Wednesday

Ali al-Jarim & Mustafa Othman(1994), Terjemahan al-Balaghathul Waadhihah (terj.) Mujiyo Nurkhalis dll. Sinar Baru Algensindo Bandung /228

KATA PENGANTAR
MUQADDIMAH
Fasahah
Balaghah
Uslub

BAGIAN PERTAMA: ILMU BAYAN
BAB 1: TASYHBIH (PENYERUPAAN)
BAB II: HAKIKAT DAN MAJAZ
BAB III: KINAYAH
BAB IV : PENGARUH ILMU BAYAN DALAM MENYUSUN BEBERAPA MAKNA

BAGIAN KEDUA: ILMU MAANI
BAB I: KALAM KHABAR DAN KALAM INSYAK
BAB II: QASHR
BAB III: FASHAL DAN WASHAL
BAB IV: MUSAWAH, IJAZ DAN ITHNAB
BAB V: PENGARUH ILMU MAANI TERHADAP ASPEK BALAGHAH SUATU KALIMAT

BAGIAN KETIGA: ILMU BADI’
BAB 1: KEINDAHAN KEINDAHAN LAFDHI
BAB II: KEINDAHAN KEINDAHAN MAKNAWI

Monday

John Rex (1985), Hubungan Ras Dalam Teori Sosiologi. A.Nazri Abdullah (terj.) Dewan Bahasa dan Pustaka.Kuala Lumpur./216

MASALAH hubungan ras mendapat perhatian penting dalam dunia hari ini, tetapi apa sebenarnya yang menjadi bahagian-bahagian “ masalah-masalah ras” itu tidaklah begitu jelas. Di sini Profesor Rex membentang definisi bidang hubungan ras begitu jelas, dan telah menunjukkan bagaimana bidang ini boleh dikaji dan dikembangkan secara sistematik. Profesor Rex berhujah bahawa terdapatnya tiga unsur penting tentang apa yang dipanggilnya sebagai ‘situasi hubungan ras’:satu bentuk penindasan yang melampau; pembatasan mobiliti antara kelompok; dan rasionalisasi ideology terhadap sistem oleh teori deterministik. Pengarang menunjukkan bahawa rasisme itu berakar umbi daripada situasi colonial dan dalam pemindahan pekerja-pekerja colonial pada situasi metropolitan. Profesor Rex juga memberi garis-garis kasar bagi struktur formal situasi hubungan ras dan cara-cara teori-teori rasis itu berkembang dan diinstitusikan. Teori-teori tersebut dibincang oleh Profesor Rex dengan mengaitkan hujah-hujah teoritis daripada pengarang-pengarang seperti van der Berghe, Schermerhorn, M.B Smith, Banton, Mason dan Wagley. m/s;207

Kandungan
Pengenalan Untuk Edisi Kedua
 1. Masalah Teoritis.
 2. Institusi Sosial Kolonialisme:Penaklukan Dan Buruh Bebas.
 3. Stratifikasi dan Struktur bagi Masyarakat Kolonial Komposit
 4. Minoriti Dalam Masyarakat Metropolis
 5. Diskriminasi, Eksploitasi, Penindasan Dan Rasialisme
 6. Rasisme
 7. Paradigma Kerja Untuk Penyelidikan Hubungan Ras

Daftar kata/Istilah Bahasa Malaysia/Bahasa Inggeris
Indeks


Saturday

Idris Zakaria, Teori Politik al-Farabi dan Masyarakat Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur./215

BUKU Teori Politik al-Farabi dan Masyarakat Melayu membicarakan teori dan konsep kenegaratn yang diketengahkan oleh seorang tokoh pemikir Islam iaitu al-Farabi dalam kitabnya yang terkenal Ara’ ahl al-Madinah al-Fadilah. Antara perkara yang dibicarakan di dalam buku ini ialah pengenalan terhadap ketokohan al-Farabi sebagai seorang pemikir Islam yang terkemuka di dunia Islam dan dikenali di dunia Barat. Pandangan beliau tentang teori kemasyarakatan dan kenegaraan, konsep, ketua negara, konsep kenabian dan hubungannya dengan ketua negara, sifat-sifat ketua negara, kedudukan politik al-Farabi dalam teori kenegaraan, hubungan al-Farabi dengan falsafah Greek, percubaan alFarabi untuk menghubungkan antara politik, agama dan falsafah. Dalam bab akhir buku ini dibicarakan tentang hubungan teori politik al-Farabi dengan masyarakat Melayu kini. Buku yang ditulis secara ilmiah ini dapat menjelaskan betapa pentingnya kefahaman yang menyeluruh terhadap Islam untuk mengelakkan anggota masyarakat daripada membuat tafsiran sendiri terhadap Islam yang akan membawa perpecahan dikalangan umat Islam sendiri.


