Friday

Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidikan Lestari (2011) Program Khas Pensiswazahan Guru Besar , Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial, UMS/ 235

Seminar ini diadakan pada 30 Oktober 2011 hingga 01 November 2011 di Biro Tatanegara Kundasang, Sabah. Seminar ini bertemakan merekayasakan pendidikan  Lestari untuk pembangunan pendidikan. Berikut adalah senarai kertas kerja: 
1.     Hubungan Instruksional Pengajaran Dengan Keberkesanan Pengajaran Guru: Kajian Kes Di Sekolah Pulau Daerah Semporna Sabah.

2.     Hubungan Pengetahuan Pedagogi Dan Kandungan Terhadap Efikasi Guru Dalam Pengajaran Ekonomi Di Sabah

3.     Aplikasi Multimedia Alam Sekitar Dalam Pendidikan Lestari : Satu Pendekatan Pengajaran

4.     Efikasi Kendiri Sebagai Mediator Dalam Hubungan Di Antara  Kepimpinan Kendiri Dengan Gelagat Kewarganegaraan Organisasi Guru

5.     Hubungan Beban Tugas Dengan Tahap Amalan Kepemimpinan Pengajaran Dalam Kalangan Pengetua Sekolah Menengah Di Zonc Bahagian Kuching, Sarawak
6.     Aplikasi Structural Equation Modeling (Sem) Dalam Penyelidikan Mengurangkan Kesilapan Dalam Pendidikan
7.     Hubungan Kemahiran Mengurus Perancangan Strategik Dengan Komitmen Keorganisasian Dalam Kalangan Pengurus Kurikulum Sekolah Menengah Daerah Tuaran Sabah
8.     Membuat Keputusan Dalam Pendidikan Berkualiti Yang Menepati Keperluan Pelajar

9.     Pemikiran Kritis Dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah (Ctps) Dalam Pembelajaran Kursus Tamadun Islam Dan Tamadun Asia (Titas): Respon Pelajar Program Khas Pengijazahan Guru Besar (Pkpgb) Ums
10.                        Hubungan Faktor Demografi Ke Atas Faktor Persekitaran Yang Mempengaruhi Penglibatan Pelajar Dalam Kes Disiplin: Satu Kajian Kes Di Smk Penrissen No. 1

11.                        Pola Kehadiran Murid Di Sekolah Kebangsan Murid Orang Asli

12.                        Transformasi Pembelajaran Guru Besar Dalam Kursus Pendidikan Untuk Pembangunan Lestari
13.                        Pengurusan Memartabatkan Pendidikan Bahasa Melayu Dan Profesionalisme Guru: Tantangan Tidak Pernah Selesai

14.                        Antara Pedagogi Dan Andragogi: Satu Perbandingan

 

 
15.                        Perangai Bergantung Kepada Diri Sendiri : Penglestarian Pendidikan Akhlak Mengikut Pemikiran Pendeta Za’ba
16.                        Pendidikan Sejarah Dan Pelestarian Warisan Sejarah Negara

17.                        Pemupukan Potensi Diri Yang Menyeluruh Dalam Kurikulum Pendidikan Bahasa:  Satu Pendekatan Holistik

18.                        Kesepaduan Pendidikan Modal Insan Dalam  Organisasi Pendidikan

19.                        Meningkatkan Disiplin Menepati Masa Dalam Kalangan Pelajar  Major Pendidikan Seni Visual Melalui Program Sis-Adk  Di Ipg Kampus Ilmu Khas

20.                        Motivasi Dan Hubungannya Dengan Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Kalangan Guru Prasekolah
21.                        Pencegahan Hazard Alam Sekitar Menerusi Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan 1
22.                        Sikap Guru Terhadap Aktiviti Kokurikulum Dan Hubungannya Dengan Amalan Pengurusan Kokurikulum Dalam Kalangan Guru Sekolah Menengah
23.                        Hubungan Faktor Pendorong Terhadap Motivasi Guru Dalam Peningkatan Profesion Keguruan  Di Sekolah-Sekolah Daerah Serian Sarawak

24.                        The Effects Of A Teaching Courseware On The Performance Of Underachievers In Guided Narrative Writing

