Monday

Jurnal Syariah (Jul-Dis 2006) Jilid 14, Bil 2, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (APIUM)/30

ADA beberapa artikel yang menarik untuk dibaca, antara yang menarik ialah artikel yang bertajuk al-Maslahah . Maslahah merupakan salah satu sumber perundangan dalam Islam. Perbincangan mengenai maslahah banyak dirujuk kepada penulisan al-Syatibi ( 789H/1388M) dalam al-MuwÉfaqÉt. Walaubagaimanapun huraian secara sistematik, ilmiah telah pun dilakukan oleh Imam al-Ghazali (505H/1111M). Boleh dikatakan, al-Ghazali adalah tokoh perintis yang mengutarakan konsep ini secara terperinci. Huraian terperinci, bolehlah merujuk kepada jurnal syariah ini. Selain itu, ImÉm al-Izz Abd SalÉm juga membincangkan konsep maslahah dan mafsadah.

Sembilan artikel dimuatkan dalam jurnal ini, antaranya:

  1. The Position of  Islamic in The Four Southern Border Provinces of Thailand
  2. Methodology of Hukm Deduction for Islamic Finance Between the Practices Adopted in Malaysian and Middle Eastern Financial System
  3. Analisis Perakaunan Zakat di Malaysia
  4. Analisis Terhadap Usaha Mendaulatkan Dinar dan Dirham Sebagai Mata Wang Alternatif Dunia Islam
  5. Pengambilan Tanah Secara Paksa di Bawah Akta Pengambilan Tanah 1960: Gangguan Kepada Pelaksanaan Perkara 13 Perlembagaan Persekutuan.
  6. Religiosity and Moral Judgement: An Empirical Investigation Among Malay Muslims in Malaysia
  7. Al-Maslahah (Public Interest) With Special Reference to al-Imam al-Ghazali
  8. Kedudukan Wanita Dalam Pembahagian Pusaka
  9. Faktor Penyebab Perkahwinan Tanpa Kebenaran di Luar Negara: Satu Kajian di Mahkamah Rendah Syariah Muar

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...