Kandungan.
Prakata.
Pendahuluan.


Bab I. al-Farabi: Suatu Pengenalan.
Fasal 1. Riwayat Hidup clan Keperibadian al-Farabi
-          Keperibadian al-Farabi dan Kebolehannya
Fasal 2. Asas-asas Pendidikan al-Farabi.
- Kedudukannya Dalam Ilmu Pengetahuan.
Fasal 3. Hasil-Hasil Karya al-Farabi.
- Hasil-hasil Penulisan Bidang Siasah.


Bab 2. Teori Kemasyarakatan Dan Kenegaraan.
- Pengenalan
Fasal 1. Manusia, Makhluk ”Homo’-Socious”.
- Pengelasan Masyarakat.
- Masyarakat Tidak Sempurna.
Fasal 2. Negara Terbaik.
- Struktur Pentadbiran Negara Terbaik.
- Matlamat Negara Terbaik
- Ummah Negara Terbaik
Fasal 3. Negara-negara Setentang dengan Negara Terbaik.
- Al-Madinah al-Jahilah
- Negara Fasiq (al-Madinah al-Fasiqah)
- Negara Menyeleweng (al-Madinah al-Mubaddilah)
- Negara Sesat (al-Madinah al-Dallah)
- Perbezaan Antara Ummah Fadilah dan Ghair al-Fadilah


Bab 3. Konsep Ketua Negara Bagi Negara Terbaik.
Fasal 1. Pengenalan Awal tentang Teori Ketua Negara.
Fasal 2. Teori kenabian (al-Nabuwwah) dan kaitannya dengan Konsep Ketua Negara.
Fasal 3. Sifat-sifat Ketua Negara 97 Kepentingan dan Hasil Pimpinan Ketua Negara.
Fasal 4. Hubungan Teori Ketua Negara dengan Faham Imamah Syiah.

Bab 4. Kedudukan Politik al-Farabi Dalam Teori Kenegaraan.
Fasal 1. Hubungan al-Farabi dengan Falsafah Greek.
- Konsep Keadilan
- Sistem Sosial
- Aspek Politik
- Konsep Kebahagiaan
Fasal 2. Al-Farabi Merintis Jalannya Sendiri.
Fasal 3. Percubaan Mengharmonikan antara Falsafah dan Agama.


Bab 5.Teori Politik al-Farabi Dan Masyarakat Melayu.
Fasal 1. Pemimpin Berjiwa Nasional dan Berfikiran Antarabangsa.
Fasal 2. Hubungan Akhlak dengan Pemimpin.
Fasal 3. Masyarakat Melayu dan Identiti Baru.

Bibliografi.
Indeks

Seminar Pengajian Islam (2010), Menjana Keintelektualan Ummah. Universiti Sains Islam Malaysia./213

Senarai Nama Pembentang Kertas Kerja Seminar Pimku 2010

Pimku 1
Keberkesanan Program Kem Kepimpinan Pelajar Islam Di Dalam Kurikulum Pengajian Islam Di Institusi Pengajian Tinggi. Satu Kajian Terhadap Kem Kepimpinan Pelajar Islam Di Universiti Kolej Sunway

Pimku 2
Al-Quran Dan As-Sunnah Teras Ketamadunan Manusia

Pimku 3
Perlaksanaan Kelas Al-Quran Di Bawah J-Qaf: Kajian Kes Di Sek. Keb. Sultanah Asma, Kedah

Pimku 4
Tiada

Pimku 5
Isu Gangguan Bahasa Malaysia Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Di Kalangan Pelajar Ipta: Tanggungjawab Dan Peranan Pendidik.

Pimku 6
Kaedah Tulis Dan Sebut Serta Ulang Bagi Meningkatkan Hafalan Perkataan Arab Dalam Kalangan Pelajar-Pelajar Bahasa Arab Sekolah Menengah

Pimku 7
Isu Dan Cabaran J-Qaf Dalam Memperkasa Pelajar Islam: Kajian Di Sekolah Kebangsaan Datuk Hj. Baginda, Melaka

Pimku 8
Penggunaan Ilmu Semantik Dalam Memahami Istilah Hukum

Pimku 9
Pengajian Syariah Islamiyyah: Satu Huraian

Pimku 10
Disiplin Pelajar (Sebuah Pendekatan Islam)

Pimku 11
Pendidikan Islam Golongan Masalah Pendengaran : Tinjauan Awal Isu Dan Cabaran Dari Perspektif Guru

Pimku 12
Penguasaan Bacaan Al-Quran Pelajar Bermasalah Penglihatan Di Sekolah Menengah Pendidikan Khas: Satu Tinjauan Awal

Pimku 13
القواعد العربية في كتب تعليم اللغة العربية  بالمؤسسات التعليمية العليا بماليزيا: وجهة  نظر الخبراء