25.                        Kepemimpinan Pengajaran Guru Besar Peserta Pkpgb Universiti Malaysia Sabah.

26.                        Peranan Guru Besar Sebagai Pemimpin Pengajaran Berdasarkan Pandangan Guru: Kajian Di Sekolah-Sekolah Rendah Bahagian Samarahan, Sarawak
27.                        Kualiti Pengajaran Dan Pembelajaran Guru Dan Hubungannya Dengan Kemenjadian Sahsiah Pelajar Di Sekolah Rendah Swasta Daerah Tawau

28.                        Gaya Pengurusan Stres Dalam Kalangan Guru Sekolah Rendah Di Daerah Serian: Satu Tinjauan
29.                        Perbandingan Sikap Dan Minat Di Antara Pelajar Sekolah Bandar Dan Luar Bandar Di Hilir Perak Terhadap Mata Pelajaran Fizik
30.                        Pertimbangan Moral Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Agama Dan Implikasi Terhadap Kurikulum Pendidikan Islam

 

 

31.                        Gaya Pertautan Dan Tahap Motivasi Pelajar Di Sekolah Pendidikan Dan Pembangunan Sosial, Ums.
32.                        Hubungan Gaya Motivasi Dengan Kepuasan Kerja Guru Di Sekolah Rendah Zon 3 Asajaya, Samarahan, Sarawak

33.                        Tahap Pengurusan Bilik Darjah Guru Pelatih Ipgkbl Semasa Menjalani Praktikum

34.                        Tahap Penerimaan Teknologi Dan Motivasi Kesan Daripada Penggunaan Portal E-Imlms: Satu Kajian Rintis Terhadap Guru Penyelaras Makmal Multimedia

35.                        Kepemimpinan Strategik Dalam Kalangan Pengetua Dan Kelestarian Kecemerlangan Akademik Di Maktab Rendah Sains Mara (Mrsm) Malaysia

36.                        Kepimpinan Guru Kelas Dan Hubungannya Dengan Tingkah Laku Pelajar Sekolah Menengah Luar Bandar Daerah Tawau

37.                        Gaya Kepimpinan Pengetua Dengan Motivasi Guru Di Sekolah-Sekolah Menengah Di Daerah Serian

38.                        Kesediaan Penerapan Nilai Pembangunan Lestari (Npl) Dalam Mata Pelajaran Sejarah Di Kalangan Guru-Guru Pitos Di Usm
39.                        Pengaruh Pembangunan Staf Terhadap Pemantapan Profesionalisme Keguruan Di Negeri Sabah.
40.                        Pendidikan Bahasa Kadazandusun Di Sekolah : Masalah Dan Cabaran

41.                        Pengaruh Tanggungjawab, Prospek Kerjaya Dan Personaliti Terhadap Stres Kerja Guru Sekolah Rendah Di Sabah
42.                        Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu Menggunakan Kaedah Komunikatif: Kajian Kes Di Sebuah Sekolah Rendah Di Daerah Melaka Tengah, Melaka.
43.                        Faktor Penggalak, Penggunaan Komputer Dan Sikap Terhadap Penggunaan Ict Dalam Kalangan Guru Di Daerah Semporna.

44.                        Implikasi Kepemimpinan Pengajaran Pengetua Dan Kepuasan Kerja Guru Terhadap Prestasi Peperiksaan Di Sekolah Menengah Luar Bandar Di Sarawak

45.                        Pengaruh Pengetahuan Guru Terhadap Program Perguruan Ipshb, Universiti Brunei Darussalam


Thursday

Prosiding Seminar Kebangsaan Pengajian Akidah Dan Agama 2012, Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, Universiti Sains Islam Malaysia/234


Prosiding ini adalah himpunan beberapa kertas akademik yang dibentangkan dalam Seminar Kebangsaan Pengajian Akidah dan Agama 2012 (SIGMA 2012) yang bertempat di DKF 1.2 dan DKF 1.1, Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, Universiti Sains Islam Malaysia, Nilai pada hari Sabtu, 22 September 2012 bersamaan 6 Zulkaedah 1433 Hijrah. Berikut adalah senarai kertas kerja:
 
 
 
 
 
 

