Thursday

Monograf Syariah (3) Mei 1995. Hukum Islam Semasa. Akademi Pengajian Islam.Universiti Malaya/40

ARTIKEL pertama dalam Monograf ini membincangkan tentang teori maqÉÎid al-syariah.‘AllÉl al-FÉsi memberi takrif maqÉÎid sebagai matlamat, tujuan dan rahsia-rahsia yang ditentukan oleh syara’. Dan satu pengertian asas yang boleh difahami ialah Allah s.w.t menurunkan syariat-Nya dengan tujuan menjaga dan menjamin kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Sejarah kemunculan disiplin ilmu maqÉÎid syariah sejak dari zaman Nabi Muhammad s.a.w lagi. Kemudian ia berkembang, sehinggalah datang Imam SyÉfi’i yang meletakkan asas dalam kitabnya al-RisÉlah. Diteruskan lagi oleh Imam Haramain dalam kitabnya al-BurhÉn Fi UÎËl al-Fiqh sehinggalah kemuncak disiplin ilmu maqÉÎid syariah dibentang secara sistematik oleh Imam al-SyÉÏibi. Imam al-SyÉÏibi berguru dengan Imam al-Maqqari, Ibn Qayyim dan Imam al-QarÉfi pula merupakan guru kepada al-Maqarri. Imam al-QarÉfi adalah anak murid kepada Imam Izz- al-Din Abd SalÉm.

Dan artikel terakhir berkaitan dengan pengumpulan data dalam penyelidikan amat menarik dibaca sebagai persediaan awal sebelum membuat penyelidikan. Antara yang perlu diberi perhatian ialah penyelidik mengetahui dengan jelas pembolehubah-pembolehubah. Pembolehubah banyak mempengaruhi bentuk kaedah pengumpulan data, jenis-jenis data yang diperlukan,kaedah sampling dan juga kaedah penganalisisan data. Misalnya kalau pembolehubah berbentuk pendapat, penilaian dan pengukuran, kaedah soal selidik adalah paling sesuai untuk mengumpul data, dan sekiranya berbentuk interaksi, sikap dan proses, kaedah yang sesuai ialah observasi dan kalau berbentuk maklumat yang khusus, maka kaedahnya ialah temubual atau temubual observasi. Ia boleh berlaku kepada semua jenis penyelidikan atau kajian seperti kajian kes, kajian sejarah, kajian tinjauan, perkembangan, perbandingan dan sebagainya.

Antara tajuk yang terdapat dalam Monograf Syariah adalah seperti berikut;

1. Teori Maqasid al-Syariah: Satu Pengenalan
2. Imam Ibn Hazm al-Zahiri: Pandangannya Mengenai Ijtihad bi al-Ra’yi
3. Keperluan Ilmu Usul al-Fiqh di Malaysia
4. Nuzul al-Quran
5. Pandangan Abu al-A’la al-Maududi Mengenai Bentuk Negara Islam
6. Keperluan Persetujuan Wali dan Perempuan dalam Perkahwinan Orang-Orang Islam di Malaysia
7. Warisan Dalam Penceraian Helah
8. Konsep Harta (Mal) menurut Teori Fiqh Islam: Satu Ulasan
9. Undang-Undang Pentadbiran Zakat di Malaysia
10. Pengeluaran mengikut Perspektif Ekonomi Islam
11. Majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah
12. Konsep Tahkim dalam Perundangan Islam
13. A Note on Qadi and Justice with special reference to Farhat Ziadeh’s Presidential Lecture of MESA 1980
14. Al-Syahadah With Special reference to Syurut al-Syahid (Condition of Testimony): A Comparative Analysis with Testimony by Oral Evidence under the Evidence Act 1950 (Act 56)
15. Mendekati Amalan Masyarakat Tradisional Melayu di Malaysia
16. Proses Pemikiran dan Kegiatan dalam Pengumpulan Data dalam Penyelidikan.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...