Pimku 14
Kajian Penilaian Semula Ilmu Usul Fiqh Dan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Silibus Stpm

Pimku 15
Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Puisi Hikmah:
Analisis Terhadap Diwan Al-Imam Al-Syafi’i

Pimku 16
Fungsi Dan Amalan Pengajaran Dan Pengajaran Pendidikan Islam Di Surau Sekolah Terhadap Penghayatan Islam Pelajar Di Sekolah-Sekolah. Satu Sorotan Awal

Pimku 17
التربةٌ الإسلام ةٌ ودورها ف مواجهة العصر   دراسة شرعةٌ منهجةٌ

Pimku 18
Jejak Intelektual Palsu: Analisa Terhadap Gerakan Liberalism Di Malaysia

Pimku 19
Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab Universiti Awam Tempatan

Pimku 20
Kebezaan Kefungsian Item Berkaitan Gender (Gender Differential Item Functioning-Gdif) Menggunakan Aplikasi Rasch Dalam Ujian Kecerdasan Ukm1


Pimku 21
دور المشرف التربوي في تطو رٌ مهارات التدر سٌ الإبداع لدى معلم اللغة العربيةٌ
) دراسة استطلاعةٌ لآراء معلم اللغة العرب ةٌ في أمانة
العاصمة "صنعاء" – الجمهور ةٌ
اليمٌنيةٌ (
Pimku 22
Pendekatan Al-Quran Dalam Menangani Masalah Disiplin Pelajar Ipta: Kajian Teoritikal Aspek-Aspek Kekuatan Dan Kelemahan Insan

Pimku 23
Globalisasi Dalam Pandangan Islam

Pimku 24
صعوبات التعلم التى تواجة الطلاب غيرٌ الناطقينٌ باللغة
العربيةٌ اثناء تعلمهم للغة واقتراح استراتيجٌياٌت
للتغلب عليهٌا

Pimku 25
صعوبات تعلم اللغة العربيةٌ: طلبة وحدة تنميةٌ تعلم الطلبة
بالجامعة الإسلاميةٌ العالميةٌ- ماليزٌ ياٌ نموذجا

Pimku 26
إعداد معلم اللغة العرب ةٌ لتعليمٌ الطلاب غيرٌ الناطقينٌ بها في ضوء مستجدات العصر

Pimku 27
Islam Sebagai Penjana Konsep Intelektualism Moden

Pimku 28
منهجيةٌّ الإمام ابن حزم في التعامل مع العلوم

Pimku 29
Analisa Item Bias Gender Dalam Instrumen Kemahiran Pemikiran Kritikal Malaysia (Myct)
(Analysis Of The Gender Bias Item In Malaysian Critical
Thinking Skills Instrument-Myct)

Pimku 30
الانتقاء و التكامل في تعليمٌيةٌ مهارات اللغة العربيةٌ
بينٌ القدامة والحداثة

Pimku 31
مدى قابلييةٌ استعمال معمل الحاسوب الآلي في تعليمٌ
المهارات اللغويةٌ بالجامعة الوطنيةٌ الماليزٌ يةٌ نموذجا

Pimku 32
تطو رٌ تعليمٌ اللغة العربيةٌ من الضرور اٌت الحضار ةٌ
:دراسة نقد يةٌ تقويمٌيةٌ

Pimku 33
Pelaksanaan Mata Pelajaran Hadith Bagi Program Kafa:
Satu Kajian Keperluan

Pimku 34
Unsur Metafizik Dalam Kbsm Tasawwur Islam
Tingkatan Empat

Pimku 35
Masa Hadapan Institusi Ulama Nusantara :
Satu Tinjauan Terhadap Permasalahan Kepimpinan


Pimku 36
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Dan Aplikasi Teknologi Dalam Pengajaran Al-Quran Dan
Al-Sunnah

37
التحول والابتكار في تعليم اللغة العربية
بماليزيا
برنامج جي قاف نموذجاً

Pimku 38
Isu Dan Masalah Semasa Dalam Pembacaan Al-Quran Di Malaysia

Pimku 39
Pentaksiran Autentik Dalam Kehidupan Seorang Islam

Pimku 40
Permasalahan Sebutan Fonem Arab Dan Kaitannya Dengan Etnik Sabah.