1.      Penghayatan Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Dalam Menangani Isu-Isu Islam Semasa

2.      Religious Pluralism Or Tolerance?

3.      Tahap Keberkesanan Dan Impak Program Pembelajaran Nonformal Di Masjid Terhadap Wanita: Implikasi Terhadap Pengajian Agama

4.      Pemikiran Kritis Dalam Religionswissenschaft: Sorotan Kepada Pendekatan Rahmatullah Al-Kairanawi*

5.       Pendalilan Akal Dalam Akidah Menurut Ashacirah

6.     عقيدة الخلاص والفداء عند النصارى وموقف الإسلام منها

7.     العقدي حوار الأديان ، التحدي          

8.     سلامة العقيدة دليل لسلامة القلب رؤية قرآنية من قصة إبراهيم عليه السلام

9.      Pembaharuan (Tajdid) Pengajian Ilmu Akidah Menurut Shaykh Muhammad Al-Ghazali

10.  Al-Istitabah: Konsep Hukum Dan Ikhtilaf Ulama

11.  Pencegahan Gejala Sosial Melalui Pemerkasaan Ilmu, Amal Dan Penghayatan Islam: Tinjauan Ke Atas Pelatih Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (Puspen)

12.  Kajian Fatwa Akidah Dan Ajaran Sesat: Manhaj Ifta’ (Pengeluaran Fatwa) Di Negeri Selangor Dan Negeri Sembilan

13.  Ketua Agama Sebagai Ejen Utama Dialog Antara Agama: Analisa Terhadap Keperluan Penglibatan Ketua Agama Ke Arah Penyelesaian Konflik Antara Agama

Wednesday

Teori Sastera dan Budaya Dalam Kajian Akademik, diselenggarakan oleh Mana Sikana, UKM/ 233


Buku Teori Sastera dan Budaya dalam Kajian Akademik mengandungi sepuluh kertas kerja yang kesemuanya bersangkutan dengan teori, iaitu hasil daripada ‘ Seminar Pasca Sarjana’ anjuran Jabatan Persuratan Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia. Berikut adalah senarai kertas yang terkandung dalam buku ini:

1-      Ilmu Filogi Melayu: menghadapi Abad 21

2-      Teori Budaya Islam

3-      Teori Budaya: Pemerian dan Interpretasi

4-      Teori Penciptaan Karya

5-      Penerapan Teori dalam Penelitian Sastera Moden

6-      Kaedah Integrasi dalam Kajian Sastera

7-      Teori Sastera Perkaedahan Melayu

8-      Teori Sastera Islam

9-      Teori Sastera Pasca Moden Sabagai Landasan Penulisan Teks Akademik

10-  Teori Sastera Islam Satu Perbandingan

Proceedings of 2nd International Conference On Islamic Education 2011, Anjuran Persatuan Intelektual Muslim Malaysia dengan kerjasama KUIS/232


Persidangan ini diadakan di Equatorial Hotel Bangi-Putrajaya, Selangor, Malaysia pada 19-21 disember 2011. Kertas kerja Bahasa Malaysia, Inggeris dan Bahasa Arab telah dibentangkan. Berikut adalah senarai kertas kerja:
 
