus(Arabic)

57. Nahwa Tahbib al-Lughah Al-Arabiyyah: Satu Teori Motivasi dan Kaedah Mempelajarinya. (Arabic)

58. Cara Pengajaran Al-Balaghah Yang Berkesan Di Pusat-Pusat Pengajian Di Malaysia.(Arabic)


No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...