Pimku 41
Kaitan Antara Tulisan Arab Dengan Kesan Pemahaman Pelajar
Terhadap Teks Modul Arab: Satu Kajian Terhadap Pelajar-Pelajar
Bukan Melayu Di Ipta

Pimku 42
Pendekatan Dalam Menangani Masalah Sosial Pelajar Dan Remaja Menurut Perspektif Islam


Pimku 43
Jihad Ilmu : Pengadaptasian Pemikiran Kritis Dalam Pengajaran Pengajian Islam Di Institut Pengajian Tinggi Swasta : Suatu Tinjauan Awal

Pimku 44
التأثيرات الإحصائية
في بحوث اللغة العربية بوصفها لغة ثانية
)مناقشة علمية(

Pimku 45
الأساليب الإشرافية المطبقة في سلطنة
عمان ودورىا في تطوير الأداء التدريسي
للمعلم

Pimku 46
تصميم البرامج التدريبية للعاملين في
الميدان التربوي

Pimku 47
أثر فلسفة إسلامية المعرفة في تحقيق مبدأ
التكامل المعرفي في التعليم العالي
" دراسة تقويمية لتجربة الجامعة الإسلامية
العالمية بماليزيا"

Pimku 48
Amalan Pengajaran Guru Dan Penguasaan Bacaan
Al-Quran Dalam Program J-Qaf Kalangan
Murid Sekolah Rendah

Pimku 49
المشكلات الإداريةالتي تواجو مديري
مدارسمرحلة التعليم
الأساسي ووسائلا لتغلب عليها
)دراسة ميدانية بالجماىيرية الليبية(

Pimku 50
كيفية إدارة الوقت و معوقاتها لدى مديري
المدارس الثانوية
)دراسة ميدانية بالجماىيرية الليبية(

Pimku 51
Kepentingan Pendidikan Islam Di Dalam Pendidikan Seksual Remaja Di Malaysia

Pimku 52
الرد على "نقد القرآن"
في القراءات الألسنية الحديثة

Pimku 53
إثراء المعاجم العربية لمصطلحات الحضارة
الإسلامية

Pimku 54
الفكر الإنساني للأمة الإسلامية وسبل تطوير

Pimku 55
Kesahan Konstruk Instrumen Kecerdasan Pelbagai Malaysian Multiple Intelligences Checklist For Adults (Mymica) Menggunakan Pendekatan Analisis Faktor Pengesahan (Cfa)

Pimku 56
Penyebatian Kemahiran Membuat Keputusan
Dalam Pendidikan Islam
Membentuk Akhlak Islamiyyah

Pimku 57
الأنماط القيادية السائدة لدى رؤساء
الأقسام الأكاديمية.
" دراسة استطلاعية لآراء أعضاء ىيئة
التدريس في جامعة العلوم الإسلامية
الماليزية"

58
Tiada

59
Tiada

Pimku 60
Pengajian Kursus Qiraat Di Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia: Satu Kajian Perbandingan

Pimku 61
Cabaran Pengajaran Dan Pembelajaran Kursus Qiraat
Di Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia

Pimku 62
تدريس مخارج الحروف للغة العربية واللغة
الصينية: " دراسة مقارنة "

Pimku 63
Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Islam Bagi Para Pelajar Bermasalah Penglihatan: Kajian Di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Princess Elizabeth Johor Baharu.

Pimku 64
Pendidikan Islam Dalam Dilema

Pimku 65
Gauging English Vocabulary For Dawah Purposes:
The Clarifying Phase

Pimku 66
The Difficulties Of The Non- Arabic Speakers In Learning Arabic In (Celpad): Students' Pespective

Pimku 67
تحليل مقياس القلق اللغوي ودوره في الأداء
التواصلي لدى طلبة جامعة العلوم الإسلامية
الماليزية: تحليل نموذج راش

Pimku 68
الخصائص اللسانية للغة العربية قراءة في
أسباب القوة ومظاىر العودة

Pimku 69
المهارات القيادية اللازمة لمديري المدارس
)دراسة استطلاعية لوجهات نظر المعلمين
بالمدارس العربية في كوالالمبور(

Pimku 70
تطوير مهارات تخطيط إدارة الوقت لدى
طلاب الدراسات العليا
"دراسة استطلاعية لوجهات نظر الطلبة
الليبيين الدارسين بماليزيا"

Pimku 71
أىمية تعليم اللغة بواسطة الحاسوب

Pimku 72
الاحتياجات المهنية لمديري المدارس في
ضؤ التطوير التربوي صالح العبري
" دراسة استطلاعية لآراء بعض المعلمين
حول الاحتياجات المهنية لمديري المدارس
بسلطنة عمان.

Pimku 73
أسس  تعليم اللغات الأجنبية 

Pimku 74
أثر سلوك المعلم قي ترسيخ القيم الإسلامية
لدى التلاميذ
"دراسة استطلاعية لآراء المعلمين بمدرسة
الجماىيرية العظمى بكوالمبور "

Pimku 75
دور المعلم في تحقيق الأىداف التربوية

Pimku 76
الجودة الشاملة التعليم
وجذور إسلامية أصيلة
الإحسان، الإتقان، الجودة
) دراسة وصفية تحليلية مقارنة للجودة
الشاملة من منظور إسلامي مع مفهومها
المعاصر (

Pimku 77
التربية الإسلامية بين الدراسة النظرية
والتطبيق العملي في سياسة التربية والتعليم

Pimku 78
                                                                                       الشريعة حضارية مقاصد مقاصد

Pimku 79
تغيير الحركة الإعرابية وأثره  في المعنى
Pimku 80
أثر التقنيات التربوية المعاصرة في تطوير
تدريس مهارات اللغة العربية في منطقة
أرخبيل الملايو.