1.       Sekolah Menengah: Kajian Tahap Pengetahuan Islam dan Penghayatan Akhlak
2.      Penguasaan Pengetahuan Teknologikal Pedagogikal Kandungan dalam Pengajaran Ibadah Pendidikan Islam
3.      Kesantunan Bahasa dalam Ceramah Motivasi Islam
4.      Penilaian Pelajar-Pelajar Pelaksanaan Pendidikan Islam di Sekolah- Seklah Menengah di Malaysia
5.      Amalan Pengajaran & Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) Dalam Pengajaran Tilawah Al-Quran
6.      Tahap Penghayatan Akhlak dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menurut Pentaksiran Rakan Sebaya
7.      Persepsi Pelajar Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor
8.      Pendaftaran Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (Sabk) 2004 Dan Pengambilalihan Sekolah Agama 1977 Oleh Kementerian Pelajaran: Satu Kajian Perbandingan
9.      Hubungan Faktor Kecerdasan Emosi dengan Komitmen Organisasi IPT Islam
10.   Persepsi Pelajar Terhadap Penggunaan Surau Sekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan di Daerah Batang Padang,Perak
11.    Meningkatkan Tahap Ilmu Pengetahuan Dan Kemahiran Usahawan Bumiputera Muslim Melalui Peranan Pendidikan Berterusan
12.   Qalbu Tempat Memahami dan Membuat Keputusan
13.   Tinjauan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Tilawah Al-Quran
14.   Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
15.   Pelaksanaan Latihan Mengajar Guru-Guru Pelatih Diploma Perguruan Pendidikan Islam Separuh Masa Dan Sepenuh Masa Fakulti Pendidikan Kolej Universiti Islam Antarababangsa Selangor:Satu Tinjauan Awal
16.   Lakuan Vokatif Dalam Wawancara
17.   Metodologi Al-Tarmasiy di dalam Kitab Tacmim Al-Manafic Fi Qiraat Al-Imam Nafic
18.   Pemikiran Al-Maududi dalam Pendidikan
19.   Persepsi Pelajar Dan Guru Terhadap Budaya Keagamaan Pelajar Sekolah Menengah Agama
20.  Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Islam Di Surau Sekolah: Satu Kajian Di Sekolah Menengah Kebangsaan Di Negeri Melaka
21.   Faktor Motivasi Intrinsik dalam Kecemerlangan Guru Cemerlang Pendidikan Islam dan Guru di Sekolah Menengah: Satu Kajian Kes
22.  Kaedah Pengajaran & Pembelajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur Bahasa Arab di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor
23.  Mobile Fatwa (M-Fatwa) Menerusi Teknologi Mobile
24.  Pembangunan Sahsiah Belia Dalam Program Pendidikan Agama: Kajian Di Brunei Darussalam
25.  Berhemah Dalam Berdakwah: Satu Analisis Kandungan Pendekatan Berdakwah Melalui Blog Di Saifulislam.Com
26.  Ke Arah Keseragaman Program Pengajian Perbankan Islam di Malaysia
27.  Konsep Dan Penekanan Pembangunan Insan Cemerlang: Satu Refleksi di Kalangan Guru-Guru Maktab Rendah Sains MARA
28.  Konsep ‘Uqubah Dan Pengukuhan Aktiviti Pembelajaran: Pengamalannya Dalam Sistem Pendidikan Di Sebuah Sekolah Menengah Agama Di Terengganu
29.  Amalan Serapan Kemahiran Analitikal Dalam Pengajaran Kurikulum Pendidikan Islam di Sekolah Menengah
30.  Ketokohan Dan Kewibawaan Imam Al-Nawawi: Dalam Bidang Keilmuan
31.   Penilaian Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Mendengar Bahasa Arab Sijil Menengah Agama (SMA) Kurikulum Al-Azhar Di Sekolah-Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) Di Negeri Selangor
32.  Mengembalikan Kegemilangan Masjid Sebagai Qalbu Ilmu Dan Pendidikan
33.  Tujuan Pendidikan Menurutal-Quran dan Al-Sunnah: Suatu Tinjauan Awal Mengenai Hubungannya dengan Istilah Pendidikan Berbahasa Arab
34.  Kegelinciran Ilmuan Nahu Dalam Mentawjih Qiraat Mutawatirah : Satu Penelitian
35.  Pengajian Tauhid Tiga: Satu Analisis
36.  Kepercayaan Guru Pemangkin Amalan Penerapan Nilai Murni
37.  Pemulihan Jawi Intensif Terhadap Murid Tahap Dua Sekolah Rendah Berdasarkan Teori Malakat dan Tadrij Ibnu Khaldun
38.  Pemantapan Pendidikan Islam Di Negara Brunei Darussalam: Peranan Institusi Raja
39.  Tahap Pengaruh Persekitaran Sosial Dalam Kalangan Pelajar-Pelajar Sekolah Menengah di Malaysia