Pimku 81
طبيعة النمط القيادي بين المدير
والمعلمين وعلاقتو بالرضا الوظيفي
)دراسة استطلاعية لآراء معلمي المدرسة
الليبية واليمنية بكوالا لمبور – ماليزيا(

Pimku 82
اللغة العربية تحديات و العولمة العربية

Pimku 83
إدارة الأزمات في المسار النبوي
الكريم
فتح الحديبية نموذجاً

Pimku 84
المسرحية الإسلامية في التعليمSunday

Jurnal Pengurusan Pendidikan (Jun 1991) Institut Aminuddin Baki, Kementerian Pendidikan Malaysia./213

Pengarang

Dari Meja Pengarang

1-      Perkembangan Staf di Sekolah: Bentuk dan Cara Pelaksanaannya
2-      Pengukuran Tenaga dan Sumber Dalam Meningkatkan Produktiviti Guru
3-      Analisis Kos-Faedah Dalam Sektor Pendidikan
4-      Pengurusan Projek: Konsep dan Penggunaannya Dalam Pendidikan
5-      Bina Insa: Satu Tinjauan Terhadap Resam Perubahan Dengan Merujuk Kepada Pembangunan Individu
6-      Projek Leaders Learning Eclectic Approaches To Develop Effective Headmasters of Religious Schools

Thursday

Masbah Omar et.al(2002), Artritis. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka./212

Artritis merupakan satu keadaan yang dikenali sebagai radang pada satu atau lebih sendi-sendi tulang. Keadaan ini menyebabkan sendi menjadi bengkak, panas, kemerah-merahan, sakit dan kaku. Pengetahuan masyarakat tentang artritis agak terhad. Ada yang beranggapan penyakit ini dideritai oleh orang tua sahaja; mereka tidak menghiraukannya dan membiarkan penyakit ini berlarutan tanpa rawatan. Tetapi hakikatnya, anggapan ini tidak benar; sesiapa sahaja tidak kira usia boleh mengidap penyakit ini.. Justeru, buku ini dapat memberi pengetahuan dan panduan kepada masyarakat tentang jenis-jenis artritis, punca artritis, tanda dan gejala artritis dan pelbagai aspek rawatan artritis termasuk penggantian sendi.

KANDUNGAN
Prakata

 1. Anatomi Sendi
 2. Pengenalan Penyakit Artritis
 3. Ubat-Ubatan yang Lazim Digunakan Dalam Rawatan Artritis dan Kesan Sampingannya
 4. Gout
 5. Artritis Reumatoid
 6. Artritis Reumatoid Juvenil
 7. Osteoartritis
 8. Artritis Septik
 9. Jenis-Jenis Artritis yang lain
 10. Penggantian Sendi dan Peranannya Dalam Rawatan Artritis
 11. Aktiviti Fizikal dan Pantang Larang Selepas Penggantian Sendi
Bibliografi
Indeks

Monday

Nurazmi Kuntum (1991) Teori dan Pemikiran Sastera Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka./211

BUKU ini membincangkan hal-hal yang berkaitan  dengan sastera Islam bertolak dari Definisi dan Konsep Sastera Islam hinggalah kepada Teori dan Polemik Sastera Islam di Malaysia. Penulis juga memasukkan pendapat-pendapat tokoh-tokoh terkenal mengenai sastera dan Islam itu sendiri serta peranannya dalam pembangunan ummah. m/s:250

Kandungan
Daftar Jadual
Senarai Singkatan

BAB 1 : Definisi dan Konsep Sastera Islam
BAB 2 : Puisi Melayu Islam
BAB 3 : Prosa Melayu Islam
BAB 4 : Teori dan Polemik Sastera Islam di Malaysia.

Penutup
Bibliografi
Indeks

Friday

Arieff Salleh Rosman (2008), Isu Wanita dalam Perundangan Islam. Skudai.Universiti Teknologi Malaysia./210

KANDUNGAN
Prakata

 • Bab 1 Hak Dan Peranan Wanita Dalam Al-Quran
 • Bab 2 Kedudukan Wanita Dalam Undang-Undang Keluarga Islam: Kajian Tentang Hadanah
 • Bab 3 Perlantikan Hakim Wanita: Satu Analisa Ringkas
 • Bab 4 Larangan Melantik Wanita Sebagai Hakim Dalam Sistem Kehakiman Islam: Satu Kritikan
 • Bab 5 Keganasan Terhadap Wanita: Metodologi Penyelesaian Islam
 • Bab 6 Fenomena Kahwin Singkat Di Kalangan Pasangan Islam: Cabaran Terhadap Wanita Islam Masa Kini
 • Bab 7 Kesan Negatif Globalisasi Terhadap Wanita Islam Dan Penyelesaiannya

Azmi Shah Suratman et.al (2008) Islam dan Sains & Teknologi dalam Isu-isu Pemikiran, Etika dan Globalisasi. Skudai. Universiti Teknologi Malaysia./209

Bab-bab dalam buku ini adalah berasaskan kepada pembentangan kertas kerja di seminar antarabangsa yang bertemakan: Islam And The Challenges Of Science And Technology In The 21st Century yang telah berlansung di Puteri Pan Pacific Johor Bahru Johor pada 7-9 September 2003. Seminar ini telah dianjurkan oleh Masjid Sultan Ismail Universiti Teknologi Malaysia, Skudai Johor.

KANDUNGAN
Prakata
 • BAB 1 Globalization And Challenges To The Muslim Ummah
 • BAB 2 Prinsip Pemikiran Sains Al-Quran Dalam Pembentukan Kurikulum Pengajaran Berasaskan Kepada Sains Dan Teknologi
 • BAB 3 Pemikiran Lateral Dalam Penyelesaian Masalah Ummah
 • BAB 4 Keunggulan Institusi Masjid Sebagai Pusat Kecemerlangan Di Era Globalisasi
 • BAB 5 Islam And Environmental Ethics: An Overview
 • BAB 6 Peranan Kaunselor Muslim Dalam Membentuk Masyarakat Madani Di Era Globalisasi

Azmi Shah Suratman et.al (2008) Islam dan Cabaran Semasa dalam Sains & Teknologi. Skudai. Universiti Teknologi Malaysia./208

Bab-bab dalam buku ini adalah berasaskan kepada pembentangan kertas kerja di seminar antarabangsa yang bertemakan: Islam And The Challenges Of Science And Technology In The 21st Century yang telah berlansung di Puteri Pan Pacific Johor Bahru Johor pada 7-9 September 2003. Seminar ini telah dianjurkan oleh Masjid Sultan Ismail Universiti Teknologi Malaysia, Skudai Johor.

KANDUNGAN
Prakata
 • Bab 1 Sains Dan Agama : Ke Arah Kesedaran Dan Keharmonian Semula
 • Bab 2 Sarjana Muslim Dan Tanggungjawab Sosial: Suatu Pemikiran Semula Pada Abad Pengetahuan
 • Bab 3 Genome Dan Pemetaan Genetik Bukti-Bukti Baru Dalam Mukjizat Biologi Di Dalam Al-Quran Dan Al- Sunnah
 • Bab 4 The Digitalization Of Hadis: Between Needs And Challenges
 • BAB 5 Holistic View In A Mathematical Modelling
 • Bab 6 Teknologi Pengklonan Dan Cabaran Terhadap Tamadun Manusia: Perspektif Islam

Azmi Shah Suratman et.al (2008) Dinamika Pembelajaran Dewasa dalam Perspektif Islam. Skudai. Universiti Teknologi Malaysia./207

KANDUNGAN
Prakata
Bab 1 Dinamika Pembelajaran Dewasa
Bab 2 Modal Insan Dan Intelek Dalam Pembelajaran Dewasa
Bab 3 Pembelajaran Transformatif Dalam Perspektif Islam
Bab 4 Pembelajaran Tidak Formal Dan Ibadah Haji
Bab 5 Karakteristik Jurulatih Dalam Konteks Pembelajaran Dewasa
Bab 6 Pembelajaran Dewasa dalam Organisasi: Perspektif Islam
Bab 7 Pembelajaran Dewasa Dan Pembangunan Sumber Manusia
Bab 8 Pembelajaran Dewasa: Satu Catatan Pembelajaran Pelajar Space

Kamarul Azmi Jasmi (2008), Wanita dalam Penyelidikan Pendidikan. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia./206

Buku ini merupakan salah satu himpunan kajian ilmiyyah yang menyentuh tentang tema penyelidikan pendidikan dan wanita yang dibicarakan oleh khalayak penyelidik pendidikan dan penyelidik wanita dalam Seminar Wanita Islam 2005 (SEWANI2005).