40. Etika Islam: Penerapan Secara Tidak Langsung dalam Kurikulum Pendidikan Perakaunan
41.   Konsep Tarbiyah Nabawiyyah: Satu Keperluan dalam Mendepani Keruntuhan Akhlak di Kalangan Remaja Muslim
42.  Dari Melayu ke Malayan Melalui Perlembagaan: Satu Gambaran Sejarah
43.  Persepsi Pelajar Diploma Lanjutan Semester Satu Terhadap Kemudahan Fizikal Bagi Pelaksanaan Kursus Titas Di Dua Buah Politeknik KPTM
44. Persepsi Tenaga Pengajar Terhadap Prospek Kerjaya Graduan Diploma Tahfiz Al-Quran Dan Qiraat Di Malaysia
45.  Pendidikan Bersepadu Memacu Ketamadunan Insan: Satu Tuntutan
46. Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai dalam Strategi Pengajaran Pendidikan Islam
47.  Epistemologi Dalam Pemikiran Pendidikan Ibn Qayyim Al-Jawziyyah: Analisis Dalam Kitab Miftah Dar Al-Saadah
48. Penerapan Kemahiran Insaniah Melalui Penawaran Kursus-Kursus Teras Program Tahfiz Al-Quran Dan Al-Qiraat Kuis
49. Pendidikan Islam Zaman Khulafa’ Ar-Rasyidin dan Hubungannya Dengan Peranan Guru Pendidikan Islam Masa Kini
50.  Era Kemunculan Profesional Da’ie Dalam Pengintegrasian Ilmu
51.   Wanita Dan Pendidikan Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah
52.  Penghayatan Akhlak Islam Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Di Selangor
53.  Pembinaan Insan Unggul Melalui Modul Fitrahku
54.  Model Pengajaran Pengajian Islam Di Ipts: Aplikasi Teori Menurut Perspektif Ibn Khaldun Dan Shulman
55.  Hijrah KUIS: Satu Kembara Fitrah
56.  Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Mendengar Bahasa Arab: Satu Refleksi
57.  Kepentingan Ilmu Kalam Dalam Pemikiran Islam Mengikut Perspektif Imam Fakhr Al-Din Al-Razi
58.  Pembangunan Modal Insan Cemerlang: Peranan Guru Dan Tekanan Kerja
59.  Mengembalikan ‘Ruh’ Dalam Pendidikan: Nilai Yang Hilang Dalam Pendidikan Masa Kini
60. Kajian Awal Pembangunan Sistem Notifikasi Aktiviti Surau Melalui Khidmat Pesanan Ringkas (SMS)
61.   Aplikasi Kaedah Inkuiri Dalam Pembelajaran Aqidah: Kepercayaan Kepada Rasul
62.  Teknik Berfikir Dalam Pembentukan Insan Ta’dibi
63.  Pengaruh Sikap Terhadap Pencapaian Pelajar Dalam Pendidikan Islam
64. Sukan Menurut Islam: Kajian Tasawwur Dan Tingkahlaku Di Kementerian Belia Dan Sukan Malaysia (KBS)
65.  Metafizik Islam Membentuk Pandangan Semesta Muslim: Penghapusan Unsur Sekularisme Dalam Pendidikan Kini
66. Falsafah Pendidikan Islam Melahirkan Insan Berakhlak
67.  Pengetahuan Pedagogikal Kandungan (PPK) Pengajaran Tauhid Dalam Kalangan Guru Sekolah Rendah Agama(SRA) Jabatan Agama Islam Selangor(JAIS) Daerah Hulu Langat:Satu Tinjauan Awal
68. Maahad Tahfiz Sains Yayasan Islam Kelantan : Model Integratif Sistem Pendidikan Islam Di Malaysia
English Language Pape
69. Measuring Ethnic Polarisation Among Students In Higher Education Institution: A Case Study
70.  The Art Of Living From Molavee's Mystical Perspective
71.   Investigating A Classroom Management Model For Enhancing Students’ Intrinsic Motivation In Learning In Islamic Private Schools In Yala, Thailand
72.  The Status Of Qur’anic ‘Tsangaya’ Schools In West Africa, Past And Present, With Particular References To Nigerian Situation
73.  Cooperative Learning Within The Saudi Arabian Context: The Views Of Pupils
74.  Factors Affecting Teachers’ Attitude Toward The Use Of Information And Communication Technology (ICT) In Arabic Education In Nigeria: Problems And Solutions
75.  Farabi’s Views On Happiness
76.  Integration Of Naqliyah And ‘Aqliyah Knowledge: A Framework For The Transformation Of Al-Majiri Madrasah System In Nigeria
77.  “What Is The Moral Of This Story?”: Morality, Ethical Reading And Islamic Reading Of Karim Raslan’s “Neighbours”
78.  Post Structuralism Pluralism And Its Challenges For Islamic Education
79.  The Role Of Critical Thinking In Religious Education Curriculum Of Islamic Countries
80. The Role Of Mass Media & Information Technology In Islamic Education & Innovative Idea