Kandungan
Prakata
Transliterasi
Singkatan

Bab 1- Kesan Pengasingan Pelajar Wanita Dan Lelaki Terhadap Akhlak Dan Pencapaian
Akademik Pelajar

Bab 2- Pembelajaran Arahan Kendiri: Satu Kajian Di Kalangan Staf Akademik Wanita Muslim Di Kuittho, Batu Pahat, Johor

Bab 3- Persepsi Guru Pelatih Terhadap Kedudukan Wanita Sebagai Ketua

Bab 4- Peranan Institusi Pendidikan Tinggi Dalam Menjana Usahawan Wanita Siswazah: Kes Universiti Utara Malaysia

Bab 5- Karektor Wanita Muslim Dalam Karya Sastera

Bab 6-Teknik Delphi Ubahsuaian: Satu Alternatif Penyelidikan Wanita

Glosari
Indeks

Hasni Abas(1996), Intisari Pertimbangan dalam Penulisan Tesis Sastera. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka/204

Proses untuk memperoleh ijazah Doktor Falsafah memerlukan penglibatan yang menyeluruh, kesungguhan, ketabahan, kerajinan dan ketekunan., juga daya intelektual. Penyelidikan pada peringkat Doktor Falsafah ini bukan sahaja memerlukan pengorbanan masa yang bertahun-tahun serta tenaga dan fikiran yang bukan sedikit, tetapi juga memerlukan kebijaksanaan membahagikan masa oleh calon tersebut yang kadangkala terpaksa berhadapan dengan perkara-perkara di luar jangkaan atau yang tidak terfikirkan sebelum bermulanya proses penyelidikan ini.

Kumpulan esei ini cuba melihat bagaimana proses untuk mendapatkan ijazah Doktor Falsafah dilakukan. Kumpulan esei ini adalah hasil daripada pembentangan kertas kerja dalam siri “Ceramah Inti Sari” yang pernah dianjurkan oleh Bahagian Sastera, Dewan Bahasa dan Pustaka. Berikut adalah senarai kertas kerja yang dimuatkan dalam buku ini;

Pengantar

 1. Beberapa Pertimbangan dalam Penulisan Sebuah Tesis Doktoral
 2. Pendekatan Struktual-Kontekstual dalam Kajian Sastera untuk Menyingkap Genre dan Zamannya
 3. Impian dan Kebersihan Penyelidikan The Ideas of Wahdat al-Wujud in the Poetry of ‘Abd al-Qadir Bidil (Persian), Ibrahim Hakki Erzurumlu (Ottoman Turkish) and Hamzah Fansuri (Malay)
 4. Membuka Rimba Persuratan Tahun-Tahun 1920-an
 5. Penelitian Novel Melayu Sebelum Perang Dunia Kedua: Bahan dan Teori
 6. Kenyataan dan Permasalahan Masyarakat dalam Novel-Novel Melayu Mutakhir: Satu Analisis Tema dan Persoalan
 7. Tuah-Jebat dalam Drama Melayu: Satu Kajian Intertekstualiti
 8. Sastera Sufi:Pancaran dari Seni Rohani.

Penyumbang
Indeks


Mohd Ismail Mustari (2008), Fungsi dan Peranan Masjid dalam Masyarakat Hadhari. Skudai:Universiti Teknologi Malaysia./204

BUKU Fungsi dan Peranan Masjid dalam Masyarakat Madani merupakan sebuah buku yang menghimpunkan artikel terpilih ahli akademik di Seminar Kebangsaan Pengurusan Masjid dengan tema ‘Masjid Pemangkin Pembangunan Modal Insan’ yang telah diadakan
pada 28-29 April 2007 bertempat di Dewan Senat, Universiti Teknologi Malaysia. m/s:150


Prakata
Transliterasi
Singkatan

Bab 1 Masjid Sebagai lnstitusi Pendidikan: Sorotan Abad ke-3 H - 5 H 1
Bab 2 Falsafah dan Fungsi Masjid Dalam Islam
Bab 3 Peranan Masjid dalam Masyarakat Hadhari
Bab 4 Masjid dan Fungsi Komunikasi
Bab 5 Kepentingan dan Peranan Masjid dari Sudut Pendidikan Islam dalam Masyarakat
Bab 6 Masjid Sebagai Pusat Kecemerlangan Minda Islam
Bab 7 Peranan dan Kepentingan Pengurusan Sumber Manusia dalam Pengurusan Masjid
Bab 8 Komunikasi dalam Penulisan untuk Masjid

Glosari
Indeks

Thursday

Mohd Ismail Mustari (2008), Pengimarahan Masjid dalam Agenda Ummah. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia./202

BUKU Pengimarahan Masjid dalam Agenda Ummah merupakan sebuah buku yang menghimpunkan koleksi terpilih ahli akademik di Seminar Kebangsaan Pengurusan Masjid dengan tema ‘Masjid Pemangkin Pembangunan Modal Insan’ yang telah diadakan pada 28-29 April 2007 bertempat di Dewan Senat, Universiti Teknologi Malaysia. Koleksi artikel buku ini mengupas pelbagai aspek pengimarahan masjid yang menjadi mercu agenda umat dalam masyarakat Islam. m/s:206

Kandungan
Prakata
Transliterasi
Singkatan

Bab 1 Pengimarahan Masjid: Tanggungjawab Setiap Muslim
Bab 2 Tatacara Adab Mengimarah masjid
Bab 3 Limitasi dan Absolutasi Aktiviti Masjid Menurut Islam
Bab 4 Iktikaf Ketika Mengimarahkan Masjid: Hukum dan Perbahasan
Bab 5 Menginsafi kisah Ashabul Kahfi dan Ashabul Ukhdud dalam memugar kesedaran rakan masjid
Bab 6 Peranan Muslimah dalam Pengimarahan Masjid
Bab 7 Memperkasa Program Masjid: Fokus kepada Pembangunan IPT
Bab 8 Pelaksanaan Program Takmir: Suatu Tinjauan di Melaka
Bab 9 Pengimarahan Masjid Asas Pembangunan Modal Insan: Kajian di Masjid al-Alami
MITC, Melaka
Bab 10 Kajian Prioriti Audiens Terhadap Aktiviti Dakwah Di Masjid Bandar Baru Uda dan Masjid Taman Universiti
Bab 11 Mahasiswa dan Program Pengimarahan Masjid Universiti
Bab 12 Mengimarahkan Masjid Melalui Program Pengajian Al-Quran: Kajian di Dua Buah Masjid Jamek Daerah Johor Bahru

Indeks

Mohd Ismail Mustari et.al(2008), Pengurusan Berkualiti Memacu Kecemerlangan Pengurusan Masjid. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia./201

BUKU ini merupakan sebuah buku yang menghimpunkan koleksi artikel terpilih ahli akademik di Seminar Kebangsaan Pengurusan Masjid dengan tema ‘Masjid Pemangkin Pembangunan Modal Insan’ yang telah diadakan pada 28-29 April 2007 bertempat di Dewan Senat, Universiti Teknologi Malaysia. m/s:180

Kandungan
Prakata
Transliterasi
Singkatan

Bab 1 Pemerkasaan Masjid Melalui Pengurusan Profesional
Bab 2 Institusi Masjid dalam Memperkasakan Pembangunan Modal Insan
Bab 3 Pengurusan Masjid: Satu Tinjauan ke atas Masjid Cemerlang
Bab 4 Manual Prosedur Kerja (MPK): Ke Arah Memantapkan Pengurusan Masjid
Bab 5 Pengurusan Kewangan: Mempamerkan Akauntabiliti Masjid
Bab 6 Menjana Sumber Kewangan Masjid Pemangkin Pembangunan Ekonomi Ummah
Bab 7 Perpustakaan Dalam Masjid Satu Tinjauan
Bab 8 Cadangan Penyediaan Tempat Wuduk yang Efisien
Bab 9 Kajian Penggunaan Peralatan Audio-Visual Masjid JAIS
Glosari
Indeks

Wednesday

Boris Parnickel,(1992).Perkembangan Sastera Nusantara Serumpun (Abad ke-17-ke-19), Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka./201

BUKU ini membicarakan sejarah serumpun Kesusasteraan Nusantara(Kepulauan Melayu) dengan memaparkan peranan kesusasteraan Melayu dalam proses perkembangan kesusasteraan Nusantara umumnya. Ternyata bahawa prasasti Melayu kuno, kesusasteraan tradisional yang pelbagai jenis dan karya-karya pengarang berbahasa Melayu pada abad ke 19, tidak hanya menjadi perantara bagi pengaruh luar di Nusantara tetapi pada waktu yang sama, sebahagian besarnya mendedahkan ciri-ciri keaslian yang tidak kalah dengan kesusasteraan Jawa, Bugis atau Aceh. Penelitian terhadap perkembangan kesusasteraan Nusantara serumpun selama lebih seribu tahun, terlihat bahawa sebahagian daripada kesusasteraan itu diresapi pengaruh kebudayaan asing. Namun semua proses itu berlaku atas pilihan masyarakat tempatan (atau golongan atasnya) dan masih menyimpan identitinya dalam rangka kesusasteraan tulisan yang kebanyakkannya untuk dibaca di hadapan khalayak dan masih bersifat sastera lisan.
Dr Boris Parnickel menyiapkan buku ini sewaktu menjadi Karyawan Tamu di Dewan Bahasa dan Pustaka. Beliaulah yang mengusahakan terjemahan Hikayat Hang Tuah ke dalam bahasa Rusia, lengkap dengan pendahuluan, nota dan bibliografi. m/s:153
Kandungan
Pengantar
Pendahuluan
Singkatan
Prolog
Bab 1: Zaman Kuno
Bab 2: Zaman Majapahit
Bab 3: Zaman Kebudayaan Pesisir
Bab 4: Zaman Pengasingan
Epilog
Bibliografi
Indeks

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...