81.   What Is The “Whole” Thing About Islamic Education?
82.  A Comprehensive Approach In Developing Akhlaq: A Case Study On The Implementation Of Character Education At Pondok Pesantren Darunnajah
83.  Muslim Educational Institutions And Their Contributions To Muslim Communities In Southern Border Provinces Of Thailand
84. Women In Development: Alhaja Mualimatu Rianat Arowolo An Icon Of Islamic Scholarship In Ilorin Emirate, Nigria
85.  Promoting Learning Environment Among The Islamic Religious School Principals In The State Of Pahang, Malaysia
86. Studying Socio-Cultural Variation And Its Affects On Learning English In Pakistan
87.  Computer and Games Education Importance And Necessity Of Command To Nice And Taking Away From Default
88. Reflections On Systemization And Development Of Islamic Moral Studies
89. The Potential Of Preaching Among Non-Muslim And New Muslim Graduates In Malaysian Higher Education
90. Comparison Study On The Effectiveness Between Islamic Supplication-Doa And Relaxation Exercises To Support Learners’ Emotional State By An Affective Tutoring System
91.   Enhancing Writing Skills Experience With Online Activities Among Tertiary Students: A Preliminary Finding
92.  Thematicity And Cohesion In Composition Writing: Implication In Teaching Writing Skill
93.  Madrasa Education In Pakistan : An Analytical Study Of Working Of Traditional Religious Schools In Pakistan
94. ILLM: Answer To The Muslim Community Islamic Education Needs In Malaysia
95.  Influencing Factors Of Skill Performance Among Nursing Students: The Kuis Experience
96. Ikram-Musleh Network Of Schools As An Alternative Approach In Islamic Education
97.  Blended Learning Approach In Islamic Institutions In Malaysia: An Exploratory Study
98. Education Of Muslim Ummah: Problems And Their Solutions
99. Youth Leadership: A Paradigm Shift In Governing University Students
100. Education And Social Mobility Among Minority Populations In Xinjiang: Minzu Schools Versus Chinese-Language Schools And The Uighur Identity
101. Educating A Backward Minority – The Muslims: The Role Of Anjuman Junior Madrasa Of Darjeeling Himalaya In India
102.The Sociological And Linguistic Review On Malik Binnabi’s New Theory Of Education For The Contemporary Muslim World
103. Validity And Reliability Of Instrument For Practice And Awareness Of Sexual Misbehaviour According To Islam
104. Madrasah Education In India – A Need For Renovation
105. Leveraging Technological Innovation Into Creating A More Dynamic Learning In Islamic Education
106.Why Arab Youth Can’t Find Jobs: Is There An Innovative Way Out? An Islamic Perspective
107. Problems And Prospects Of Islamic Schools In Pakistan: An Analytical Research Study
108. Negotiating The Introduction Of Formal Islamic Studies In The Mainstream Australian Education System
109.  Thematicity Variation In Academic Abstracts
110.   Monolinguals and Bilinguals In Learning English as A Foreign Language
111.  Asma Ul Husna as a Potential of Positive Relations With Others: A Positive Psychology Approach
112.A Revisited Of English Language Policy In Malaysian Educational Landscape:Issues And Challenges
113. Information Literacy Among Tertiary Students: A Preliminary Finding
114.    Problems In Implementing Ict In Islamic Education
115.Perceptions Of Islamic Education Teachers On Sex Education Elements In Islamic Education
116.  Al-Ghazali’s Theory Of “Lubāb Al-Qur’an” (The Essence Of The Qur’an): A Critical Analysis
117.Islamic Education And How It Can Abate Specialisation In Human Professional And Occupational Development
118.  Developing A Righteous, Resourceful Muslim Personality By Enhancing The Woman’s Social Status In Islam
119.   Parents, Teachers And Girls Perception About The Education In Terrorism Affected Areas Of Pakistan
120. Development Of Thinking In Children Throughethical Concepts


 

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...